ZAKON O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA KANTONA SARAJEVO

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 1/2016, 6/2019 - autentično tumačenje, 26/2019, 31/2019 i 39/2020)

 

POGLAVLJE I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(Predmet zakona)

Ovim Zakonom se utvrđuju unutrašnji poslovi iz nadležnosti Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton); nadležnost, organizacija i rukovođenje Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), uključujući nadležnost, organizaciju i rukovođenje Upravom policije kao policijskim organom Kantona (u daljem tekstu: Uprava policije), imenovanje, sastav i funkcioniranje Nezavisnog odbora, disciplinska odgovornost policijskog komesara, skupštinski nadzor nad zakonitošću rada Ministarstva i Uprave policije, imenovanje, sastav i funkcionisanje Odbora za žalbe javnosti, stručno obrazovanje, usavršavanje i nagrade uposlenika Ministarstva, međusobni odnosi Ministarstva sa drugim kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i policijskim organima u Bosni i Hercegovini, te druga pitanja od značaja za organizaciju, rad i ostvarivanje funkcije Ministarstva.

Član 2

(Pravni osnov za rad Ministarstva)

(1) Unutrašnje poslove na teritoriji Kantona vrši Ministarstvo.

(2) Rad Ministarstva zasniva se na Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavu Kantona, te zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i Kantona.

Član 3

(Principi policijske službe)

Svi propisi koje donosi Ministarstvo, kao i sve radnje Ministarstva i njegovih uposlenika, moraju biti u skladu sa međunarodno prihvaćenim principima policijske službe, predviđenim u Sporazumu o reorganizaciji policije Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg su vlasti Federacije potpisale u Bonn-Petersbergu 25. 04. 1996. godine.

Član 4

(Nacionalna zastupljenost)

Sastav uposlenih u Ministarstvu i Upravi policije odražava nacionalni sastav stanovništva na teritoriji koju obuhvata Kanton prema popisu stanovništva iz 1991. godine.

Član 5

(Pravni status Uprave policije)

(1) Uprava policije je kantonalna uprava u sastavu Ministarstva, čija se nadležnost, organizacija, rukovođenje i način rada i druga pitanja koja su od značaja za rad i funkcionisanje Uprave policije u okviru Ministarstva uređuje ovim Zakonom.

(2) Uprava policije je policijski organ, koji vrši policijske poslove i ima operativnu samostalnost.

Član 6

(Budžetski status Uprave policije)

(1) Uprava policije ima status budžetskog korisnika unutar budžetskog razdjela Ministarstva i samostalno koristi sredstva za:

a) plaće, doprinose i naknade koje nemaju karakter plaće,

b) sredstva za kapitalne izdatke,

c) gorivo, uniforme i materijale za održavanje javnog reda i sigurnosti i sitan inventar,

d) školovanje kadeta i specijalizaciju i

e) druge pripadajuće troškove vezane za poslove iz člana 20. ovog zakona.

(2) Sredstva potrebna za rad Uprave policije koja nisu obuhvaćena stavom (1) ovog člana, osiguravaju se na budžetskoj poziciji Ministarstva.

(3) Za obavljanje određenih poslova iz člana 20. tačke b) i c) ovog zakona formira se specijalna kasa, za koju se finansijska sredstva osiguravaju u okviru budžetskih sredstava Uprave policije iz stava (1) ovog Zakona.

(4) Izvještaj o utrošku sredstava iz specijalne kase razmatrat će Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona) jednom godišnje na zatvorenoj sjednici.

(5) Na prijedlog policijskog komesara, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar) pravilnikom propisuje uvjete, način i postupak korištenja odobrenih finansijskih sredstava iz specijalne kase, kao i druga pitanja koja su od značaja za zakonito korištenje ovih sredstava.

(6) Vlada Kantona i ministar dužni su osigurati sve uvjete za samostalan i nesmetan rad Uprave policije radi efikasnog obavljanja svih poslova iz njene nadležnosti i omogućiti Upravi policije da samostalno koristi sredstva za rad.

Član 7

(Priprema i izvršenje Budžeta)

(1) Zahtjev za budžetska sredstava Uprave policije priprema policijski komesar i dostavlja ministru.

(2) Zahtjev za dodjelu budžetskih sredstava Ministarstva, uključujući i sredstva iz stava (1) ovog člana, ministar dostavlja Vladi Kantona, putem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija), na dalje postupanje.

(3) Na procedure pripreme i podnošenja zahtjeva za budžetska sredstva Ministarstvu i Upravi policije, kao i druga pitanja koja se odnose na odgovornost za računovodstvo, internu kontrolu, nadzor i zakonitost raspolaganja budžetskim sredstvima, shodno se primjenjuju odredbe posebnih propisa kojima su uređena navedena pitanja.

POGLAVLJE II - UNUTRAŠNJI POSLOVI IZ NADLEŽNOSTI KANTONA

Član 8

(Unutrašnji poslovi)

Unutrašnji poslovi iz nadležnosti Kantona su:

a) zaštita života i imovine, kao i drugih prava i sloboda utvrđenih ustavima u Bosni i Hercegovini;

b) sprečavanje, otkrivanje i istraga krivičnih djela i prekršaja na području Kantona u skladu sa zakonom;

c) poslovi i zadaci koji se odnose na održavanje javnog reda i mira;

d) poslovi i zadaci koji se odnose na održavanje javnih okupljanja;

e) osiguranje posebno određenih ličnosti i objekata Kantona;

f) kriminalističko tehnička vještačenja;

g) poslovi sigurnosti, kontrole i regulisanja saobraćaja na putevima Kantona, poslovi kontrole taksi vozila i vozača, te druge poslove sigurnosti u oblasti saobraćaja, utvrđene posebnim zakonom i podzakonskim aktima;

h) saradnja sa drugim ministarstvima unutrašnjih poslova i drugim organima u Bosni i Hercegovini u okviru nadležnosti Ministarstva;

i) poslovi izdavanja odobrenja za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, vođenje propisanih evidencija i vršenje i drugih poslova i zadataka propisanih Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije;

j) drugi poslovi i zadaci policije koje Ministarstvu povjere Tužilaštva u Bosni i Hercegovini;

k) poslovi izdavanja, poništavanja i zamjene ličnih karata i jedinstvenog matičnog broja građana i vođenja evidencija;

l) poslovi izdavanja, poništavanja i zamjene putnih isprava;

m) registracija motornih vozila;

n) poslovi izdavanja i zamjene vozačkih dozvola;

o) poslovi prijavljivanja, odjavljivanja i vođenja evidencije o prebivalištu i boravištu građana;

p) ažuriranje i čuvanje duplikata matičnih knjiga i nadzor nad primjenom propisa u oblasti matičnih knjiga;

r) promjena ličnog imena;

s) poslovi koji se odnose na sticanje državljanstva Federacije i promjenu entitetskog državljanstva;

š) poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Ministarstva;

t) poslovi koji se odnose na oblast proizvodnje, prometa i skladištenja eksplozivnih, zapaljivih i ostalih opasnih materija, koji su u nadležnosti Kantona;

u) poslovi koji se odnose na rad agencija za zaštitu ljudi i imovine i unutrašnjih zaštitarskih službi i inspekcijski nadzor u navedenoj oblasti;

v) inspekcijski nadzor u oblastima iz svoje nadležnosti;

z) obavljanje drugih poslova i zadataka koje Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova povjeri Ministarstvu iz svoje nadležnosti;

ž) upravni i drugi poslovi i zadaci stavljeni u nadležnost Ministarstva u skladu sa ovim i drugim zakonima;

aa) kriminalističko-obavještajni poslovi prikupljanja i analize informacija i podataka iz tačke b) ovog člana, kao i o ukupnoj sigurnosnoj situaciji u Kantonu.

Član 9

(Izvještavanje o radu Ministarstva i Uprave policije)

(1) Ministar je obavezan da dva puta godišnje, a po potrebi i češće podnositi izvještaj o radu Ministarstva koji obuhvata i dio pitanja iz nadležnosti rada Uprave policije koji izrađuje ta uprava.

(2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana podnosi se Vladi Kantona, a Vlada podnosi Skupštini Kantona.

(3) Odluke i smjernice Vlade Kantona i Skupštine Kantona provode ministar i policijski komesar, u skladu s ovim Zakonom.

(4) Izvještaj iz stava (1) ovog člana može se odnositi i na pojedinačne slučajeve ako to zatraže organi iz stava (2) ovog člana, ako zakonom nije drugačije određeno ili ne ugrožava operativni rad Uprave policije.

Član 10

(Zajednička nadležnost i povjereno vršenje poslova)

(1) U slučaju kada je Ministarstvu povjereno vršenje poslova iz nadležnosti Federacije ili prilikom vršenja poslova iz zajedničke nadležnosti Federacije i Kantona, Ministarstvo neposredno primjenjuje zakone i druge propise Federacije.

(2) Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije nadzire sprovođenje propisa iz stava (1) ovog člana.

Član 11

(Rješavanje sukoba nadležnosti između Federalnog ministarstva i Ministarstva)

(1) U slučaju sukoba nadležnosti između Federalnog ministarstva i Ministarstva, i između drugog kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo) i Ministarstva, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine riješit će to svojom odlukom.

(2) Ako je potrebno hitno postupiti radi sprječavanja nastanka neotklonjivih štetnih posljedica do odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine primjenjivat će se odluka koju donese ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine.

(3) Kada ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine donese odluku iz stava (2) ovog člana, dužan je o tome odmah obavijestiti premijera Vlade Federacije i rukovodioca kantonalnog ministarstva na kojeg se ta odluka odnosi.

Član 12

(Ličnosti i objekti pod posebnim osiguranjem)

Vlada Kantona uredbom određuje koje se ličnosti i objekti Kantona posebno osiguravaju.

Član 13

(Pružanje pomoći drugim organima i pravnim licima)

(1) Uprava policije pruža pomoć drugim organima, preduzećima i drugim pravnim licima kojima je povjereno vršenje javnih ovlaštenja, radi osiguranja izvršenja poslova iz njihove nadležnosti, ako se prilikom izvršenja tih poslova i zadataka naiđe na fizički otpor ili se takav otpor može osnovano očekivati.

(2) O načinu i obimu pružanja pomoći u skladu sa stavom (1) ovog člana odlučuje načelnik policijske uprave, prema mjestu pružanja pomoći. Ukoliko se pomoć pruža na području više policijskih uprava, o pomoći odlučuje načelnik Sektora uniformisane policije.

(3) Kada ocijeni, da se prilikom pružanja pomoći iz stava (1) ovog člana može očekivati organizirani masovni fizički otpor ili upotreba oružja, načelnik nadležne policijske uprave odnosno načelnik Sektora uniformisane policije je dužan, prije donošenja odluke iz stava (2) ovog člana, pribaviti pismenu saglasnost policijskog komesara.

(4) Način i obim pružanja pomoći, kao i postupanje policijskih službenika, detaljnije propisuje ministar podzakonskim propisom na prijedlog policijskog komesara.

Član 14

(Pružanje pomoći u vanrednim situacijama)

Uprava policije pruža pomoć organima uprave, jedinicama lokalne samouprave, pravnim i fizičkim licima i u slučajevima opće opasnosti uzrokovane prirodnim nepogodama, epidemijama i drugim vanrednim okolnostima.

POGLAVLJE III - UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA

Odjeljak A. Unutrašnja organizacija

Član 15

(Unutrašnja organizacija Ministarstva i Uprave policije)

Unutrašnja organizacija Ministarstva i Uprave policije uređuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva, u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima.

Član 16

(Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji)

(1) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva (u daljem tekstu: Pravilnik) donosi ministar, uz saglasnost Vlade Kantona.

(2) Dio Pravilnika koji se odnosi na Upravu policije utvrđuje ministar, na prijedlog policijskog komesara.

(3) Pravilnikom se utvrđuju:

a) organizacione jedinice i njihova nadležnost;

b) sistematizacija radnih mjesta, koja:

1) za radno mjesto državnog službenika i namještenika sadrži sljedeće elemente: naziv radnog mjesta, opis poslova, uslovi za vršenje poslova, uključujući vrstu i stepen stručne spreme, vrstu djelatnosti, naziv grupe poslova, složenost poslova, status izvršioca, poziciju radnog mjesta i broj izvršioca,

2) za radno mjesto policijskog služenika sadrži sljedeće elemente: naziv radnog mjesta, opis poslova, status izvršioca, čin, uslovi za vršenje poslova, vrsta ovlaštenja i broj izvršioca;

c) način rukovođenja Ministarstvom, Upravom policije i njihovim organizacionim jedinicama;

d) programiranje i planiranje poslova;

e) ovlaštenja i odgovornosti rukovodećih policijskih i državnih službenika, prilikom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti;

f) broj pripravnika koji se primaju u radni odnos i uvjeti za prijem pripravnika za radna mjesta državnih službenika i namještenika;

g) druga pitanja od značaja za organizaciju i način rada Ministarstva.

Odjeljak B. Osnovne organizacione jedinice Ministarstva

Član 17

(Osnovne organizacione jedinice)

(1) Ministarstvo poslove i zadatke iz svoje nadležnosti obavlja u okviru osnovnih organizacionih jedinica koje se utvrđuju Pravilnikom.

(2) Unutar osnovnih organizacionih jedinica, ministar može utvrditi unutrašnje organizacione jedinice, kako bi se na adekvatan i efikasan način osiguralo vršenje poslova iz nadležnosti rada osnovnih organizacionih jedinica Ministarstva.

Član 18

(Nadležnosti organizacionih jedinica Ministarstva)

U okviru poslova iz člana 8. ovog Zakona, Ministarstvo, preko svojih osnovnih organizacionih jedinica, obavlja sljedeće poslove:

a) izdavanje, poništavanje i zamjena ličnih karata i jedinstvenog matičnog broja građana i vođenje evidencija;

b) izdavanje, poništavanje i zamjena putnih isprava;

c) izdavanje i zamjena vozačkih dozvola;

d) registracija motornih vozila;

e) promjena ličnog imena;

f) ažuriranje i čuvanje duplikata matičnih knjiga i nadzor nad primjenom propisa u oblasti matičnih knjiga;

g) sticanje državljanstva Federacije i promjena entitetskog državljanstva;

h) prijavljivanje, odjavljivanje i vođenje evidencija o prebivalištu i boravištu građana;

i) poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Ministarstva;

j) poslovi koji se odnose na rad agencija za zaštitu ljudi i imovine i unutrašnjih zaštitarskih službi i inspekcijski nadzor u navedenoj oblasti;

k) inspekcijski nadzor u oblastima iz svoje nadležnosti;

l) drugi poslovi propisani zakonom.

Odjeljak C. Uprava policije

Član 19

(Unutrašnja organizacija Uprave policije)

(1) Uprava policije poslove i zadatke iz svoje nadležnosti obavlja u okviru osnovnih organizacionih jedinica koje se utvrđuju Pravilnikom.

(2) Unutar osnovnih organizacionih jedinica ministar na prijedlog policijskog komesara utvrđuje unutrašnje organizacione jedinice kako bi se na efikasan način osiguralo vršenje poslova iz nadležnosti rada osnovnih organizacionih jedinica Uprave policije.

Član 20

(Nadležnosti Uprave policije)

U okviru poslova iz člana 8. ovog zakona, Uprava policije preko svojih organizacionih jedinica, obavlja slijedeće poslove:

a) zaštita života i imovine, kao i drugih prava i sloboda utvrđenih ustavima u Bosni i Hercegovini;

b) sprečavanje, otkrivanje i istraga krivičnih djela i prekršaja na području Kantona u skladu sa zakonom;

c) kriminalističko-obavještajni poslovi prikupljanja i analize informacija i podataka iz tačke b) ovog člana, kao i o ukupnoj sigurnosnoj situaciji u Kantonu, što će ministar bliže urediti posebnim propisom na prijedlog policijskog komesara.

d) poslove i zadatke koji se odnose na održavanje javnog reda i mira;

e) poslove i zadatke koji se odnose na održavanje javnih okupljanja;

f) osiguranje posebno određenih ličnosti i objekata Kantona;

g) kriminalističko-tehnička vještačenja;

h) kontrola i regulacija saobraćaja na putevima Kantona, te drugi poslovi u oblasti saobraćaja utvrđeni zakonom;

i) poslove izdavanja odobrenja za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, vođenje propisanih evidencija i vršenje i drugih poslova i zadataka propisanih Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije;

j) poslove koji se odnose na oblast proizvodnje, prometa i skladištenja eksplozivnih, zapaljivih i opasnih materija iz nadležnosti Kantona;

k) vođenje kaznenih i prekršajnih evidencija i ustupanje istih nadležnim organima u skladu sa važećim zakonima i propisima i vođenje drugih službenih evidencija potrebnih za obavljanje zadataka iz nadležnosti Uprave policije u skladu sa važećim zakonima i propisima;

l) razmjene informacija sa tužilaštvima, sudovima i drugim policijskim organima u Bosni i Hercegovini;

m) saradnja sa drugim policijskim organima, sigurnosnim agencijama i drugim organima u BiH, u okviru nadležnosti Uprave policije;

n) pružanje pomoći drugim državnim organima i pravnim licima kojima je povjereno vršenje javnih ovlaštenja u skladu sa posebnim propisima;

o) druge poslove i zadatke policije koje Upravi policije povjere tužilaštva u Bosni i Hercegovini;

p) poslove modernizacije i opremanja za informacioni i radio-relejni sistem Ministarstva i izrada projekata računarske obrade podataka;

r) druge poslove i zadatke utvrđene zakonom i drugim propisima.

POGLAVLJE IV - RUKOVOĐENJE

Odjeljak A. Rukovođenje Ministarstvom

Član 21

(Ovlaštenja ministra u rukovođenju Ministarstvom)

(1) Ministarstvom rukovodi ministar.

(2) U cilju provođenja kantonalne politike i prioriteta u vezi sa unutrašnjim poslovima, provođenja kantonalnih zakona i izvršavanja zadataka povjerenih od strane Vlade Kantona, pored zadataka utvrđenih drugim zakonima, ministar:

a) predstavlja Ministarstvo;

b) vrši nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz nadležnosti ministarstva;

c) utvrđuje prioritete i politiku Ministarstva;

d) predlaže donošenje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;

e) donosi provedbene propise i druge opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti u svrhu provođenja zakona i drugih propisa u oblasti unutrašnjih poslova;

f) organizuje rad Ministarstva;

g) osigurava zakonito i efikasno funkcionisanje Ministarstva;

h) odlučuje u upravnim stvarima na način propisan zakonom;

i) organizuje jedinstven sistem izvještavanja i obrade podataka u oblasti unutrašnjih poslova neophodnih za vršenje poslova Ministarstva;

j) osigurava saradnju Ministarstva sa drugim državnim organima u Bosni i Hercegovini;

k) izvršava i druge poslove i zadatke koje mu povjeri Vlada Kantona, kao i druge poslove utvrđene zakonima Kantona, Federacije i Bosne i Hercegovine.

(3) Prema osnovnim organizacionim jedinicama Ministarstva, ministar:

a) upravlja i usmjerava obavljanje poslova iz nadležnosti organizacionih jedinica;

b) obrazuje upravne i druge stručne komisije i odgovarajuća radna tijela;

c) odlučuje o korištenju sredstava i vrši nabavku opreme i materijalno-tehničkih sredstava, osim sredstava utvrđenih za namjene iz člana 6. ovog Zakona;

d) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika Ministarstva, osim onih koji su pod nadležnošću policijskog komesara, u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima;

e) izvršava druge poslove i zadatke koje mu povjeri Vlada Kantona, kao i druge poslove utvrđene zakonom.

(4) Za vršenje nekih od poslova iz st. (2) i (3) ovog člana ministar može prenijeti svoja ovlaštenja sekretaru Ministarstva ili rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica.

(5) Prema Upravi policije ministar je ovlašten da:

a) na prijedlog policijskog komesara donosi podzakonske propise i druge opće i pojedinačne akte za koje je zakonom ovlašten;

b) prati rad policijskog komesara;

c) utvrđuje politike i prioritete u vezi sveobuhvatnih sigurnosnih pitanja;

d) daje svoje izjašnjenje na predloženu godišnju ocjenu o radu policijskog komesara na način predviđen u članu 46. ovog Zakona;

e) na prijedlog policijskog komesara usvaja plan policijskih poslova Uprave policije;

f) može da traži reviziju po određenim predmetima o čemu će obavijestiti Komisiju za sigurnost i

g) vrši druga ovlaštenja koja su mu ovim Zakonom i drugim propisima data u nadležnost.

Član 22

(Zamjena ministra)

(1) U slučaju privremene spriječenosti ministra do 30 dana, funkciju ministra vrši sekretar ministarstva, a kada se razmatraju materijali iz nadležnosti Ministarstva sjednicama Vlade Kantona prisustvuje sekretar bez prava glasa.

(2) Ukoliko ministar, zbog odsustva ili drugih stvarnih ili pravnih razloga, ne može vršiti svoju funkciju duže od 30 dana, funkciju ministra vrši Član Vlade Kantona kojeg odredi premijer, dok on ne bude u stanju da ponovo preuzme funkciju ili dok se ne imenuje novi ministar.

Odjeljak B. Rukovođenje Upravom policije

Član 23

(Ovlaštenja policijskog komesara u rukovođenju Upravom policije)

(1) Policijski komesar je rukovodilac Uprave policije.

(2) Policijski komesar rukovodi Upravom policije i odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Kantona.

(3) U rukovođenju Upravom policije, policijski komesar:

a) predstavlja Upravu policije;

b) nadgleda i usmjerava aktivnosti Uprave policije kojom rukovodi u skladu sa prioritetima koje odredi Vlada Kantona, uz konsultacije sa ministrom;

c) odlučuje u upravnim stvarima iz nadležnosti Uprave policije;

d) donosi propise na koje je ovlašten zakonom i vrši izmjene ili dopune istih, te dostavlja ministru nacrt i prijedloge propisa ili izmjene i dopune propisa iz djelokruga rada Uprave policije;

e) odlučuje o zasnivanju radnog odnosa i prestanku radnog odnosa, kao i o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa policijskih službenika, državnih službenika i namještenika uposlenih u Upravi policije;

f) izriče sankcije za lakše povrede službene dužnosti;

g) priprema prijedloge potrebnih finansijskih i drugih sredstava za rad Uprave policije;

h) odlučuje o korištenju sredstava i vrši nabavku opreme i materijalno-tehničkih sredstava u skladu sa namjenom odobrenih sredstava na budžetskoj poziciji Uprave policije;

i) priprema tromjesečne izvještaje i preporuke u vezi sa realizacijom budžeta, koje podnosi ministru;

j) predlaže ukupan broj uposlenika u Upravi policije;

k) obrazuje stručne komisije i odgovarajuća radna tijela;

l) utvrđuje potrebe, određuje i implementira programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja uposlenika Uprave policije;

m) organizuje jedinstven sistem izvještavanja i obrade podataka neophodnih za vršenje nadležnosti Uprave policije;

n) raspisuje kantonalne potrage i oglašava raspisane potrage;

o) osigurava saradnju sa drugim policijskim organima i agencijama za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini, te sarađuje sa tužilaštvima, sudovima i drugim nadležnim pravosudnim organima u pitanjima iz nadležnosti Uprave policije;

p) priprema programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga rada Uprave policije na zahtjev ministra, Vlade Kantona ili na vlastitu inicijativu;

r) redovno izvještava ministra o poduzetim aktivnostima Uprave policije, a odmah po događajima i rezultatima poduzetih aktivnosti koje imaju značaj za sigurnost građana i interese Kantona, što će ministar bliže urediti posebnim općim aktom u saradnji sa policijskim komesarom;

s) obavještava javnost o radu Uprave policije;

š) podnosi informacije i statističke podatke Federalnom ministarstvu, u vezi sa poslovima iz zajedničke nadležnosti Kantona i Federacije, kao i poslova iz nadležnosti Federacije koji su povjereni Ministarstvu;

t) odlučuje o načinu osiguranja određenih ličnosti i objekata;

u) vrši druga ovlaštenja koja su mu ovim zakonom i drugim propisima data u nadležnost;

v) najmanje jednom mjesečno izvještava Nezavisni odbor o rezultatima rada Uprave policije i stavlja na raspolaganje sve tražene podatke i dokumentaciju iz nadležnosti rada Nezavisnog odbora;

z) (brisano)

(4) Policijski komesar može ovlastiti načelnika Sektora uniformisane policije i načelnika Sektora kriminalističke policije ili rukovodioce organizacionih jedinica da vrše određene poslove iz stava (3) ovog člana.

Član 24

(Zamjena policijskog komesara)

(1) U slučaju privremene spriječenosti policijskog komesara (godišnji odmor, bolovanje, službena odsustva i slično) koja može trajati do 60 dana u kontinuitetu zamjenu policijskog komesara vršit će policijski službenik zaposlen u Upravi policije koji ispunjava uslove za policijskog komesara, a kojeg rješenjem odredi policijski komesar.

(2) Ukoliko policijski komesar zbog prestanka mandata, smjene, ostavke, suspenzije ili drugih stvarnih ili pravnih razloga, kao i slučaju odsustva policijskog komesara dužeg od roka iz stava (1) ovog člana, zamjenika policijskog komesara, sa danom nastupanja okolnosti i razrješenja policijskog komesara imenuje Vlada Kantona Sarajevo iz reda policijskih službenika zaposlenih u Upravi policije koji ispunjavaju uslove za policijskog komesara, a na prijedlog ministra.

(3) Policijski službenik koji mijenja policijskog komesara ima sva prava, obaveze i ovlaštenja policijskog komesara predviđena u članu 23. ovog zakona kao i pravo na naknadu razlike u plaći do nivoa osnovne plaće policijskog komesara ako vrši te poslove duže od 30 dana uzastopno.

(4) Ukoliko policijskom komesaru prestane mandat zbog smjene, prihvatanja ostavke, isteka mandata ili nemogućnosti da ponovo preuzme poslove, Vlada Kantona Sarajevo imenuje novog policijskog komesara u skladu sa zakonom.

POGLAVLJE V - NEZAVISNI ODBOR I PROCES IZBORA, IMENOVANJE, MANDAT, NADZOR I SMJENA POLICIJSKOG KOMESARA

Odjeljak A. Nezavisni odbor

Član 25

(Nezavisni odbor)

(1) Radi osiguranja nepristrasne, objektivne, kvalitetne i zakonite procedure imenovanja policijskog komesara, lišene svakog političkog utjecaja, formira se Nezavisni odbor koji omogućava da za policijskog komesara budu predloženi najkvalitetniji kandidati, kao i osiguranje stručnog, objektivnog i nepristrasnog praćenja rada policijskog komesara i obavljanje drugih poslova utvrđenih ovim Zakonom.

(2) Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Komisija za izbor i imenovanja), Skupština Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština Kantona) imenuje Nazavisni odbor.

(3) Nezavisni odbor je nezavisno tijelo Skupštine Kantona koje provodi postupak izbora i smjene policijskog komesara, te vrši nadzor nad njegovim radom.

(4) Nezavisni odbor radi isključivo na profesionalnim osnovama, ne zastupajući, ne štiteći niti podrivajući interese bilo koje političke stranke, registrovane organizacije ili udruženja ili bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini.

Član 26

(Sastav Nezavisnog odbora)

(1) Nezavisni odbor se sastoji od sedam članova.

(2) Članovi Nezavisnog odbora biraju se iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti pravnih, društvenih i kriminalističkih nauka te iz organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava ili drugih srodnih oblasti, a koji nisu zaposleni u organima unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini odnosno drugim policijsko-sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini.

(3) Najmanje jedan Član Nezavisnog odbora mora biti diplomirani pravnik odnosno Bakalaureat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova.

(4) Sastav Nezavisnog odbora odražava nacionalni sastav stanovništava na teritoriji koju obuhvata Kanton prema popisu stanovništva iz 1991. godine.

(5) U toku izbornog postupka, vodiće se računa o polnoj zastupljenosti.

Član 27

(Kriteriji za članstvo u Nezavisnom odboru)

Član Nezavisnog odbora može biti svako lice koje:

a) je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) ima stečenu diplomu visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen pravni fakultet ili fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ili fakultet političkih nauka-odsjek sigurnosnih studija, ili druge visokoobrazovne institucije pravne, kriminalističke, kriminološke i sigurnosne struke, najmanje pet godina radnog staža u struci u ovim oblastima nakon sticanja visoke školske spreme,

c) nije član političke stranke,

d) nije bilo imenovano na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, niti je bilo postavljeno na bilo koju poziciju od strane političke stranke,

e) nije bilo član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,

f) nije osuđivano za krivično djelo,

g) protiv kojeg se ne vodi krivični postupak,

h) kojem nije izrečena disciplinska sankcija za teže povrede službene dužnosti,

i) koje nije aktivni policijski službenik,

j) koje nije istovremeno član dva odbora organa unutrašnjih poslova ili drugih policijskih agencija na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini.

Član 28

(Sukob interesa)

(1) Član Nezavisnog odbora ne smije imati sukob interesa s radom policijskog organa i Ministarstva.

(2) Sukob interesa postoji kada lice predloženo za imenovanje ima lični interes u policijskim poslovima, koji mogu utjecati na zakonitost, transparentnost, objektivnost i nepristrasnost u vršenju funkcije u Nezavisnom odboru.

Član 29

(Imenovanje Nezavisnog odbora i trajanje mandata)

(1) Nezavisni odbor se imenuje na mandatni period od četiri godine.

(2) Članovi Nezavisnog odbora iz stava (1) ovog člana mogu biti ponovno izabrani u Nezavisni odbor samo jednom uzastopno.

(3) Postupak izbora novog saziva Nezavisnog odbora pokreće se najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata imenovanog Nezavisnog odbora.

(4) Ukoliko mandat Nezavisnog odbora istekne prije imenovanja novog Nezavisnog odbora, postojeći Nezavisni odbor nastavlja u kontinuitetu vršiti svoje dužnosti sve do imenovanja novog Nezavisnog odbora.

(5) Odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), se primjenjuju na izbor članova Nezavisnog odbora, ukoliko nije drugačije određeno ovim zakonom.

Član 30

(Finansiranje Nezavisnog odbora)

(1) Rad Nezavisnog odbora finansira se iz Budžeta Skupštine Kantona.

(2) Član Nezavisnog odbora ima pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad čiju visinu utvrđuje nadležna komisija Skupštine Kantona Sarajevo.

Član 31

(Smjena člana Nezavisnog odbora)

(1) Skupština Kantona će smijeniti člana Nezavisnog odbora ako:

a) prestane ispunjavati bilo koji od uslova na osnovu kojih je imenovan za člana Nezavisnog odbora,

b) ne obavlja poslove u skladu sa Zakonom i usvojenim Poslovnikom o radu Nezavisnog odbora,

c) neopravdano ne prisustvuje na tri sjednice Nezavisnog odbora u toku kalendarske godine,

d) po ocjeni nadležne zdravstvene institucije postane trajno nesposoban za obavljanje svojih dužnosti;

e) ako postoji sukob interesa propisan članom 28. ovog zakona.

(2) Član Nezavisnog odbora je dužan obavijestiti Komisiju za izbor i imenovanja o bilo kakvim promijenjenim okolnostima koje mogu uticati na njegovo članstvo.

(3) Svako drugo zainteresirano lice može obavijestiti Komisiju za izbor i imenovanja o postojanju razloga iz st. (1) i (2) ovog člana.

(4) Komisija za izbor i imenovanja je dužna provjeriti navode u roku od 15 dana od dana saznanja za postojanje razloga iz st. (1) i (2) ovog člana.

(5) Ukoliko utvrdi postojanje razloga za smjenu člana Nezavisnog odbora, Komisija za izbor i imenovanja odmah pokreće postupak smjene, te izbora novog člana, a Skupština Kantona ga imenuje.

(6) Smjena jednog ili više članova Nezavisnog odbora ne smije uticati na rad Nezavisnog odbora koji nastavlja sa svojim radom, uključujući i donošenje odluka, dok Skupština Kantona ne izvrši imenovanje novog člana ili članova.

Član 32

(Ostavka člana Nezavisnog odbora)

(1) Član Nezavisnog odbora može podnijeti ostavku.

(2) Ostavka se podnosi Skupštini Kantona.

(3) Ostavka jednog ili više članova Nezavisnog odbora ne smije utjecati na rad Nezavisnog odbora.

(4) Član Nezavisnog odbora u ostavci nastavlja da obavlja svoje dužnosti, uključujući i donošenje odluka, sve dok Skupština Kantona ne izvrši imenovanje novog člana ili članova.

(5) Komisija za izbor i imenovanja je dužna odmah započeti postupak izbora novog člana.

Član 33

(Nadležnosti Nezavisnog odbora)

Nezavisni odbor obavlja sljedeće poslove iz svoje nadležnosti:

a) raspisuje i provodi Javni konkurs za imenovanje policijskog komesara;

b) vrši selekciju i predlaže listu kandidata za izbor policijskog komesara Vladi Kantona koju dostavlja posredstvom ministra;

c) prati rad policijskog komesara, nadzire primjenu ovlaštenja policijskog komesara u rukovođenju Upravom policije iz člana 23. ovog zakona i o tome izvještava Skupštinu Kantona Sarajevo;

d) ako procijeni za potrebnim može izvršiti neposredni uvid u akte i predmete Uprave policije u skladu sa članom 47. ovog zakona;

e) predlaže smjenu policijskog komesara Vladi Kantona u skladu sa ovim zakonom;

f) vodi prvostepeni disciplinski postupak protiv policijskog komesara i izriče disciplinske sankcije;

g) prima, razmatra i postupa po podnesenim žalbama na rad policijskog komesara;

h) usvaja poslovnik o radu Nezavisnog odbora i izvještava Skupštinu Kantona o svom radu;

i) obavlja i druge poslove koji su stavljeni u njegovu nadležnost ovim Zakonom.

j) po potrebi razmjenjuje informacije, podatke, dokumente po pojedinim predmetima sa Komisijom za sigurnost Skupštine Kantona Sarajevo.

Član 34

(Funkcioniranje i odlučivanje Nezavisnog odbora)

(1) Nezavisni odbor je dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana imenovanja, u punom sazivu, održati konstituirajuću sjednicu i usvojiti Poslovnik o radu.

(2) Na prvoj konstituirajućoj sjednici članovi između sebe biraju predsjedavajućeg Nezavisnog odbora.

(3) Administrativne poslove za Nezavisni odbor obavlja administrativna i stručna služba Skupštine Kantona.

(4) Nezavisni odbor sačinjava izvještaj o svom radu svakih šest mjeseci i dostavlja ga Skupštini Kantona na razmatranje.

(5) Na zahtjev Skupštine Kantona Nezavisni odbor sačinjava dodatne izvještaje o svom radu.

(6) Nezavisni odbor donosi odluke ukoliko ima kvorum.

(7) Nezavisni odbor ima kvorum ukoliko je pet od sedam članova prisutno.

(8) Na redovnim sjednicama Nezavisni odbor donosi odluke, za koje su glasale najmanje četiri člana.

(9) Odluka o izboru, prijedlogu o smjeni, godišnjoj ocjeni rada policijskog komesara i disciplinskoj odgovornosti policijskog komesara je donesena, ako je za nju glasalo najmanje pet članova.

(10) Odluke se donose javno, a zapisnik o glasanju članova Nezavisnog odbora koji sadrži izjašnjenje svakog člana je dostupan javnosti.

Odjeljak B. Postupak izbora i imenovanja policijskog komesara

Član 35

(Uslovi za radno mjesto policijskog komesara)

Za radno mjesto policijskog komesara kandidat mora ispunjavati sljedeće uslove:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;

b) da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova;

c) da ima stečenu diplomu visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen pravni fakultet ili fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ili fakultet političkih nauka-odsjek sigurnosnih studija, ili druge visokoobrazovne institucije pravne, kriminalističke, kriminološke i sigurnosne struke;

d) da ima čin glavnog inspektora;

e) da mu nije pravomoćnom presudom izrečena krivično pravna sankcija;

f) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i potvrđena optužnica u skladu sa zakonima o krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini;

g) da se na njega ne odnosi odredba člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

h) da ne ispunjava uslove za penzionisanje, predviđene zakonom u toku mandata;

i) da nije bio Član političke stranke, niti je bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju u organima vlasti od političke stranke;

j) da nije, niti je bio Član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

k) da nije disciplinski kažnjavan za teže povrede službene dužnosti;

l) da nije smijenjen s mjesta policijskog komesara.

Član 36

(Postupak izbora kandidata)

(1) Izbor policijskog komesara vrši se javnim konkursom.

(2) Postupak odabira novog policijskog komesara mora započeti najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata policijskog komesara odnosno odmah, a najkasnije tri mjeseca nakon pravosnažnosti odluke o smjeni ili od pravosnažnosti odluke o izrečenoj disciplinskoj sankciji (prestanak radnog odnosa).

(3) Nezavisni odbor donosi odluku o pokretanju postupka odabira i raspisivanja konkursa.

(4) Princip transparentnosti i zakonitosti se primjenjuju tokom postupka izbora i imenovanja.

Član 37

(Objavljivanje konkursa za radno mjesto policijskog komesara)

(1) Konkurs za radno mjesto policijskog komesara objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH" i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine.

(2) Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana zadnjeg objavljivanja.

(3) Konkurs sadrži:

a) opis poslova radnog mjesta policijskog komesara;

b) uslove iz člana 35. ovog Zakona;

c) spisak potrebnih dokumenata;

d) rok za podnošenje prijava i mjesto podnošenja;

e) druge činjenice relevantne za provođenje konkursne procedure.

Član 38

(Postupak izbora)

Nakon zaprimanja prijava Nezavisni odbor:

a) pregleda prijave;

b) uzima u obzir sve prijave primljene u propisanom roku;

c) sačinjava spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa;

d) obavlja razgovor sa kandidatima sa spiska.

Član 39

(Kriteriji odabira)

(1) Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa dostavljaju prijedlog plana i programa rada za vrijeme trajanja svog mandata.

(2) Pored razgovora, u procesu odabira Nezavisni odbor uzima u obzir slijedeće kvalifikacije:

a) stručno usavršavanje;

b) godine policijskog iskustva na rukovodećim radnim mjestima;

c) ocjenu rada u posljednje tri godine i

d) ostale kvalifikacije koje odgovaraju potrebama radnog mjesta.

(3) Pored dokumentacije iz člana 35. ovog zakona, kandidat koji se poziva na razgovor dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje kvalifikacije iz stava (2) ovog člana.

(4) Nezavisni odbor rangira kandidate na osnovu rezultata razgovora, ocjene kvalifikacija i predloženog plana rada iz st. (1) i (2) ovog člana.

Član 40

(Prijedlog ministru)

Poslije obavljenog razgovora, a najkasnije u roku od petnaest dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, Nezavisni odbor upućuje Vladi Kantona posredstvom ministra obrazložen prijedlog sa najmanje dva kandidata zajedno sa dokumentacijom priloženom uz prijavu.

Član 41

(Prijedlog Vladi Kantona)

(1) Najkasnije u roku od osam dana od prijema rezultata odabira od Nezavisnog odbora iz člana 40. ovog Zakona, ministar upućuje obrazložen prijedlog Nezavisnog odbora sa imenima dva predložena kandidata Vladi Kantona, na imenovanje.

(2) Ukoliko ministar ne uputi prijedlog kandidata u roku iz stava (1) ovog člana, Nezavisni odbor dostavlja prijedlog sa imenima dva kandidata direktno Vladi Kantona, koja će imenovati jednog od kandidata za policijskog komesara.

Član 42

(Ponavljanje procesa izbora i prijedlog jednog kandidata)

(1) Ukoliko Nezavisni odbor na osnovu objavljenog konkursa ne može sačiniti listu od najmanje dva kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, konkurs će se ponoviti u roku od 15 dana od dana okončanja objavljenog konkursa.

(2) Ukoliko po ponovljenom konkursu Nezavisni odbor ne može sačiniti listu od najmanje dva kandidata, biće predložen kandidat koji ispunjava uslove iz konkursa, te će putem ministra prijedlog biti dostavljen Vladi Kantona na odlučivanje.

(3) Ministar će prijedlog iz stava (2) ovog člana proslijediti Vladi Kantona u roku od osam dana od dana prijema prijedloga.

(4) Ukoliko ministar ne uputi prijedlog kandidata u roku iz stava (3) ovog člana, Nezavisni odbor dostavlja prijedlog sa imenom kandidata iz stava (2) ovog člana direktno Vladi Kantona osam dana nakon isteka roka iz stava (3) ovog člana.

Član 43

(Imenovanje policijskog komesara)

(1) U roku od 30 dana, od dana prijema prijedloga, u skladu sa članom 41. odnosno članom 42. ovog Zakona, Vlada Kantona donosi odluku o imenovanju predloženog kandidata na radno mjesto policijskog komesara, koja se objavljuje u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

(2) Policijski komesar daje pismenu izjavu o imovinskom stanju, koja će biti dostupna javnosti.

Član 44

(Mandat policijskog komesara)

(1) Mandat policijskog komesara je četiri godine i može se obnoviti samo jednom uzastopno.

(2) O pojedinačnim pravima i dužnostima policijskog komesara koja se odnose na radno pravni status, odlučuje se rješenjem koje donosi ministar.

Odjeljak C. Praćenje rada policijskog komesara

Član 45

(Praćenje rada policijskog komesara)

(1) Nezavisni odbor se sastaje najmanje jednom mjesečno.

(2) Policijski komesar dužan je prisustvovati sjednicama Nezavisnog odbora, na koje se pismeno poziva od strane predsjednika Nezavisnog odbora.

(3) U slučaju nemogućnosti prisustvovanja sjednici Nezavisnog odbora policijski komesar je dužan obavijestiti predsjednika Nezavisnog odbora koji sjednicu može odložiti ili donijeti odluku da će se ista održati bez prisustva policijskog komesara.

(4) Policijski komesar dužan je redovno izvještavati Nezavisni odbor o svom radu i staviti mu na raspolaganje sve tražene podatke i dokumentaciju iz nadležnosti rada Nezavisnog odbora.

(5) Nezavisni odbor sačinjava detaljan tromjesečni izvještaj o radu policijskog komesara i dostavlja ga Skupštini Kantona.

Član 46

(Godišnja ocjena rada policijskog komesara)

(1) Nezavisni odbor, donosi prijedlog godišnje pismene ocjene rada policijskog komesara prema ocjenama: "nezadovoljava" ili "zadovoljava". Prijedlog ocjene se uz obrazloženje dostavlja ministru, Vladi Kantona i policijskom komesaru za informaciju najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Ministar i policijski komesar imaju pravo dati svoje pisano izjašnjenje o prijedlogu ocjene iz stava (1) ovog člana koje ministar dostavlja Vladi Kantona na odlučivanje.

(3) Na osnovu prijedloga ocjena Nezavisnog odbora i izjašnjenja ministra i policijskog komesara, Vlada Kantona donosi Odluku o godišnjoj ocjeni rada policijskog komesara najkasnije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Policijski komesar može izjaviti prigovor Vladi Kantona, na odluku iz stava (3) ovog člana, u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke.

(5) Odluka Vlade Kantona po prigovoru je konačna.

(6) Ukoliko je policijski komesar smijenjen, osim u slučaju iz člana 48. stav (1), tač. a) i b) ovog zakona, ili mu je radni odnos prestao na osnovu disciplinske sankcije smatra se da je za godinu u kojoj su nastupili navedeni događaji ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava".

(7) Policijski komesar koji nije imenovan na početku godine ocijenit će se za period rada u godini od kada je imenovan do 31.12. te godine u proceduri utvrđenoj u stavu (1) ovog člana.

Član 47*

(Pristup Nezavisnog odbora informacijama)

(1) U svrhu ocjene rada policijskog komesara, Nezavisni odbor uzima u obzir dokumente relevantne za rad policijskog komesara i poziva policijskog komesara da prisustvuje sjednici Nezavisnog odbora jednom u tri mjeseca. Nezavisni odbor zahtijeva od Ministarstva i njegovih organizacionih jedinica pristup svim informacijama za koje smatra da su neophodne za ocjenu rada policijskog komesara.

(2) Nezavisni odbor ima pravo pristupa informacijama u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o zaštiti tajnih podataka.

Odjeljak D. Postupak smjene policijskog komesara

Član 48

(Uvjeti za smjenu policijskog komesara)

Nezavisni odbor podnosi prijedlog za smjenu policijskog komesara Vladi Kantona u sljedećim slučajevima:

a) na osobni zahtjev policijskog komesara,

b) ukoliko trajno nije u mogućnosti obavljati svoje dužnosti i odgovornosti,

c) ukoliko ne provodi mjere nadzora nad Upravom policije ili mjere nadzora nad primjenom policijskih ovlaštenja,

d) ukoliko je konačnom odlukom utvrđena disciplinska odgovornost policijskog komesara i sankcija prestanak radnog odnosa,

e) ukoliko je njegov rad ocijenjen godišnjom ocjenom "nezadovoljava",

f) ukoliko je protiv njega pokrenut krivični postupak i potvrđena optužnica u skladu sa zakonima o krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini;

g) ukoliko je izrečena pravomoćna kazna zatvora za krivično djelo ili

h) ukoliko su ispunjeni uvjeti za prestanak radnog odnosa propisani Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.

Član 49

(Pokretanje i odluka o smjeni policijskog komesara)

(1) Ukoliko postoji jedan ili više razloga/uslova za pokretanje postupka smjene iz člana 48. ovog Zakona, Nezavisni odbor će posredstvom ministra dostaviti prijedlog za smjenu policijskog komesara Vladi Kantona.

(2) Vlada Kantona je dužna u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga Nezavisnog odbora, razmotriti dostavljeni prijedlog i donijeti odluku o smjeni ili o odbijanju prijedloga iz stava (1) ovog člana.

Član 50

(Inicijativa Ministra za smjenu policijskog komesara)

(1) Ministar može podnijeti inicijativu za smjenu policijskog komesara.

(2) Inicijativa iz stava (1) ovog člana podnosi se u slučaju kada se raspolaže dokazima da policijski komesar ne obavlja pravilno poslove iz člana 23. stav (3) tač. b) i r) ovog Zakona.

(3) Inicijativu iz stava (1) ovog člana ministar dostavlja Nezavisnom odboru na razmatranje i davanje mišljenja.

(4) Nezavisni odbor dužan je svoje mišljenje dati u roku od 15 dana od dana prijema inicijative.

(5) Ministar će svoju inicijativu za smjenu policijskog komesara i mišljenje Nezavisnog odbora dostaviti Vladi Kantona na razmatranje i odlučivanje, koja je dužna u roku od 30 dana od dana prijema inicijative i mišljenja iz stava (3) ovog člana, razmotriti i donijeti konačnu odluku.

POGLAVLJE VI - DISCIPLINSKA ODGOVORNOST POLICIJSKOG KOMESARA

Član 51

(Disciplinska odgovornost policijskog komesara)

(1) Policijski komesar je disciplinski odgovoran za povrede službene dužnosti utvrđene u članu 52. ovog Zakona koje nastaju kao rezultat njegove krivice.

(2) Krivična odgovornost za krivično djelo i prekršajna odgovornost za prekršaj ne isključuje disciplinsku odgovornost policijskog komesara ako počinjeno krivično djelo ili prekršaj istovremeno predstavlja i povredu službene dužnosti iz člana 52. ovog Zakona.

(3) Oslobađanje od krivične odgovornosti ili prekršajne odgovor- nosti ne podrazumijeva istovremeno i oslobađanje od disciplinske odgovornosti policijskog komesara.

(4) Donošenjem rješenja o pokretanju disciplinskog postupka Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog ministra unutrašnjih poslova može donijeti rješenje o suspenziji policijskog komesara.

Član 52

(Povrede službenih dužnosti policijskog komesara)

Policijski komesar disciplinski odgovara za sljedeće povrede službenih dužnosti:

a) neizvršavanje ili nesavjesno ili nepravovremeno izvršavanje službenih zadataka predviđenih ovim i drugim zakonima i podzakonskim propisima;

b) zloupotreba službenog položaja;

c) nekorektno i neprofesionalno ponašanje prema policijskim službenicima, državnim službenicima ili namještenicima Uprave policije ili strankama;

d) davanje netačnih podataka koji utiču na donošenje odluka nadležnih organa;

e) odbijanje izvršenja zakonitih naredbi nadležnih organa;

f) spriječavanje građana ili pravnih lica u ostvarivanju njihovih prava pri podnošenju zahtjeva, žalbi, pritužbi, molbi i drugih podnesaka ili neodlučivanje po tim podnescima u zakonskom roku;

g) prikrivanje činjenica o načinu izvršenja službenih zadataka;

h) spriječavanje, izbjegavanje, ometanje ili na drugi način odgađanje provođenja disciplinskog postupka protiv državnog službenika, policijskog službenika i namještenika;

i) nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera iz svoje nadležnosti;

j) davanje i otkrivanje podataka koji su određeni stepenom tajnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka;

k) provođenje aktivnosti koje nisu u skladu sa interesima ministarstva i Uprave policije, odnosno kojima se narušava ugled ministarstva i Uprave policije;

l) učestvovanje u političkim aktivnostima i obavljanje drugih političkih aktivnosti koje nisu u skladu sa službenom dužnošću;

m) protivpravno pribavljanje osobne ili imovinske koristi za sebe ili druge u vezi sa radom;

n) izdavanje naređenja čije bi izvršenje predstavljalo krivično djelo;

o) diskriminacija pri vršenju dužnosti na osnovu: rase, boje kože, spola, jezika, religije, političkog ili drugog opredjeljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla ili po bilo kojem drugom osnovu;

p) ukoliko Nezavisnom odboru ne dostavlja tražene informacije i druge akte u skladu sa članom 47. ovog zakona, odmah, a najkasnije u roku od 15 dana.

Član 53

(Rješenje o pokretanju disciplinskog postupka)

(1) Rješenje o pokretanju disciplinskog postupka donosi ministar u slučaju postojanja osnova sumnje da je policijski komesar počinio povredu službene dužnosti iz člana 52. ovog zakona, u kojem se određuje lice koje će zastupati rješenje o pokretanju disciplinskog postupka pred Nezavisnim odborom.

(2) Inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka mogu podnijeti Nezavisni odbor, radna tijela Skupštine Kantona nadležna za sigurnost, drugi organi i ministar.

(3) Izuzetno od stava (1) ovog člana, rješenje o pokretanju disciplinskog postupka, u slučaju kada inicijativu iz stava (2) ovog člana podnosi ministar, donosi komisija koja ima tri člana, a koju imenuje radno tijelo Skupštine Kantona nadležno za sigurnost iz reda poslanika Skupštine Kantona, s tim da najmanje jedan Član mora imati najmanje VII stepen školske spreme ili visoko obrazovanje po bolonjskom sistemu studiranja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS studijskih bodova pravne struke.

Član 54

(Vođenje disciplinskog postupka protiv policijskog komesara)

(1) Nezavisni odbor vodi prvostepeni disciplinski postupak protiv policijskog komesara i donosi rješenje o izricanju disciplinske sankcije.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, u slučaju kada Nezavisni odbor podnosi inicijativu iz člana 53. stav (2) ovog Zakona, radno tijelo Skupštine Kantona imenuje posebnu komisiju iz reda poslanika Skupštine Kantona, koja broji pet članova, s tim da najmanje jedan Član mora imati najmanje VII stepen školske spreme ili visoko obrazovanje po bolonjskom sistemu studiranja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS studijskih bodova pravne struke.

(3) Postupak iz stava (1) ovog člana vodi se prema odredbama propisa iz člana 57. ovog Zakona.

(4) Protiv prvostepenog rješenja iz st. (1) i (2) ovog člana može se izjaviti žalba drugostepenoj disciplinskoj komisiji iz člana 55. ovog Zakona, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(5) Disciplinski postupak je javan.

Član 55

(Drugostepeni disciplinski postupak)

(1) Drugostepeni disciplinski postupak vodi drugostepena disciplinska komisija koju ad hoc imenuje radno tijelo Skupštine Kantona nadležno za sigurnost.

(2) Drugostepena disciplinska komisija ima pet članova od kojih najmanje dva člana moraju imati VII stepen školske spreme ili visoko obrazovanje po bolonjskom sistemu studiranja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS studijskih bodova pravne struke.

(3) Rješenje Drugostepene disciplinske komisije doneseno po žalbi je konačno i protiv njega se može podnijeti tužba kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Član 56

(Disciplinske sankcije)

(1) Za povrede službene dužnosti iz člana 52. ovog zakona mogu se izreći sljedeće disciplinske sankcije:

a) novčana kazna u iznosu do 40% osnovne plaće na period do šest mjeseci;

b) prestanak radnog odnosa.

(2) Disciplinska sankcija prestanak radnog odnosa može se izreći samo u slučaju kada se ocijeni da su izvršene povrede takve prirode da je prestanak radnog odnosa jedina odgovarajuća disciplinska sankcija.

Član 57

(Ovlaštenje za donošenje propisa)

Disciplinski postupak i izricanje disciplinskih sankcija iz člana 56. ovog zakona, te druga pitanja koja se odnose na disciplinsku odgovornost policijskog komesara uredbom uređuje Vlada Kantona uz saglasnost radnog tijela Skupštine Kantona nadležnog za sigurnost.

Član 58

(Obaveza saradnje)

Sve organizacione jedinice Ministarstva i Uprave policije sarađuju sa organima disciplinskog postupka, uključujući pristup relevantnim podacima i osoblju.

POGLAVLJE VII - SKUPŠTINSKI NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA MINISTARSTVA I UPRAVE POLICIJE

Član 59

(Način Skupštinskog nadzora nad zakonitošću rada Ministarstva i Uprave policije)

Nadzor nad zakonitošću rada Ministarstva i Uprave policije osigurava Skupština Kantona putem skupštinske i građanske kontrole predviđene u čl. od 60. do 70. ovog Zakona.

Odjeljak A. Ovlaštenje radnog tijela Skupštine Kantona nadležno za sigurnost u vršenju nadzora

Član 60

(Način i postupak vršenja skupštinskog nadzora)

(1) Skupštinski nadzor nad zakonitošću rada Ministarstva i Uprave policije vrši radno tijelo Skupštine Kantona nadležno za sigurnost.

(2) Nadzor iz stava (1) ovog člana vrši se razmatranjem izvještaja i informacija ministra i policijskog komesara, kao i obavljanjem razgovora sa ministrom i policijskim komesarom, a ako se ocijeni potrebnim, može se izvršiti i neposredni uvid u akte i predmete, odnosno dokumentaciju Ministarstva i Uprave policije.

(3) Ministarstvo i Uprava policije dužni su radi vršenja nadzora iz stava (1) ovog člana dati na uvid tražene podatke, spise i dokumentaciju, kao i potrebna objašnjenja u zahtijevanom roku.

Član 61

(Uslovi za formiranje ad hoc tijela kod vršenja skupštinskog nadzora)

(1) Radno tijelo iz člana 60. stav (1) ovog Zakona, nakon preuzetih aktivnosti, može odlučiti da o određenim pitanjima bude provedena istraga i obavljeno saslušanje svjedoka, odnosno drugih osoba, kao i da budu izvedeni drugi dokazi potrebni za utvrđivanje bitnih činjenica.

(2) Istragu iz stava (1) ovog člana vrši ad hoc tijelo, koje se formira za svaki konkretni slučaj.

(3) Članovi tijela iz stava (2) ovog člana bit će imenovani sa liste eksperata iz pojedinih oblasti u skladu sa procedurom koju odredi radno tijelo Skupštine Kantona nadležno za sigurnost.

(4) Listu iz stava (3) ovog člana čine policijski službenici, državni službenici, predstavnici sudske vlasti i advokatske komore.

(5) Članovi tijela iz stava (2) ovog člana potpisat će izjavu o čuvanju tajnosti podataka koji im budu dostupni.

(6) Obrazac i tekst izjave sačinit će radno tijelo Skupštine Kantona nadležno za sigurnost.

Član 62

(Dostavljanje izvještaja o izvršenom nadzoru Skupštini Kantona)

(1) Radno tijelo iz člana 60. stav (1) ovog zakona izvještaj o izvršenom nadzoru ili istrazi iz čl. 60. i 61. ovog Zakona dostavlja Skupštini Kantona, koja donosi smjernice i daje nalog za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te određuje rokove za izvršenje tih zadataka.

(2) Ministarstvo i Uprava policije dužni su postupati prema smjernicama i nalozima Skupštine Kantona i o poduzetim mjerama informisati Skupštinu Kantona u roku od 30 dana od dana prijema tih smjernica ili naloga.

Član 63

(Ovlaštenje za donošenje propisa)

Radno tijelo iz člana 60. stav (1) ovog zakona, uz saglasnost Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Kantona, propisat će sadržaj i način vršenja nadzora iz čl. 60. i 61. ovog Zakona.

Odjeljak B. Odbor za žalbe javnosti

Član 64

(Sastav Odbora za žalbe javnosti)

(1) Odbor za žalbe javnosti (u daljem tekstu: Odbor) se osniva kao nezavisno tijelo Skupštine Kantona koje čine pet članova predstavnika građana.

(2) Odbor imenuje Skupština Kantona na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Kantona.

(3) Sastav Odbora odražavat će nacionalni sastav stanovništva na teritoriji koju obuhvata Kanton prema popisu stanovništva iz 1991. godine, te će se voditi računa o spolnoj zastupljenosti.

(4) Član Odbora za žalbe javnosti može biti svako lice koje:

a) je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) ima stečenu diplomu visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen pravni fakultet ili fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ili fakultet političkih nauka-odsjek sigurnosnih studija, ili druge visokoobrazovne institucije pravne, kriminalističke, kriminološke i sigurnosne struke, najmanje pet godina radnog staža u struci u ovim oblastima nakon sticanja visoke školske spreme, a predsjedavajući deset godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke školske spreme,

c) nije član političke stranke,

d) nije bilo na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, niti je bilo postavljeno na bilo koju poziciju od strane političke stranke,

e) nije bilo član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,

f) nije osuđivano za krivično djelo,

g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

h) da mu nije izrečena disciplinska sankcija za teže povrede službene dužnosti,

i) nije aktivni policijski službenik.

(5) Administrativnu i tehničku podršku u radu Odbora pruža Skupština Kantona koja osigurava i naknadu za rad članova Odbora.

(6) Visinu naknade članovima Odbora utvrđuje nadležna komisija Skupštine Kantona Sarajevo.

Član 65

(Rad Odbora)

(1) Rad Odbora ima za cilj osigurati objektivno i nepristrasno vođenje postupka u vezi sa izjavljenim žalbama na rad i ponašanje policijskih službenika, čime osigurava zaštitu ljudskih prava i sloboda.

(2) Pod žalbama iz stava (1) ovog člana podrazumijevaju se zahtjevi, žalbe, pritužbe ili drugi podnesci koji se odnose na nepravilan rad policijskih službenika.

Član 66

(Poslovi iz nadležnosti Odbora)

(1) Odbor je nadležan za obavljanje sljedećih poslova:

a) prima, razmatra, procjenjuje i prosljeđuje žalbe na rad policijskih službenika Uprave policije izjavljenih od građana, pravnih lica i drugih subjekata;

b) prati, nadzire predmete i interni postupak koje provodi Jedinica za profesionalne standarde i obavještava građane o ishodu postupka;

c) prati i nadgleda izvršenje disciplinskih sankcija izrečenih od nadležnih disciplinskih tijela i provođenje tih disciplinskih sankcija kako bi se osigurala pravičnost i dosljednost, kao i svrha kažnjavanja;

d) na osnovu izvještaja Jedinice za profesionalne standarde vodi evidencije i baze podataka o žalbama građana i rezultatima istrage na osnovu kojih je pokrenut disciplinski, prekršajni ili krivični postupak;

e) prati i nadgleda je li Jedinica za profesionalne standarde dostavila izvještaj nadležnom tužilaštvu u slučaju kada postoji osnovana sumnja da se radi o krivičnom djelu;

f) inicira provođenje internog postupka protiv istražitelja Jedinice za profesionalne standarde ili zaduženog istražitelja zbog zloupotrebe ili zapostavljanja internog postupka;

g) vrši nadzor nad ostvarivanjem nezavisnosti u radu Jedinice za profesionalne standarde koji se odnosi na pokrenuti interni postupak;

h) dostavlja Nezavisnom odboru pritužbe koje se odnose na rad policijskog komesara;

i) priprema i podnosi godišnji izvještaj o svom radu Skupštini Kantona;

j) obavještava javnost o svom radu;

k) donosi poslovnik o svom radu;

l) može da traži reviziju po određenim predmetima o čemu će obavijestiti Komisiju za sigurnost;

m) obavlja i druge poslove propisane zakonom i podzakonskim propisima.

(2) Ako se žalba ili pritužba odnosi na državnog službenika ili namještenika ministarstva ili Uprave policije, Odbor prosljeđuje žalbu ili pritužbu ministru ili policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema žalbe odnosno pritužbe.

Član 67

(Mišljenje Jedinice za profesionalne standarde)

Odbor za žalbe može na zahtjev Jedinice za profesionalne standarde dostaviti svoje mišljenje u konkretnom slučaju, a u skladu sa svojim nadležnostima iz člana 66. ovog Zakona.

Član 68

(Dostavljanje žalbe Jedinici za profesionalne standarde)

Odbor će žalbu ili pritužbu izjavljenu na rad policijskog službenika dostaviti Jedinici za profesionalne standarde u roku od 15 dana od dana prijema žalbe, koja će obavijestiti Odbor o svim poduzetim radnjama po dostavljenoj žalbi ili pritužbi nakon provedenog internog postupka.

Član 69

(Mandat članova Odbora)

(1) Odbor se imenuje na mandatni period od četiri godine.

(2) Članovi odbora iz stava (1) ovog člana mogu biti ponovno izabrani u Odbor, samo jednom uzastopno.

(3) Najmanje šest mjeseci prije isteka mandata pokrenut će se procedura za izbor novog Odbora.

Član 70

(Uvjeti za imenovanje i razrješenje članova Odbora)

(1) Članovi odbora biraju se iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti pravnih, kriminoloških, kriminalističkih i sigurnosnih nauka, sa najmanje pet godina radnog staža nakon sticanja visoke školske spreme, a predsjedavajući odbora mora imati najmanje deset godina radnog iskustva na pravnim ili kriminalističkim poslovima".

(2) Odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), se primjenjuju na izbor članova Odbora za žalbe javnosti, ukoliko nije drugačije određeno ovim zakonom.

POGLAVLJE VIII - UPOSLENICI MINISTARSTVA, STRUČNO OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE I NAGRAĐIVANJE

Član 71

(Uposlenici Ministarstva i Uprave policije)

(1) Poslove i zadatke iz nadležnosti Ministarstva i Uprave policije vrše policijski službenici, državni službenici i namještenici.

(2) Policijski službenici su uposlenici Uprave policije ovlašteni da primjenjuju policijske ovlasti propisane Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo i drugim propisima i postupaju kao ovlaštena službena lica po posebnim propisima. Radnopravni status policijskih službenika propisan je Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.

(3) Državni službenici su uposlenici Ministarstva i Uprave policije čiji je radno pravni status propisan Zakonom o državnoj službi u Kantonu Sarajevo..

(4) Namještenici su uposlenici Ministarstva i Uprave policije čiji je radno pravni status propisan Zakonom o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(5) Radna mjesta policijskih službenika, državnih službenika i namještenika utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Član 72

(Dodatak uz platu)

(1) Za određena radna mjesta državnih službenika i namještenika u Ministarstvu i u Upravi policije na kojima se obavljaju poslovi pod posebnim uvjetima i odgovornostima sredstva za plaće stiču se pod istim uvjetima koji važe za državne službenike i namještenike kantonalnih organa uprave uvećana do 30% osnovne plaće.

(2) Vlada Kantona na prijedlog ministra i policijskog komesara utvrđuje radna mjesta iz stava (1) ovog člana.

Član 73

(Stručno obrazovanje i usavršavanje)

(1) Svi uposlenici Ministarstva su obavezni da se stručno obrazuju i usavršavaju.

(2) Sredstva za stručno osposobljavanje i usavršavanje iz stava (1) ovog člana će biti predviđena u Budžetu Kantona, na budžetskoj poziciji Ministarstva i Uprave policije.

Član 74

(Pripravnici)

Pripravnici se primaju u Ministarstvo prema postupku propisanom zakonima koji regulišu radne odnose državnih službenika i namještenika.

Član 75

(Odabir kandidata)

(1) Uprava policije odabire kandidate za pohađanje obuke za policijske službenike u skladu sa potrebama Uprave policije i po postupku utvrđenom u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.

(2) Nakon konačnog odabira kandidata i zaključivanja ugovora, kandidati stiču status kadeta.

(3) Obuka kadeta za potrebe Uprave policije se reguliše posebnim ugovorom između Uprave policije i institucije u kojoj se vrši osnovna policijska obuka.

Član 76

(Međusobne obaveze kadeta i Uprave policije)

(1) Međusobne obaveze između kadeta i Uprave policije se regulišu posebnim ugovorom.

(2) Za vrijeme obuke kadeti će imati obezbijeđen smještaj, hranu, kompletnu uniformu, udžbenike, zdravstveno i invalidsko osiguranje ako nemaju takvo osiguranje po drugoj osnovi, i mjesečna primanja dovoljna da pokriju osnovne lične troškove.

(3) Sredstva za školovanje kadeta u instituciji koja obezbjeđuje osnovnu policijsku obuku osiguravaju se u Budžetu Kantona, na budžetskoj poziciji Uprave policije.

Član 77

(Nagrade)

(1) Organizacionim jedinicama i uposlenicima Ministarstva i Uprave policije mogu biti dodjeljena priznanja, pohvale i druge nagrade za postignuti uspjeh u vršenju njihovih poslova.

(2) Priznanja, pohvale i druge nagrade iz stava (1) ovog člana za organizacione jedinice i uposlenike Ministarstva, dodjeljuju se na osnovu rješenja ministra, a za organizacione jedinice i uposlenike Uprave policije na osnovu rješenja policijskoga komesara.

(3) Ministar može izuzetno, za postignuti uspjeh u vršenju njihovih poslova priznanja, pohvale i druge nagrade dodijeliti rješenjem policijskim službenicima.

(4) Ministar donosi Pravilnik o priznanjima, pohvalama i nagradama koje se dodjeljuju organizacionim jedinicama i uposlenicima Ministarstva i Uprave policije.

POGLAVLJE IX - MEĐUSOBNI ODNOSI I SARADNJA IZMEĐU MINISTARSTVA SA MINISTARSTVOM SIGURNOSTI, DRUGIH MINISTARSTAVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I POLICIJSKIM TIJELIMA I ORGANIMA UPRAVE U BiH

Član 78

(Principi saradnje)

Međusobni odnosi Ministarstva sa organima uprave na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini zasnivaju se na uzajamnoj saradnji, kontaktima, sporazumima, protokolima, ugovorima, razmjeni informacija od zajedničkog interesa u skladu sa zakonom.

Odjeljak A. Međusobni odnosi i saradnja unutar Federacije Bosne i Hercegovine

Član 79

(Saradnja sa drugim ministarstvima unutrašnjih poslova kantona i Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova)

Ministarstvo sarađuje sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova i ministarstvima unutrašnjih poslova drugih kantona u cilju zajedničkog unapređivanja rada, usaglašavanja planova rada, poduzimanja zajedničkih aktivnosti i sigurnosnih mjera od zajedničkog interesa.

Član 80

(Zadaci povjereni od strane Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i pružanje pomoći ministarstvima unutrašnjih poslova drugih kantona)

(1) Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova može povjeriti Ministarstvu poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Ministarstvo izvršava povjerene zadatke od strane Federalnog ministarstva.

(3) Ministarstvo pruža pomoć ministarstvima unutrašnjih poslova drugih kantona kad oni to zatraže.

(4) U slučaju da Ministarstvo poduzme aktivnosti navedene u st. (1) i (2) ovog člana, Federalno ministarstvo ili ministarstvo unutrašnjih poslova drugog kantona snosi dodatne troškove izvršenja tih zadataka. Detalji u vezi sa dodatnim troškovima se dogovaraju na uzajamnoj osnovi i po potrebi, a što se reguliše posebnim ugovorom.

Odjeljak B. Međusobni odnosi i saradnja sa Ministarstvom sigurnosti, ostalim ministarstvima unutrašnjih poslova, policijskim organima i organima uprave u BiH

Član 81

(Saradnja sa drugim organima, ministarstvima unutrašnjih poslova i ostalim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini)

Ministarstvo sarađuje sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, kao i sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu, Graničnom policijom, Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela u Bosni i Hercegovini, Agencijom za policijsku podršku, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijom Distrikta Brčko, putem kontakata, sporazuma, protokola i razmjene informacija o pitanjima od zajedničkog interesa.

Član 82

(Pružanje pomoći policijskim organima u Bosni i Hercegovini)

(1) U okviru svoje nadležnosti, Ministarstvo je dužno sarađivati sa i pružiti pomoć policijskim organima iz člana 81. ovog Zakona, na njihov zahtjev.

(2) U slučaju da Ministarstvo poduzme aktivnosti iz stava (1) ovog člana, ministarstva i ostali policijski organi snose dodatne troškove izvršenja tih zadataka. Detalji u vezi sa dodatnim troškovima se dogovaraju na uzajamnoj osnovi i po potrebi u skladu sa posebnim ugovorom.

Član 83

(Zajedničko korištenje sredstava Uprave policije i ostalih policijskih organa)

(1) Uprava policije može zajednički koristiti sredstva policijskih organa i organa uprave Bosni i Hercegovini, Federalne uprave policije, Uprava policije drugih kantona, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policije Distrikta Brčko za vršenje poslova u vezi sa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem policijskih službenika, naučno-istraživačkim radom relevantnim za potrebe policije, razvoja kompleksnih kriminalističkih i tehničkih stručnih procjena, obezbjeđenjem policijske opreme, sistema informacionih tehnologija i komunikacijskih sistema, naoružanja i drugih sličnih sredstva, kao i u vezi drugih zadataka iz svoje nadležnosti.

(2) U skladu sa stavom (1) ovog člana policijski organi mogu udruživati finansijska i druga sredstva. Detalji o zajedničkim finansijskim i drugim sredstvima se dogovaraju na uzajamnoj osnovi i po potrebi što se reguliše posebnim ugovorom.

Odjeljak C. Međusobni odnosi i saradnja u krivičnim stvarima Uprave policije sa drugim policijskim organima i agencijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini

Član 84

(Saradnja u krivičnim stvarima)

Uprava policije uspostavlja službenu saradnju u krivičnim stvarima sa drugim policijskim organima i agencijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini, u skladu sa Zakonom o pravnoj pomoći i službenoj saradnji u krivičnim stvarima između Federacije, Republike Srpske i Distrikta Brčko i drugim zakonima i propisima.

Član 85

(Razmjena informacija i prikupljanje podataka)

U ostvarivanju saradnje iz člana 82. ovog zakona, uspostavlja se kontinuirana razmjena podataka i informacija između Uprave policije, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije, Federalne uprave policije, drugih kantonalnih uprava policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policije Distrikta Brčko, kao i sa drugim nadležnim tijelima.

Član 86

(Ovlasti policijskih službenika na teritoriji Kantona)

Policijski službenici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u Bosni i Hercegovini, Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije i Federalne uprave policije, kod vršenja poslova iz svoje nadležnosti, imaju iste ovlasti na teritoriji Kantona, kao i policijski službenici Uprave policije.

Član 87

(Vršenje poslova izvan teritorije Kantona)

Uprava policije može direktno sa drugim kantonalnim upravama policije ili sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i sa Policijom Distrikta Brčko utvrditi uvjete pod kojima policijski službenici mogu vršiti određene zadatke ili poslove na području drugog policijskog organa, te uvjete pod kojim policijski službenici tih organa mogu vršiti određene poslove i zadatke na području Kantona.

Član 88

(Krivična djela u nadležnosti drugih policijskih organa)

(1) U slučaju da vršeći zadatke iz svoje nadležnosti, otkrije da se priprema izvršenje ili je izvršeno krivično djelo u nadležnosti drugih policijskih organa u Bosni i Hercegovini, Uprava policije poduzima neophodne mjere i aktivnosti na sprečavanju izvršenja tog krivičnog djela ili pronalaženju i hvatanju učinioca krivičnog djela.

(2) Nakon poduzimanja mjera i aktivnosti iz stava (1) ovog člana, Uprava policije će odmah obavijestiti policijski organ nadležan za ta krivična djela.

Član 89

(Razmjena informacija u određenom slučaju)

(1) Uprava policije razmjenjuje informacije sa drugim policijskim organima u Bosni i Hercegovini ako oni smatraju takvu informaciju neophodnom ili ako bi korištenje te informacije pomoglo istražni postupak ili rad policije.

(2) Razmjena informacija se vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka i drugim zakonima i propisima.

Član 90

(Razmjena podataka)

(1) Ministarstvo i Uprava policije mogu razmjenjivati podatke:

a) s drugim policijskim i ostalim nadležnim organima;

b) s nadležnim organima u svrhu uspostave i funkcionisanja baza podataka koje će koristiti svi policijski i nadležni organi u Bosni i Hercegovini;

c) sa nadležnim organima u svrhu uspostave i funkcionisanja sistema razmjene podataka sa drugim policijskim i ostalim nadležnim organima u Bosni i Hercegovini;

d) u druge svrhe u skladu sa zakonima i propisima.

(2) Podaci iz stava (1) ovog člana se odnose na poslove policijskih organa i Ministarstva i drugih nadležnih organa u Bosni i Hercegovini.

Član 91

(Pomoć u vanrednim situacijama)

U slučaju prirodnih nepogoda, epidemija, ili drugih vanrednih situacija, Ministarstvo može zatražiti i pružiti pomoć u pogledu resursa, opreme i ljudstva drugim kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policiji Distrikta Brčko, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i Graničnoj policiji.

POGLAVLJE X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 92

(Podzakonski propis koji donosi radno tijelo Skupštine Kantona nadležno za sigurnost)

U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, radno tijelo Skupštine Kantona nadležno za sigurnost će donijeti propis iz člana 63. ovog zakona.

Član 93

(Podzakonski propisi koje donosi Vlada Kantona)

U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, Vlada Kantona će donijeti slijedeće podzakonske propise:

a) Uredbu o osiguranju određenih ličnosti i objekata u Kantonu (Član 12.);

b) Uredbu o disciplinskom postupku (Član 57.);

c) Uredbu o radnim mjestima koje obavljaju državni službenici i namještenici pod posebnim uslovima rada iz člana 72. ovog zakona.

Član 94**

Podzakonski propisi koje donosi ministar

(1) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, ministar će na prijedlog policijskog komesara donijeti slijedeće podzakonske propise:

a) Pravilnik o specijalnoj kasi (Član 6.);

b) Instrukciju o pružanju pomoći drugim organima (Član 13.);

c) Propis iz člana 23. stav (3) tačke r) ovog zakona;

d) Pravilnik o uvjetima za imenovanje i razrješenju članova Odbora za žalbe javnosti (Član 70.);

e) Pravilnik o pohvalama, priznanjima i nagradama uposlenika Ministarstva i Uprave policije (Član 77.);

f) propis iz člana 20. tačka c) ovog zakona.

(2) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona ministar će, uz saglasnost Vlade Kantona, donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva (član 16).

(3) (brisano)

Član 95

(Prelazne odredbe o imenovanju policijskog komesara, Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe javnosti)

(1) Izuzetno od odredbi čl. 29., 35. i 70. zakona, policijski komesar, članovi Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe javnosti (Ured za pritužbe javnosti), imenovani na tu poziciju u skladu sa zakonima i drugim propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog zakona ostaju na toj poziciji do isteka svog mandata.

(2) Dva člana Odbora za žalbe javnosti biće imenovani u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(3) Stupanjem na snagu ovog zakona članovima Nezavisnog odbora koji su članovi Nezavisnog odbora organa unutrašnjih poslova ili drugih policijsko sigurnosnih agencija na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini prestaje mandat.

Član 96

(Postavljenje i raspored državnih službenika i namještenika)

Ministar i policijski komesar su dužni u skladu sa provedbenim propisom iz člana 94. stav (2) ovog Zakona, izvršiti postavljenje i raspored državnih službenika i namještenika u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Kantonu Sarajevo i Zakonom o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, iz ukinutih organizacionih jedinica.

Član 97

(Raspodjela sredstava)

U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona ministar i policijski komesar će donijeti odluku o diobnom bilansu opreme i sitnog inventara Ministarstva i Uprave policije.

Član 98

(Prestanak važenja ranijeg zakona)

(1) Stupanjem na snagu ovog Zakona, prestaje da važi Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/00 - Prečišćeni tekst, 15/02, 18/02 i 28/02).

(2) Podzakonski akti, doneseni na osnovu zakona iz stava (1) ovog člana, ostaju na snazi do donošenja novih podzakonskih akata.

Član 99

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 31/2019)

Član 6

(Stupanje zakona na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 39/2020)

Član 12

(Donošenje podzakonskih akata)

U roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladit će se ili donijeti novi podzakonski akti čija je obaveza donošenja propisana u čl. 93. i 94. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/16, 26/19 i 31/19).

Član 13

(Utvrđivanje prečišćenog teksta)

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo.

Član 14

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".