BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK KOJIM SE ZABRANJUJE KRETANJE STANOVNIŠTA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO, BROJ: 02-04-10017-26/21 OD 18.3.2021. GODINE

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 12/2021)

1. Zabranjuje se kretanje stanovništva na području Kantona Sarajevo u periodu od 21 sat uvečer do 5 sati ujutro narednog dana, počev od 19.03.2021. godine do 02.04.2021. godine;

2. Iz tačke 1. ovog zaključka izuzimaju se:

- svi usposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na području Kantona Sarajevo,

- uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama,

- međugradski i međunarodni prijevoz putnika,

- taxi služba,

- kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transport.

Uposlenici iz prethodnog stava ove tačke koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti u rješavanju epidemije COVID 19 na području Kantona Sarajevo i uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama moraju imati odobrenje poslodavca za kretanje u razdoblju od 21 sat uvečer do 5 sati ujutro narednog dana.

3. Zabranjuje se rad ugostiteljskim subjektima koji obavljaju djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane - šifra KD 56.10 i djelatnosti pripreme i usluživanja pića - šifra KD 56.30 počev od 20.03.2021. godine od 05h do 03.04.2021. godine do 24h;

4. Izuzetno od tačke 3. ovog zaključka dozvoljava se rad javnih kuhinja, priprema i dostava hrane i pića na adresu do 21,00 sata, rad hotela i sličnog smještaja uz posluživanje hrane i pića za goste koji imaju prijavljen boravak, uz poštivanje higijenskih i epidemioloških mjera zaštite;.

5. Zabranjuje se okupljanje u grupama većim od 30 lica u zatvorenom i na otvorenom prostoru;

6. Zabranjuju se sva okupljanja u privatnim objektima u grupama većim od 10 lica (svadbe, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode);

7. Zabranjuje se muzika uživo hotelijerskim objektima;

8. Zabranjuju se posjete osobama smještenim u ustanovama koje zbrinjavaju i smještaju starije osobe;

9. Naređuje se obavezno propisno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema, u zatvorenom i na otvorenom prostoru osim za:

- djecu mlađu od 7 godina,

- lica sa invaliditetom i djecu sa poteškoćama u razvoju,

- lica koja obavljaju fizičku, sportsku i rekreativnu aktivnost;

10. Naređuje se da organizovanje takmičarskih aktivnosti sportskih organizacija i sportista bude isključivo bez prisustva publike, uz poštivanje svih epidemioloških mjera;

11. Naređuje se javnim zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa zdravstvene zaštite da se izolacija za potvrđene COVID pozitivne osobe i nepotvrđene osobe za koje postoji sumnja na zarazu, odnosno članove istog domaćinstva, odredi u obaveznom trajanju od 14 dana;

12. Naređuje se svim tržnim centrima, trgovinama na malo i veliko van tržnih centara, hotelijerima i pružaocima ostalih uslužnih djelatnosti obavezno određivanje COVID redara iz reda uposlenika, koji će biti zaduženi za nadzor nad sprovođenjem svih epidemioloških mjera;

13. Naređuje se trgovinama na veliko i malo, pružaocima ostalih uslužnih djelatnosti, subjektima koji pružaju usluge iz oblasti hotelijerstva, umjetnosti i zabave (kina, pozorišta, muzeji i sL.) da na ulazu u objekat postave obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu, u odnosu na njegovu površinu, računajući da je za svaku osobu potrebno 7 m2 neto, a ne više od 30 lica. Tržni centri su dužni postaviti obavijest o ukupnom broju lica, zbirno po svim subjektima u sklopu tržnog centra;

14. Naređuje se svim pravnim licima i obrtima da prilikom obavljanja svojih djelatnosti vrše svakodnevnu dezinfekciju i pojačanu higijenu svojih poslovnih prostorija, te da dezinfekciju i pojačanu higijenu mogu i samostalno obavljati, uz obavezno vođenje evidencije koja je jasno istaknuta u objektu;

15. Naređuje se svim organima uprave, organima jedinica lokalne samouprave i ostalim subjektima koji vrše javna ovlaštenja da organizuju svoj rad sa građanima na način da:

- na ulazu u službene prostorije ograniče broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama,

- održavaju rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene,

- omoguće rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

16. Naređuje se svim privrednim subjektima, organima uprave, upravama i upravnim organizacijama, upravama i upravnim organizacijama koje se nalaze u sastavu ministarstava, javnim ustanovama, javnim fondovima, javnim komunalnim preduzećima i javnim preduzećima da organizuju rad od kuće, a ukoliko to nije moguće zbog prirode posla, organizovati rad u smjenama kako bi se smanjio broj lica koja istovremeno borave u organizaciji;

17. Iz tačke 16. ovog zaključka izuzimaju se pravosudne institucije Općinski sud u Sarajevu, Kantonalni sud u Sarajevu i Kantonalno tužilaštvo, kao i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove. Izuzeti subjekti su ovlašteni samostalno utvrditi organizaciju rada uz strogo pridržavanje svih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo;

18. Naređuje se javnim prijevoznicima čišćenje i dezinfekcija vozila najmanje dva puta dnevno, a između vožnji prozračivanje unutrašnjosti vozila;

19. Naređuje se javnim prijevoznicima da obezbijede prisustvo COVID redara u vozilima sa ciljem osiguranja pridržavanja mjera;

20. Naređuje se javnim prijevoznicima postavljanje fizičke barijere između vozačkog mjesta i putnika (od pleksiglasa ili slično), a ako isto nije moguće, prvi red sjedala iza vozača ne smije se koristiti za prijevoz putnika;

21. Naređuje se upraviteljima zgrada, poslodavcima i predstavnicima javnih ustanova i javnih preduzeća redovito dezinficiranje svih zajedničkih površina (rukohvati, liftovi, radne površine, sanitarni čvorovi i slično);

22. Naređuje se svim poslodavcima da zabrane dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu, smetnje sa dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah, kao i da redovito provjetravaju prostore u kojima radnici borave i zadržavaju se;

23. Naređuje se povećani broj testiranja putem Antigen Rapid Covid testova za radnike u zdravstvu, ustanovama socijalne zaštite i radnike u školama koji poslove realiziraju u prostorijama škole;

24. Za sva događanja i okupljanja parlamentarnih tijela u Kantonu Sarajevo, broj prisutnih osoba se ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 7 m2 neto površine, uz strogo pridržavanje svih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, i obavezu da na ulazu u objekt u kojem se okupljanje održava bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu. Kontinuitet rada sjednice se prekida svaki puni sat na 10 minuta radi provjetravanja i dezinfekcije prostorije;

25. Organizatori događanja i okupljanja iz tačke 24. ovog zaključka, obavezni su osigurati da se prostori u kojima se događanja i okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na događanju i okupljanju ne bude prisutno više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo;

26. Zadužuju se komunalni redari da pruže podršku Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo u kontroli sprovođenja donesenih mjera;

27. Naređuje se obustava korištenja započetih i planiranih godišnjih odmora u 2021. godini, kao i korištenja preostalog dijela godišnjih odmora iz 2020. godine, svim uposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u Kantonu Sarajevo;

28. Naređuje se hitan povratak sa započetih godišnjih odmora iz 2021. godine, kao i godišnjih odmora iz 2020. godine, svim uposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u Kantonu Sarajevo;

29. Naređuje se privremeni radni angažman svim uposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u javnim zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo koje se bave liječenjem bolesnika oboljelih od COVID 19, a koji privremeni radni angažman bude iskazan Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo po potrebi javnih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo koje se bave liječenjem bolesnika oboljelih od COVID 19;

30. U skladu sa odredbama člana 8. stav (5) tačka m), a u vezi sa članom 13a. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/07, 7/08 i 34/20), za provođenje mjere iz tačke 9. ovog zaključka zadužuje se Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, kao i za kontrolu kretanja lica iza 2lh, u skladu sa odredbama člana 8. stav (5) tačka d) istog Zakona, dok će kontrolu sprovođenja ostalih mjera iz ovog zaključka vršiti Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo;

31. Za realizaciju tačke 23. ovog zaključka zadužuju se JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo;

32. Vlada Kantona Sarajevo, će pratiti epidemiološku situaciju u Kantonu Sarajevo, te će u skladu sa utvrđenim stanjem i preporukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva po potrebi revidirati donesene mjere;

33. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 19.03.2021. godine do 03.04.2021. godine i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".