BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

PRIVREMENA ODLUKA O NAČINU ODRŽAVANjA ELEKTRONSKIH ILI TELEFONSKIH SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 14/2020)

Član 1

Ovom Odlukom se uređuje način održavanja sjednica Općinskog vijeća za vrijeme važenja Odluke o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID - 19) na području Kantona Sarajevo broj 02-04-7986-1.1/20 od 18.03.2020. godine

Član 2

1. Elektronska ili telefonska sjednica Općinskog vijeća se zakazuje izuzetno i na istoj se razmatraju Odluke i drugi akti koji su neophodni za odvijanje rada Općine u uslovima stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koranavirusom (COVID-19).

2. Sjednicu zakazuje Predsjedavajući Općinskog vijeća putem e-maila ili telefona (viber ili sms), sa predloženim dnevnim redom i prijedlogom odluka ili drugih akata o kojim se izjašnjavaju Općinski vijećnici.

3. Predsjedavajućeg u slučaju njegove odsutnosti mijenjaju zamjenici u skladu sa odredbama Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća.

4. U tačno određenom vremenu održavanja sjednice Općinski vijećnici se putem e- maila ili telefonski (viber ili sms) izjašnjavaju o predloženom dnevnom redu i prijedlogu odluke ili drugog akta. Nakon završenog glasanja Općinskim vijećnicima se dostavlja povratna informacija o rezultatima glasanja za predloženu odluku ili drugi akt.

5. Prijedlog dnevnog reda, prijedlozi Odluka ili drugih akata i pojedinačni e-maili,viber ili sms poruke Općinskih vijećnika o izjašnjavanju se printaju i trajno čuvaju u arhivi Općinskog vijeća.

6. Donesene odluke i drugi akti zbog njihove važnosti i hitnosti stupaju na snagu danom donošenja, a naknadno se objavljuju na Oglasnoj ploči i u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Član 3

Na identičan način postupa se kod zakazivanja i održavanja neophodnih sjednica radnih tijela i Kolegija vijeća.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena na Oglasnoj ploči Općine Vogošća i u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".