BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKLA O PROGLAŠENJU STANJA PRIRODNE I DR. NESREĆE ZBOG OPASNOSTI OD ŠIRENJA ZARAZNE BOLESTI UZROKOVANE KORONAVIRUSOM (COVID-19) NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 11/2020)

I

Ovom Odlukom proglašava se stanje prirodne i dr. nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

II

Radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženom području Vlada Kantona Sarajevo određuje:

- da sva kantonalna ministarstva, samostalne kantonalne uprave, samostalne kantonalne upravne organizacije, javne ustanove i institucije, kao i javna preduzeća i drugi pravni subjekti, te nadležni općinski štabovi civilne zaštite stave na raspolaganje sve resurse Štabu civilne zaštite Kantona Sarajevo, koji će se prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara koristiti na ugroženim područjima;

- da se u svim kantonalnim ministarstvima, samostalnim kantonalnim upravama, samostalnim kantonalnim upravnim organizacijama, javnim ustanovama i institucijama odmah organizuje rad u cilju izvršavanja naredbi Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo;

- da Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo, u skladu sa iskazanim potrebama na ugroženim područjima može angažovati odgovarajuće kantonalne službe zaštite i spašavanja i kantonalne specijalizovane jedinice civilne zaštite, kao i druge pravne subjekte, javna preduzeća i građane.

III

Troškovi koji nastanu angažovanjem Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, kantonalnih službi zaštite i spašavanja, kantonalnih specijalizovanih jedinica civilne zaštite, te dodatnim planskim angažovanjem nedostajućih resursa tokom provođenja akcija zaštite i spašavanja ljudi na ugroženim područjima, pokrit će se iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i to po procedurama propisanim Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 4/12, 80/13 i 20/20), kao iz redovnih budžetskih sredstava Kantona Sarajevo za 2020. godinu i drugih finansijskih izvora u skladu sa važećim propisima.

IV

Zadužuje se Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo da u skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonu o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 39/08, 19/11 i 45/15) i Pravilniku o načinu rada i funkcioniranju štabova i povjerenika civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 77/06, 5/07 i 32/14) i drugim važećim propisima, preuzme sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja na ugroženom području od momenta stupanja na snagu ove Odluke, sve do donošenja Odluke o prestanku stanja prirodne i dr. nesreće.

V

Obavezuju se rukovodioci kantonalnih ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava, samostalnih kantonalnih upravnih organizacija i javnih ustanova, kao i rukovodioci gradskih i općinskih službi za upravu, te rukovodioci pravnih lica i drugih institucija, da osiguraju provođenje naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

VI

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo i Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo su dužni o preduzetim mjerama redovno izvještavati Vladu Kantona Sarajevo i druge organe u skladu sa zakonima i drugim propisima.

VII

Ova Odluka stupa na snagu ODMAH, a važit će do donošenja Odluke o prestanku stanja prirodne i dr. nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID - 19). Ista će se odmah saopštiti putem sredstava javnog informisanja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".