BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA PROGLAŠENjU STANjA NESREĆE NA PODRUČJU OPĆINE NOVO SARAJEVO RADI OPASNOSTI OD ŠIRENjA ZARAZNE BOLESTI UZROKOVANE KORONAVIRUSOM (COVID 19)

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 16/2020)

I

Ovom Odlukom proglašava se stanje nesreće na području Općine Novo Sarajevo radi opasnosti širenja opasnosti uzrokovane zaraznom bolesti Koronavirusom.

II

Zadužuje se Štab Općine Novo Sarajevo, odnosno njegov Operativni dio - Krizni Štab civilne zaštite da rukovodi akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području općine Novo Sarajevo u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03, 22/06 i 43/10), Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Općine Novo Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/11), Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja štabova i povjerenika civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/06 i 5/07) od momenta stupanja na snagu ove Odluke, sve do datuma donošenja Odluke o prestanku stanja nesreće.

III

Ovom Odlukom utvrđuju se obaveze za sve rukovodioce organa uprave, javnih ustanova, kao i rukovodioce pravnih lica i drugih institucija da su dužni osigurati provođenje svih naredbi i odluka Kriznog Štaba civilne zaštite Općine Novo Sarajevo.

IV

Zadužuje se Služba civilne zaštite da prema iskazanim potrebama i donesenim naredbama angažuje sve formirane službe, jedinice zaštite i spašavanja i udruženja od značaja za sistem zaštite i spašavanja, te da stavi na raspolaganje svu opremu i materijalno tehnička sredstva kojima raspolaže, a da nedostajuća sredstva i opremu za izvršavanje zadataka izuzmu od građana i pravnih lica koja istu posjeduju.

V

Zadužuju se pravni subjekti sa područja Općine Novo Sarajevo da stave na raspolaganje obučeno ljudstvo, opremu i sredstva za otklanjanje opasnosti po ljude od širenja zarazne bolesti uzrokovane Koronavirusom.

VI

Sredstva za provođenje aktivnosti na realizaciji ove Odluke obezbijedit će se iz namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća iz redovnih budžetskih sredstava, sredstva ostvarenih po osnovu pomoći viših nivoa vlasti, kao i doniranih sredstava.

VII

Za realizaciju sredstava iz člana 6. ove Odluke zadužuju se Služba za civilnu zaštitu, Služba za zajedničke poslove i Služba za budžet, privredu i finansije Općine Novo Sarajevo.

VIII

Općinski Štab civilne zaštite, Krizni Štab civilne zaštite Općine Novo Sarajevo i Općina Novo Sarajevo, dužni su o poduzetim mjerama redovno izvještavati Kantonalnu upravu civilne zaštite i Kantonalni Krizni Štab civilne zaštite i druge organe u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima.

IX

Odluka stupa na snagu odmah po proglašenju stanja nesreće na području Federacije BiH - Odluka o proglašenju stanja nesreće uzrokovano pojavom Koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH od 16.03.2020. godine. Ista će se odmah saopštiti javnosti putem sredstava javnog informisanja, objaviti na službenoj web stranici Općine Novo Sarajevo, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".