BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O OSLOBAĐANjU OBAVEZE PLAĆANjA NAKNADE ZA ZAKUP GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NA LOKALITETU PIJACE SIRANO ZA VRIJEME TRAJANjA PRIRODNE I DRUGE NESREĆE UZROKOVANE KORONAVIRUSOM (COVID-19)

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 14/2020 i 23/2020)

Član 1

Zakupci gradskog građevinskog zemljišta koji na osnovu Odluke o načinu i uslovima raspolaganja gradskim građevinskim zemljištem na lokalitetu pijace Sirano ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 49/19), imaju zaključene ugovore o zakupu zemljišta sa općinom, kao zakupodavcem, oslobađaju se obaveze plaćanja naknade za zakup zemljišta, počev od 01.04.2020. godine do 31.05.2020. godine.

Obaveza plaćanja PDV-a za april 2020. godine ide na teret prihoda općine, dok su za maj 2020. godine zakupci dužni platiti PDV prema ispostavljenim fakturama.

Član 2

Nadležne službe Općine Centar Sarajevo dužne su poduzeti mjere na realizaciji ove odluke odmah po stupanju na snagu iste.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Centar i u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".