BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKLA O ODREĐIVANjU MJERA OGRANIČAVANjA KRETANjA MIGRANATA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U CILjU PREVENIRANjA, UBLAŽAVANjA I OTKLANjANjA ŠTETNIH POSLjEDICA PO LjUDE UZROKOVANIH ŠIRENjEM ZARAZE KORONAVIRUSOM (COVID-19)

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 11/2020)

I

U cilju preveniranja, ublažavanja i otklanjanja štetnih poslje-dica po ljude uzrokovanih širenjem zaraze koronavirusom (COVID 19), Vlada Kantona Sarajevo određuje mjeru ograničavanja kretanja migranata na području Kantona Sarajevo i njihov smještaj u privremene prihvatne centre koji se nalaze na području Kantona Sarajevo, kao i zabranu njihovog napuštanja, za vrijeme trajanja Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH, V. broj 408/2020 od 16.03.2020. godine.

II

Zadužuje se Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ostala resorna ministarstva, Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo da u okviru svog djelokruga rada, preduzmu sve potrebne aktivnosti na realizaciji mjera iz tačke I ove Odluke.

III

U cilju adekvatne kontinuirane realizacije zadataka iz tačke I i II ove Odluke, uzimajući u obzir procjenu da postojeći kapaciteti u privremenim prihvatnim centrima neće biti dovoljni za smještaj svih migranata koji se nalaze i kreću na području Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo će bez odlaganja nadležnim organima Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine uputiti inicijativu za formiranje dodatnog privremenog prihvatnog centra (objekt, šatorsko naselje i sl.) na određenoj lokaciji na području Kantona Sarajevo.

IV

Zadužuju se upravnici prihvatnih centara Ušivak u Hadžićima i Blažuj-Ilidža da o predmetnoj Odluci kao i o trenutnim poduzetim aktivnostima obavijeste korisnike koji su smješteni u iste, s ciljem provođenja ove Odluke.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".