Zastava Srbije

ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U HERCEGBOSANSKOJ ŽUPANIJI

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 8/2009)

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1

Ovim Zakonom utvrđuju se: načela, ciljevi, standardi i normativi za pripremu zajedničke nastavne jezgre programa za ostvarivanje funkcije predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i upravljanje, vođenje, stručni standardi, vrste evidencija, financiranje, nadzor i druga pitanja u svezi s osnivanjem i organiziranjem predškolskih ustanova u Hercegbosanskoj županiji.

Članak 2

Predškolski odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) sastavni je dio sustava odgoja i obrazovanja na području Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Županija).

Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja i obrazovanja, zdravstvene njege i zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u predškolskim ustanovama sukladno ovom Zakonu.

Predškolske ustanove su javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu.

Članak 3

Tijela vlasti nadležna za organiziranje obrazovnog sustava u Županiji, odnosno ustanove koje su važećim zakonima u Bosni i Hercegovini registrirane za pružanje usluga u području predškolskog odgoja i obrazovanja, sukladno Ustavu Županije, obvezna su primjenjivati i poštivati načela i norme utvrđene ovim Zakonom i osigurati odgoj i obrazovanje pod jednakim uvjetima za svu djecu.

Članak 4

Svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti sudjelovanja u odgovarajućem predškolskom odgoju, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Jednak pristup i jednake mogućnosti podrazumijevaju osiguranje jednakih uvjeta i prilika za sve, za početak i nastavak daljnjeg odgoja i obrazovanja.

Članak 5

Opći ciljevi predškolskog odgoja proizlaze iz općeprihvaćenih, univerzalnih vrijednosti demokratskog društva, te osobnih vrijednosnih sustava utemeljenih na specifičnostima nacionalne, kulturne i vjerske tradicije naroda i nacionalnih manjina koje žive u Bosni i Hercegovini.

Dio odgojno-obrazovnih sadržaja utvrđenih programom može se, osim na jezicima konstitutivnih naroda i nacionalnih manjima u Bosni i Hercegovini realizirati na nekom od svjetskih jezika uz prethodno odobrenje Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 6

Roditelji imaju pravo odabrati javnu ili privatnu ustanovu u kojoj će dijete pohađati program predškolskog odgoja.

Pravo i obveza roditelja je da, u interesu svoje djece, putem svojih predstavnika u predškolskim ustanovama i tijelima, te putem svojih asocijacija sudjeluju u odlučivanju o pitanjima koja su od važnosti za rad predškolske ustanove i funkcioniranje predškolskog odgoja.

Članak 7

Predškolski odgoj ostvaruje se na temelju Pedagoškog standarda i normativa predškolskog odgoja za opremu, didaktička, zdravstvenohigijenska, estetska i druga sredstva (u daljnjem tekstu: Standardi i normativi) koje donosi Vlada Hercegbosanske županije.

Standardima i normativima utvrđuju se mjerila za:

a) prostore predškolskih ustanova,

b) opremu i didaktička sredstava,

c) broj djece u odgojnim skupinama,

d) broj odgojitelja, stručnih suradnika i suradnika,

e) broj rukovodećeg administrativnog i pomoćnog osoblja,

f) strukturu i opseg rada u okviru 40 - satnog radnog tjedna,

g) ustroj programa s obzirom na trajanje i namjenu,

h) materijalne i financijske uvjete rada,

i) predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju i darovite djece i

j) ustroj "predškole".

Članak 8

Predškolske ustanove obavljaju djelatnost predškolskog odgoja sukladno planovima i programima čije zajedničke osnove propisuje Ministarstvo, a izvedbene programe u cijelosti izraduju predškolske ustanove.

Članak 9

U godini prije polaska u osnovnu školu predškolski odgoj (program "predškole") obavezan je za svu djecu predškolskog uzrasta, a provodit će ga nastavnici predškolskog odgoja, ili posebno educirani nastavnici razredne nastave ukoliko se isti realizira pri osnovnoj školi.

II. OSNIVANJE I POČETAK RADA PREDŠKOLSKIH USTANOVA

1. Osnivanje predškolskih ustanova

Članak 10

Predškolske ustanove mogu osnovati:

- Hercegbosanska županija,

- općine,

- domaće pravne i fizičke osobe.

Dvije ili više općina mogu zajednički osnovati predškolsku ustanovu.

Predškolsku ustanovu mogu osnovati i druga domaća i strana pravne i fizičke osobe te vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: privatne predškolske ustanove) uz prethodno pribavljenu suglasnost općinskog vijeća prema mjestu sjedišta predškolske ustanove.

2. Akt o osnivanju predškolskih ustanova

Članak 11

Osnivač predškolsku ustanovu osniva aktom o osnivanju.

Kada je predškolska ustanova u zajedničkom vlasništvu dvije ili više općina, akt o zajedničkom osnivanju donose općinska vijeća tih općina.

Akt o osnivanju privatne predškolske ustanove donose domaće i strane pravne, odnosno fizičke osobe te vjerske zajednice koje osnivaju ustanovu uz prethodno pribavljenu suglasnost nadležnog općinskog vijeća.

3. Sadržaj akta o osnivanju predškolskih ustanova

Članak 12

Akt o osnivanju predškolske ustanove obvezno sadrži, osim odredbi propisanih Zakonom o ustanovama i odredbe o:

a) programu rada predškolske ustanove te načinu i uvjetima njegovog ostvarivanja,

b) osiguranim odgojiteljima, stručnim suradnicima i drugim zaposlenicima,

c) osiguranom prostoru, opremi i financijskim sredstvima,

d) imenovanju ravnatelja, odnosno vršitelja dužnosti ravnatelja ustanove i

e) reguliranim drugim međusobnim pravima te obvezama osnivača i predškolske ustanove.

Članak 13

Osnivač predškolske ustanove iz članka 10. stavak 1. alineja 2. i 3. i stavka 2. i 3. ovog Zakona, dužan je akt o osnivanju dostaviti Ministarstvu radi ocjene sukladnosti tog akta sa Zakonom.

Izdavanje rješenja o sukladnosti akta o osnivanju sa Zakonom, te postupak u svezi s izdavanjem toga rješenja provodi se sukladno Zakonu o ustanovama.

4. Uvjeti za početak rada

Članak 14

Prije početka obavljanja djelatnosti osnivač predškolske ustanove obvezan je podnijeti zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za početak rada predškolske ustanove općinskoj službi nadležnoj za odgoj i obrazovanje.

Uvjeti koje predškolska ustanova treba ispuniti da bi mogla početi s obavljanjem odgojnoobrazovne djelatnosti su:

a) elaborat osnivača o opravdanosti potrebe osnivanja predškolske ustanove na koji je prethodnu suglasnost dalo nadležno općinsko vijeće,

b) odobren program rada, od strane Ministarstva,

c) potreban broj djece za formiranje najmanje dvije odgojne skupine,

d) potreban broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika,

e) osiguran prostor, opremu i druga didaktička sredstva potrebna za trajno obavljanje predškolskog odgoja u skladu sa Standardima i normativima,

f) osigurana novčana sredstva za osnivanje i rad predškolske ustanove i

g) ispunjeni drugi uvjeti propisanih Zakonom i drugim propisima.

5. Izdavanje rješenja o početku obavljanja djelatnosti predškolskih ustanova

Članak 15

Predškolska ustanova može početi obavljati svoju djelatnost tek nakon upisa u sudski registar ustanova i nakon što je od općinske službe nadležne za odgoj i obrazovanje pribavila konačno rješenje kojim se utvrđuje da su ispunjeni svi uvjeti propisani za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja.

Ispunjenost uvjeta za početak rada predškolske ustanove utvrđuje stručno povjerenstvo od najmanje tri člana koje imenuje općinski načelnik. Nadležna općinska služba za odgoj i obrazovanje na prijedlog stručnog povjerenstva iz stavka (2) ovog članaka donosi rješenje o ispunjenosti uvjeta za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja.

6. Zabrana obavljanja djelatnosti

Članak 16

Ukoliko predškolska ustanova počne obavljati djelatnost predškolskog odgoja bez rješenja iz članka 15. stavak (3) ovog Zakona, nadležni prosvjetni inspektor (u daljnjem tekstu: inspektor) zapečatit će predškolsku ustanovu i izdati rješenje o zabrani rada, te podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovorne osobe u predškolskoj ustanovi.

Ako predškolska ustanova ne ispunjava uvjete, ili prestane ispunjavati uvjete iz članka 14. ovog Zakona, inspektor će donijeti rješenje o otklanjanju nedostataka u određenom roku.

Ukoliko predškolska ustanova ne postupi po rješenju iz stavka (2) ovog članka inspektor će zabraniti dalje obavljanje djelatnosti i predložiti osnivaču pokretanje postupka za ukidanje i brisanje iz Registra predškolske ustanove.

7. Mreža predškolskih ustanova

Članak 17

Županija i općine imaju pravo i obvezu, u javnom interesu, odlučivati o potrebama građana za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja na svom području.

Općinska vijeća donose plan mreže predškolskih ustanova sukladno programu razvoja predškolskog odgoja na svom području.

Vlada Županije na temelju planova iz stavka 2. ovoga članka usklađuje razvitak predškolskih ustanova na svom području i donosi Odluku o mreži predškolskih ustanova

8. Vrste predškolskih ustanova

Članak 18

Predškolski odgoj ostvaruju se u jaslicama, za djecu od šest mjeseci do navršene treće godine života, i u vrtićima, od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu.

Program predškolskog odgoja može se ostvariti i u igraonici koja se ustrojava za rad s djecom u dobi od tri godine do polaska u školu, u kombiniranim predškolskim ustanovama za djecu uzrasta od šest mjeseci do navršene treće godine života, te djecu od navršene treće godine života do polaska u školu.

9. Upis predškolske ustanove u sudski registar

Članak 19

Predškolske ustanove upisuju se u sudski registar i Registar ustanova pri Ministarstvu.

Prijavu za upis u sudski registar osnivač podnosi nakon što pribavi:

a) rješenje Ministarstva kojim je utvrđeno da je akt o osnivanju ustanove u skladu sa Zakonom,

b) rješenje nadležne općinske službe za odgoj i obrazovanje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja.

Upis u Registar ustanova pri Ministarstvu obavlja se po zahtjevu osnivača nakon upisa u sudski registar.

III. PROGRAMI PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Članak 20

U predškolskim ustanovama realiziraju se programi odgojno-obrazovnog rada namijenjeni djeci od sedmog mjeseca života do polaska u školu, kao i programi namijenjeni drugim korisnicima koji su zainteresirani za razvoj, odgoj i obrazovanje te opću dobrobit djece.

U programima rada s djecom iz stavka (1) ovog članka utvrđuju se ciljevi i zadaci, sadržaj i vrsta te profil i školska sprema zaposlenih koji realiziraju svaki od ovih programa, a na temelju prethodno pribavljene suglasnosti nadležnih obrazovnih vlasti.

Odgojno-obrazovni rad s djecom i realizacija programa ustrojava se i provodi po skupinama cjelodnevnog, poludnevnog, ili kraćeg dnevnog boravka.

1. Zajednička jezgra

Članak 21

U svim javnim i privatnim predškolskim ustanovama na području Županije uspostavlja se i primjenjuje zajednička jezgra cjelovitih razvojnih programa za rad u predškolskim ustanovama.

Zajednička jezgra programa i planovi trebaju jamčiti:

a) kvalitetan odgoj i obrazovanje za svu djecu i dostizanje zadovoljavajućeg standarda znanja, vještina i sposobnosti.

b) dosljednost kvaliteta standarda odgoja i obrazovanja u svim predškolskim ustanovama u Županiji.

c) primjenu programa koji odgovaraju razvojnim potrebama djece predškolskog uzrasta,

d) odgojno-obrazovni proces utemeljen na razvoju pozitivnih odnosa i osjećaja pripadnosti državi Bosni i Hercegovini,

e) zadovoljavajuću usklađenost programa, kao i njihovu prilagodljivost sukladno specifičnim potrebama predškolske ustanove i lokalne zajednice,

f) slobodu kretanja i jednak pristup predškolskom odgoju.

U okviru zajedničke jezgre programa javne i privatne predškolske ustanove imaju slobodu kretanja i realizacije određenih sadržaja koje na njihov prijedlog donosi ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije (u daljnjem tekstu: ministar).

2. Izrada i donošenje zajedničke jezgre

Članak 22

Zajedničku jezgru programa izrađuje posebno privremeno tijelo čije članove imenuju ministri obrazovanja Republike Srpske, županija/kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu Brčko Distrikt), a jednog člana imenuje ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Na prijedlog privremenog tijela iz stavka (1) ovog članka, sporazum o zajedničkim jezgrama programa usvajaju i potpisuju ministar obrazovanja Republike Srpske, ministri obrazovanja svih županija/kantona iz Federacije Bosne i Hercegovine te predstavnik Brčko Distrikta.

3. Vrste programa

Članak 23

U predškolskim ustanovama u Županiji upotrebljavaju se sljedeći programi:

a) cjeloviti razvojni programi,

b) specijalizirani razvojni programi,

c) individualno prilagođeni programi,

d) interventni, kompenzacijski i rehabilitacijski programi (specifični programi),

e) programi jačanja roditeljskih kompetencija,

f) programi za djecu prije polaska u osnovnu školu ako nisu obuhvaćeni nekim oblikom predškolskog odgoja (program "predškole"),

g) dopunski programi.

4. Cjeloviti razvojni programi

Članak 24

Osnovni cjeloviti, primarni program predškolskog odgoja utvrđuje obujam i sadržaj odgojnoobrazovnog rada, metodologiju i didaktičko metodičke upute za odgojitelje.

Cjeloviti razvojni programi obuhvaćaju program njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene skrbi, ishrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi (od jedne do tri godine starosti i od tri godine starosti do polaska u školu).

5. Specijalizirani razvojni programi

Članak 25

Specijalizirani razvojni programi su dodatni programi koji imaju za cilj realizaciju odgojnoobrazovnih sadržaja iz područja glazbe, likovne i dramske umjetnosti, športa, lutkarstva, stranih jezika, relaksacije i drugih područja koje su u funkciji zadovoljavanja posebnih interesa i sklonosti djece.

6. Individualno prilagođeni

Članak 26

Individualno prilagođeni programi (specijalni program) predškolskog odgoja individualno se izraduju za djecu koja imaju lakše smetnje u psihičkom i tjelesnom razvoju, te za traumatiziranu djecu od jedne godine starosti do polaska u osnovnu školu.

7. Specifični prilagođeni

Članak 27

Interventni, kompenzacijski i rehabilitacijski programi su specifični odgojno-obrazovni programi kojima se utvrđuju ciljevi, zadaci, obujam i sadržaj odgojno-obrazovnog rada za djecu koja u svojoj obitelji nemaju odgovarajuće uvjete za normalni razvoj (roditelji sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, društveno neprilagođeni roditelji, posebno socijalno ugrožene obitelji, niska obrazovna razina u obitelji i slično).

Članak 28

Programi jačanja roditeljskih kompetencija imaju za cilj da, kroz različite oblike edukacije roditelja djece predškolske dobi, ojačaju roditeljske kompetencije i time im omoguće put do novih spoznaja o dječjem razvoju.

8. Program "predškole"

Članak 29

U programe za djecu prije polaska u školu, koja nisu obuhvaćena nekim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja, spadaju povremene i konti nuirane aktivnosti koje se obvezno organiziraju u trajanju od minimalno 150 do 180 sati.

Program "predškole" izvodi se u predškolskim ustanovama, ili pri osnovnim školama, ovisno o kapacitetima predškolskih i školskih ustanova.

9. Dopunski programi

Članak 30

Dopunski programi za djecu državljane Bosne i Hercegovine u inozemstvu namijenjeni su za rad s predškolskom djecom i imaju za cilj učenje materinjeg jezika i kulture svoje zemlje. Mogu se provoditi u predškolskim ustanovama, ili u okviru različitih programskih aktivnosti unutar klubova i udruga koje okupljaju državljane Bosne i Hercegovine.

10. Izrada i donošenje programa

Članak 31

U izradbi i utvrđivanju prijedloga programa iz članka 30, ovog Zakona sudjeluju i predstavnici zaposlenih u predškolskim ustanovama.

Sve vrste programa odgoja i obrazovanja predškolske djece donosi predškolska ustanova uz suglasnost Ministarstva uključujući i programe za:

a) djecu s teškoćama u psiho-fizičkom razvoju,

b) nadarenu djecu, odnosno talentiranu djecu,

c) rano učenje stranih jezika i umjetničke programe te

d) djecu pripadnike etničkih manjina i nacionalnih zajednica.

11. Rad s nadarenom djecom

Članak 32

U predškolskoj ustanovi može se organizirati odgojno-obrazovni rad s nadarenom djecom predškolske dobi u skladu s posebnim (prilagođen im) programom.

Postupak i mjerila za utvrđivanje nadarenosti djece predškolske dobi, način i uvjeti odgojnoobrazovnog rada s nadarenom djecom predškolske dobi reguliraju se posebnim propisom kojeg donosi ministar.

12. Program zdravstvene zaštite

Članak 33

Programe zdravstvene zaštite, higijene i pravilne prehrane djece te programe socijalne zaštite u predškolskim ustanovama utvrđuje i donosi županijsko ministarstvo nadležno za poslove zdravstva.

Na programe iz stavka (1) ovoga članka suglasnost daje ministar.

13. Godišnji program rada i izvješće o radu

Članak 34

Predškolska ustanova obavlja djelatnost na temelju godišnjeg programa rada koji se donosi za pedagošku godinu koja traje od 1. rujna do 31. kolovoza sljedeće kalendarske godine.

Godišnji program rada obuhvaća programe odgoja i obrazovanja, programe socijalne zaštite djece, higijene i prehrane, kao i druge programe koje predškolska ustanova ostvaruje u sporazumu s roditeljima djece i osnivačem u godini za koju se donosi.

Godišnji program rada, na prijedlog Stručnog vijeća, usvaja Upravno vijeće predškolske ustanove i dostavlja ga, do kraja rujna tekuće godine, Ministarstvu i osnivaču.

Izvješće o radu za proteklu pedagošku godinu razmatra se i usvaja po istom postupku kao i programi rada, a prosljeđuju se Ministarstvu i općinskoj službi nadležnoj za pitanje odgoja i obrazovanja na razmatranje i usvajanje najkasnije do kraja rujna tekuće godine.

14. Nadzor nad radom

Članak 35

S ciljem osiguranja rada svih predškolskih ustanova u skladu sa Standardima i normativima provodit će se stručni nadzor u javnim i privatnim predškolskim ustanovama od strane nadležnih obrazovnih vlasti.

Upravni nadzor nad radom predškolskih ustanova vrši Ministarstvo.

Za potrebe Ministarstva stručni, ili upravni nadzor obavlja će stručni službenik iz Ministarstva kojeg posebno ovlasti ministar.

IV. ODGOJITELJI I STRUČNI SURADNICI

Članak 36

U predškolskim ustanovama na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci mogu raditi stručni djelatnici koji imaju stručnu spremu propisanu ovim Zakonom i propisom donesenim na temelju ovoga Zakona, položen stručni ispit i imaju zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova.

Odgojitelji i specijalizirani stručnjaci različitih profila (pedagozi, specijalni pedagozi, logopedi, psiholozi, liječnici, socijalni radnici), koji realiziraju različite programe predškolskog odgoja, imaju visoku stručnu spremu.

Njegu i brigu o zaštiti te unaprjeđenju zdravlja djece u dobi od šest mjeseci do polaska u školu realiziraju medicinski radnici s najmanje završenim fakultetom, visokom ili srednjom medicinskom školom i položenim stručnim ispitom.

Profil za obavljanje dužnosti odgojitelja definiran zajedničkom jezgrom programa za predškolski odgoj, vrstu stručne spreme, kao i ostali uvjeti za obavljanje poslova odgojitelja bliže će se definirati Standardima i normativima.

1. Pripravnici

Članak 37

Odgojitelji i stručni suradnici koji prvi put zasnivaju radni odnos u predškolskoj ustanovi zasnivaju radni odnos kao pripravnici.

Pripravnički staž traje godinu dana, a nakon toga pripravnici su dužni, prije isteka druge godine neposrednog odgojno-obrazovnog rada, položiti stručni ispit.

Ukoliko pripravnik ne položi ispit u roku predviđenom u stavku (2) ovog članka prestaje mu radni odnos u predškolskoj ustanovi.

Rok iz stavka (2) ne odnosi se za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, porodnog dopusta i dr.

Odgojitelj i stručni suradnik može volonterskim radom u predškolskoj ustanovi obaviti pripravnički staž i nakon toga stječe pravo polagati stručni ispit.

Program pripravničkog staža i način polaganja stručnog ispita utvrđuje ministar posebnim propisom.

2. Izbor odgojitelja i stručnih suradnika

Članak 38

Odgojitelji i stručni suradnici biraju se na temelju javnog natječaja.

Javni natječaj raspisuje Upravno vijeće u sredstvima javnog priopćavanja, a sprovodi ga tročlano natječajno povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće.

Odluku o izboru odgojitelja i stručnih suradnika, na osnovi prijedloga ravnatelja, donosi Upravno vijeće.

Iznimno s odgojiteljem i stručnim suradnikom, bez objavljivanja javnog natječaja, ravnatelj predškolske ustanove može sklopiti ugovor o vanjskoj suradnji uz suglasnost Upravnog vijeća kad:

a) obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa s odgojiteljem ili stručnim suradnikom na temelju javnog natječaja, ali ne dulje od 90 dana,

b) potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 90 dana.

Način izbora odgojitelja i stručnih suradnika u privatnoj predškolskoj ustanovi uređuje se aktom o osnivanju, Statutom i drugim općim aktima predškolske ustanove.

Članak 39

Odgojitelji i stručni suradnici ne mogu biti osobe koje su pravomoćno osuđene za kazneno \ djelo protiv dostojanstva ličnosti i morala, kazneno djelo protiv braka, obitelji i mladeži, kazneno djelo protiv života i tijela te za kazneno djelo protiv Ustavom utvrđenog ustroja Županije, FBiH i BiH, kao ni osobe kojima je izrečena sigurnosna, ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Nedostojnost za obavljanje predškolskog odgoja iz stavka (1) ovog članka u svakom pojedinačnom slučaju cijeni Upravno vijeće predškolske ustanove.

3. Stručno usavršavanje i napredovanje odgojitelja i stručnih suradnika u položaj na zvanja

Članak 40

Odgojitelji i stručni suradnici poslije položenog stručnog ispita mogu, sve dok su u radnom odnosu, napredovati u struci i stjecati zvanja mentora i savjetnika.

Postupak, način i uvjete za napredovanje u struci te stjecanje zvanja iz stavka (1) ovog članka utvrduje ministar posebnim propisom.

4. Prestanak radnog odnosa odgojitelja i stručnih suradnika

Članak 41

Odgojitelji i stručni suradnici, kojima se tijekom radnog staža u predškolskoj ustanovi naruši psihofizičko stanje do te mjere da bitno smanjuje njihovu radnu sposobnost, upućuju se na liječnički pregled.

Odluku o upućivanju na liječnički pregled donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja predškolske ustanove.

Odgojitelju i stručnom suradniku koji odbije izvršiti odluku iz stavka (2) ovog članka prestaje radni odnos u predškolskoj ustanovi sukladno Zakonu o radu.

Ako se stručnim nalazom nadležne zdravstvene ustanove, potvrdi da je radna sposobnost odgojitelja ili stručnog suradnika bitno narušena, Upravno vijeće donosi odluku kojom se odgojitelj ili stručni suradnik oslobađa rada s djecom te ga, ako postoji mogućnost, rasporeduje na radno mjesto prema preostalim radnim sposobnostima.

Odgojitelju i stručnom suradniku, koji odbije raspored sukladno stavku (4) ovoga članka, prestaje radni odnos u predškolskoj ustanovi otkazom ugovora o radu.

Otkaz ugovora o radu dobit će odgojitelj ili stručni suradnik ako Upravno vijeće utvrdi da isti ne ostvaruje odgojno obrazovni program sukladno Zakonu i propisima donesenih na temelju Zakona.

V. STRUČNA TIJELA

1. Stručno vijeće i aktiv

Članak 42

Stručno vijeće i Stručni aktivi su stručna tijela koji obavljaju stručnu funkciju u predškolskim ustanovama.

Stručno vijeće čine svi stručni zaposlenici predškolske ustanove.

Stručni aktivi formiraju se od stručnih djelatnika po dobnim skupinama u kojima se realizira odgojno-obrazovni proces.

2. Ovlasti stručnog vijeća

Članak 43

Stručno vijeće obavlja sljedeće poslove:

a) prati i analizira organiziranje i realiziranje programa odgojno-obrazovnog rada,

b) utvrđuje program stručnog usavršavanja odgajatelja i prati njegovo realiziranje,

c) razmatra i utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada,

d) razmatra i daje primjedbe na izvješće o radu drugih stručnih tijela/povjerenstava/ odbora/aktiva,

e) osniva, prati i analizira rad drugih stručnih tijela/povjerenstava/odbora/aktiva,

f) nominira predstavnike Stručnog vijeća za imenovanje u Upravno vijeće,

g) predlaže i prati realiziranje suradnje s roditeljima i lokalnom zajednicom.

Djelokrug i način rada Stručnog vijeća pobliže se uređuje Statutom ustanove.

Stručnim vijećem upravlja ravnatelj predškolske ustanove.

3. Ovlasti stručnog aktiva

Članak 44

Stručni aktiv obavlja sljedeće poslove:

a) brine o usklađivanju rada istih dobnih skupina,

b) poduzima mjere za uspješnu realizaciju programa u svojem aktivu,

c) prati cjelokupan razvoj i aktivnost djece, te predlaže mjere za njihovu uspješnost.

Djelokrug i način rada Stručnog aktiva pobliže se uređuje Statutom ustanove.

Stručnim aktivom upravlja predsjednik aktiva, kojeg biraju članovi aktiva.

VI. UPRAVLJANJE PREDŠKOLSKOM USTANOVOM

1. Statuti i drugi opći akti predškolskih ustanova

Članak 45

Predškolska ustanova ima Statut i druge opće akte.

Statutom se pobliže uređuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja predškolske ustanove.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada predškolske ustanove pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo te način obavljanja djelatnosti kao javne službe.

Predškolska ustanova ima i druge opće akte u skladu sa Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom ustanove.

2. Donošenje općih akata

Članak 46

Statut predškolske ustanove i Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada ustanove kao javne službe donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača.

Druge opće akte ustanove donosi Upravno vijeće na način propisan aktom o osnivanju ili Statutom.

Odredbe Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada predškolske ustanove kojim se uređuje rad ustanove u obavljanju djelatnosti kao javne službe moraju biti na pogodan način dostupne javnosti.

Ravnatelj ustanove dužan je u roku od osam dana od dana donošenja dostaviti Statut i Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada predškolske ustanove kao javne službe općinskoj službi nadležnoj za poslove odgoja i obrazovanja.

2. Upravno vijeće

Članak 47

Predškolskom ustanovom upravlja Upravno vijeće kojeg imenuje osnivač.

Upravni odbor odgovoran je za utvrđivanje politike predškolske ustanove, za upravljanje predškolskom ustanovom i uspješno korištenje kadrovskih i materijalnih resursa.

Članovi Upravnog vijeća za svoj rad imaju pravo na naknadu prema odluci koju donosi osnivač.

Članak 48

Članovi Upravnog vijeća biraju se na temelju javnog natječaja.

Natječaj raspisuje i provodi povjerenstvo kojeg imenuje osnivač, a kojeg čine po jedan predstavnik osnivača, vijeća roditelja i predškolske ustanove.

Članove povjerenstva iz stavka (2) ovog članka predlažu tijela subjekata koji čine Upravno vijeće.

Upravno vijeće broji 5 do 7 članova čiji mandat traje četiri godine.

Članak 49

(1) Članovi Upravnog vijeća imenuju se prema načelu paritetne zastupljenosti osnivača, vijeća roditelja i stručnog osoblja predškolske ustanove.

(2) Sastav Upravnog vijeća predškolske ustanove mora održavati nacionalnu strukturu djece i roditelja osoblja i osnivača, onako kako ona u danom trenutku izgleda, u principu, prema popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 1991. godine.

Članak 50

Upravni odbor osim ovlasti danih Zakonom o ustanovama ima i sljedeće ovlasti:

a) donosi Statut i druge opće akte ustanove,

b) donosi Godišnji program rada predškolske ustanove do kraja rujna tekuće godine,

c) na propisan način donosi odluku o statusnim promjenama na koje je dana suglasnost i prijavljuje njihov upis u registre,

d) odlučuje o mjerilima i kriterijima upisa djece i raspisuje natječaj za upis djece,

e) imenuje ravnatelja predškolske ustanove,

f) odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim suradnicima na obrazložen prijedlog ravnatelja,

g) rješava po zahtjevu o upravnoj stvari iz svog djelokruga,

h) rješava o žalbama kao drugostupanjsko tijelo i

i) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom ustanove.

3. Ravnatelj

Članak 51

Ravnatelj je poslovodni organ i stručni rukovoditelj predškolske ustanove.

Ravnatelj predškolske ustanove odgovoran je za upravljanje i realizaciju programskih aktivnosti predškolske ustanove.

Članak 52

Ravnatelj predškolske ustanove bira se na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće predškolske ustanove sukladno važećim propisima, a provodi ga tročlano natječajno povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće.

Ravnatelja predškolske ustanove imenuje i razrješava Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača.

Ravnatelj se imenuje na period od četri (4) godine i ista osoba može biti ponovno imenovana.

Članak 53

Za ravnatelja predškolske ustanove može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom ima visoku stručnu spremu u području predškolskog odgoja, pedagogije, specijalne pedagogije ili psihologije.

Iznimno, za ravnatelja predškolske ustanove može biti imenovan istaknuti, u praksi dokazani nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja ili odgojitelj koji ima višu stručnu spremu.

Pored propisane stručne spreme iz stavka (1) i (2) izabrani kandidat treba imati najmanje 5 godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme.

Članak 54

Ako se na raspisani natječaj ne prijavi niti jedan kandidat, odnosno nitko od prijavljenih kandidata ne bude imao propisane uvjete, ili ako osnivač odbije dati suglasnost za predloženog kandidata, natječaj se mora ponoviti.

Do izbora ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja Upravno vijeće će na prijedlog osnivača imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja najdulje na dva mjeseca.

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a predškolska ustanova dužan je raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Članak 55

Pored poslova utvrđenih Zakonom o ustanovama ravnatelj predškolske ustanove obavlja i sljedeće poslove:

a) surađuje s organima i tijelima županijske vlasti i jedinicama lokalne samouprave,

b) predlaže godišnji plan i program rada,

c) provodi odluke Upravnog vijeća, Stručnog vijeća i drugih organa ustanove,

d) rukovodi sjednicama Stručnog vijeća,

e) daje prijedloge za zasnivanje i prestanak radnog odnosa,

f) obavlja sklapanje ugovora o vanjskoj suradnji u slučajevima predviđenim Zakonom, Statutom i drugim općim aktom predškolske ustanove i

g) obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom.

Članak 56

(1) Kada nadležni organ, koji obavlja upravni nadzor, utvrdi veće nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju predškolske ustanove i radu ravnatelja, može Upravnom odboru uputiti prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje ravnatelja.

(2) Ukoliko Upravno vijeće ne pokrene postupak iz stavka (1) ovog članka, Ministarstvo će naložiti osnivaču predškolske ustanove da poduzme zakonske mjere.

(3) Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

4. Vijeće roditelja

Članak 57

Roditelji imaju pravo osnovati Vijeće roditelja, a predškolska ustanova ima obvezu pomoći roditeljima u organizaciji i radu vijeća. Članove ovog vijeća biraju roditelji.

Način i procedura za osnivanje i rad Vijeća roditelja utvrđuje se Statutom predškolske ustanove.

Nadležnosti Vijeća roditelja su:

a) promoviranje interesa predškolske ustanove u lokalnoj zajednici,

b) predočavanje stavova roditelja Upravnom vijeću predškolske ustanove,

c) poticanje angažiranja roditelja u radu predškolske ustanove,

d) informiranje Upravnog vijeća o svojim stavovima kada to ocijeni potrebnim,

e) da na zahtjev Upravnog vijeća, informira o svakom pitanju koje se odnosi na rad predškolske ustanove,

f) nominira predstavnike roditelja za imenovanje u Upravno vijeće.

VII. EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJA

Članak 58

Predškolska ustanova obvezna je voditi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju i evidenciju o djeci predviđenu ovim Zakonom, ostalim zakonima i podzakonskim aktima.

Predškolska ustanova posebno je obvezna voditi evidenciju o: djeci upisanoj u predškolsku ustanovu, praćenju i napredovanju djece, prikupljanju sredstava od roditelja, osnivača i donatora, djeci s posebnim potrebama i djeci smještenoj u druge obitelji.

Članak 59

Izgled obrasca i način vođenja te rokove čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, te dnevnik realizacije dnevnih aktivnosti u predškolskoj ustanovi propisat će ministar posebnim propisom.

Izgled obrasca zdravstvene dokumentacije i evidencije propisuje ministar zdravstva rada i socijalne politike Županije.

Sredstva za vođenje dokumentacije iz ovog članka osigurava osnivač predškolske ustanove.

VIII. FINANCIRANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Članak 60

Osnivač predškolske ustanove osigurava sredstva potrebna za osnivanje, rad i provođenje programa predškolskog odgoja u skladu sa Standardima i normativima.

Ako dva ili više osnivača zajednički osnivaju predškolsku ustanovu, sredstva iz stavka (1) ovog članka osiguravaju osnivači sukladno aktu o osnivanju i potpisanom ugovoru.

Predškolske ustanove mogu osiguravati sredstva potrebna za realizaciju programa i participacijom korisnika usluga, te iz donacija.

1. Sredstva koja osigurava osnivač

Članak 61

Osnivač osigurava sredstva za:

a) plaće uposlenika (bruto), naknade i primanja koja nemaju karakter plaće,

b) materijalne troškove,

c) nabavu osnovne opreme i učila,

d) potrošni materijal za odgojno-obrazovni rad,

e) tekuće investicijsko održavanje objekata,

f) dio radnog materijala za igru (igračke, i drugi osnovni didaktički materijal).

(2) Mjerila, uvjete i načine osiguravanja sredstva za financiranje obveza predškolskih ustanova navedenih u stavku (1) ovoga članka utvrđuje osnivač u suradnji s predškolskom ustanovom.

Na utvrđivanje i obračun plaća, naknada i drugih prihoda zaposlenika dječjih vrtića, koji su u vlasništvu općine ili Županije primjenjuju se propisi kojima se uređuju plaće, naknade i drugi prihodi javnih službenika i namještenika zaposlenih u osnovnom školstvu, ako su ti propisi povoljniji za zaposlenike.

Članak 62

Predškolska ustanova, koju je osnovala općina, naplaćuje svoje usluge od roditelja, (participacija korisnika usluga), sukladno mjerilima koje utvrđuje općinsko vijeće. Sredstva se uplaćuju na žiro račun ustanove.

Sredstva za realizaciju kraćih i specijaliziranih programa rada i troškove ishrane djece osiguravaju korisnici usluga.

2. Financiranje programa predškole

Članak 63

Ukoliko se program "predškole" odvija pri osnovnioj školi, sredstva za osiguranje uvjeta i realizaciju programa snosi Županija.

Pobliže odredbe o sredstvima iz stavka 1. ovog članka utvrditi će se kriterijima o financiranju predškolskih ustanova.

Iz proračuna osnivača osiguravaju se uvjeti, materijalni troškovi i prehrana učenika ukoliko se program predškole realizira u predškolskoj ustanovi.

Sredstva iz proračuna Županije doznačivat će se kao dotacije predškolskim ustanovama za realizaciju programa "predškole" kojeg donosi Ministarstvo.

3. Obveze nadležnih obrazovnih vlasti

Članak 64

Općinska služba nadležna za obrazovanje osigurava sredstva za: nabavku dijela didaktičkog materijala, profesionalno usavršavanje kadrova u odgoju i obrazovanju, razvoj predškolskih programa rada, evaluaciju predškolskih programa rada, dio sredstava za realizaciju specijaliziranih programa rada i izdavačku djelatnost ustanove.

Mjerila, uvjete i način osiguravanja sredstava za aktivnosti predškolske ustanove navedene u stavci (1) ovoga članka utvrđuje osnivač.

4. Obveze nadležnog tijela za socijalnu skrb

Članak 65

Općinska služba nadležna za socijalnu skrb, sukladno odgovarajućim zakonima Županije, sufinancira dio troškova za:

a) djecu bez roditeljske skrbi,

b) djecu s posebnim potrebama,

c) djecu invalida,

d) djecu civilnih stradalnika rata,

e) djecu nezaposlenih roditelja,

f) djecu samohranih roditelja,

g) djecu korisnika socijalnih primanja i

h) djecu redovitih studenata.

4. Obveze nadležnog tijela za zdravstvo

Članak 66

Županijsko ministarstvo nadležno za poslove zdravstva, sukladno važećim propisima, osigurava;

a) financiranje preventivnih zdravstvenih programa te programa zaštite i unaprjeđenja zdravlja djece, plaće liječnika, specijalnih pedagoga, stomatologa i medicinskih sestara,

b) dio potrošnog materijala za jaslice,

c) stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika i specijalnih pedagoga,

d) sanitarne preglede svih zaposlenika i

e) preglede djece pred upis u predškolsku ustanovu.

Mjerila, uvjete i način sufinanciranja iz stavka (1) ovoga članka, utvrđuje podzakonskim propisom ministar nadležan za poslove zdravstva.

5. Sredstva za ostale potrebe

Članak 67

Iz Proračuna osnivača osiguravaju se sredstva za razvoj djelatnosti predškolskog odgoja, financiranje odjela predškolskih ustanova u bolnicama, odjela za djecu s posebnim potrebama pri odgovarajućim zavodima, za djecu nacionalnih manjina, posebice djecu Roma, kao i subvencije za cijenu grijanja, komunalije, vode, električne struje, PTI usluga i RTV pristojbe koje se svrstavaju u kategoriju kućanstva.

Smještaj djece u predškolske ustanove za djecu iz braniteljskih obitelji financira se pod jednakim uvjetima.

Mjerila, uvjete i način subvencioniranja troškova iz stavka (1) ovoga članka utvrđuje osnivač.

IX. PRAĆENJE I NADZOR

1. Nadzor nad provedbom Zakona

Članak 68

Nadzor nad provedbom ovog Zakona provodit će Ministarstvo.

Nadzor nad provedbom ovog Zakona koji se odnosi na program zdravstvene zaštite, prehrane djece, sanitarne uvjete, kao i socijalnu zaštitu provodi županijsko ministarstvo nadležno za zdravstvo i socijalnu politiku.

2. Zabrana rada

Članak 69

Ako Ministarstvo utvrdi da predškolska ustanova ne ispunjava zakonom propisane uvjete, odredit će rok u kojem je ustanova dužna otkloniti utvrđene nedostatke.

Ako predškolska ustanova ne otkloni utvrđene nedostatke u određenom roku, Ministarstvo će donijeti akt o zabrani rada te ustanove.

Odlukom o prestanku rada predškolske ustanove određuje se rok i način prestanka njezinog rada te uređuje način raspoređivanja djece koja su pohađala odgojno-obrazovni program predškolske ustanove u druge odgovarajuće ustanove.

Troškove raspoređivanja djece u drugu predškolsku ili odgovarajuću ustanovu snosi ustanova kojoj je zabranjen rad i njezin osnivač, odnosno vlasnik.

3. Inspekcijski nadzor

Članak 70

Zakonitost i uvjete rada u predškolskoj ustanovi kontrolira prosvjetna inspekcija.

Sanitarni nadzor nad primjenom i izvršavanjem ovoga Zakona, u dijelu koji se odnosi na prehranu djece, obavlja sanitarna inspekcija.

4. Stručno - pedagoški nadzor

Članak 71

Stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojitelja i stručnih suradnika provodi Zavod za školstvo i Ministarstvo.

Način obavljanja stručno-pedagoškog nadzora te prava, dužnosti i ovlasti stručnopedagoških savjetnika i drugih osoba ovlaštenih za stručno pedagoški nadzor uređuje se posebnim propIsom.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 72

Ako predškolska ustanova započne s obavljanjem djelatnosti predškolskog odgoja prije nego što dobije odobrenje za početak rada, ili ukoliko nastavi s radom nakon što se utvrdi da je prestala ispunjavati uvjete potrebne za rad, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u predškolskoj ustanovi novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 KM.

Za prekršaj propisan ovim člankom uz novčanu kaznu može se izreći i određena zaštitna mjera zabrane rada predškolskoj ustanovi do otklanjanja nedostataka.

Članak 73

Predškolska ustanova koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja protivno načelima i uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i drugim propisom, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u predškolskoj ustanovi novčanom kaznom od 500,00 do 2.500,00 KM.

Članak 74

Ako predškolska ustanova zaposli osobu koja ne ispunjava uvjete utvrđene ovim Zakonom i drugim propisom na provođenju programa predškolskog odgoja, ili zaposli osobu suprotno članku 37. ovog Zakona, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u predškolskoj ustanovi novčanom kaznom od 500,00 do 2.500,00 KM.

Članak 75

Predškolska ustanova koja ne dostavi Statut i Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i načinu rada nadležnoj općinskoj službi za odgoja i obrazovanja na davanje suglasnosti, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 KM.

Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u predškolskoj ustanovi novčanom kaznom od 500,00 do 2.500,00 KM.

Članak 76

Ako predškolska ustanova koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja sukladno ovom Zakonu i drugom propisu, ne postupi sukladno članku 34. stavak (4) ovog Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500,00 do 2.500,00 KM.

Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u predškolskoj ustanovi novčanom kaznom od 200,00 do 1.000,00 KM.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

1. Prijelazno razdoblje za uspostavu stručnog standarda

Članak 77

Stupanjem na snagu ovog zakona, odgojitelj i koji rade s djecom u odgojnoobrazovnom procesu moraju imati visoku stručnu spremu u području predškolskog odgoja.

Odgojitelji koji imaju više od 20 godina staža s višom i srednjom stručnom spremom, mogu ostati u odgojno-obrazovnom procesu do odlaska u mirovinu.

Odgojitelji koji nemaju potrebnu vrstu i stupanj stručne spreme, a imaju manje od 20 godina radnog staža, mogu nastaviti obavljanje poslova odgojitelja ali su dužni, od dana - stupanja na snagu ovog Zakona, steći visoku stručnu spremu u roku od šest (6) godina.

Ravnateljima izabranim prije stupanja na snagu ovoga Zakona mandat traje do njegova isteka.

2. Obveza donošenja propisa i akata

Članak 78

Vlada će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti Standarde i normative iz članka 12. ovog Zakona, Ministarstvo će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti:

a) kriterije o financiranju predškolskih ustanova,

b) propis o postupku utvrđivanja uvjeta, sadržaju i načinu vođenja registra,

c) propis o načinu vođenja dokumentacije i ostale evidencije i dokumentacije,

d) propis o ocjenjivanju i stručnom usavršavanju medicinskog osoblja, odgojitelja i ostalih stručnih suradnika,

e) propis o stručnom nadzoru,

f) program odgojno-obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi.

Osnivač je dužan provedbene propise iz članka 61., 62., 64., 65 i 67 donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ministarstvo nadležno za poslove zdravstva dužno je provedbeni propis iz članka 33. i 66. donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

3. Obveza donošenja programa

Članak 79

Ministarstvo će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu zakona donijeti program odgojno-obrazovnog rada sukladno ovom zakonu i metodologiji izradbe Godišnjeg programa rada predškolske ustanove.

4. Obveza usklađivanja akata

Članak 80

Predškolske ustanove dužne su uskladiti svoje registriranje, rad, poslovanje i opće akte s odredbama ovog Zakona i drugih propisa u roku od jedne (1) godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 81

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje primjena Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 5/99).

Do donošenja propisa i akata iz članak 78. primjenjivat će se podzakonski propisa koji su donijeti na temelju ranijeg zakona, ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog Zakona.

Članak 82

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".