Zastava Srbije

ZAKON O POREZIMA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 10/2009, 1/2010 - ispr., 2/2010, 13/2017 i 5/2018)

 

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1

(Predmet)

(1) Ovim Zakonom uređuju se izvori i vrsta poreza koje plaćaju pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: porezi) na teritoriju Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Županija), osim poreza na dohodak utvrđenog federalnim Zakonom o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj: 10/08), kojim se propisuje način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak fizičkih osoba i poreza propisanih drugim zakonima.

Članak 2

(Raspored prihoda)

(1) Porezi propisani ovim Zakonom predstavljaju prihode Županije i jedinica lokalne samouprave (općina) u njenom sastavu, a uplaćuju se na depozitni račun Jedinstvenog računa riznice HBŽ, kod banke kod koje je isti otvoren.

(2) Uplaćene poreze po ovom Zakonu, Sektor riznice Ministarstva financija HBŽ će rasporediti sukladno Zakonu o pripadnosti javnih prihoda HBZ.

II. VRSTE POREZA

Članak 3

Porezi propisani ovim Zakonom su:

• porez na imovinu;

• porez na nasljedstva i darove;

• porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

a) Porez na imovinu

Članak 4

(Obveznici poreza na imovinu)

(1) Obveznik poreza na imovinu je vlasnik sljedeće imovine:

• zgrade, odnosno stana za odmor i rekreaciju;

• poslovne prostorije, stambene zgrade ili stana koji se izdaje u zakup;

• garaže koja se izdaje u zakup;

• putničkog motornog vozila, osim taksivozila;

• teretnog motornog vozila;

• motocikla preko 50 cm3 radne zapremine motora;

• plovnog objekta preko 5 m dužine;

(2) Obveznik poreza na imovinu je vlasnik ili korisnik i sljedeće imovine:

• stola u kasinu;

• automata za igre na sreću;

• automata za zabavne igre;

(3) Pod automatima za zabavne igre smatraju se automati koji služe za priredivanje zabavnih igara na računalima, simulatorima, videoautomatima, fliperima, bilijarima i drugim sličnim automatima koji se stavljaju u pogon pomoću kovanog novca, žetona ili uz naknadu, a u kojima igrač ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima ili pravima.

(4) Ako je imovina u vlasništvu više osoba ili se njome koristi više osoba, svako od njih je obveznik poreza razmjerno dijelu vlasništva, odnosno korištenja.

Članak 5

(Način i visina plaćanja poreza na imovinu)

(1) Porez na imovinu plaća se u godišnjem paušalnom iznosu i to:

a) za zgradu, odnosno stan za odmor i rekreaciju 2,00 KM po m2;

b) za poslovnu prostoriju, stambenu zgradu ili stan koji se izdaje u zakup 2,50 KM po m2;

c) za skladište i proizvodne prostore koji se daju u zakup 1,00 KM po m2;

d) za garažu koja se daje u zakup 2,50 KM po m2;

e) za putnička motorna vozila:

e.1) za putničko motorno vozilo preko 1900 cm3 radne zapremine motora:

- do 2 godine starosti vozila u iznosu od 100,00 KM;

- od 2 do 5 godina starosti vozila u iznosu od 75,00 KM;

- od 5 do 10 godina starosti vozila u iznosu od 50,00 KM;

e.2) za putničko motorno vozilo do 1900 cm3 radne zapremine motora:

- do 2 godine starosti vozila u iznosu od 80,00 KM;

- od 2 do 5 godina starosti vozila u iznosu od 20,00 KM;

- od 5 do 10 godina starosti vozila u iznosu od 10,00 KM;

f) za teretna motorna vozila i autobuse:

- do 3 tone nosivosti........................ 100,00 KM;

- od 3-8 tona nosivosti.................... 200,00 KM;

- preko 8 tona nosivosti.................. 250,00 KM;

- autobuse........................................ 250,00 KM;

g) za motocikle preko 50 cm3 radne zapremine motora:

- do 2 godine starosti motocikla u iznosu od 50,00 KM;

- od 2 do 10 godina starosti motocikla u iznosu od 80,00 KM;

h) za plovne objekte dužine preko 5 metara u iznosu od 120,00 KM;

i) po stolu u kasinu u iznosu od 4.000,00 KM;"

j) po automatu za igre na sreću u iznosu od 900,00 KM;"

(2) Porez na imovinu iz stavka (1), točke e), f), g) i h) ovog članka, plaća se prilikom registracije.

(3) Bez dokaza o plaćenom porezu na imovinu iz točki e), f), g) i h) ovog članka, putničko motorno vozilo, teretno motorno vozilo, autobus, motocikl, odnosno plovni objekt ne mogu se registrirati.

Članak 6

(Oslobađanje od plaćanja poreza na imovinu)

Porez na imovinu ne plaćaju:

a) Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Županija, Grad, općina, kao i njihova tijela, organizacije i institucije;

b) strane države pod uvjetom reciprociteta;

c) invalidne osobe na putnički automobil koji je nabavljen uz porezne olakšice i oslobađanja;

d) vjerske institucije za imovinu koja se koristi za vjerske namjene;

e) zdravstvene ustanove i vatrogasne jedinice;

f) pravne osobe za poslovne prostorije koje su rješenjem nadležnog općinskog tijela dodijeljene u zakup bez naknade;

g) fizičke osobe koje obavljaju usluge taxi prijevoza;

h) vlasnici zgrada ili stanova za odmor ili rekreaciju koje u stambene svrhe koristi porezni obveznik ili članovi njegove obitelji, izbjegle ili raseljene osobe i vlasnici objekata koji su oštećeni preko 70%.

Članak 7

(Plaćanje poreza na imovinu pri promjeni vlasnika)

1) Ako u tijeku kalendarske godine dođe do promjena vlasništva nad imovinom novi vlasnik ne plaća porez na imovinu, ako je taj porez naplaćen od ranijeg vlasnika.

Članak 8

(Razrez poreza na imovinu)

1) Porez na imovinu razrezuje se unaprijed u godišnjem iznosu za imovinu zatečenu u vlasništvu poreznog obveznika na dan 31. siječnja u godini za koju se vrši razrez, a za imovinu stečenu u tijeku godine u visini koja odgovara vremenu od stjecanja te imovine do kraja godine.

Članak 9

(Obveza dostavljanja podataka)

(1) Nadležna županijska, gradska i općinska tijela koja vode evidenciju o imovini iz članka 4. ovog Zakona na koju se plaća porez, dužna su dostaviti nadležnoj Poreznoj ispostavi Županijskog poreznog ureda podatke o vlasnicima i njihovoj imovini najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.

(2) Tijela nadležna za izdavanje odobrenja za građenje objekata dužna su o izdanim odobren jima mjesečno izvješćivati nadležnu poreznu ispostavu na čijem području se vrši građenje i na čijem je području prebivalište vlasnika objekta.

(3) Banke, tijela uprave, sudovi, notari i druge pravne i fizičke osobe dužne su na zahtjev nadležne Porezne ispostave dostaviti podatke sa kojima raspolažu, ako su ti podaci od značaja za utvrdivanje njihove porezne obveze ili poreznih obveza drugih osoba sa kojima su u poslovnom odnosu.

Članak 10

(Ugovor o zakupu imovine)

1) Ugovor o zakupu imovine, na koju se plaća porez u skladu sa ovim Zakonom, mora se ovjeriti kod nadležne Porezne ispostave prema mjestu gdje se imovina nalazi.

b) Porez na nasljedstva i darove

Članak 11

(Obveznik poreza)

(1) Obveznik poreza na nasljedstva i darove je fizička i pravna osoba koja na području Zupanije naslijedi ili primi dar ili stekne po drugoj osnovi bez naknade imovinu na koju se plaća porez na nasljedstva i darove.

(2) Obveznik poreza na nasljedstva i darove je i osoba koja naslijedi, odnosno primi na dar pravo uživanja ili korištenja nekretnina.

(3) Obveznik poreza na nasljedstva i darove je i fizička osoba koja diobom naslijedi ili primi više imovine nego što mu pripada po njegovom suvlasničkom pravu na taj dio.

(4) Obveznik poreza na nasljedstva i darove je i pravna i fizička osoba koja je stekla imovinu na koju se plaća porez na nasljedstva i darove, na temelju odluke tijela uprave ili suda o priznavanju prava vlasništva na nekretnini stečenoj uzurpacijom, dospjelošću, ili po drugom temelju, osim ako je imovina stečena zajedničkim radom bračnih drugova i kada se prenosi vlasništvo na nekretnini sukladno propisima kojima se uređuje pretvorba državnog (društvenog) u druge oblike vlasništva.

(5) Ako se nasljednik, odnosno daroprimatelj odrekne od nasljedstva ili dara ili ga ustupi, porez na nasljedstva i darove plaća osoba kojoj je nasljedstvo ili dar pripalo, ili joj je ustupljeno.

Članak 12

(Predmet plaćanja poreza)

(1) Porezu na nasljedstva i darove podliježu zemljišta, zgrade i ostala nepokretna imovina, kao i pravo uživanja, odnosno korištenja na istoj nepokretnoj imovini, koju fizička osoba stječe na teritoriju Županije na temelju Zakona o nasljeđivanju, odnosno Ugovora o daru među živim ili za slučaj smrti.

(2) Porezu na nasljedstva i darove podliježe pokretna imovina čija vrijednost prelazi 2.000,00 KM.

Članak 13

(Nastajanje obveze plaćanja)

(1) Porezna obveza plaćanja poreza na nasljedstva i darove nastaje u trenutku pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju, odnosno u trenutku primanja darova.

(2) Dar se smatra primljenim u trenutku potpisivanja ugovora o daru, a ako nije zaključen pisani ugovor, u trenutku faktičkog primitka dara.

(3) Ako se rješenje o nasljeđivanju ili ugovor o daru ne prijave ili se ne prijave pravodobno, porezna osnovica utvrđuje se prema tržišnoj vrijednosti naslijeđene ili na dar primljene imovine na dan prijavljivanja ili otkrivanja porezne obveze.

(4) Ako je nepokretna imovina koja je predmet nasljedstva, odnosno dara opterećena pravom uživanja, obveza nasljednika, odnosno daroprimatelja za plaćanje poreza na naslijeđe ili darove nastaje po prestanku prava uživanja.

Članak 14

(Osnovica poreza)

(1) Osnovica poreza na nasljedstva ili darove je tržišna vrijednost naslijeđene ili na dar primljene imovine u trenutku nastanka porezne obveze po odbitku dugova i troškova koji terete imovinu na koju se plaća ovaj porez.

(2) Osnovica iz stavka (1) ovog članka umanjuje se i za iznos sredstava koje je nasljednik uložio u imovinu koja je predmet nasljedstva prije nastanka porezne obveze.

Članak 15

(Utvrđivanje tržišne vrijednosti)

(1) Tržišnu vrijednost naslijeđene ili na dar primljene imovine iz članka 14. utvrđuje nadležna Porezna ispostava, temeljem procjene Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti naslijeđene ili na dar primljene imovine.

(2) Pod pojmom tržišne vrijednosti naslijeđene ili na dar primljene imovine podrazumijeva se cijena nekretnine ili pokretne imovine koja se postiže ili može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze.

(3) Povjerenstvo iz točke 1. ovog članka imenuje Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ili tijelo koje oni ovlaste.

(4) Obveznik poreza mora se pozvati najmanje tri dana prije dana određenog za vršenje procjene da sudjeluje kao stranka u postupku procjene. Obveznik poreza ima pravo da u postupku procjene stavlja prijedloge i primjedbe, a tijelo koje obavlja procjenu dužno je prijedloge i primjedbe koje ne usvoji unijeti u zapisnik. Procjena imovine može se obaviti i ako se obveznik poreza ne odazove uredno dostavljenom pozivu.

Članak 16

(1) Vrijednost svih darova primljenih tijekom jedne kalendarske godine od istog darodavatelja čini jednu poreznu osnovicu.

(2) Ako se nasljedstva ili darovi sastoje od imovine na koju se plaća porez na nasljedstva ili darove i iz imovine na koju se ovaj porez ne plaća, od vrijednosti imovine koja podliježe porezu odbija se razmjerni dio ukupnih dugova, tereta i troškova koji otpadaju na tu imovinu.

Članak 17

(Stopa poreza)

(1) Porez na nasljedstva i darove se plaća po stopi od 5 %.

Članak 18

(Oslobađanje od poreza)

Porez na nasljedstva i darove ne plaća:

a) nasljednik, odnosno daroprimatelj prvog nasljednog reda, bračni drug ako je u drugom nasIjednom redu, roditelji kad nasljeđuju i primaju na dar imovinu od djece, maloljetna djeca bez oba roditelja;

b) nasljednik drugog nasljednog reda koji nasljeđuje jedan stan, pod uvjetom da je sa ostaviteljem u trenutku njegove smrti živio u zajedničkom kućanstvu i da on i članovi njegove obitelji nemaju drugi stan u vlasništvu;

c) nasljednici, odnosno daroprimatelji braća i sestre, pod uvjetom da se ta imovina ne može otuđiti u roku od tri godine;

d) nasljednik koji nasljeđuje poljoprivredno zemljište, kome je poljoprivreda temeljno zanimanje;

e) Država Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Županija, Grad, općina, njihova tijela, organizacije i institucije, vjerska institucija i humanitarna organizacija.

Članak 19

(Oslobadanje predmeta od poreza)

(1) Porez na nasljedstva i darove ne plaća se na:

a) predmete kućanstva;

b) na imovinu na koju nasljednik, odnosno darodavatelj ne može steći pravo vlasništva, pravo uživanja odnosno korištenja;.

c) na imovinu koja je naslijeđena ili na dar primljena, koju porezni obveznik ustupi bez naknade državi BiH, Federaciji BiH, Županiji, Gradu ili općini, vjerskoj instituciji i humanitarnoj organizaciji, zdravstvenoj ustanovi i vatrogasnoj jedinici.

(2) Porez uplaćen prije ustupanja nasljedstva ili dara ne vraća se.

Članak 20

(Tijelo za utvrđivanje poreza)

(1) Porez na nasljedstva ili darove utvrđuje nadležna Porezna ispostava na čijem području se nalazi naslijeđena ili na dar primljena imovina. U slučaju da naslijeđena imovina, odnosno dar sadrži samo pokretnu imovinu porez utvrđuje nadležna Porezna ispostava prema prebivalištu poreznog obveznika.

(2) Ako se naslijeđena imovina ili dar nalazi na teritoriju dviju ili više općina, porez utvrđuje nadležna Porezna ispostava prema mjestu gdje se imovina nalazi.

Članak 21

(Tijela obvezna za dostavljanje rješenja i ugovora)

1) Nadležni sudovi, tijela uprave i notari dužni su pravomoćna rješenja o nasljeđivanju i ugovore o daru nepokretne imovine dostaviti nadležnoj Poreznoj ispostavi u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja, odnosno ovjere ugovora.

c) Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljstvu

Članak 22

1) Na potrošnju svih alkoholnih, bezalkoholnih pića i mineralnih voda, kave i čaja plaća se porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljstvu (u daljnjem tekstu: porez na potrošnju pića).

Članak 23

(Obveznik poreza)

1) Obveznik poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljstvu je svaka pravna osoba ili samostalni gospodarstvenik, koja pruža ugostiteljske usluge.

2) Pravne osobe ili samostalni gospodarstvenici koji pružaju ugostiteljske usluge, a registrirani su kao obveznici poreza na dodanu vrijednost, nisu obveznici poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Članak 24

(Osnovica poreza)

1) Osnovicu za obračun poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića čini prodajna cijena pića, umanjena za uračunati porez na dodanu vrijednost.

Članak 25

(Stopa poreza)

1) Porez na potrošnju pića plaća se:

- na potrošnju alkoholnih pića po stopi od 6 %,

- na potrošnju bezalkoholnih pića po stopi od 6 %.

III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA I NAPLATA POREZA

1. Porezne prijave

Članak 26

(1) Obveznici poreza propisanih ovim Zakonom dužni su pravilno i točno popunjenu poreznu prijavu podnijeti nadležnoj Poreznoj ispostavi.

(2) Obrasce poreznih prijava iz stavka (1) ovog članka propisuje ministar financija HBŽ.

Članak 27

(Rok za podnošenje porezne prijave poreza na imovinu)

(1) Obveznici poreza na imovinu dužni su dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi ili područnom uredu poreznu prijavu podnijeti najkasnije do 1. siječnja tekuće godine za koju se vrši utvrđivanje poreza.

(2) Iznimno od stavka (1) ovog članka obveznici poreza na imovinu koja podliježe registraciji ne podnose poreznu prijavu, a porez plaćaju prilikom registracije.

(3) Ako obveznik poreza na imovinu tijekom godine stekne imovinu na koju se plaća porez na imovinu, dužan je podnijeti poreznu prijavu u ro ku od 15 dana od dana stjecanja imovine, odnosno početka korištenja imovine.

Članak 28

(1) Obveznici poreza na imovinu iz članka 4. stavak (1) točke e), f) i g) poreznu prijavu podnose prilikom registracije imovine.

(2) Bez dokaza o podnesenoj poreznoj prijavi tijelo nadležno za registraciju odbit će izvršiti registraciju imovine iz članka 4. stavak (1) točke e), f) i g).

Članak 29

(Rok za podnošenje porezne prijave na nasljedstva i darove)

1) Obveznici poreza na nasljedstva i darove dužni su poreznu prijavu podnijeti u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju, odnosno od dana zaključivanja ugovora.

Članak 30

(Rok za podnošenje porezne prijave na potrošnju pića)

1) Obveznici poreza na potrošnju alkoholnih, bezalkoholnih pića i mineralnih voda su dužni podnijeti mjesečnu poreznu prijavu za razrez poreza na potrošnju alkoholnih, bezalkoholnih pića i mineralnih voda nadležnoj Poreznoj ispostavi do 15-og dana u mjesecu za prethodni mjesec.

2) Pored mjesečne prijave obveznici poreza iz prethodnog stavka dužni su podnijeti i godišnju konačnu prijavu o obračunatom i plaćenom porezu. Samostalni gospodarstvenici poreznu prijavu podnose do 31. siječnja, a pravne osobe do 28. veljače tekuće godine.

3) Obrasce poreznih prijava propisuje ministar financija HBŽ.

Članak 31

(Razrez poreza na imovinu)

1) Porez na imovinu razrezuje nadležna Porezna ispostava na temelju podataka iz porezne prljave.

Članak 32

(Postupak uslijed netočnosti podataka u prijavi)

1) Ako Porezna uprava F BiH u postupku razreza poreza ustanovi da podaci koje je obveznik poreza naveo u poreznoj prijavi ne odgovaraju stvarnom stanju, utvrdit će osnovicu poreza po svojim nalazima na način utvrđen u Zakonu o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine F BiH" br. 88/02 i 28/04, u daljnjem tekstu: Zakon o poreznoj upravi).

2. Utvrđivanje poreza

Članak 33

(1) Porez na imovinu iz članka 5. stavak 1. točke a), b), c), d), h), i) ij) ovog Zakona utvrđuje se unaprijed za tekuću godinu sa stanjem na dan 1. siječnja tekuće godine, a za imovinu stečenu tijekom godine u iznosu razmjerno vremenu od dana stjecanja te imovine do kraja godine.

(2) Porez na imovinu iz članka 5. stavak 1. točke e), f) i g) ovog Zakona utvrđuje se pri registraciji vozila.

(3) Porez na nasljedstva i darove utvrđuje se u trenutku prijema naslijeđa, odnosno dara.

Članak 34

(Obračun i razrez poreza na potrošnju pića)

1) Obračun poreza na potrošnju alkoholnih, bezalkoholnih pića i mineralnih voda vrši porezni obveznik u trenutku izvršene potrošnje pića.

2) Razrez poreza na potrošnju alkoholnih, bezalkoholnih pića i mineralnih voda vrši nadležna Porezna ispostava.

3) Ako Porezna uprava F BiH u postupku utvrdi da podaci koje je porezni obveznik pružio u prijavi ne odgovaraju stvarnom stanju utvrdit će osnovicu poreza po svojim nalazima.

3. Naplata poreza

Članak 35

(Rok i mjesto plaćanja poreza na imovinu)

(1) Porez na imovinu, osim poreza na motorna vozila, motocikle i plovne objekte koji se plaća pri godišnjoj registraciji, plaća se do 31. ožujka (svake godine) za tekuću godinu, prema mjestu gdje se imovina nalazi, a za pokretnu imovinu prema sjedištu, odnosno prebivalištu obveznika.

(2) Porez na imovinu plaća se u roku 30 dana od dana podnošenja prijave, izuzev poreza na motorna vozila koji se plaća odmah pri registraciji vozila.

Članak 36

(Rok i mjesto plaćanja poreza na nasljedstva i darove)

1) Porez na nasljedstva i darove plaća se u roku 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljedivanju, odnosno prijema dara i to za nepokretnu imovinu prema mjestu gdje se imovina nalazi, a za pokretnu imovinu prema mjestu prebivališta obveznika.

Članak 37

(Rok i mjesto plaćanja poreza na potrošnju alkoholnih, bezalkoholnih pića i mineralnih voda)

1) Uplatu poreza na potrošnju alkoholnih, bezalkoholnih pića i mineralnih voda obavlja obveznik poreza.

2) Porez na potrošnju alkoholnih, bezalkoholnih pića i mineralnih voda plaća se u roku od 5 dana po isteku roka za podnošenje mjesečne porezne prijave za razred poreza na potrošnju pića prema sjedištu osobe, odnosno poslovne jedinice gdje je potrošnja pića izvršena

3) Razliku u razrez u poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića podnosi porezni obveznik, pravna ili fizička osoba na kraju godine u rokovima utvrđenima ovim Zakonom i razliku plača u roku od 80 dana od dana podnošenja prijave o razlici.

IV. PRINUDNA NAPLATA, KAMATA, POVRAT, ŽALBA, ZASTARA I PREKRŠAJNI POSTUPAK

Članak 38

1) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, a odnose se na: prinudnu naplatu poreza, zatezne kamate, povrat poreza, žalbeni postupak, zastaru i kaznene odredbe koje nisu uređene ovim Zakonom, primjenjivati će se odredbe Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH ("Službene novine F BiH" br: 88/02 i 28/04).

2) Na sva pitanja prekršajnog postupka, za prekršaje predviđene ovim Zakonom primjenjivat će se odredbe Zakona o prekršajima ("Sl. novine F BiH", broj: 31/06).

V. JAMSTVO I OTPIS POREZA

Članak 39

(Jamstvo zbog nemogućnosti naplate poreza)

(1) Ako se porez ne može naplatiti iz imovine poreznog dužnika, naplatit će se iz imovine članova njegovog domaćinstva koji su tu imovinu stekli od poreznog obveznika po bilo kojem temelju.

(2) Ako je porezni dužnik, da bi izbjegao obvezu plaćanja poreza pravnim poslom otuđeno imovinu u korist osobe koja nije član njegovog domaćinstva, Porezna uprava može takav pravni posao pobijati pred sudom, pod uvjetom da je kupac znao za takvu namjeru poreznog dužnika.

Članak 40

(Slučajevi otpisa poreza)

(1) Dospjeli iznos poreza koji se ne može naplatiti otpisuje se kao nenaplativ ako:

a) je porezni dužnik umro ili se odselio u nepoznato mjesto, a nije ostavio pokretnu ili nepokretnu imovinu iz koje se može naplatiti dospjeli porez. Kada se dužnik vrati ili se sazna za njegovo boravište, ponovo će se zadužiti otpisanim porezom.

b) ako se nakon otpisanog poreza pojavi mogućnost naplate otpisanog poreza, porezni dužnik će biti ponovo zadužen otpisanim porezom, ako nije nastupila zastarjelost prava na naplatu.

Članak 41

(Mogućnost naplate otpisanog poreza)

(1) Ne smatra se nenaplativim i ne može se otpisati dospjeli porez na koji postoji jamstvo prema odredbama ovog Zakona ili ako postoji imovina iz koje se porez može naplatiti.

(2) U iznimnim slučajevima, ako bi se naplatom poreza dovelo u pitanje nužno izdržavanje poreznog dužnika i članova njegovog kućanstva, porez se može otpisati u cijelosti ili djelomično.

(3) O otpisu poreza rješava Ministarstvo financija HBŽ na prijedlog nadležne Porezne ispostave.

Članak 42

(Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza)

1) Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza utvrđenim ovim Zakonom vrši nadležna Porezna ispostava.

VI. KAZNENE ODREDBE ZA PRAVNU OSOBU, TIJELO ODNOSNO JAVNU SLUŽBU I FIZIČKU OSOBU

Članak 43

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

a) ako ne dostavi podatke o vlasniku i njegovoj imovini (članak 9. stavak 1.)

b) ako na zahtjev porezne ispostave ne dostavi podatke kojima raspolaže (članak 9. stavak 2. i 3.)

c) ako ne ovjeri ugovor o zakupu imovine (članak 10.)

d) ako u roku ne dostavi rješenje o nasljeđivanju i ugovor o daru (članak 21.)

e) ne podnese ili u roku ne podnese prijavu za razrez poreza (članci 29. i 30.)

f) ako ne izvrši uplatu poreza u propisanom roku (članak 35, 36. i 37.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe od 200,00 do 3.000,00 KM.

Članak 44

Novčanom kaznom od 200,00 do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj obveznik poreza fizička osoba ako:

a) na zahtjev porezne ispostave ne dostavi podatke kojima raspolaže (članak 9. stavak 3.)

b) ne ovjeri ugovor o zakupu imovine (članak 10.)

c) ne podnese poreznu prijavu ili u roku ne podnese (članci 30. i 31.)

d) ne izvrši uplatu poreza u propisanom roku (članak 35, 36. i 37.)

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45

(Obveze do stupanja na snagu ovog Zakona)

1) Porezne obveze nastale do dana stupanja na snagu ovog Zakona izvršit će se sukladno propisi koji su bili na snazi u trenutku nastanka porezne obveze.

Članak 46

(Provedbeni propisi)

(1) Ovlašćuje se Ministar financija HBŽ da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donese Pravilnik o obrascima poreznih prijava.

(2) Provedbeni propisi doneseni na temelju propisa koji su u primjeni do dana stupanja na snagu ovo Zakona primjenjivat će se do donošenja novih sukladno ovom Zakonu.

Članak 47

(Rok podnošenja porezne prijave za imovinu koja se oporezuje po ovom Zakonu)

(1) Porezni obveznici koji na dan stupanja na snagu ovog Zakona imaju imovinu koja se oporezuje po ovom Zakonu dužni su poreznu prijavu podnijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 48

(Prestanak važenja propisa)

(1) Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o porezima Hercegbosanske županije ("Narodne novine HBŽ", broj: 12/01 i 10/08).

Članak 49

(Primjena federalnih propisa)

1) Na pojedina pitanja iz oblasti poreza koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjivati će se federalni propisi iz ove oblasti.

Članak 50

(Stupanje na snagu)

(1) Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama Hercegbosanske županije, a primjenjivati će se od dana 01. siječnja 2010. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o porezima Hercegbosanske županije

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 13/2017)

Članak 4

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije", a primjenjivati će se od 01.01.2018. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o porezima Hercegbosanske županije

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 5/2018)

Članak 2

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".