Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

USTAV HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 3/1996 - pročišćeni tekst, 9/2000 - Amandman I, 9/2004 - Amandmani II-IV i 10/2005 - Amandmani V-X)

 

I - USPOSTAVA ŽUPANIJE

Članak 1

Hercegbosanska županija (u daljem tekstu Županija) je federalna jedinica Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Članak 2

Hrvati, Srbi i Bošnjaci kao konstitutivni narodi u Federaciji, zajedno s ostalima i građani Županije ostvaruju svoja suverena prava u Federaciji sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavom.

______________________
pogledati Amandman V

Članak 3

Sastav svih tijela vlasti u Županiji i općinama Županije mora odražavati nacionalnu strukturu pučanstva Županije, odnosno općine, ukoliko Ustavom Federacije nije drukčije određeno.

Članak 4

Službeno ime Županije je: HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA.

Članak 5

Sjedište Županije:

a) Sjedište Županije i župana je u Kupresu,

b) Sjedište Skupštine Županije, njenih tijela i stručnih službi je u Tomislavgradu,

c) Sjedište Vlade Županije je u Livnu.

Članak 6

Teritorij Županije obuhvaća u cijelosti ili u dijelu područja sadašnjih općina:

1. Bosansko Grahovo,

2. Glamoč,

3. Livno,

4. Tomislavgrad,

5. Kupres,

6. Drvar.

Granica Županije uredit će se posebnim zakonom.

Članak 7

Županija ima grb, zastavu i pečat, kao i druga znamenja o kojima odluči Skupština Županije.

Znamenja Županije iz stavka 1. ovog članka upotrebljavaju se uz znamenja Federacije, sukladno zakonima Federacije i Županije.

Članak 8

Grb Županije je povijesni hrvatski grb u obliku stiliziranog štita, podijeljen vodoravno i okomito u dvadeset pet crvenih i bijelih polja - kvadrata, tako da je prvo polje u gornjem lijevom kutu stiliziranog štita crvene boje. Iznad stiliziranog štita nalazi se tropleter vodoravno položen na štit iznad tri središnja polja.

Omjer visine tropleta i visine kvadratnog polja je 1:1, a omjer dužine tropleta i dužine kvadratnog polja je 3:1.

Grb je obrubljen zlatnom crtom.

Članak 9

Zastava Županije sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave, s grbom Županije u sredini:

Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: crvena, bijela i plava. Svaka boja čini jednu trećinu širine zastave. Grb Županije je smješten u sredini zastave tako da gornji dio grba (troplet) zalazi u crveno polje zastave, a donji dio grba (u visini jednog kvadratnog polja) zalazi u plavo polje zastave. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.

Članak 10

Službeni jezici Županije su jezici kojima govore: Hrvati, Srbi i Bošnjaci.

Službena pisma su latinica i ćirilica.

Ostali jezici mogu se koristiti kao sredstvo komunikacije i nastave sukladno zakonu.

______________________
pogledati Amandman VI

Članak 11

Županija može zajedno s drugim županijama s hrvatskim većinskim pučanstvom osnovati vijeće županije u cilju uskladbe politike i djelatnosti u pitanjima od zajedničkog interesa za te županije.

Radi efikasnijeg obavljanja poslova iz djelokruga Županije, Županija može osnovati zajedno s drugim županijama zajedničko tijelo sukladno posebnom sporazumu.

II - LJUDSKA PRAVA I TEMELJNE SLOBODE

Članak 12

U ostvarivanju svojih ovlasti Županija:

a) poduzima sve potrebite mjere zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenih u Ustavu Federacije i predviđenih u instrumentima u Aneksu Ustava Federacije i djeluje sukladno s Ustavom Federacije i ovim Ustavom,

b) izvršava svoje ovlasti, vodeći računa o nacionalnoj strukturi pučanstva u svakoj općini,

c) osigurava da konstitutivni narodi i pripadnici skupina ostalih budu proporcionalno zastupljeni u ministarstvima. Takva proporcionalna zastupljenost sukladna je popisu pučanstva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa 7.

______________________
pogledati Amandman VII

Članak 13

Županija posebice poduzima mjere za ostvarivanje prava svih izbjeglica i prognanika na slobodan povratak domovima svog podrijetla i obitavanja iz kojih su prognani, na povrat sve imovine oduzete u tijeku etničkog progona, kao i nadoknadu sve imovine koja im ne može biti vraćena.

Prava iz stavka 1. ovog članka ostvaruju se sukladno federalnim i županijskim propisima.

Članak 14

Županija će osigurati suradnju svih tijela vlasti Županije i općina u njenom sastavu s ombudsmanima.

III - OVLASTI ŽUPANIJSKE VLASTI

Članak 15

Županija ima sve ovlasti koje nisu Ustavom Federacije izričito povjerene federalnoj vlasti, a poglavito za:

a) donošenje odluka, u okviru utvrđene ekonomske politike, za podsticanje gospodarskog i društvenog razvoja,

b) financiranja djelatnosti županijske vlasti ili djelatnosti pod njenim pokroviteljstvom oporezivanjem, posudbom ili drugim sredstvima,

c) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga, koje imaju jedinstvene federalne uniforme sa oznakom Županije,

d) utvrđivanje naobrazbene politike, uključujući donošenje propisa o naobrazbi, te osiguranje naobrazbe,

e) utvrđivanje stambene politike, uključujući donošenje propisa koji se odnose na uređivanje i izgradnju stambenih objekata,

g) utvrđivanje politike u svezi s reguliranjem i osiguranjem javnih službi,

h) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući zoniranje,

i) donošenje propisa o lokalnim poslovima i karitativnim djelatnostima i njihovo unapređivanje,

j) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti,

k) utvrđivanje politike u svezi sa osiguranjem radio i TV postaja, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog djelovanja, te osiguranje njihovog rada,

l) provedba socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite,

m) ostvarivanje i provedbu politike županijskog turizma, razvoj turističkih resursa.

Članak 16

Ovlasti iz članka III. 2. Ustava Federacije mogu biti ostvarivanje zajednički ili odvojeno, ili od strane Županije uz koordinaciju sa federalnom vlašću, sukladno odredbama Ustava Federacije i zakona.

Članak 17

Županija može, sukladno Ustavu Federacije, zakonom prenijeti dio svojih ovlasti na općine u svom teritoriju ili na federalnu vlast.

IV - USTROJ ŽUPANIJSKE VLASTI

a) Zakonodavna vlast Županije

Članak 18

Zakonodavnu vlast Županije obavlja Skupština Županije (u daljem tekstu: Skupština).

Skupština Županije je jednodomna.

Izbornim propisima osigurat će se zastupljenost svake općine u Skupštini.

Članak 19

Skupština se sastoji od 25 zastupnika.

______________________
pogledati Amandman I

Članak 20

Zastupnici u Skupštini biraju se rok od četiri godine.

______________________
pogledati Amandman VIII

Članak 21

Zastupnike u Skupštini biraju glasači na demokratskim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem na cijeloj teritoriji Županije, sukladno Ustavu Federacije i zakonu.

Svaki glasač može dati jedan tajni glas bilo kojoj od registriranih političkih stranaka.

Prije izbora svaka registrirana stranka dužna je objaviti popis svojih kandidata.

Izabrani zastupnici Skupštine iz svake stranke su osobe s vrha te stranke, prema broju dobijenih glasova. Zamjene za zastupnike vrši se od osoba koje slijede na vrhu ostatka liste.

Svaki glasač s pravom glasa može biti biran za zastupnika u Skupštini. Skupština će biti sazvana prvi put najkasnije deset dana nakon objavljivanja rezultata izbora.

Članak 22

Skupština ima predsjednika i dva dopredsjednika koji se biraju između zastupnika Skupštine.

Članak 23

Skupština donosi Poslovnik o svom radu, većinom glasova.

______________________
pogledati Amandman IX

Članak 24

Skupština zasjeda javno, osim u izuzetnim okolnostima predviđenim Poslovnikom Skupštine i objavljuje izvješće o zasjedanjima i odlukama.

Članak 25

Zastupnici u Skupštini ne podliježu kazneno‐pravnoj ni građansko‐pravnoj odgovornosti za radnje koje čine u okviru svojih dužnosti u Skupštini Županije.

______________________
pogledati Amandman X

Članak 26

Skupština:

a) priprema i usvaja Ustav Županije,

b) bira župana,

c) bira suce Županijskog suda,

d) utvrđuje nadležnosti županijskog i općinskih sudova,

e) donosi zakone i ostale propise neophodne za izvršenje ovlasti Županije,

f) usvaja proračun Županije i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebito financiranje,

g) odobrava zaključivanje međunarodnih sporazuma sa državama i međunarodnim organizacijama, uz suglasnost Parlamenta Federacije,

h) donosi Poslovnik Skupštine,

i) bira predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine, te ostalih dužnosnika sukladno zakonu,

j) odobrava imenovanje Vlade Županije,

k) bira zastupnike Županije u Dom naroda Parlamenta Federacije iz reda zastupnika Skupštine, sukladno Ustavu Federacije,

l) provodi istrage i u tu svrhu može zahtjevati pribavljanje dokaza u vidu isprava i iskaza svjedoka, ne ulazeći u nadležnost sudbene vlasti,

m) vrši i druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 27

Skupština dvotrećinskom većinom:

a) priprema i usvaja Ustav Županije,

b) donosi zakon o prenošenju ovlasti Županije na općinsku ili federalnu vlast,

c) smjenjuje župana.

Članak 28

Ostale odluke iz svog djelokruga Skupština donosi natpolovičnom većinom glasova zastupnika u Skupštini.

Članak 29

Propisi Županije stupaju na snagu kao što je u njima određeno, ali ne prije nego što budu objavljeni u službenom glasilu Županije.

b) Izvršna vlast Županije

Članak 30

Županija ima župana.

Članak 31

Župana Županije biraju većinom glasova zastupnici u Skupštini između kandidata koje oni predlože, na način predviđen Poslovnikom Skupštine.

Članak 32

Ukoliko župan Županije bude izabran iz reda zastupnika Skupštine prestaje mu mandat zastupnika.

Članak 33

Župan ima dvogodišnji mandat i ne može biti biran više od dva puta zaredom.

Članak 34

Ukoliko mjesto župana ostane upražnjeno Skupština će izabrati novog župana u roku od 30 dana

U slučaju da župan bude privremeno u nemogućnosti obavljati svoju dužnost, predsjednik Skupštine vršit će funkciju župana.

Članak 35

Župan odgovara za:

a) imenovanje Vlade,

b) potpisivanje Zakona Skupštine Županije,

c) predlaganje sudaca županijskih sudova,

d) potpisivanje međunarodnih sporazuma u ime Županije,

e) davanje pomilovanja za djela utvrđena zakonima Županije, osim za ratne zločince i zločine protiv čovječanstva i genocide,

f) razmatranje izvještaja ombudsmena i osiguravanje uvjeta za njihov rad,

g) staranje o ostvarivanju suradnje sa tijelima Federacije,

h) provođenje politike i izvršavanje propisa Županije uključujući osiguranje izvršavanja odluke županijskih sudova i sudova Federacije,

i) obavljanje i drugih poslova koje mu povjeri Skupština.

Članak 36

Župan može, ukoliko to odluči Skupština, obnašati i dužnost predsjednika Vlade.

2) Vlada Županije

Članak 37

Vlada Županije sastoji se od predsjednika, zamjenika predsjednika i ministara.

Sastav Vlade odražava nacionaini sastav pučanstva Županije.

Članak 38

Predsjednika, zamjenika predsjednika i ministre imenuje župan, a imenovanje odobrava Skupština većinom glasova zastupnika Skupštine.

Članak 39

Vlada se može smjeniti odlukom župana ili izglašavanjem nepovjerenja Vladi u Skupštini većinom glasova zastupnika Skupštine.

Župan smjenjuje ministre i njihove zamjenike na prijedlog predsjednika Vlade.

Članak 40

Organiziranje Vlade uređuje se posebnim zakonom sukladno Ustavu.

Članak 41

Vlada je odgovorna za:

a) provedbu županijske politike, predlaganje i izvršavanje županijskih zakona i drugih propisa,

b) pripremu prijedloga proračuna,

c) osiguranje suradnje između Vlade Županije s ombudsmenima,

d) nadzor nad istragom i krivičnim gonjenjem u svezi s kršenjem županijskih zakona, kao i nadzor nad županijskom policijom,

e) osiguranje da nacionalna struktura policije odražava nacionalnu strukturu pučanstva Županije, s tim da nacionalna struktura policije svake općine mora odražavati nacionalnu strukturu pučanstva te općine,

f) vršenje drugih nadležnosti utvrđenih ovim Ustavom i drugim propisima.

Članak 42

Vlada je ovlaštena donositi uredbe sa zakonskom snagom u izvanrednim okolnostima i kad Skupština nije u stanju djelovati.

Propis donesen sukladno stavku 1. ovog članka prestaje važiti čim prestanu uvjeti zbog kojih Skupština nije bila u mogućnosti djelovati, a najkasnije 60 dana od njegovog objavljivanja u službenom glasilu Županije.

Članak 43

Župan, predsjednik i zamjenici predsjednika i ministri ne mogu biti krivično gonjeni, niti odgovorni u građanskom postupku za bilo koju radnju učinjenu u vršenju svojih ovlasti.

c) Sudbena vlast Županije

Članak 44

Sudsku funkciju u Županiji vrše županijski i općinski sudovi.

Članak 45

Sudbena vlast u Županiji je samostalna i vrši se na temelju Ustava i zakona Federacije i Županije.

Članak 46

Sudovi u Županiji osiguravaju jednak položaj svim stranama u sudskim postupcima.

Članak 47

Svi sudski postupci su javni, ukoliko zaodređene izuzetne situacije zakonom nije drukčije određeno.

Sve presude se javno objavljuju.

Članak 48

Županijski sudovi osnivaju se zakonom Županije.

Članak 49

Nadležnost sudova iz članka 44. ovog Ustava utvrđuje se posebnim zakonom.

Članak 50

Odluke županijskih sudova donesene po žalbama i odluke općinskih sudova su konačne i obvezujuće.

Članak 51

Suce Županijskog suda predlaže župan iz reda uglednih pravnika, a bira ih Skupština, s tim da nacionalni sastav sudstva u cjelini održava nacionalnu strukturu pučanstva Županije.

Članak 52

Suci Županijskog i općinskih sudova bit će u službi do dobi od 70 godina, ukoliko ne daju ostavku ili budu smijenjeni, i to:

a) suci Županijskog suda konsenzusom sudaca Vrhovnog suda Federacije,

b) suci općinskih sudova konsenzusom sudaca Županijskog suda.

Uvjeti službe utvrdit će se posebnim zakonom Županije.

Njihova primanja i ostale naknade neće biti umanjivane tijekom njihovih službi na Županijskom i općinskom sudu.

Članak 53

Županijski sud bira predsjednika suda sukladno zakonu.

Članak 54

Svi suci Županijskog i općinskih sudova bit će ugledni pravnici najviših moralnih osobina.

Suci Županijskog i općinskih sudova neće biti krivično gonjeni niti odgovorni građanskom postupku za bilo koju radnju učinjenu u vršenju svoje funkcije.

V - OPĆINSKE VLASTI

1. Opće odredbe

Članak 55

U ostvarivanju svojih nadležnosti svaka općina:

a) poduzima sve potrebite mjere zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Federacije, i predviđenih u instrumentima u aneksu Ustava Federacije, i djeluje sukladno Ustavu Federacije, ovim Ustavom i Statutom općine,

b) izvršava svoje nadležnosti vodeći računa o nacionalnoj strukturi pučanstva u toj općini.

Članak 56

U općini se ostvaruje lokalna samouprava i vrše poslovi predviđeni ovim Ustavom i oni koje na njih prenese Županija ili Federacija.

Lokalna samouprava ostvaruje se vršenjem nadležnosti utvrđenih ovim Ustavom, Županijskim zakonom i Statutom općine.

U općini se posebice:

a) stvaraju i razvijaju materijalni i drugi uvjeti za život i rad i zadovoljavanje općih i zajedničkih potreba i interesa sukladno ovom Ustavu, propisima Federacije i Županije, te utvrđenom politikom u općini.

b) izgrađuje i održava infrastruktura lokalnog značaja (putevi, vodovodi i dr.),

c) osiguravaju mjere zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, kao i primarne zdravstvene i sanitarne zaštite,

d) upravlja javnim dobrima i dobrima u javnoj uporabi lokalnog značaja,

e)osigurava financiranje općih i zajedničkih potreba iz nadležnosti općine,

f) osiguravaju opći uvjeti za opskrbu građana i vršenje uslužnih djelatnosti,

g) donose propisi za izvršavanje općinskih nadležnosti.

Članak 57

Općina ima Statut.

Statut i drugi propisi općine moraju biti u skladu sa Ustavom Federacije, ovim Ustavom i županijskim zakonodavstvom.

2. Općinsko vijeće

Članak 58

Svaka općina ima općinsko vijeće.

Članak 59

Broj članova Općinskog vijeća utvrđuje se Statutom općine, s tim da ne može imati manje od 15 i više od 50 članova.

Članak 60

Mandat članova Općinskog vijeća je četiri godine.

______________________
pogledati Amandman II

Članak 61

Općinsko vijeće biraju, demokratskim putem, glasači na neposrednim i tajnim izborima na cijelom području općine. Svaki glasač ima pravo glasovati za bilo koju registriranu stranku i biti biran za vijećnika.

Svaka stranka će dobiti broj vijećničkih mjesta srazmjerno postotku osvojenih glasova.

Članak 62

Općinsko vijeće odgovorno je za:

a) pripremanje i donošenja statuta općine, koji se usvajaju dvotrećinskom većinom vijećnika općinskog vijeća,

b) organiziranje izbora za predsjednika općinskog vijeća,

c) izbor i smjenjivanje općinskog načelnika,

d) usvajanje općinskog proračuna i donošenje propisa o oporezivanju i osiguravanje na druge načine potrebnog financiranja koje nije osigurala županijska ili federalna vlast,

e) donošenje poslovnika o svom radu,

f) donošenje drugih propisa u izvršavanju općinskih ovlasti.

Članak 63

Općinsko vijeće zasjeda javno, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim Poslovnikom, i vodi zapisnike o raspravama i donesenim odlukama.

Članak 64

Općinski propisi stupaju na snagu kao što je u njima propisano, ali ne prije nego što budu objavljeni u službenom glasilu općine.

Članak 65

Općinski načelnik i predsjedavajući Općinskog vijeća u općinama ili općinskom vijeću višenacionalnog sastava ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda odnosno iz reda ostalih izuzev u općinama u kojima jedan konstitutivni narod čini više od 80% stanovnika prema posljednjem popisu stanovnika u Bosni i Hercegovini.

______________________
pogledati Amandman III

3. Općinski načelnik

Članak 66

Svaka općina ima općinskog načelnika.

Članak 67

Općinskog načelnika biraju demokratskim putem, birači na neposrednim i tajnim izborima na način utvrđen zakonom.

______________________
pogledati Amandman IV

Članak 68

Nespojive su funkcije općinskog načelnika i općinskog vijećnika.

Članak 69

Općinski načelnik odgovoran je za:

a) imenovanje i smjenjivanje općinskih dužnosnika,

b) provođenje općinske politike, izvršavanje općinskih propisa i prenesenih nadležnosti općini od županijske ili federalne vlasti,

c) osiguranje suradnje općinskih dužnosnika s ombudsmenima,

d) podnošenje izvješća Općinskom vijeću i javnosti o provođenju općinske politike i svojim aktivnostima,

e) konzultacije za izbor sudaca općinskog suda,

f) pripremanje prijedloga koje razmatra Općinsko vijeće i

g) vršenje drugih ovlasti utvrđenih zakonom i statutom općine.

4. Općinski sudovi

Članak 70

Općinski sudovi osnivaju se zakonom Županije. Financiranje općinskih sudova se vrši iz proračuna Županije.

Članak 71

Općinski sud se osniva za područje općine.

Za dvije ili više općina može se osnovati jedan općinski sud.

Članak 72

Općinski sudovi imaju izvornu nadležnost za sve građanske i krivične stvari, osim ako Ustavom Federacije, ovim Ustavom, zakonom Federacije ili zakonom Županije dio izvorne nadležnosti nije prenesen na neki drugi sud.

Članak 73

Suce općinskih sudova imenuje predsjednik Županijskog suda, nakon konzultacija sa općinskim načelnikom.

Članak 74

Svaki općinski sud bira predsjednika tog suda sukladno zakonu.

VI - AMANDMANI NA USTAV ŽUPANIJE

Članak 75

Amandmane na Ustav Županije može predlagati župan Županije, Vlada Županije i većina zastupnika u Skupštini.

Predloženi amandman na Ustav Županije može se konačno razmatrati u Skupštini prije isteka roka od dva tjedna nakon što je prvi put bio podnesen.

Predloženi amandman usvaja se dvotrećinskom većinom zastupnika u Skupštini.

Članak 76

Nijednim amandmanom na Ustav Županije ne mogu se ukinuti niti umanjiti nijedno od prava i sloboda utvrđenih u Ustavu Federacije i instrumentima predviđenim u Aneksu Ustava Federacije.

VII - USVAJANJE I STUPANJE NA SNAGU USTAVA ŽUPANIJE I PRIJELAZNA RJEŠENJA

Članak 77

Ustav Županije usvojit će i proglasiti Skupština u prijelaznom razdoblju, koja se sastoji od po pet odbornika u svakoj općinskoj skupštini koje između sebe biraju odbornici u svakoj općinskoj skupštini izabrani na izborima 1990. godine s još važećim mandatom.

Ustav se usvaja dvotrećinskom većinom zastupnika u Skupštini Županije, u prijelaznom razdoblju, a stupa na snagu danom usvajanja.

Iznimno, kvorum za donošenje ovog Ustava, zakona i drugih odluka iz nadležnosti ove Skupštine u prijelaznom razdoblju čine odbornici općinskih skupština iz članka 6. ovog Ustava koje su između sebe izabrali odbornici svake takve Skupštine izabrani na izborima 1990. godine s još uvijek važećim mandatom.

U radu ove Skupštine bez prava odlučivanja učestvuju i osobe koje obnašaju dužnost administrativnog upravitelja iz općina (povjerenici) u kojima nisu izabrani zastupnici u ovu Skupštinu sukladno odredbama Ustava Federacije.

Članak 78

Do donošenja zakona i drugih županijskih propisa primjenjivat će se svi zakoni, propisi i sudska pravila koja su na snazi u Federaciji kao i propisi HR H-B i to u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa ovim Ustavom i Ustavom i zakonima Federacije.

Članak 79

Do prvog saziva Skupštine Županije njene funkcije, prema ovom Ustavu, vrši Skupština Županije u prijelaznom razdoblju.

Članak 80

U prijelaznom razdoblju župan može obnašati dužnost predsjednika Vlade.

Ukoliko Skupština Županije u prijelaznom razdoblju, odluči da će župan obnašati dužnost predsjednika Vlade, Skupština Županije u prijelaznom razdoblju birat će Vladu na prijedlog župana kao mandatara za sastav Vlade.

Članak 81

Sve osobe na državnoj funkciji u Županiji na dan stupanja na snagu ovog Ustava, ostat će na toj funkciji dok ne budu raziješeni sukladno odgovarajućem zakonu ili dok se ta funkcija ne ukine.

Članak 82

Odbornici u svakoj Skupštini općine izabrani 1990. godine, čiji su mandati još uvijek važeći, u najkraćem roku izabrat će općinska tijela vlasti u prijelaznom razdoblju sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu.

Članak 83

Nijedna osoba osuđena za ratne zločine ili protiv koje je pokrenut sudski postupak zbog počinjenih ratnih zločina, ne može biti izabrana ni na jednu javnu funkciju u Županiji.

Članak 84

Objavljeni rezultati popisa pučanstva iz 1991. godine koristit će se u proračunima koji zahtjevaju podatke o pučanstvu.

Članak 85

Ovaj Ustav bit će objavljen u "Narodnim novinama Županije".

 

Amandman I
na Ustav Hercegbosanske županije

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 9/2000)

I

Članak 19. Ustava Hercegbosanske županije mijenja se i glasi: "Skupština se sastoji od 25 zastupnika".

II

Ovaj amandman stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

 

Amandmani II - IV
na Ustav Hercegbosanske županije

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 9/2004)

Amandman II

U Ustavu Hercegbosanske županije članak 60 mijenja se i glasi:

"Mandat članova Općinskog vijeća je četiri godine".

Amandman III

Članak 65. Ustava Županije mijenja se i glasi:

"Općinski načelnik i predsjedavajući Općinskog vijeća u općinama ili općinskom vijeću višenacionalnog sastava ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda odnosno iz reda ostalih izuzev u općinama u kojima jedan konstitutivni narod čini više od 80% stanovnika prema posljednjem popisu stanovnika u Bosni i Hercegovini".

Amandman IV

Članak 67. Ustava Županije mijenja se i glasi:

"Općinskog načelnika biraju demokratskim putem, birači na neposrednim i tajnim izborima na način utvrđen zakonom".

Ovi amandmani objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

 

Amandman V - X
na Ustav Hercegbosanske županije

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 10/2005)

Amandman V

U Ustavu Hercegbosanske županije članak 2. mijenja se i glasi:

"Hrvati, Srbi i Bošnjaci kao konstitutivni narodi u Federaciji, zajedno s ostalima i građani Županije ostvaruju svoja suverena prava u Federaciji sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavom".

Amandman VI

Članak 10. Ustava Hercegbosanske županije mijenja se i glasi:

"Službeni jezici Županije su jezici kojima govore: Hrvati, Srbi i Bošnjaci.

Službena pisma su latinica i ćirilica.

Ostali jezici mogu se koristiti kao sredstvo komunikacije i nastave sukladno zakonu".

Amandman VII

U članku 12. stavak 1. Ustava Županije iza točke b) dodaje se nova točka c) koja glasi:

"c) osigurava da konstitutivni narodi i pripadnici skupina ostalih budu proporcionalno zastupljeni u ministarstvima. Takva proporcionalna zastupljenost sukladna je popisu pučanstva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa 7. "

Amandman VIII

Članak 20. Ustava Županije mijenja se i glasi:

"Zastupnici u Skupštini biraju se rok od četiri godine".

Amandman IX

U članku 23. Ustava Županije umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi:

"većinom glasova"

Amandman X

Članak 25. Ustava Županije mijenja se i glasi:

"Zastupnici u Skupštini ne podliježu kazneno‐pravnoj ni građansko‐pravnoj odgovornosti za radnje koje čine u okviru svojih dužnosti u Skupštini Županije".