BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČCI U VEZI SA POSTUPANjEM POSLODAVACA I RADNIKA, U CILjU SPRJEČAVANjA BOLESTI IZAZVANE KORONAVIRUSOM (COVID-19)

1. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u oblasti rada, radnih odnosa i zaštite na radu daje sljedeće preporuke poslodavcima:

- Da provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika, na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava;

- Poslodavcima koji zapošljavaju veći broj radnika da izvrše reorganizaciju radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava, te da rad koji se odvija u jednoj smjeni rasporede u dvije smjene, kako bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu;

- Da radnicima daju upute za rad od kuće, ukoliko je to zbog prirode posla moguće, odnosno ukoliko to proces rada dozvoljava;

- Da omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima, kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu;

- Da se radnicima, roditeljima malodobne djece do 10 godina, omogući odsustvo sa posla jednom roditelju, u slučaju da oba roditelja rade;

- Otkazivanje svih službenih putovanja, kako u državi, tako i u inostranstvu, a posebno otkazivanje službenih putovanja na koja bi se upućivali radnici sa dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima. Prilikom upućivanja na službena putovanja koja nije moguće otkazati, potrebno je radnike uputiti na instrukcije koje su izdate od strane nadležnih zdravstvenih institucija i ustanova na područjima gdje putuju, te radnicima obezbijediti odgovarajuća zaštitna sredstva, kao što su maske, sredstva za dezinfekciju, i sl;

- Poslodavci su obavezni u skladu sa propisima iz oblasti zaštite na radu osigurati redovno i pojačano provodenje higijenskih mjera u radnim i pomoćnim prostorijama, a koje, izmedu ostalog, podrazumijevaju čišćenje i dezinfekciju prostora, kao i redovnu ventilaciju i provjetravanje.

- Otkazivanje sastanaka koji podrazumijevaju veći broj učesnika. Takoder, sastanci koji su neophodni, trebali bi biti organizovani u što većim prostorijama, uz dovoljan razmak izmedu učesnika sastanka (1-2 metra);

- Poslodaci i radnici se upućuju da u vezi sa regulisanjem privremene spriječenosti za rad, usljed novonastalih okolnosti, postupaju u skladu sa uputama Federalnog ministarstva zdravstva;

- Poslodavci i radnici se upućuju da u svemu postupaju u skladu sa preporukama Federalnog ministarstva zdravstva, a koje su date poslodavcima i radnicima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.