BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČCI U SVEZI SA POSTUPANjEM BANKARSKOG SEKTORA, POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, U CILjU SPREČAVANjA NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLjEDICA PANDEMIJE IZAZVANE KORONAVIRUSOM (COVID-19)

1. Zadužuje se Agencija za bankarstvo Federacije BiH da kontinuirano prati i analizira sve dostupne informacije, te razmatra mjere i aktivnosti za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica COVID-19 i očuvanje stabilnosti bankarskog sustava, sukladno Zakonu o Agenciji za bankarstvo FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/17), u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pojavom COVID-19 na privredu, građane i bankarski sustav u Federaciji BiH.

2. Zadužuje se Agencija za bankarstvo u Federaciji BiH da, u najkraćem roku, pristupi donošenju podzakonskih akata kojima se podržavaju ključne mjere za ublažavanje efekata COVID-19 na bankarski sustav, gospodarstvo i građane u Federaciji BiH.

3. Upućuje se Preporuka poreznim obveznicima da upute zahtjeve Poreznoj upravi Federacije BiH za umanjenje akontacije poreza na dobit sukladno članku 52. stavak (4) točka c) Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BIH" br. 15/16 i 15/20) posebno obveznika koji se bave izvoznim aktivnostima, djelatnostima prijevoza, turizma i drugim djelatnostima na koje utječe pandemija COVID-19.

4. Upućuje se Preporuka Poreznoj upravi Federacije BiH da prihvata zahtjeve za reprogramiranje duga po Sporazumima o izmirenju porezne obveze odgođenim plaćanjem ili plaćanjem u ratama upućenim od strane poreznih obveznika kojima se smanjuje iznos rate ili produžava grace razdoblje plaćanja.

5. Upućuje se preporuka Poreznoj upravi da svoje ljudske i materijalne kapacitete preusmjeri s drugih poslova, na poslove koji su nužni i u svezi s preporukama Vlade Federacije BiH.

6. Upućuje se preporuka poreznim obveznicima da koriste dostupni online sustav Porezne uprave Federacije BiH za podnošenje poreznih prijava.

7. Izmjena Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak u svrhu smanjenje iznosa plaćanja paušalnog poreza na dohodak kod paušalaca - obveznika poreza na dohodak.

8. Vlada Federacije BiH će iz komisionih sredstava i drugih raspoloživih sredstava formirati Jamstveni/Garancijski fond iz kojeg bi se davala jamstva bankama za nove kredite za likvidnost privrednim subjektima (za obrtna sredstva, plaće zaposlenima i si), prioritetno sektorima koji su najugroženiji od posljedica pandemije COVID-19.

9. Vlada FBiH će razmotriti mogućnost formiranja posebnih kreditnih linija za tekuću likvidnost u suradnji s međunarodnim financijskim institucijama (nabava repromaterijala i plaćanje javnih prihoda i doprinosa) pod povoljnim kamatnim stopama, s prihvatljivim rokom otplate i uz grace razdoblje.

10. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja.