BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČCI O USVAJANjU INFORMACIJE O KRIZNOM PLANU PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU NOVOG KORONAVIRUSA (COVID-19) FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. Usvaja se Informacija o Kriznom planu pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) Federacije Bosne i Hercegovine.

2. Prihvata se Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID- 19) Federacije Bosne i Hercegovine.

3. Za provođenje Kriznog plana iz tačke 2. ovih zaključaka zadužuju se Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svojih nadležnosti, koji se realizira u saradnji s nadležnim tijelima vlasti za oblast zdravstva u kantonima, kao i zdravstvenim ustanovama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

4. Za provođenje Kriznog plana iz tačke 2. ovih zaključaka zadužuju se i druga federalna ministarstva i tijela federalne uprave, ukoliko se ocijeni da je provođenje određenih mjera iz Kriznog plana i u nadležnosti drugog federalnog ministarstva i tijela federalne uprave.

5. Zadužuju se Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svojih nadležnosti, da spram promijenjene epidemiološke situacije u vezi pojave novog koronavirusa (COVID-19) u Federaciji BiH, revidiraju Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) Federacije Bosne i Hercegovine i o istom izvijeste Vladu Federacije BiH.

6. Zadužuju se Federalni štab civilne zaštite, Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH da, u saradnji sa predstavnicima Ministarstva odbrane/obrane BiH, obave uviđaj na potencijalnoj lokaciji u bivšoj kasarni "Bradina11 za potrebe karantina.

7. Vlada Federacije BiH preporučuje javnim servisima i teleoperaterima da se stave u funkciju Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva u cilju prevencije širenja novog koronavirusa (COVID-19), i to u prenošenju, odnosno slanju poruka dostavljenih od Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, bez naknade.

8. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja.