ZAKLJUČAK O USVAJANJU INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE NA DAN 03.04.2023. GODINE S PRIJEDLOGOM NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

("Sl. novine FBiH", br. 25/2023)

1. Usvaja se Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 03.04.2023. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

2. Usvajaju se Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Prilog 1).

3. Usvajaju se Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Prilog 2).

4. Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na području kantona, te u slučaju pogoršanja pravovremeno djeluju i donose mjere spram epidemiološke situacije i o tome redovno izvještavaju Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

5. Zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da kontinuirano prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području Federacije Bosne i Hercegovine, te u slučaju pogoršanja odmah preporuči Vladi Federacije BiH nove mjere spram epidemiološke situacije.

6. Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 60 dana računajući od dana, 07.04.2023. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.

7. Zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da ove zaključke s prilozima dostavi prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i Upravama policija MUP-a kantona.

8. U skladu sa zaključkom V. broj 21/2021 od 08.01.2021. godine pod tačkom 4., Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će obavijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine i mjerama Vtede Federacije Bo$ne i Hercegovine koje su donesene u cilju zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa, na 357. sjednici održanoj dana, 06.04.2023. godine.

9. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Prilog 1.

NAREDBE
KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

I. NAREDBE ZA KRIZNE ŠTABOVE KANTONALNIH MINISTARSTAVA ZDRAVSTVA I USTANOVE I DRUGE SUBJEKTE U OBLASTI ZDRAVSTVA

1. Nalaže se obavezno nošenje respiratorne zaštitne maske u svim zdravstvenim ustanovama (uposlenici, pacijenti i svi posjetitelji).

2. Nalaže se zdravstvenim ustanovama da reduciraju posjete u zdravstvenim ustanovama u skladu s kriznim planom pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19.

3. Obavezuju se krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zdravstvenih ustanova s područja kantona, da redovno revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), prema promjeni epidemiološke situacije na području kantona ili lokalne zajednice.

4. Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH da nastave s kontinuiranim provođenjem i primjenom kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19, a posebno mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba i drugih mjera prema izvorima zaraze, u skladu s revidiranim dokumentom "Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi - prenos u zajednici".

5. Sve zdravstvene ustanove na području Federacije Bosne i Hercegovine dužne su organizirati pružanje svih zdravstvenih usluga za koje su registrirane, u skladu s raspoloživim resursima.

6. Zadužuju se zavodi za javno zdravstvo kantona da nadziru provođenje i primjenu kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19).

7. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da u svim zdravstvenim ustanovama na području kantona, bez obzira na oblik vlasništva, kao i kliničkim centrima u Federaciji BiH, osiguraju u kontinuitetu rad bolničkih komisija i bolničkih timova s ciljem sprječavanja širenja COVID-19 infekcije u zdravstvenim ustanovama, u skladu s članom 51. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kao i odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/10).

8. Mikrobiološku djelatnost - laboratorijsku izolaciju virusne RNA i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti (SARS-CoV-2) radi utvrđivanja dijagnoze na COVID-19 obavljaju laboratoriji zdravstvenih ustanova verificirani od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu - Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podrška javnom sektoru zdravstva, i to za vrijeme trajanja potrebe za obavljanje ove djelatnosti u Federaciji BiH prema epidemiološkoj COVID-19 situaciji u BiH i u svijetu.

Svi verificirani laboratoriji, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu - Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podrška javnom sektoru zdravstva iz stava (1) ove tačke, dužni su čuvati originalne uzorke i ekstrakcije, na temperaturi od minimalno -20 °C, najmanje 14 dana, računajući od dana testiranja, kao i voditi ažurne evidencije o korištenim internim i pozitivnim kontrolama u smislu utvrđenih vrijednosti istih.

9. U svrhu unapređenja odgovora na pandemiju COVID-19, kod pacijenata s izraženim kliničkim simptomima karakterističnim za ovo oboljenje (u skladu s definicijom slučaja), osim PCR temeljnih testova, koji ostaju zlatni standard za dijagnostiku, preporučuje se i korištenje antigenskih testova (Ag-RDT).

Antigenski testovi se mogu koristiti u situacijama kada je PCR nedostupan ili kada je potrebno duže vrijeme za obradu, ili kada je propisano ovom naredbom. Antigenski testovi za detekciju SARS-CoV-2 moraju ispunjavati minimalne zahtjeve: ≥90% senzitivnost i ≥97% specifičnost u poređenju s referentnim PCR testom.

Testiranje Ag-RDT testovima se treba provoditi prema uputstvima proizvođača i nakon pojave simptoma do petog (5) dana. Negativan rezultat antigenskog testiranja ne može u potpunosti isključiti aktivnu COVID-19 infekciju, te je kod simptomatskih pacijenata potrebno ponovljeno testiranje PCR testom.

Testiranje Ag-RDT testovima u svrhu dijagnostike provode zdravstvene ustanove.

Zdravstvena ustanova koja obavlja antigenska testiranja (Ag-RDT) dužna je redovno izvještavati zavod za javno zdravstvo kantona, a zavod za javno zdravstvo kantona se obavezuje podatke o rezultatima antigenskog testiranja (Ag-RDT) dostavljati Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

10. Nalaže se mikrobiološkim laboratorijima da redovno dostavljaju podatke Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH o testiranim osobama na SARS-CoV-2 i rezultatima testiranja, putem online platforme COVID-19.ba, koja u realnom vremenu prikazuje podatke o COVID-19 u Federaciji BiH, a svakim danom do 12:00 sati za prethodni dan.

U slučaju da ovlaštene zdravstvene ustanove (privatne i javne) ne dostavljaju podatke putem online platforme COVID-19.ba, a kako je definirano ovom naredbom, pokrenut će se postupak po službenoj dužnosti o stavljanju van snage rješenja donesenog od strane Federalnog ministarstva zdravstva za obavljanje mikrobiološke djelatnosti - laboratorijska izolacija virusne RNA i identifikacija uzročnika zarazne bolesti (SARS-CoV-2).

Nalaže se zdravstvenim ustanovama da redovno dostavljaju podatke o hospitaliziranim pacijentima, uključujući i hospitalizirane pacijente u jedinicama intenzivne njege, pacijentima na respiratoru, težini kliničke slike i ishodu liječenja (oporavljeni i umrli), te podatke o vakcinalnom statusu, kao i vrsti primljene vakcine za sve hospitalizirane pacijente nadležnim kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, koji su dužni obavijestiti Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, putem online platforme COVID-19.ba, svakim danom do 12:00 sati za prethodni dan.

Agregirane sedmične podatke o hospitaliziranim pacijentima, pacijentima na respiratoru, smrtnim slučajevima i vakcinalnom statusu hospitaliziranih pacijenata, nadležni kantonalni zavodi za javno zdravstvo dostavljaju Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, putem e-maila (i.covic@zzjzfbih.ba i m.smjecanin@zzjzfbih.ba) svakog ponedjeljka do 11:00 sati, na propisanom obrascu (Sedmični izvještaj o hospitaliziranim i pacijentima na respiratoru, smrtnim slučajevima povezanim sa COVID-19 i vakcinalnom statusu, za 2022. godinu). Potrebno je dostaviti i zbirni izvještaj za 2021. godinu na propisanom obrascu Zbirni izvještaj o hospitaliziranim i pacijentima na respiratoru, smrtnim slučajevima povezanim sa COVID-19 i vakcinalnom statusu, za 2021. godinu.

11. Naređuje se svim pedijatrijskim i drugim službama primarne zdravstvene zaštite zaduženim za provođenje imunizacije da izvrše reviziju zdravstvenih kartona i plana za imunizaciju sve djece koja podliježu programu obavezne imunizacije do završetka srednje škole u saradnji s kantonalnim zavodima za javno zdravstvo i intenziviraju imunizaciju djece koja su propustila jednu ili više vakcina iz programa obavezne imunizacije.

Odgovorna osoba za provedbu ove aktivnosti je direktor doma zdravlja te je isti dužan podnijeti izvještaj Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva.

Zahtijeva se nadzor nad provedbom ove mjere od strane nadležne inspekcije.

12. Naređuje se svim centrima za mentalno zdravlje da stave u punu funkciju svoje kapacitete kao podršku mentalnom zdravlju stanovništva. Odgovorna osoba za provedbu ove aktivnosti je direktor doma zdravlja te je isti dužan podnijeti izvještaj Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva.

Zahtijeva se nadzor nad provođenjem ove mjere od strane nadležne inspekcije.

II. NAREDBE U VEZI ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA VAKCINACIJE PROTIV COVID-19

1. Naređuje se nadležnim tijelima vlasti u kantonima, kao i zdravstvenim ustanovama u kantonima kontinuirano provođenje vakcinacije protiv COVID-19 u skladu s Pravilnikom o načinu provođenja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/19, 12/21 i 47/21 i 69/21), kao i preporukama Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju Federalnog ministarstva zdravstva.

2. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su osigurati pomoć za komunikaciju s osobama koje imaju poteškoće sa sluhom i vidom, i to najmanje jedan dan u sedmici na mjestu provođenja vakcinacije, a u skladu s odredbama člana 12. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10).

3. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH će organizirati vakcinaciju grupa od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu.

4. U skladu s Pravilnikom o načinima provođenja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi i dopunama navedenog pravilnika nalaže se zdravstvenim ustanovama da redovno unose podatke o vakcinaciji protiv COVID-19 i putem baze: vakcine.covid-19.ba.

Organizacija vakcinacije protiv COVID-19 na nivou kantona

1. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su otvoriti punktove za vakcinaciju protiv COVID-19 na nivou svake općine s ciljem veće dostupnosti vakcinacije protiv COVID-19 stanovništvu.

2. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su organizirati vakcinaciju protiv COVID-19 tako da će se usluga vakcinacije pružati svakog radnog dana, najmanje tri puta sedmično do 20:00 sati, te minimalno jedan dan tokom vikenda. O dostupnim terminima nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima dužna su izvijestiti stanovništvo i postaviti obavijest o istom na vidnim mjestima u ustanovama.

3. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su organizirati vakcinaciju protiv COVID-19 na mjestima većeg javnog okupljanja minimalno jednom sedmično. Zavodi za javno zdravstvo kantona dužni su o ovoj aktivnosti izvještavati krizne štabove kantonalnih ministarstava zdravstva i Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva jednom mjesečno.

4. Zavodi za javno zdravstvo kantona dužni su verificirati planove, obavljati monitoring i evaluaciju nad provođenjem kantonalnih planova za vakcinaciju, te o istome mjesečno informisati krizne štabove kantonalnih ministarstava zdravstva i Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

III. NAREDBE ZA USTANOVE USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

1. Nalaže se obavezno nošenje respiratorne zaštitne maske za uposlenike i posjetitelje svih ustanova socijalne zaštite.

2. Ustanove socijalne zaštite dužne su postupati saglasno internom kriznom planu za posjete i izlaske iz ustanova.

IV. NAREDBE ZA NADLEŽNA INSPEKCIJSKA TIJELA

1. Zadužuju se Federalna uprava za inspekcijske poslove, kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri nadležnim ministarstvima u kantonu, odnosno nadležni općinski i gradski inspektori da vrše inspekcijski nadzor, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.

 

 

Prilog 2.

PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

1. Preporučuje se stanovništvu, dok nastavljamo živjeti sa COVID-19, poduzimanje radnji kako bi smanjili rizik od zaraze i prijenosa na druge osobe, koje uključuju:

- vakcinaciju protiv COVID-19;

- provjetravanje zatvorenih prostorija;

- prakticiranje dobre higijene (pranje ruku, prekrivanje nosa i usta pri kašljanju i kihanju);

- nošenje maski u zatvorenim prostorijama u kojima se nalazi veći broj osoba gdje se stvara gužva.

2. Preporučuje se posebno osobama starije životne dobi, te osobama s hroničnim bolestima, da pri korištenju javnog prevoza i u drugim zatvorenim prostorijama s većim brojem ljudi gdje se stvara gužva, nose maske i pridržavaju se drugih osnovnih higijensko-epidemioloških mjera.

3. U slučaju pojave nekih od respiratornih simptoma kao što su: curenje nosa, bol u grlu, povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, da ostanu kući te se telefonski jave nadležnom ljekaru kako bi dobili dalje upute. Ako izlaze iz kuće, trebaju izbjegavati kontakt sa osobama koje su pod visokim rizikom od ozbiljnih oblika bolesti i poduzimanje sljedećih aktivnosti: nošenje maske, izbjegavanje mjesta gdje se okuplja veći broj ljudi, kao što je javni prijevoz i druga zatvorena slabo ventilirana mjesta s većim brojem ljudi, prekrivanje usta pri kašljanju i kihanju i učestalo pranje ruku. Mjere trebaju poduzimati i kako bi smanjili prijenos infekcije unutar domaćinstva.