BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČCI O USVAJANJU INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE NA DAN 07.03.2022. GODINE S PRIJEDLOGOM NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

("Sl. novine FBiH", br. 19/2022)

1. Usvaja se Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 07.03.2022. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

2. Usvajaju se Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Prilog 1).

3. Usvajaju se Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Prilog 2).

4. Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na području kantona, te u slučaju pogoršanja pravovremeno djeluju i donose mjere spram epidemiološke situacije i o tome redovno izvještavaju Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

5. Zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da kontinuirano prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području Federacije Bosne i Hercegovine, te u slučaju pogoršanja odmah preporuči Vladi Federacije BiH nove mjere spram epidemiološke situacije.

6. Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 30 dana računajući od dana, 10.03.2022. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.

7. Zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da ove zaključke s prilozima dostavi prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i Upravama policija MUP-a kantona.

8. U skladu sa zaključkom V. broj 21/2021 od 08.01.2021. godine pod tačkom 4., Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će obavijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine i mjerama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koje su donesene u cilju zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa, na 307. sjednici održanoj dana, 10.03.2022. godine.

9. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Prilog 1.

NAREDBE
KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

I. OPĆE NAREDBE

1. Naređuje se obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje razmaka od minimalno 2 metra u svim zdravstvenim ustanovama bez obzira na oblik vlasništva, ustanovama koje zbrinjavaju starije osobe, ustanovama koje zbrinjavaju i smještaju osobe sa poteškoćama u razvoju i osobe sa duševnim smetanjama, kazneno-poravnim ustanovama i drugim ustanovama socijalne zaštite, kao i sredstvima javnog prevoza.

Izuzetno, zaštitne maske nisu obavezni nositi: korisnici ustanova navedenih u tački 1. ovog poglavlja koje imaju probleme s disanjem zbog hroničnih bolesti ili koje ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe.

2. Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim pri nadležnim ministarstvima u kantonu, odnosno nadležnim općinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontrolišu provođenje Naredbe pod tač. 1 ovog poglavlja, te u skladu sa svojim ovlaštenjima poduzimaju mjere iz okvira svoje nadležnosti.

II. NAREDBE ZA KRIZNE ŠTABOVE KANTONALNIH MINISTARSTAVA ZDRAVSTVA I USTANOVE I DRUGE SUBJEKTE U OBLASTI ZDRAVSTVA

1. Obavezuju se krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zdravstvenih ustanova s područja kantona, da redovno revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), prema promjeni epidemiološke situacije na području kantona ili lokalne zajednice.

2. Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH da nastave s kontinuiranim provođenjem i primjenom kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19, a posebno mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba i drugih mjera prema izvorima zaraze, u skladu s revidiranim dokumentom "Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi - prenos u zajednici".

3. Sve zdravstvene ustanove na području Federacije Bosne i Hercegovine dužne su organizirati pružanje svih zdravstvenih usluga za koje su registrirane, u skladu s raspoloživim resursima.

4. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da budu spremni za slučaj zbrinjavanja većeg broja oboljelih u zdravstvenim ustanovama, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05), a u skladu s epidemiološkom situacijom, te da u slučaju potrebe u saradnji sa kantonalnim ministrima nadležnim za zdravstvo poduzimaju mjere i aktivnosti u smislu angažiranja zdravstvenih radnika, organizacije i rasporeda rada i radnog vremena, promjene mjesta i uslova rada pojedinih zdravstvenih ustanova, u skladu s epidemiološkom situacijom.

5. Zadužuju se zavodi za javno zdravstvo kantona da nadziru provođenje i primjenu kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19).

6. Nalaže se kliničkim centrima u Federaciji BiH, kao i općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama u Federaciji BiH, da u slučaju potrebe osiguraju 30% svojih kapaciteta za hospitalizaciju i liječenje pacijenata oboljelih od COVID-19. Za provođenje ove naredbe odgovorni su direktori i upravni odbori zdravstvenih ustanova, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.

U skladu s epidemiološkom situacijom COVID-19, svaka bolnica je dužna imati plan zadovoljenja povećanih potreba za COVID-19 kapacitetima. Plan mora biti jasan i precizan, koordiniran s kriznim štabom nadležnog ministarstva zdravstva, te sačinjen u skladu s revidiranim dokumentom "Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi - prenos u zajednici".

7. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da u svim zdravstvenim ustanovama na području kantona, bez obzira na oblik vlasništva, kao i kliničkim centrima u Federaciji BiH, osiguraju u kontinuitetu rad bolničkih komisija i bolničkih timova s ciljem sprječavanja širenja COVID-19 infekcije u zdravstvenim ustanovama, u skladu s članom 51. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kao i odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/10).

8. Mikrobiološku djelatnost - laboratorijsku izolaciju virusne RNA i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti (SARS-CoV-2) radi utvrđivanja dijagnoze na COVID-19 obavljaju laboratoriji zdravstvenih ustanova verificirani od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu - Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podrška javnom sektoru zdravstva, i to za vrijeme trajanja potrebe za obavljanje ove djelatnosti u Federaciji BiH prema epidemiološkoj COVID-19 situaciji u BiH i u svijetu.

Svi verificirani laboratoriji, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu - Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podrška javnom sektoru zdravstva iz stava (1) ove tačke, dužni su čuvati originalne uzorke i ekstrakcije, na temperaturi od minimalno -20 °C, najmanje 14 dana, računajući od dana testiranja, kao i voditi ažurne evidencije o korištenim internim i pozitivnim kontrolama u smislu utvrđenih vrijednosti istih.

9. U svrhu unapređenja odgovora na pandemiju COVID-19, kod pacijenata s izraženim kliničkim simptomima karakterističnim za ovo oboljenje (u skladu s definicijom slučaja), osim PCR temeljnih testova, koji ostaju zlatni standard za dijagnostiku, preporučuje se i korištenje antigenskih testova (Ag-RDT).

Antigenski testovi se mogu koristiti u situacijama kada je PCR nedostupan ili kada je potrebno duže vrijeme za obradu, ili kada je propisano ovom naredbom. Antigenski testovi za detekciju SARS-CoV-2 moraju ispunjavati minimalne zahtjeve: ≥90% senzitivnost i ≥97% specifičnost u poređenju s referentnim PCR testom.

Testiranje Ag-RDT testovima se treba provoditi prema uputstvima proizvođača i nakon pojave simptoma do petog (5) dana. Negativan rezultat antigenskog testiranja ne može u potpunosti isključiti aktivnu COVID-19 infekciju, te je kod simptomatskih pacijenata potrebno ponovljeno testiranje PCR testom.

Testiranje Ag-RDT testovima u svrhu dijagnostike provode zdravstvene ustanove.

Zdravstvena ustanova koja obavlja antigenska testiranja (Ag-RDT) dužna je redovno izvještavati zavod za javno zdravstvo kantona, a zavod za javno zdravstvo kantona se obavezuje podatke o rezultatima antigenskog testiranja (Ag-RDT) dostavljati Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

10. U cilju brže i efikasnije laboratorijske detekcije SARS-CoV-2 virusa nalaže se svim kantonalnim ministarstvima zdravstva da u saradnji sa zavodima zdravstvenog osiguranja kantona, kao i drugim zdravstvenim ustanovama, stave u funkciju sve resurse i kapacitete laboratorija verificiranih od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podršku javnom sektoru zdravstva.

11. Nalaže se javnim zdravstvenim ustanovama koje posjeduju opremu za laboratorijsku izolaciju virusne RNA i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti (SARS-CoV-2) radi utvrđivanja dijagnoze na COVID-19, da sve resurse i kapacitete stave na raspolaganje, u skladu s propisima, te ako nemaju verifikaciju od nadležnog ministarstva zdravstva pokrenu postupak za istu.

12. Nalaže se mikrobiološkim laboratorijima da redovno dostavljaju podatke Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH o testiranim osobama na SARS-CoV-2 i rezultatima testiranja, putem online platforme COVID-19.ba, koja u realnom vremenu prikazuje podatke o COVID-19 u Federaciji BiH, a svakim danom do 12:00 sati za prethodni dan.

U slučaju da ovlaštene zdravstvene ustanove (privatne i javne) ne dostavljaju podatke putem online platforme COVID-19.ba, a kako je definirano ovom naredbom, pokrenut će se postupak po službenoj dužnosti o stavljanju van snage rješenja donesenog od strane Federalnog ministarstva zdravstva za obavljanje mikrobiološke djelatnosti - laboratorijska izolacija virusne RNA i identifikacija uzročnika zarazne bolesti (SARS-CoV-2).

Nalaže se zdravstvenim ustanovama da redovno dostavljaju podatke o hospitaliziranim pacijentima, uključujući i hospitalizirane pacijente u jedinicama intenzivne njege, pacijentima na respiratoru, težini kliničke slike i ishodu liječenja (oporavljeni i umrli), te podatke o vakcinalnom statusu, kao i vrsti primljene vakcine za sve hospitalizirane pacijente nadležnim kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, koji su dužni obavijestiti Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, putem online platforme COVID-19.ba, svakim danom do 12:00 sati za prethodni dan.

Agregirane sedmične podatke o hospitaliziranim pacijentima, pacijentima na respiratoru, smrtnim slučajevima i vakcinalnom statusu hospitaliziranih pacijenata, nadležni kantonalni zavodi za javno zdravstvo dostavljaju Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, putem e-maila (i.covic@zzjzfbih.ba i m.smjecanin@zzjzfbih.ba) svakog ponedjeljka do 11:00 sati, na propisanom obrascu (Sedmični izvještaj o hospitaliziranim i pacijentima na respiratoru, smrtnim slučajevima povezanim sa COVID-19 i vakcinalnom statusu, za 2022. godinu). Potrebno je dostaviti i zbirni izvještaj za 2021. godinu na propisanom obrascu Zbirni izvještaj o hospitaliziranim i pacijentima na respiratoru, smrtnim slučajevima povezanim sa COVID-19 i vakcinalnom statusu, za 2021. godinu.

13. Naređuje se svim pedijatrijskim i drugim službama primarne zdravstvene zaštite zaduženim za provođenje imunizacije da izvrše reviziju zdravstvenih kartona i plana za imunizaciju sve djece koja podliježu programu obavezne imunizacije do završetka srednje škole u saradnji s kantonalnim zavodima za javno zdravstvo i intenziviraju imunizaciju djece koja su propustila jednu ili više vakcina iz programa obavezne imunizacije.

Odgovorna osoba za provedbu ove aktivnosti je direktor doma zdravlja te je isti dužan podnijeti izvještaj Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva.

Zahtijeva se nadzor nad provedbom ove mjere od strane nadležne inspekcije.

14. Naređuje se svim centrima za mentalno zdravlje da stave u punu funkciju svoje kapacitete kao podršku mentalnom zdravlju stanovništva. Odgovorna osoba za provedbu ove aktivnosti je direktor doma zdravlja te je isti dužan podnijeti izvještaj Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva.

Zahtijeva se nadzor nad provođenjem ove mjere od strane nadležne inspekcije.

III. NAREDBE U VEZI ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA VAKCINACIJE PROTIV COVID-19

1. Naređuje se nadležnim tijelima vlasti u kantonima, kao i zdravstvenim ustanovama u kantonima kontinuirano provođenje vakcinacije protiv COVID-19 u skladu s Pravilnikom o načinu provođenja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/19, 12/21 i 47/21 i 69/21), kao i preporukama Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju Federalnog ministarstva zdravstva.

2. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su osigurati pomoć za komunikaciju s osobama koje imaju poteškoće sa sluhom i vidom, i to najmanje jedan dan u sedmici na mjestu provođenja vakcinacije, a u skladu s odredbama člana 12. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10).

3. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH će organizirati vakcinaciju grupa od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu.

4. U skladu s Pravilnikom o načinima provođenja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi i dopunama navedenog pravilnika nalaže se zdravstvenim ustanovama da redovno unose podatke o vakcinaciji protiv COVID-19 i putem baze: vakcine.covid-19.ba.

Organizacija vakcinacije protiv COVID-19 na nivou kantona

1. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su otvoriti punktove za vakcinaciju protiv COVID-19 na nivou svake općine s ciljem veće dostupnosti vakcinacije protiv COVID-19 stanovništvu.

2. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su organizirati vakcinaciju protiv COVID-19 tako da će se usluga vakcinacije pružati svakog radnog dana, najmanje tri puta sedmično do 20:00 sati, te minimalno jedan dan tokom vikenda.

3. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su organizirati vakcinaciju protiv COVID-19 na mjestima većeg javnog okupljanja minimalno jednom sedmično. Zavodi za javno zdravstvo kantona dužni su o ovoj aktivnosti izvještavati krizne štabove kantonalnih ministarstava zdravstva i Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva jednom mjesečno.

4. Zavodi za javno zdravstvo kantona dužni su verificirati planove, obavljati monitoring i evaluaciju nad provođenjem kantonalnih planova za vakcinaciju, te o istome mjesečno informisati krizne štabove kantonalnih ministarstava zdravstva i Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

IV. NAREDBE ZA POSLOVNE SUBJEKTE

1. Poslovni subjekti dužni su postupati po internom kriznom planu pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19.

V. NAREDBE ZA PRODAVNICE

1. U svim oblicima prodavnica, u skladu s Pravilnikom o klasifikaciji prodavnica i drugih oblika trgovine na malo ("Službene novine Federacije BiH" broj 111/12) se ograničava broj kupaca prema sljedećim kriterijima, tako da se definira prostor od 10 m2 prodajnog objekta po potrošaču.

2. Bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta, nije dopušten boravak više od 400 potrošača.

3. Prodavnica, kao i drugi objekti slične namjene, dužni su na ulazu u objekat na vidljivom mjestu postaviti informacije o veličini prodajnog prostora i maksimalno dopuštenom broju potrošača u skladu s definiranim prodajnim prostorom/broj potrošača.

VI. NAREDBE ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE

1. Pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u zatvorenom i na otvorenom prostoru odvija se uz poštivanje razmaka od minimalno 2 metra između stolova.

2. Ugostiteljski objekti koji organiziraju muziku uživo, disko klubovi, kao i objekti slične namjene trebaju osigurati razmaka od minimalno 2 metra između stolova.

VII. NAREDBE ZA USTANOVE KOJE ZBRINJAVAJU I SMJEŠTAJU STARIJE OSOBE, USTANOVE KOJE ZBRINJAVAJU I SMJEŠTAJU OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBE S DUŠEVNIM SMETNJAMA, KAZNENO-POPRAVNE USTANOVE I DRUGE USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

1. Dopuštaju se posjete i izlazi osobama smještenim u ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju i smještaju starije osobe, uz uslov da ustanova mora imati interni plan za posjete u ustanovi, kao i krizni plan u slučaju pojave zarazne bolesti COVID-19.

Ostale ustanove socijalne zaštite, uključujući u ovo i ustanove socijalne zaštite koje zbrinjavaju i smještaju osobe s poteškoćama u razvoju i osobe s duševnim smetnjama, te kazneno-popravne ustanove, moraju postupiti saglasno internom planu za posjete i izlaske iz ustanove i kriznom planu u slučaju pojave zarazne bolesti COVID-19.

2. Dopušta se prijem novih korisnika u ustanovama socijalne zaštite, uz uslov da je prethodno provedeno PCR testiranje na COVID-19. Navedeno se primjenjuje i kod premještanja korisnika iz zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne zaštite. Obaveza je ustanove socijalne zaštite osigurati prostor za izolaciju korisnika.

VIII. NAREDBE ZA OBRAZOVNE USTANOVE

1. Nadležna ministarstva obrazovanja kantona u saradnji s kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva i zavoda za javno zdravstvo kantona će spram epidemiološke situacije COVID-19 na području kantona donijeti mjere i modele za održavanje nastave.

2. U cilju sprječavanja širenja COVID-19, svaka obrazovna ustanova na području kantona dužna je postupiti saglasno kriznom planu pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19.

IX. NAREDBE ZA TAKMIČENJA I TRENAŽNE PROCESE

1. Održavanje sportskih takmičenja na otvorenom uz prisustvo gledalaca odvija se uz pridržavanje općih higijensko-epidemioloških mjera, te u zatvorenom prostoru uz prisustvo gledalaca uz razmak među gledaocima od 2 m.

2. Prilikom ulaska i izlaska sa stadiona potrebno je osigurati organizirani ulazak, uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera, za što su zaduženi COVID-redari.

3. Prilikom ulaska na stadion potrebno je staviti u upotrebu sve ulaze kako bi se smanjio rizik većeg okupljanja.

4. Trenažni procesi sportista svih profesionalnih sportskih klubova održavaju se uz pridržavanje općih higijensko-epidemioloških mjera donesenih od zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.

5. Sportski savezi i organizatori sportskih takmičenja i trenažnih procesa iz ove tačke odgovorni su za provođenje higijensko-epidemioloških mjera.

X. NAREDBE ZA NADLEŽNA INSPEKCIJSKA TIJELA

1. Zadužuju se Federalna uprava za inspekcijske poslove, kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri nadležnim ministarstvima u kantonu, odnosno nadležni općinski i gradski inspektori da vrše inspekcijski nadzor, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.

2. Zadužuju se Federalna uprava za inspekcijske poslove da koordinira sa nadležnim kantonalnim upravama za inspekcijske poslove obavljanje inspekcijskog nadzora nad testiranjem, čuvanjem originalnih uzoraka i ekstrakcija, vođenju evidencija o korištenim internim i pozitivnim kontrolama u smislu utvrđenih vrijednosti istih, vođenju drugih evidencija, medicinskih dokumentacija, kao i izviještavanju o dobijenim rezultatima, nad svim mikrobiološkim laboratorijima verificiranim od strane Federalnog ministarstva zdravstva za laboratorijsku izolaciju virusne RNA i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti (SARS-CoV-2) radi utvrđivanja dijagnoze na COVID-19.

 

Prilog 2.

PREPORUKE
KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

1. Preporučuje se stanovništvu da izbjegava priustvo skupovima koji okupljaju više od 300 osoba u zatvorenim prostorima ili da to čine uz preporuku nošenja maske i održavanja distance od najmanje 2m, te poštuju i druge higijensko-epidemiološke mjere.

2. Preporučuje se nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u svim zatvorenim prostorima i uz poštivanje razmaka od minimalno 2 metra.

3. Preporučuje se i nošenje maske i na otvorenom prostoru, ako se ne može ostvariti razmak od 2 metra.

4. Preporučuje se osobama starije životne dobi, posebno onima s hroničnim bolestima, da i dalje izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza, te da redovno koriste zaštitnu opremu.

5. U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: curenje nosa, bol u grlu, povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog domaćinstva, da ostanu kući te se telefonski jave nadležnom ljekaru kako bi dobili dalje upute.

6. Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH da ne putuju u zemlje u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19.

7. Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH koji žive ili rade u zemljama u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19 da ne dolaze u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja COVID-19, a što bi dodatno moglo rezultirati daljim pogoršanjem COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH.

8. Preporučuje se nadležnim tijelima vlasti u kantonima, kao i zdravstvenim ustanovama u kantonima, organiziranje imunizacije protiv COVID-19 po načelu "dan otvorenih vrata" prema raspoloživim količinama vakcina protiv COVID-19.

9. Vlade kantona, odnosno krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, prema procjeni epidemiološke situacije u kantonu, preporuke od tač. 1. do 7. mogu donijeti i u formi naredbe.