BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O PROGLAŠENjU STANjA NESREĆE UZROKOVANO POJAVOM KORONAVIRUSA (COVID 19) NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH

("Sl. glasnik FBiH", br. 21/2020)

I

Proglašava se stanje nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID - 19) na području Federacije Bosne i Hercegovine.

II

Radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine određuje:

- da se sva federalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Federalnom štabu civilne zaštite (u daljnjem tekstu: FŠCZ), te da nadležni kantonalni i općinski/gradski štabovi civilne zaštite, takođe stave na raspolaganje sve raspoložive resurse, koji će se prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara (u daljem tekstu: Planovi) koristiti na ugroženim područjima;

- prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH (u daljem tekstu: Federalni plan), u svim federalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima odmah uvesti pasivno dežurstvo, radi izvršenja naredbi Federalnog štaba civilne zaštite;

- u skladu sa Federalnim planom i zahtjevima sa ugroženih područja, zadužuje se Federalni štab civilne zaštite da izvrši aktiviranje odgovarajućih federalnih službi zaštite i spašavanja (u daljem tekstu: Federalna služba) i federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Federalne jedinice), a po potrebi i drugih pravnih subjekata, javnih preduzeća i građana radi pružanja pomoći na ugroženom području.

III

Troškovi koji nastanu, angažiranjem Federalnog štaba civilne zaštite, federalnih službi i federalnih jedinica, te dodatnim planskim angažiranjem nedostajućih resursa tokom provođenja akcija zaštite i spašavanja ljudi na ugroženim područjima, pokrit će se iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/20), Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i drugih finansijskih izvora, u skladu sa važećim propisima.

IV

Zadužuje se Federalni štab civilne zaštite da u skladu sa Federalnim planom i važećim zakonskim propisima preuzme sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području.

V

Kada se sagledaju svi resursi općina/grada, kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, a na osnovu procjene stanja na ugroženom području, ostvariti kontakte, u skladu sa operativnim procedurama, sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine radi traženja pomoći Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te traženja međunarodne pomoći u skladu sa utvrđenim procedurama.

VI

Obavezuju se svi rukovodioci organa uprave i upravnih organizacija Federacije i kantona, odnosno rukovodioci općinskih/gradskih službi za upravu i rukovodioci pravnih lica i drugih institucija, da osiguraju provođenje naredbe nadležnih štabova civilne zaštite.

VII

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

Ova odluka će biti objavljena putem printanih i elektronskih sredstava informiranja.