BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA U PRIVREMENIM MJERAMA ZA UBLAŽAVANjE POSLjEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLjENjEM "COVID-19" NA TRŽIŠTU OSIGURANjA

("Sl. novine FBiH", br. 25/2020)

Član 1

Ovom odlukom propisuju se privremene mjere o postupanju društava za osiguranje za vrijeme stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19), u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica i očuvanja stabilnosti tržišta osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koji se odnose na:

a) efikasno upravljanje procesima u društvima za osiguranje,

b) nesmetano vršenje regulatorne i nadzorne funkcije Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17),

c) funkcionisanju i poslovanju društava za osiguranje/reosiguranje i posrednika u osiguranju u otežanim uslovima,

d) izvršavanje obaveza društava za osiguranje/reosiguranje i posrednika u osiguranju, a sve sa ciljem zaštite osiguranika i osiguravača i očuvanja stabilnosti industrije osiguranja.

Član 2

Društva za osiguranje su dužna da u skladu sa uslovima osiguranja i zaključenim ugovorima o osiguranju obezbijede da osiguravajuće pokriće prati izmjene uslova ugovora o kreditu ili leasing ugovora koji budu primjenjeni na ugovorni odnos izmedju banke ili leasing društva i klijenta, tako da izmijenjeni ugovori budu ujedno pokriveni policama osiguranja i nakon primjene posebnih mjera predviđenih Odlukom o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/20) ili Odlukom o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem " COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/20).

Član 3

Društva za osiguranje su dužna da zastupnicima u osiguranju - uposlenicima banke posebno skrenu pažnju na obavezu upoznavanja korisnika kredita/usluge osiguranja na njegovo pravo izbora u smislu člana 6. stav (4) Odluke o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/20), kao i na obavezu jasnog, potpunog upoznavanja klijenta - fizičkog lica o svim izmjenama ugovora o osiguranju i mogućim efektima/posljedicama ovih izmjena uz ostavljanje roka za prihvat ponude i time vremena da se ista razmotri i s istom se, eventualno, saglasi, u cilju preveniranja mogućih nesporazuma i budućih postupaka pred bilo kojim službenim organom.

Član 4

Društva za osiguranje su dužna da posrednicima u osiguranju koji posreduju kod zaključivanja polica osiguranja sa leasing društvima posebno skrenu pažnju na obavezu upoznavanja korisnika usluge osiguranja na njegovo pravo izbora u smislu člana 6. stav (4) Odluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem " COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/20), kao i na obavezu jasnog, potpunog upoznavanja klijenta - fizičkog lica o svim izmjenama ugovora o osiguranju i mogućim efektima/posljedicama ovih izmjena uz ostavljanje roka za prihvat ponude i time vremena da se ista razmotri i s istom se, eventualno, saglasi, u cilju preveniranja mogućih nesporazuma i budućih postupaka pred bilo kojim službenim organom.

Član 5

(1) Društva za osiguranje dužna su poduzimati sve moguće mjere u ispunjavanju obaveza društava za osiguranje u skladu sa Zakonom o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17), Zakonom o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/05), Zakonom o posredovanju u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05, 30/16 i 8/10) i podzakonskim aktima Agencije za nadzor, a kako bi se održao kapital i solventnost društava za osiguranje.

(2) Postupanje društva za osiguranje u skladu sa stavom (1) ovog člana uključuje i privremenu odgodu isplate dividende društava za osiguranje i ostvarene dobiti iz 2019. godine i prethodnih godina do 30.06.2020. godine.

Član 6

Društva za osiguranje dužna su kontinuirano pratiti i vršiti procjenu solventnosti, likvidnosti i troškova, te u zavisnosti od istih redukovati i ograničiti sve troškove poslovanja i ulaganja koja nisu neophodna, a od kojih ovisi solventnost i likvidnost društava.

Član 7

Društva za osiguranje dužna su i u uslovima vanrednog stanja poštivati Premijski sistem X-AO i provoditi Mjere za osiguranje od nezakonitog vođenja poslova u oblasti obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti broj: 01-059-3608 od 27.12.2017. godine kojom se zabranjuju nezakonita davanja osiguranicima obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Član 8

Društva za osiguranje koja, neovisno o svim svojim uloženim naporima, neće biti u mogućnosti dostaviti u zakonom i podzakonskim aktima propisanim rokovima svoje izvještaje i podatke, dužna su o kašnjenju i razlozima kašnjenja, bez odlaganja, detaljno obavijestiti Agenciju za nadzor, te pri tome navesti u mjeri u kojoj je to moguće, predviđeni datum dostavljanja predmetnih izvještaja i podataka. Agencija za nadzor će u okviru svojih nadzornih funkcija uzimati u obzir sve okolnosti svakog pojedinačnog zahtjeva.

Član 9

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".