BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA U POGLEDU OBAVEZE BANAKA ZA DOSTAVU IZVJEŠTAJA AGENCIJI ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. novine FBiH", br. 22/2020)

Član 1

(1) Ovom odlukom definišu se privremene mjere u pogledu pojedinih odstupanja od obaveze banaka za dostavu izvještaja i podataka u rokovima i na način definisanim slijedećim odlukama Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija):

a) Odluka o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 103/17, 31/18, 103/18, 44/19 i 18/20),

b) Odluka o internom procesu procjene adekvatnosti kapitala i internom procesu procjene adekvatnosti likvidnosti u banci ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/19),

c) Odluka o kontrolnim funkcijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/17),

d) Odluka o upravljanju rizicima u banci ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/17),

e) Odluka o zahtjevima za konsolidovanu bankarsku grupu ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/17),

f) Odluka o kupoprodaji plasmana banke ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/17),

g) Odluka o obavezi banke o obavještavanju Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/17),

h) Odluka o poslovanju banke sa licima u posebnom odnosu sa bankom ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/17),

i) Odluka o uključivanju posebnih uslova za ugovaranje dugoročnih nenamjenskih i zamjenskih kredita fizičkim licima u sistem upravljanja rizicima u banci ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/17),

j) Odluka o objavljivanju podataka i informacija banke ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/17),

k) Odluka o podacima i informacijama koje se dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/19 i 48/19).

(2) Cijeneći okolnosti vezane za vanrednu situaciju izazvanu pojavom virusnog oboljenja "COVID 19", direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: direktor Agencije) će u skladu sa analizom i procjenom pojedinih mjera i aktivnosti, posebnom odlukom odrediti vrstu izvještaja definisanih odlukama iz stava (1) ovog člana koje će banke dostavljati u izmijenjenim rokovima od rokova koji su definisani odlukama iz stava (1) ovog člana.

(3) Direktor Agencije će u slučaju potrebe postaviti dodatne zahtjeve prema bankama za dostavu i drugih vrsta izvještaja i podataka, te odrediti rokove i dinamiku dostave tih izvještaja.

(4) Izvještaje koji ne budu predmet posebne odluke direktora Agencije iz stava (2) ovog člana, banke su dužne dostavljati u rokovima definisanim odlukama iz stava (1) ovog člana.

Član 2

Mjere iz ove odluke su privremenog karaktera i utvrđuju se u cilju određivanja prioriteta kod efikasnog upravljanja procesima u bankama i Agenciji u periodu trajanja vanrednih okolnosti.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".