BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA U POGLEDU OBAVEZA DRUŠTAVA ZA FAKTORING I BANAKA KOJE SE BAVE POSLOVIMA FAKTORINGA ZA DOSTAVU IZVJEŠTAJA AGENCIJI ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. novine FBiH", br. 22/2020)

Član 1

(1) Ovom odlukom definišu se privremene mjere u pogledu pojedinih odstupanja od obaveza društava za faktoring i banaka koje se bave poslovima faktoringa (u daljem tekstu: Banke) za dostavu izvještaja i podataka u rokovima i na način definisan Odlukom o minimalnim standardima strukture, sadržaja, načina i rokova dostavljanja informacija i izvještaja društava za faktoring Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/16, 85/16 i 104/16).

(2) Cijeneći okolnosti vezane za vanrednu situaciju izazvanu pojavom virusnog oboljenja "COVID 19", direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: direktor Agencije) će u skladu sa analizom i procjenom pojedinih mjera i aktivnosti, posebnom odlukom odrediti vrstu izvještaja definisanih odlukom iz stava (1) ovog člana koje će društva za faktoring i banke dostavljati u izmijenjenim rokovima od rokova koji su definisani odlukom iz stava (1) ovog člana.

(3) Direktor Agencije će u slučaju potrebe postaviti dodatne zahtjeve prema društvima za faktoring i bankama za dostavu i drugih vrsta izvještaja i podataka, te odrediti rokove i dinamiku dostave tih izvještaja.

(4) Izvještaje koji ne budu predmet posebne odluke direktora Agencije iz stava (2) ovog člana, društva za faktoring i banke su dužni dostavljati u rokovima definisanim odlukom iz stava (1) ovog člana.

Član 2

Mjere iz ove odluke su privremenog karaktera i utvrđuju se u cilju određivanja prioriteta kod efikasnog upravljanja procesima u društvima za faktoring, bankama i Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u periodu trajanja vanrednih okolnosti.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".