BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA U PRIVREMENIM MJERAMA U POGLEDU OBAVEZA BANAKA ZA DOSTAVU IZVJEŠTAJA AGENCIJI ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. novine FBiH", br. 25/2020)

Član 1

Ovom Odlukom privremeno se određuje vrsta izvještaja predviđenih Odlukom o minimalnim standardima strukture, sadržaja, načina i rokova dostavljanja informacija i izvještaja društava za faktoring Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/16, 85/16 i 104/16, u daljem tekstu: Odluka o izvještajima), koje će društva za faktoring odnosno banke koje se bave poslovima faktoringa dostavljati Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) u izmijenjenim rokovima u odnosu na rokove utvrđene Odlukom o izvještajima u periodu trajanja vanrednih okolnosti izazvanih pojavom virusnog oboljenja "COVID-19" (u daljnjem tekstu: vanredne okolnosti).

Član 2

Društva za faktoring i banke koje se bave poslovima faktoringa su dužni dostavljati Agenciji izvještaje definirane Odlukom o izvještajima u rokovima kako slijedi:

a) izvještaji iz člana 7. i člana 8. tačka a) Odluke o izvještajima (Kvartalni izvještaji) se dostavljaju u roku od 45 dana nakon isteka izvještajnog kvartala (dinamika izvještavanja na kvartalnom nivou uz prolongaciju roka za dostavu izvještaja).

Član 3

Mjere iz ove odluke su privremenog karaktera i utvrđuju se u cilju određivanja prioriteta kod efikasnog upravljanja procesima u društvima za faktoring, bankama i Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se na izvještaje počevši od izvještajnog datuma 31.03.2020. godine.