BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

U skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 14. maja 2020. godine, ova naredba primjenjuje se do 30. maja 2020. godine.

NAREDBA ZA KANTONALNE, OPĆINSKE/GRADSKE ŠTABOVE CIVILNE ZAŠTITE

 

1. Naređuje se aktiviranje svih kantonalnih, općinskih/gradskih štabova civilne zaštite da odmah, po stupanju na snagu ove naredbe, te da angažuju sve formirane službe zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć kao i druge službe zaštite i spašavanja, specijalizirane jedinice civilne zaštite, radi provođenje mjera i aktivnosti na sprečavanju, suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa

2. Naređuje se štabovima iz tačke 1. ove naredbe da stavi na raspolaganje zalihe zaštitne opreme i materijalno-tehnička sredstva za potrebe provođenje mjera i aktivnosti na sprečavanju, suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa.

3. Zadužuju se štabovi iz tačke 1. ove naredbe da putem operativnih centara civilne zaštite izvještavaju FŠCZ o svim poduzetim mjerama i aktivnostima iz tač. 1. i 2. ove naredbe.

4. Za provođenje ove naredbe odgovorni su komandanti/načelnici kantonalnih, općinskih/gradskih štabova civilne zaštite.

5. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.