BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA O ZABRANI KRETANjA GRAĐANA NA PODRUČJU FBIH OD 20:00 DO 5:00 I O OBAVEZNOM POŠTIVANjU EPIDEMIOLOŠKO-ZAŠTITNIH MJERA

1. Tačka 1. Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12- 40-6-148-36-/20 od 21.03.2020. godine, mijenja se i glasi:

"Naređuje se zabrana kretanja građana na području Federacije Bosne i Hercegovine od 20:00 do 5:00 sati.

"Građani na ulici - javnim površinama moraju poštovati epidemiološko-zaštitne mjere (maska, pamučna traka, šal i slično) i socijalnu distancu najmanje 1,5 metar."

2. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.