BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA O RADU PRIVATNIH STOMATOLOŠKIH ORDINACIJA I PRIVATNIH ZUBOTEHNIČKIH LABORATORIJA NA PODRUČJU FBIH

1. Dozvoljava se rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija na području Federacije BiH uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera.

2. Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH propišu procedure rada ordinacija i laboratorija iz tačke 1. ove naredbe tako da iste budu dostupne na njihovim web stranicama.

3. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje primjena naredbi br. 12-40-6-148-46/20 od 24.03.2020. godine, 12-40-6-148-46-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-46-2/20 od 29.04.2020. godine.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.