NAREDBA O PRESTANKU EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

("Sl. novine FBiH", br. 42/2023)

1. Proglašava se prestanak epidemije zarazne bolesti COVID-19 na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH).

2. Nakon prestanka epidemije zarazne bolesti COVID-19 na području Federacije BiH, zbog daljnjeg cirkuliranja i evoluiranja virusa SARS-CoV-2 koji uzrokuje zaraznu bolest COVID-19, nadležni organi u sektoru zdravstva u Federaciji BiH, kroz svoje redovne aktivnosti, nastavit će integraciju nadzora nad zaraznom bolesti COVID-19 u rutinskom sistemu nadzora i sentinel nadzora nad bolestima sličnim gripi i teškim respiratornim infekcijama, kao i integrirati vakcinaciju protiv zarazne bolesti COVID-19 u cjeloživotni program vakcinacije, te održati i nastaviti jačati kapacitete za pripravnost i odgovor za zarazne bolesti koje su pod nadzorom.

3. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19, broj 01-33-3997/20 od 13.07.2020. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/20).

4. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".