BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA KRIZNOM ŠTABU FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I KRIZNIM ŠTABOVIMA KANTONA O USKLAĐIVANjU SVIH NAREDBI DONESENIH ZA VRIJEME TRAJANjA STANjA NESREĆE UZROKOVANOG KORONA VIRUSOM SA NADLEŽNIM ŠTABOVIMA CZ

1. Naređuje se Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva i kantonalnim kriznim štabovima nadležnih ministarstava zdravstva, da sve naredbe koje su donijeli nakon 16.03.2020. godine, kada je proglašeno stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH, revidiraju i usklade zajedno s nadležnim štabovima civilne zaštite.

2. Naredbe isključivo donosi štab civilne zaštite u skladu s naredbom broj: 12-40-6-148-6/20 od 17.03.2020. godine.

3. Za provođenje ove naredbe zadužuju se organi iz tačke 1. ove naredbe.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.