BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

U skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 14. maja 2020. godine, ova naredba primjenjuje se do 30. maja 2020. godine.

NAREDBA GRAĐANIMA FEDERACIJE BIH O KORIŠTENjU ZAŠTITNE OPREME I POŠTIVANjA SOCIJALNE DISTANCE OD NAJMANjE 2M

1. Naređuje se građanima korištenje lične zaštitne opreme (maska, pamučna traka, šal i slično) i poštivanje socijalne distance od najmanje 2 metra na javnim površinama i zatvorenim javnim objektima na području Federacije BiH.

2. Za provođenje ove naredbe odgovorni su kantonalni ministri unutrašnjih poslova i uprava policije.

3. Zadužuju se ministri iz tačke 2. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni štab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se do 30.04.2020. godine.