Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko/ Propisi Kantona Sarajevo / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 2/2002 i 25/2008)

Član 1

Ovim zakonom utvrđuje se visina stopa zatezne kamate u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:"Distrikt") u slučaju kada dužnik zakasni sa ispunjenjem novčane obaveze.

Član 2

Odredbe ovog zakona primjenjuju se na sve slučajeve u kojima zatezna kamata nije regulisana drugim zakonom.

Član 3

(1) Dužnik koji zakasni sa ispunjenjem novčane obaveze duguje pored glavnice i zateznu kamatu na iznos duga do dana isplate po kamatnoj stopi utvrđenoj ovim zakonom.

(2) Stopa zatezne kamate sastoji se od:

1) koeficijenta rasta potrošačkih cijena u Distriktu za period za koji se računa kamata i

2) fiksne stope od 0,03% dnevno.

(3) Koeficijent rasta potrošačkih cijena određuje nadležni organ za statistiku.

Član 4

(1) Obračun zatezne kamate vrši se tako da se fiksna stopa od 0,03% dnevno množi brojem dana zakašnjenja, i tako utvrđena stopa množi sa iznosom glavnog duga uvećanog za kamatu po koeficijent rasta potrošačkih cijena iz prethodnog člana.

(2) Ukoliko je koeficijent rasta potrošačkih cijena iz člana 3 ovog zakona nula ili je negativna, primjenjuje se samo fiksna stopa od 0,03% dnevno.

Član 5

Danom stupanja na snagu ovog zakona na teritoriji Distrikta prestaje da važi Zakon o visini stope zatezne kamate ("Službene novine Federacije BiH", br.27/98) i Zakon o visini stope zatezne kamate ("Službeni glasnik Republike Srpske", br.19/01).

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od objavljanja u "Službenom glasniku Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine".

 

Samostalni član Zakona o izmjenama
Zakona o visini stope zatezne kamate

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 25/2008)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog (8.) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".


  • Radno vrijeme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30

  • Kontaktirajte nas:


  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155

  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-912
  • +387 64 4600-915

  • SARAJEVO
  • +387 33 873 770
  • +387 33 873 771
  • +387 33 873 772