Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O UBLAŽAVANjU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLjEDICA IZAZVANIH STANjEM PRIRODNE NESREĆE ZBOG COVID-19 U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 17/2020)

 

DIO PRVI - UVODNE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

Ovim zakonom propisuju se: subvencionisanja dijela bruto plate i doprinosa za PIO/MIO na teret poslodavca, do ukupnog iznosa do 860,00 KM (konvertibilnih maraka), subvencionisanje dijela plaćenih poreza i doprinosa na plate, kontrola namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava, obustava obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode, oslobađanje obaveze plaćanja akontacije poreza na dobit, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, poreza od priređivanja igara na sreću u paušalnom iznosu, odgoda plaćanja poreza na nekretnine, oslobađanje plaćanja zakupnine poslovnog prostora i javne površine u vlasništvu Distrikta, način rješavanja problema nerealizovanih turističkih putovanja koja su uplaćena turističkim agencijama u Distriktu, isplata punog iznosa podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu, prekid provođenja mjera prinudne naplate, održavanje stabilnosti pojedinih isplata koja se odnose na socijalna davanja, grantove, transfere i subvencije, odgoda primjene propisa kojim se utvrđuje namjensko korištenje sredstava, kaznene odredbe, državna pomoć, te rok za donošenje akata u skladu s ovim zakonom.

Član 2

(Značenje pojedinih pojmova)

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) poslovnim subjektima smatraju se:

1) pravna lica i poslovne jedinice pravnih lica, izuzev javnih preduzeća Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: "Distrikt") odnosno entiteta Bosne i Hercegovine i drugih pravnih lica čiji je osni vač Distrikt, banaka i drugih finansijskih organizacija i osiguravajuća društva koja su u skladu s odlukom o klasifikaciji djelatnosti Distrikta upisana u područje "K finansijska djelatnost i djelatnost osiguranja" u oblastima od 64 do 66, udruženja koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama i Zakonom o mjesnim zajednicama, javnih institucija, organa uprave;

2) fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost;

b) zatezna kamata na zakašnjela plaćanja javnih prihoda je kamata u smislu odredbi propisa kojim je regulisana visina stope zatezne kamate na javne prihode,

c) doprinosi su doprinosi za obavezna osiguranja u smislu propisa o doprinosima,

d) moratorij je vremenski period u kojem se odgađa i/ili obustavlja izvršavanje dugova određene vrste i provođenje mjera prinudne naplate,

e) stanje nesreće je utvrđeno Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog COVID - 19 (koronavirus), broj: 43-000096/20 od 13 3.2020. godine na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te Odlukom o proglašenju ugroženosti stanovnika Brčko distrikta BiH od epidemije zarazne bolesti koronavirusa broj: 02- 000049/20 od 12.3.2020. godine,

f) akontacijom poreza na dobit uređena propisom o porezu na dobit Brčko distrikta Bosne i Hercegovine,

g) akontacija poreza na dohodak od samostalne djelatnosti smatra se akontacijom poreza na dohodak od samostalne djelatnosti uređena propisom o porezu na dohodak u Distriktu.

(2) Pod pravnim licima i poslovnim jedinicama pravnih lica iz stava 1 tačke a) ovog člana smatraju se:

a) pravna lica sa sjedištem u Distriktu, koja su registrovana u skladu sa zakonima Distrikta i obavljaju registrovanu djelatnost na području Distrikta, izuzimajući poslovne jedinice tih pravnih lica koje obavljaju poslovanje na području entiteta Bosne i Hercegovine,

b) poslovne jedinice pravnih lica sa sjedištem u jednom od entiteta Bosne i Hercegovine, a koje obavljaju poslovanje na području Distrikta.

Član 3

(Primjena zakona)

(1) Odredbe ovog zakona odnose se na sve poslovne subjekte koji ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom.

(2) Ukoliko su drugi zakoni u suprotnosti s ovim zakonom, primjenjivat će se ovaj zakon.

DIO DRUGI - MJERE ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH POSLJEDICA

Član 4

(Subvencioniranje)

(1) Subvencioniranje dijela bruto plate i doprinosa za PIO/MIO na teret poslodavca, do ukupnog iznosa do 860,00 KM, vrši se u skladu s odredbama ovog zakona iz sredstava Budžeta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: "Budžet").

(2) Poslovni subjekti iz člana 2 tačke a) ovog zakona kojima je zabranjen rad usljed stanja prirodne nesreće; poslovni subjekti koji su zbog prirode svog posla i povezanosti s pravnim licima kojima je rad zabranjen bili spriječeni u obavljanju svog rada; poslovni subjekti koji se primarno bave proizvodnjom radi izvoza, čiji ukupni promet najmanje 50% čini izvoz, a koji su usljed stanja prirodne nesreće prisiljeni obustaviti rad zbog stanja u poslovno povezanim firmama u inostranstvu usljed nemogućnosti opskrbe repromaterijalom i nemogućnosti izvoza gotovih proizvoda; kao i oni poslovni subjekti koji su na osnovu drugih odluka nadležnih institucija bili spriječeni u obavljanju svojih djelatnosti, imaju pravo na subvencionisanje dijela bruto plate i doprinosa za PIO/MIO na teret poslodavca, u skladu s ovim zakonom i to mjesečno po svakom zaposlenom za april 2020. godine i svaki naredni mjesec do dana prestanka zabrane rada usljed stanja prirodne nesreće.

(3) Iznos subvencioniranja iz stava 2 koji ne može biti veći od 860,00 KM na ime dijela bruto plate i doprinosa na teret poslodavca, utvrđuje Vlada Distrikta svojom odlukom, a na osnovu raspoloživih sredstava u Budžetu za 2020. godinu.

(4) Ostali poslovni subjekti koji nisu izuzeti u članu 2 tački a) ovog zakona, imaju pravo na subvencioniranje plaćenih poreza i doprinosa za obavezna osiguranja na plate obračunate i isplaćene za mjesec april 2020. godine i svaki naredni mjesec do dana prestanka uslova koji ograničavaju rad usljed stanja prirodne nesreće, u procentu koji utvrdi Vlada Distrikta svojom odlukom, a na osnovu raspoloživih sredstava u Budžetu za 2020. godinu.

(5) Vlada Distrikta može, na osnovu procjene raspoloživih sredstava u Budžetu Distrikta, donijeti odluku o subvencioniranju i dijela plate poslovnog subjekta iz stava 4 ovog člana.

(6) Procenat iz stava 4 ovog člana ne može biti manji od 30% od iznosa plaćenog poreza i doprinosa za obavezna osiguranja na plate.

(7) Pravo na subvencionisanje imaju poslovni subjekti iz stavova 2 i 4 ovog člana uz uslov:

a) da su izmirene obaveze za poreze i doprinose uz sve isplaćene plate zaključno s februarom 2020. godine,

b) da nije došlo do smanjenja broja zaposlenih počev od 1. marta 2020. godine, pa sve dok traje pravo na subvencionisanje u skladu s ovim zakonom,

c) da je ostvareni prihod u mjesecu aprilu 2020. godine najmanje za 20% manji u odnosu na isti mjesec prošle godine,

d) da se tačka b) ovog člana ne odnosi se na sljedeće slučajeve:

1) redovnog isteka angažmana radnika na određeno vrijeme,

2) sporazumnog raskida ugovora o radu,

3) otkaza ugovora o radu na određeno, odnosno neodređeno vrijeme zbog teže povrede službene dužnosti,

4) smrti radnika i

5) odlaska radnika u penziju.

(8) Maksimalan broj zaposlenih u poslovnim subjektima iz stavova 2 i 4 ovog člana koji imaju pravo na subvencionisanje, ne može biti veći od broja zaposlenih na dan 1.3.2020. godine, dok ukupno smanjenje broja zaposlenih iz stava 7 tačke b) ovog člana ne može biti veće od 10% za poslovne subjekte čiji je ukupan broj zaposlenih radnika veći od 10.

(9) Postupak ostvarivanja prava na subvencioniranje u skladu s ovim zakonom provodi Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Distrikta, na osnovu Pravilnika koji donosi Vlada Distrikta, na prijedlog šefa Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu.

Član 4a

(Podsticaji)

(1) Zadužuje se Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH da izvrši isplatu preostalih novčanih sredstva namijenjenih za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji (iznos od 20%), po osnovu odluka o izdvajanju novčanih sredstava za podsticaj za 2019. godinu kojima je u skladu s članom 15 stavom 3 isplaćen iznos od 80% od ukupnog iznosa podsticaja utvrđenog Pravilnikom o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu.

(2) Odjeljenje je dužno da sačini spisak za isplatu preostalog iznosa podsticaja za 2019. godinu (iznos od 20%) koji će sadržati:

a) broj i datum odluka o izdvajanju novčanih sredstava za podsticaj za 2019. godinu kojima je u skladu s članom 15 stavom 3 isplaćen iznos od 80% od ukupnog iznosa podsticaja utvrđenog Pravilnikom o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu,

b) ime i prezime, odnosno naziv korisnika podsticaja kome je isplaćen iznos od 80%,

c) iznos isplaćenih novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu (80%),

d) preostali iznos novčanih sredstava za isplatu (20%).

(3) Spisak iz stava 2 ovog člana Odjeljenje će proslijediti Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH na isplatu.

Član 5

(Obaveze poslovnih subjekata)

(1) Poslovni subjekti koji u skladu s ovim zakonom ostvare pravo na subvencionisanje, dužni su da dodijeljena sredstva koriste u skladu s propisanom namjenom, na način da poslodavac u roku od tri radna dana od dana prijema sredstava isplati platu radniku, te izvrši uplatu pripadajućih poreza i doprinosa na odgovarajuće račune.

(2) Ukoliko poslovni subjekti (poslodavci) iz člana 4 stava 2 za mjesec april odnosno bilo koji mjesec u okviru perioda iz člana 2 ovog zakona, obračunaju i isplate iznos plate zaposlenima koji je viši od najniže bruto plate, dužni su obračunati i uplatiti iznos poreza i doprinosa na ukupno isplaćenu platu i to istovremeno s isplatom neto plate.

Član 5a

(Obaveze turističkih agencija u vezi s realizacijom turističkih aranžmana)

(1) Organizator turističkog putovanja (u daljnjem tekstu: organizator putovanja) može putniku da ponudi zamjensko putovanje za nerealizovano turističko putovanje koje je u cijelosti ili djelomično uplaćeno zaključno sa 15. martom 2020. godine, bez obzira na period realizacije, a koje je otkazano ili nerealizovano u periodu vanrednog stanja ili kasnije uslijed okolnosti koje su prouzrokovane bolešću COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Zamjensko putovanje je novo turističko putovanje, kojim se zamjenjuje nerealizovano turističko putovanje, koje je u cijelosti ili djelomično uplaćeno od strane putnika, koje se realizuje na istoj ili drugoj destinaciji i čija vrijednost nije niža od prodajne cijene ili iznosa koji je putnik uplatio za nerealizovano putovanje. Ukoliko se zamjensko putovanje realizuje na drugoj destinaciji, prije zaključenja novog ugovora o organizovanju putovanja organizator putovanja, odnosno posrednik u prodaji turističkog putovanja (u daljnjem tekstu: posrednik), pribavlja pisanu saglasnost putnika.

(2) U slučaju iz stava 1 organizator putovanja putniku daje ponudu za korištenje zamjenskog putovanja, koja naročito sadrži ime i prezime putnika i iznos, koji ne može biti niži od prodajne cijene ili iznosa koji je putnik uplatio za nerealizovano putovanje, datum izdavanja, period važenja ponude, kao i podatak da je za zamjensko putovanje obezbijeđena garancija putovanja. Organizator putovanja daje ponudu za nerealizovano putovanje bez obzira da li je putovanje kupljeno kod organizatora putovanja ili kod posrednika. Ponudu putniku uručuje organizator putovanja ili posrednik, preko koga je kupljeno nerealizovano turističko putovanje, u pisanoj formi neposredno ili elektronskim putem.

(3) Prije realizacije zamjenskog putovanja organizator putovanja, odnosno posrednik s putnikom, na propisan način, zaključuje novi ugovor o organizovanju putovanja, uz stopiranje prethodnog. Ugovor sadrži i broj izdate garancije putovanja za slučaj insolventnosti i radi naknade štete. Ponuda čini sastavni dio novog ugovora o organizovanju putovanja.

(4) Zamjensko putovanje putnik može da iskoristiti u periodu od jedne godine od dana uručenja ponude, a najkasnije do 31.12.2021. godine. Ukoliko se putnik odluči za povrat iznosa koji je uplatio za nerealizovano putovanje ili je otkazao zamjensko putovanje, organizator putovanja je dužan da izvrši povrat uplaćenih sredstava u roku od četrnaest dana od isteka roka. Mogućnost izdavanja ponude na zamjensko putovanje, odnosi se i na izlete.

Član 6

(Kontrola namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava)

(1) Kontrolu namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava vrši Porezna uprava Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: "Porezna uprava) i Odjeljenje za privredni razvoj sport i kulturu, svako iz svoje nadležnosti.

(2) Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu je obavezno podnositi mjesečne izvještaje Vladi i Skupštini Distrikta o provedenim postupcima subvencioniranja, broju i nazivu poslovnih subjekata koji su ostvarili pravo na subvencioniranje, te ukupno dodijeljenog iznosa za svakog poslovnog subjekta, počev od mjeseca marta 2020. godine pa dok traje pravo na subvencioniranje u skladu s ovim zakonom. Mjesečni izvještaji se objavljuju na zvaničnoj web-stranici Vlade Brčko distrikta www.vlada.bdcentral.net.

(3) Ukoliko se kontrolom Porezne uprave utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, Porezna uprava će, u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Brčko distrikta BiH sankcionisati i naložiti povrat dodijeljenih sredstava uvećanih za zakonsku zateznu kamatu, obračunatu od dana prijema sredstava do dana povrata, uz prijetnju prinudnog izvršenja, a primjenjujući Zakon o Poreznoj upravi u dijelu rokova zastare.

(4) Porezna uprava je obavezna redovno izvještavati Vladu i Skupštinu Distrikta o izvršenim kontrolama iz stava 3 ovog člana i rezultatima istih.

(5) Kancelarija za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine će u roku od dvije godine od dana proglašenja prestanka stanja prirodne nesreće izvršiti reviziju načina postupka dodjele sredstava za subvencioniranje na osnovu ovog zakona provedenog od strane nadležnog budžetskog korisnika, kao i reviziju učinka.

Član 7

(Obustava obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode)

Zatezna kamata na javne prihode neće se obračunavati i plaćati od dana stupanja na snagu ovog zakona, a za dane trajanja stanja prirodne nesreće i 90 dana od dana prestanka stanja prirodne nesreće.

Član 8

(Oslobađanje obaveze plaćanja akontacije poreza na dobit, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i poreza od priređivanja igara na sreću u paušalnom iznosu)

(1) Oslobađaju se obaveze plaćanja akontacije poreza na dobit odnosno poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu, poslovni subjekti iz člana 4 stava 2 ovog zakona do dana prestanka zabrane rada usljed stanja prirodne nesreće i 60 dana nakon prestanka zabrane rada usljed stanja prirodne nesreće.

(2) Svi poslovni subjekti, mogu podnijeti zahtjev za adekvatno umanjenje ili ukidanje akontacije poreza na dobit odnosno poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, a shodno ostvarenom poslovnom rezultatu u 2020. godini.

(3) Oslobađaju se obaveze plaćanja akontacije poreza na dohodak za 2020. godinu poslovni subjekti koji u skladu s propisima o porezu na dohodak plaćaju porez u paušalnom iznosu, i to za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće i 60 dana nakon prestanka stanja prirodne nesreće.

(4) Oslobađaju se obaveze plaćanja poreza od privređivanja igara na sreću priređivači igara na sreću putem automata, koji porez plaćaju u paušalnom mjesečnom iznosu, i to za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće i 60 dana nakon prestanka stanja prirodne nesreće.

(5) Rok za podnošenje poreznih prijava poreza na dobit pomjera se do 30.4.2020. godine.

Član 8a

(Oslobađanje obaveze plaćanja zakupnine poslovnog prostora i javne površine u vlasništvu Distrikta)

(1) Oslobađaju se obaveze plaćanja zakupnine poslovnog prostora i javne površine, u vlasništvu Distrikta, osim plaćanja PDV-a, svi poslovni subjekti kojima je zabranjen rad usljed stanja prirodne nesreće zbog COVID-19 (koronavirus).

(2) Oslobađanje iz stava 1 ovog člana obuhvata period od početka zabrane do dana prestanka zabrane za rad.

Član 9

(Odgoda plaćanja poreza na nekretnine)

Poreznim obveznicima poreza na nekretnine u skladu sa Zakonom o porezu na nekretnine, odgađa se plaćanje prve rate utvrđene porezne obaveze za 2020. godinu do 31.12.2020. godine.

Član 10

(Moratorij)

Prekida se provođenje mjera prinudnog izvršenja u postupcima prinudne naplate shodno odredbama propisa o Poreznoj upravi do dana prestanka stanja prirodne nesreće, odnosno do isteka 30 dana od dana prestanka stanja prirodne nesreće.

Član 11

(Održavanje stabilnosti pojedinih isplata)

(1) U cilju održavanja stabilnosti i pravovremenih isplata, isplata socijalnih davanja, te subvencija u skladu s ovim zakonom, imaju prioritet prilikom izvršenja Budžeta za 2020. godinu.

(2) Prilikom izvršenja Budžeta za 2020. godinu, od ograničenja utvrđenih članom 38a) Zakona o izvršenju budžeta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 12/20) izuzimaju se:

a) grantovi, subvencije i transferi socijalnog karaktera, koje kao takve utvrdi Vlada Distrikta svojom odlukom,

b) grantovi pojedincima i grantovi ostalim organizacijama koje dodjeljuje predsjednik Skupštine Distrikta i nadležna komisija Skupštine, a koji su socijalnog karaktera,

c) grantovi pojedincima i grantovi ostalim organizacijama koje dodjeljuje gradonačelnik Distrikta, a koji su socijalnog karaktera,

d) grantovi mjesnim zajednicama za redovan rad, koje dodjeljuje nadležno odjeljenje Vlade Distrikta,

e) Sredstva za realizaciju Odluke o usvajanju programa mjera za sanaciju šteta u privrednim subjektima Brčko distrikta BiH nastalih ograničenjem rada zbog pandemije izazvane korona virusom i to za mjesec mart 2020. godine.

f) rashodi za materijalne troškove i ugovorene usluge, uz prethodnu saglasnost Komisije za budžet Skupštine Brčko distrikta, a na osnovu detaljnog obrazloženja budžetskog korisnika o neophodnosti navedenih rashoda.

Član 12

(Odgoda primjene propisa)

(1) U periodu dok traje stanje nesreće i 180 dana po prestanku nesreće, propisi doneseni na nivou Distrikta kojima je uređeno namjensko korištenje sredstava neće se primjenjivati, u dijelu trošenja tih sredstava za namjene predviđene tim propisom.

(2) Odluku o prenamjeni sredstava iz stava 1 ovog člana donosi Vlada Distrikta.

(3) Sredstva iz stava 2 ovog člana mogu se koristiti isključivo za namjene saniranja zdravstvenih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja nesreće.

Član 13

(Kaznene odredbe)

(1) Pravno lice koje postupi suprotno odredbi člana 5 stava 1 ovog zakona kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(2) Odgovorno lice u pravnom licu koje postupi suprotno odredbi člana 5 stava 1 ovog zakona kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 KM.

(3) Samostalni preduzetnici koji postupe suprotno odredbi člana 5 stava 1 ovog zakona kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 do 1.500,00 KM.

(4) Pravno lice koje dostavi netačne podatke iz člana 4 stava 7 tački a, b i c ovog zakona kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 KM.

(5) Odgovorno lice u pravnim licima koje dostavi netačne podatke iz člana 4 stava 7 tački a, b i c ovog zakona kaznit će se novčanom kaznom 1.000,00 do 3.000,00 KM.

(6) Samostalni preduzetnik koji dostavi netačne podatke iz člana 4 stava 7 tački a, b i c ovog zakona kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 do 1.500 KM.

DIO TREĆI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14

(Državna pomoć)

Sve navedene mjere predviđene ovim zakonom, dodjeljuju se u skladu s članom 6 stavom 1 tačkom b) Zakona o sistemu državne pomoći BiH, odnosno predstavljaju dozvoljenu državnu pomoć za naknadu materijalne štete prouzrokovane prirodnim nepogodama ili drugim vanrednim okolnostima.

Član 15

(Rok za donošenje akata)

(1) Vlada Distrikta, na prijedlog šefa Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, će u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik za provođenje ovog zakona.

(2) Direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine će, na prijedlog direktora Porezne uprave, u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Uputstvo za provođenje ovog zakona.

Član 16

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i primjenjivat će se 180 dana po prestanku stanja nesreće, izuzev odredbi članova 6 i 13 ovog zakona koje ostaju na snazi shodno rokovima zastare iz Zakona o Poreznoj upravi Brčko distrikta BiH koji se odnose na utvrđivanje, naplatu i prinudnu naplatu.

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772