Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O UBLAŽAVANjU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLjEDICA IZAZVANIH STANjEM PRIRODNE NESREĆE ZBOG COVID-19 U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 17/2020 i 40/2020)

 

DIO PRVI - UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom propisuju se: kontrola namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava, obaveza Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada), oslobađanje obaveze plaćanja akontacije poreza na dobit, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, poreza od priređivanja igara na sreću u paušalnom iznosu, odgoda plaćanja poreza na nekretnine, oslobađanje plaćanja zakupnine poslovnog prostora i javne površine u vlasništvu Distrikta, način rješavanja problema nerealizovanih turističkih putovanja koja su uplaćena turističkim agencijama u Distriktu, isplata punog iznosa podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu, odgoda primjene propisa kojim se utvrđuje namjensko korištenje sredstava, kaznene odredbe, državna pomoć, te rok za donošenje akata u skladu s ovim zakonom.

Član 2

(Značenje pojedinih pojmova)

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) poslovnim subjektima smatraju se:

1) pravna lica i poslovne jedinice pravnih lica, izuzev javnih preduzeća Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: "Distrikt") odnosno entiteta Bosne i Hercegovine i drugih pravnih lica čiji je osni vač Distrikt, banaka i drugih finansijskih organizacija i osiguravajuća društva koja su u skladu s odlukom o klasifikaciji djelatnosti Distrikta upisana u područje "K finansijska djelatnost i djelatnost osiguranja" u oblastima od 64 do 66, udruženja koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama i Zakonom o mjesnim zajednicama, javnih institucija, organa uprave;

2) fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost;

b) (brisano)

c) doprinosi su doprinosi za obavezna osiguranja u smislu propisa o doprinosima,

d) (brisano)

e) stanje nesreće je utvrđeno Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog COVID - 19 (koronavirus), broj: 43-000096/20 od 13 3.2020. godine na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te Odlukom o proglašenju ugroženosti stanovnika Brčko distrikta BiH od epidemije zarazne bolesti koronavirusa broj: 02- 000049/20 od 12.3.2020. godine,

f) akontacijom poreza na dobit uređena propisom o porezu na dobit Brčko distrikta Bosne i Hercegovine,

g) akontacija poreza na dohodak od samostalne djelatnosti smatra se akontacijom poreza na dohodak od samostalne djelatnosti uređena propisom o porezu na dohodak u Distriktu.

(2) Pod pravnim licima i poslovnim jedinicama pravnih lica iz stava 1 tačke a) ovog člana smatraju se:

a) pravna lica sa sjedištem u Distriktu, koja su registrovana u skladu sa zakonima Distrikta i obavljaju registrovanu djelatnost na području Distrikta, izuzimajući poslovne jedinice tih pravnih lica koje obavljaju poslovanje na području entiteta Bosne i Hercegovine,

b) poslovne jedinice pravnih lica sa sjedištem u jednom od entiteta Bosne i Hercegovine, a koje obavljaju poslovanje na području Distrikta.

Član 3

(Primjena zakona)

(1) Odredbe ovog zakona odnose se na sve poslovne subjekte koji ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom.

(2) Ukoliko su drugi zakoni u suprotnosti s ovim zakonom, primjenjivat će se ovaj zakon.

DIO DRUGI - MJERE ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH POSLJEDICA

Član 4

(Obaveza Vlade)

(1) Vlada, na prijedlog Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu usvaja program utroška sredstava odobrenih budžetom, koji se odnosi na saniranje šteta u privredi nastalih usljed stanja prirodne nesreće zbog Covid-19, u skladu sa Zakonom o budžetu Brčko distrikta BiH i Zakonom o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za tekuću fiskalnu godinu.

(2) Program iz stava 1 ovog člana odnosi se na sanaciju šteta u privredi počev od maja 2020. godine.

Član 4a

(Podsticaji)

(1) Zadužuje se Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH da izvrši isplatu preostalih novčanih sredstva namijenjenih za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji (iznos od 20%), po osnovu odluka o izdvajanju novčanih sredstava za podsticaj za 2019. godinu kojima je u skladu s članom 15 stavom 3 isplaćen iznos od 80% od ukupnog iznosa podsticaja utvrđenog Pravilnikom o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu.

(2) Odjeljenje je dužno da sačini spisak za isplatu preostalog iznosa podsticaja za 2019. godinu (iznos od 20%) koji će sadržati:

a) broj i datum odluka o izdvajanju novčanih sredstava za podsticaj za 2019. godinu kojima je u skladu s članom 15 stavom 3 isplaćen iznos od 80% od ukupnog iznosa podsticaja utvrđenog Pravilnikom o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu,

b) ime i prezime, odnosno naziv korisnika podsticaja kome je isplaćen iznos od 80%,

c) iznos isplaćenih novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu (80%),

d) preostali iznos novčanih sredstava za isplatu (20%).

(3) Spisak iz stava 2 ovog člana Odjeljenje će proslijediti Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH na isplatu.

Član 5

(Obaveze poslovnih subjekata)

(1) Poslovni subjekti koji u skladu s ovim zakonom ostvare pravo na subvencionisanje, dužni su da dodijeljena sredstva koriste u skladu s propisanom namjenom, na način da poslodavac u roku od tri radna dana od dana prijema sredstava isplati platu radniku, te izvrši uplatu pripadajućih poreza i doprinosa na odgovarajuće račune.

(2) (brisano)

Član 5a

(Obaveze turističkih agencija u vezi s realizacijom turističkih aranžmana)

(1) Organizator turističkog putovanja (u daljnjem tekstu: organizator putovanja) može putniku da ponudi zamjensko putovanje za nerealizovano turističko putovanje koje je u cijelosti ili djelomično uplaćeno zaključno sa 15. martom 2020. godine, bez obzira na period realizacije, a koje je otkazano ili nerealizovano u periodu vanrednog stanja ili kasnije uslijed okolnosti koje su prouzrokovane bolešću COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Zamjensko putovanje je novo turističko putovanje, kojim se zamjenjuje nerealizovano turističko putovanje, koje je u cijelosti ili djelomično uplaćeno od strane putnika, koje se realizuje na istoj ili drugoj destinaciji i čija vrijednost nije niža od prodajne cijene ili iznosa koji je putnik uplatio za nerealizovano putovanje. Ukoliko se zamjensko putovanje realizuje na drugoj destinaciji, prije zaključenja novog ugovora o organizovanju putovanja organizator putovanja, odnosno posrednik u prodaji turističkog putovanja (u daljnjem tekstu: posrednik), pribavlja pisanu saglasnost putnika.

(2) U slučaju iz stava 1 organizator putovanja putniku daje ponudu za korištenje zamjenskog putovanja, koja naročito sadrži ime i prezime putnika i iznos, koji ne može biti niži od prodajne cijene ili iznosa koji je putnik uplatio za nerealizovano putovanje, datum izdavanja, period važenja ponude, kao i podatak da je za zamjensko putovanje obezbijeđena garancija putovanja. Organizator putovanja daje ponudu za nerealizovano putovanje bez obzira da li je putovanje kupljeno kod organizatora putovanja ili kod posrednika. Ponudu putniku uručuje organizator putovanja ili posrednik, preko koga je kupljeno nerealizovano turističko putovanje, u pisanoj formi neposredno ili elektronskim putem.

(3) Prije realizacije zamjenskog putovanja organizator putovanja, odnosno posrednik s putnikom, na propisan način, zaključuje novi ugovor o organizovanju putovanja, uz stopiranje prethodnog. Ugovor sadrži i broj izdate garancije putovanja za slučaj insolventnosti i radi naknade štete. Ponuda čini sastavni dio novog ugovora o organizovanju putovanja.

(4) Zamjensko putovanje putnik može da iskoristiti u periodu od jedne godine od dana uručenja ponude, a najkasnije do 31.12.2021. godine. Ukoliko se putnik odluči za povrat iznosa koji je uplatio za nerealizovano putovanje ili je otkazao zamjensko putovanje, organizator putovanja je dužan da izvrši povrat uplaćenih sredstava u roku od četrnaest dana od isteka roka. Mogućnost izdavanja ponude na zamjensko putovanje, odnosi se i na izlete.

Član 6

(Kontrola namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava)

(1) Kontrolu namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava vrši Porezna uprava Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: "Porezna uprava) i Odjeljenje za privredni razvoj sport i kulturu, svako iz svoje nadležnosti.

(2) Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu dužno je podnositi mjesečne izvještaje Vladi i Skupštini Brčko distrikta BiH o provedenim postupcima iz člana 4 ovog zakona.

(3) Ukoliko se kontrolom Porezne uprave utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, Porezna uprava će, u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Brčko distrikta BiH sankcionisati i naložiti povrat dodijeljenih sredstava uvećanih za zakonsku zateznu kamatu, obračunatu od dana prijema sredstava do dana povrata, uz prijetnju prinudnog izvršenja, a primjenjujući Zakon o Poreznoj upravi u dijelu rokova zastare.

(4) Porezna uprava je obavezna redovno izvještavati Vladu i Skupštinu Distrikta o izvršenim kontrolama iz stava 3 ovog člana i rezultatima istih.

(5) Kancelarija za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine će u roku od dvije godine od dana proglašenja prestanka stanja prirodne nesreće izvršiti reviziju načina postupka dodjele sredstava za subvencioniranje na osnovu ovog zakona provedenog od strane nadležnog budžetskog korisnika, kao i reviziju učinka.

Član 7

(brisano)

Član 8

(Oslobađanje obaveze plaćanja akontacije poreza na dobit, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i poreza od priređivanja igara na sreću u paušalnom iznosu)

(1) Oslobađaju se obaveze plaćanja akontacije poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu poslovni subjekti iz člana 2 tačke a) ovog zakona kojima je zabranjen rad usljed stanja prirodne nesreće; poslovni subjekti koji su zbog prirode svog posla i povezanosti s pravnim licima kojima je rad zabranjen bili spriječeni u obavljanju svog rada; poslovni subjekti koji se primarno bave proizvodnjom radi izvoza, čiji ukupni promet najmanje 50 % čini izvoz, a koji su usljed stanja prirodne nesreće prisiljeni obustaviti rad zbog stanja u poslovno povezanim firmama u inostranstvu usljed nemogućnosti snabdijevanja repromaterijalom i nemogućnosti izvoza gotovih proizvoda; kao i oni poslovni subjekti koji su na osnovu drugih odluka nadležnih institucija bili spriječeni u obavljanju svojih djelatnosti, do dana prestanka zabrane rada usljed stanja prirodne nesreće.

(2) Svi poslovni subjekti, mogu podnijeti zahtjev za adekvatno umanjenje ili ukidanje akontacije poreza na dobit odnosno poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, a shodno ostvarenom poslovnom rezultatu u 2020. godini.

(3) Oslobađaju se obaveze plaćanja poreza na dohodak poslovni subjekti koji u skladu s propisima o porezu na dohodak plaćaju porez u paušalnom iznosu do 31.10 2020. godine.

(4) Oslobađaju se obaveze plaćanja poreza od privređivanja igara na sreću priređivači igara na sreću putem automata, koji porez plaćaju u paušalnom mjesečnom iznosu do 31.10.2020. godine.

(5) Rok za podnošenje poreznih prijava poreza na dobit pomjera se do 30.4.2020. godine.

Član 8a

(Oslobađanje obaveze plaćanja zakupnine poslovnog prostora i javne površine u vlasništvu Distrikta)

(1) Oslobađaju se obaveze plaćanja zakupnine poslovnog prostora i javne površine, u vlasništvu Distrikta, osim plaćanja PDV-a, svi poslovni subjekti kojima je zabranjen rad usljed stanja prirodne nesreće zbog COVID-19 (koronavirus).

(2) Oslobađanje iz stava 1 ovog člana obuhvata period od početka zabrane do dana prestanka zabrane za rad.

Član 9

(Odgoda plaćanja poreza na nekretnine)

Poreznim obveznicima poreza na nekretnine u skladu sa Zakonom o porezu na nekretnine, odgađa se plaćanje prve rate utvrđene porezne obaveze za 2020. godinu do 31.12.2020. godine.

Čl. 10 i 11

(brisani)

Član 12

(Odgoda primjene propisa)

(1) U periodu dok traje stanje nesreće i 180 dana po prestanku nesreće, propisi doneseni na nivou Distrikta kojima je uređeno namjensko korištenje sredstava neće se primjenjivati, u dijelu trošenja tih sredstava za namjene predviđene tim propisom.

(2) Odluku o prenamjeni sredstava iz stava 1 ovog člana donosi Vlada Distrikta.

(3) Sredstva iz stava 2 ovog člana mogu se koristiti isključivo za namjene saniranja zdravstvenih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja nesreće.

Član 13

(Kaznene odredbe)

(1) Pravno lice koje postupi suprotno odredbi člana 5 stava 1 ovog zakona kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(2) Odgovorno lice u pravnom licu koje postupi suprotno odredbi člana 5 stava 1 ovog zakona kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 KM.

(3) Samostalni preduzetnici koji postupe suprotno odredbi člana 5 stava 1 ovog zakona kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 do 1.500,00 KM.

(4) - (6) (brisano)

DIO TREĆI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14

(Državna pomoć)

Sve navedene mjere predviđene ovim zakonom, dodjeljuju se u skladu s članom 6 stavom 1 tačkom b) Zakona o sistemu državne pomoći BiH, odnosno predstavljaju dozvoljenu državnu pomoć za naknadu materijalne štete prouzrokovane prirodnim nepogodama ili drugim vanrednim okolnostima.

Član 15

Direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH na prijedlog direktora Porezne uprave, u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donosi Uputstvo za sprovođenje ovog zakona

Član 15a

(Supsidijarna primjena)

Na odredbe članova 6 i 13 ovog zakona supsidijarno se primjenjuje Zakon o Poreznoj upravi Brčko distrikta BiH u dijelu rokova zastare za utvrđivanje, naplatu i prinudnu naplatu.

Član 16

(brisano)

 

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog Covid-19 u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 40/2020)

 

Član 14

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772