ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 40/2004, 19/2007 i 11/2020)

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Trgovinom se u smislu ovog zakona smatra kupovina i prodaja robe i vršenje trgovinskih usluga na tržištu Brčko distrikta BiH.

Trgovinom se mogu baviti pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: trgovac).

Trgovac je samostalan pri izboru oblika obavljanja trgovine i može se baviti trgovinom na veliko, trgovinom na malo, trgovinom na veliko i malo i trgovinskim uslugama, ako zakonom nije drugačije određeno.

Član 2

Trgovina se obavlja slobodno pod jednakim zakonskim uslovima za sve trgovce u skladu s dobrim poslovnim običajima, načelima lojalne konkurencije, trgovačkim pravilima i na način na koji se ne nanosi šteta drugom trgovcu, kupcu, odnosno potrošaču.

Trgovačka pravila utvrđuju se u okviru komora ili drugih oblika udruživanja trgovaca u skladu s pozitivnim propisima.

Član 3

Aktima organa Brčko distrikta BiH ne može se ograničavati nastupanje na tržištu, narušavati konkurencija, niti se mogu pojedini trgovci ili potrošači stavljati u neravnopravan položaj na tržištu.

Izuzetno od odredbe iz stava 1 ovog člana, ukoliko nastanu veći poremećaji u proizvodnji i prometu određene robe, Vlada može propisati privremene mjere za sprečavanje i otklanjanje tih poremećaja.

II. USLOVI ZA OBAVLJANJE I OBLICI TRGOVINE

 

1. USLOVI ZA OBAVLJANJE TRGOVINE

Član 4

Uslovi za obavljanje trgovine su minimalno tehnički uslovi koji se odnose na poslovni prostor, uređaj i opremu (u daljnjem tekstu: minimalno tehnički uslovi), kao i uslovi za rad radnika zaposlenih kod trgovca.

Prilikom registracije djelatnosti kod registarskog suda, trgovac je obavezan podnijeti potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova, kao i uslova za rad radnika zaposlenih kod trgovca (u daljnjem tekstu: Izjava).

Trgovac može otpočeti obavljati djelatnosti, mijenjati djelatnost i uslove obavljanja djelatnosti nakon registracije djelatnosti kod registarskog suda.

Izjava se može podnijeti u elektronskom obliku, u skladu s propisima o elektronskom dokumentu i propisima o elektronskom potpisu.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, trgovac koji je registrovan na području drugog nadležnog registarskog suda, a čije se sjedište podružnice nalazi na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, može otpočeti obavljati djelatnost nakon što podnese Izjavu Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu.

Ispunjenost uslova iz stava 1 ovog člana utvrđuju nadležne inspekcije u redovnom inspekcijskom pregledu.

Uslovi iz stava 1 ovog člana, izgled, sadržaj i način podnošenja Izjave, utvrđuju se pravilnikom koji donosi šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu.

Član 5

Trgovac se može baviti djelatnošću (predmet poslovanja) za koju je registrovan.

Rješenje o upisu u registar nadležnog organa, lica iz člana 1 ovog zakona dužna su da drže u poslovnim prostorijama, odnosno na svakom prodajnom mjestu gdje se djelatnost obavlja.

Član 6

Trgovac je dužan da na poslovnom prostoru istakne firmu onako kako je registrovana kod nadležnog organa.

Uz naziv firme na prodajnom objektu može biti istaknuta i vrsta tog prodajnog objekta.

2. OBLICI TRGOVINE

2.1. TRGOVINA NA VELIKO

Član 7

Trgovina na veliko je kupovina robe radi daljnje prodaje ili prerade.

Trgovina na veliko je i kupovina robe koja se po nalogu kupca neposredno isporučuje bez prethodnog uskladištenja (tranzitni promet).

Trgovina na veliko se obavlja u skladištima i stovarištima koji ispunjavaju propisane uslove, osim trgovine na veliko iz stava 2 ovog člana.

Član 8

Trgovac koji obavlja trgovinu na veliko dužan je da vodi trgovačku knjigu na veliko ili da na drugi zakonom propisan način obezbijedi evidenciju o kupovini i prodaje robe.

Šef odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu propisat će oblik i način vođenja trgovačke knjige iz prethodnog stava.

2.2. TRGOVINA NA MALO

Član 9

Trgovina na malo je prodaja krajnjem potrošaču.

Trgovina na malo se obavlja u prodajnom objektu ili nekom drugom prodajnom mjestu koje ispunjava propisane uslove.

Trgovina na malo se obavlja u: prodavnicama, robnim kućama, samoposlugama, pokretnim prodavnicama, kioscima, benzinskim i pumpnim stanicama, putem automata, pijacama -tržnicama na malo, skladištima - stovarištima, sajmovima, vašarima i drugim mjestima pri posebnim prigodama.

Oblici trgovine na malo su i prodaja s ponudom od vrata do vrata, kataloška prodaja - otprema poštom, telefonska prodaja i putem elektronskih medija.

Član 10

Trgovac može vršiti trgovinu na malo, osim komisione prodaje, van poslovnih prostorija i preko pokretnih prodavnica i drugih oblika privremene i povremene prodaje na za to određenim mjestima u skladu sa ovim zakonom.

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove određuje mjesta na kojima se može vršiti prodaja i vrsta robe koja se može prodavati na način iz stava 1 ovog člana.

Član 11

Lica koja samostalno obavljaju poljoprivrednu, zanatsku i drugu djelatnost ličnim radom i vlastitim sredstvima rada mogu slobodno prodavati proizvode ostvarene tom djelatnošću u skladu sa ovim zakonom.

Pod proizvodima ostvarenim djelatnošu iz stava 1 smatraju se i proizvodi dobijeni za isporučene sopstvene proizvode u kompenzacionom poslu.

Član 12

Trgovac koji nudi robu preko kataloga dužan je da u katalogu označi prodajnu cijenu robe i druge uslove prodaje, kao i vrijeme važenja te cijene i tih uslova.

Član 13

Trgovac koji obavlja trgovinu na malo s plaćanjem robe prije isporuke (motorna vozila, ogrjev i sl.) dužan je da vodi evidenciju o redu uplate koja sadrži: redni broj, ime kupca i datum uplate. Prilikom isporuke u ovu evidenciju unosi se datum isporuke.

Trgovac iz stava 1 ovog člana dužan je da kupcu izda potvrdu s podacima po redu uplate i da se pri isporuci pridržava reda uplate.

Kupac se ne može bez njegove saglasnosti brisati iz evidencije o redu uplate, niti se može mijenjati njegovo mjesto u redu uplate.

Član 14

Ako se proizvod prodaje s garantnim listom, trgovac je dužan prilikom prodaje da u garantni list upiše datum prodaje i to potvrdi pečatom i potpisom odgovornog lica.

Član 15

Trgovac koji obavlja trgovinu na malo dužan je da u svakom prodajnom objektu ili drugom prodajnom mjestu drži trgovačku knjigu koja sadrži evidenciju o kupovini i prodaji robe i evidenciju o uplati na žiroračun gotovine ostvarene dnevnim prometom.

Evidencija o kupovini robe vodi se na osnovu fakture, dostavnice i prijemnice, odnosno drugog dokumenta o kupovini robe.

Evidencija o prodaji robe vodi se na osnovu fakture, trake registar kase, paragon bloka i drugih dokumenata koji sadrže podatke o vrijednosti prodate robe.

Evidencija o uplati gotovine za ostvareni dnevni promet vodi se na osnovu dokumenta o uplati gotovine kod nadležnog nosioca platnog prometa.

Vrijednost kupljene i prodate robe evidentira se po maloprodajnim cijenama.

Trgovac koji obavlja trgovinu na malo ne može prodavati robu za koju nema isprave o njenoj nabavci, odnosno koja nije evidentirana u trgovačkoj knjizi.

Trgovac je dužan obezbijediti dostupnost evidencije iz ovog člana.

Šef odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu propisuje oblik i način vođenja trgovačke knjige na malo.

2.3. OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Član 16

Otkupom se mogu baviti organizacije registrovane za ovaj vid djelatnosti.

Član 17

Otkup poljoprivrednih proizvoda može se vršiti kupovinom od poljoprivrednika pod slijedećim uslovima:

1. Žitarice, industrijsko bilje, voće, povrće, kožu, obuću, mlijeko, prerađevine od mlijeka, jaja, duhan i alkoholna pića u poslovnim prostorijama i otkupnim stanicama.

2. Ostale poljoprivredne proizvode, proizvode šumarstva i šumske plodove u poslovnim prostorijama, otkupnim stanicama i na otkupnim mjestima.

Otkupna stanica i otkupna mjesta moraju imati odgovarajuću prostoriju, određen uređen prostor za prijem i mjerenje robe, skladištenje, utovar i istovar robe i ambalaže i da ispunjavaju higijensko-tehničke i sanitarne uslove.

Član 18

Otkup stoke može se vršiti u otkupnim stanicama.

Otkupna stanica mora da ima izgrađen ili ograđen prostor za prihvatanje i utovar stoke i da ispunjava higijensko -tehničke i sanitarne uslove.

Šef odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, po pribavljenom mišljenju odjeljenja nadležnih za poslove zdravstva i za poljoprivredu i šumarstvo, propisuje, u skladu sa stavom 2 ovog člana, bliže uslove koje treba da ispunjava otkupna stanica i otkupno mjesto.

Član 19

Otkup proizvoda iz članova 17 i 18 ovog zakona u poslovnim prostorijama, otkupnim stanicama i otkupnim mjestima može se vršiti ako su pored uslova utvrđenih ovim i posebnim zakonskim propisima iz člana 18 stav 3 ovog zakona ispunjeni i slijedeći uslovi:

1. da je istaknuta firma i obavještenje o periodu i vremenu kupovine proizvoda, otkupnoj cijeni i roku plaćanja;

2. da kupljene proizvode isplaćuje preko blagajne, banke ili pošte;

3. (brisano)

Član 20

Trgovac je dužan da za otkupljene proizvode izda račun iz otkupnog bloka sa slijedećim podacima:

1. firma, odnosno naziv, sjedište i adresa kupca;

2. ime i prezime, prebivalište i adresa prodavača;

3. naziv, količina i kvalitet, odnosno klasa kupljenih proizvoda;

4. cijene kupljenih proizvoda i

5. datum isplate.

Račun iz otkupnog bloka mora potpisati prodavač, kao i ovlaštenog radnika i ovjeren pečatom kupca.

Trgovac je dužan da u otkupnoj stanici, otkupnom mjestu, odnosno radnji čuva knjigu kopija izdatih računa iz otkupnih blokova, u skladu s propisima o čuvanju knjigovodstvenih isprava.

Član 21

Pravna odnosno fizička lica mogu vršiti kupovinu stoke i na stočnim pijacama.

Kupovinu stoke dužni su evidentirati putem otkupnog bloka.

Član 22

Trgovina stoke između pojedinaca može se obavljati samo na stočnim pijacama pod slijedećim uslovima.

1. da prodavač prodaje stoku koja je u njegovoj svojini za koju posjeduje veterinarski certifikat;

2. da kupac kupuje stoku samo za svoje potrebe. Pod kupovinom stoke za svoje potrebe podrazumijeva se kupovina koju vrše pojedinci zemljoradnici za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i kupovina koju vrše drugi pojedinci za dobijanje potrebne količine mesa za potrošnju u domaćinstvu.

2.4. TRGOVINSKE USLUGE

Član 23

Trgovinske usluge su djelatnosti kojima se podstiče obavljanje razmjene robe od proizvođača do krajnjeg potrošača.

Trgovac je samostalan u izboru oblika obavljanja trgovinskih usluga.

Trgovinske usluge su: posredovanje, zastupanje, komisione usluge, uskladištenje, otprema i doprema (špedicija), kontrola kvaliteta i kvantiteta robe, osiguranje robe, robna berza, uslugama iz oblasti marketinga, tržnica na veliko, tržnica na malo (pijaca), trgovinski centri, stočna pijaca, vašar, sajam i druge usluge uobičajene u trgovini.

Član 24

Trgovac koji se bavi pružanjem trgovinskih usluga dužan je da vodi evidenciju o primljenoj i prodatoj, odnosno isporučenoj robi i izvršenoj usluzi.

Trgovac koji se bavi pružanjem trgovinskih usluga, dužan je da u svom objektu obezbijedi uslove da se licima mlađim od 18 godina ne mogu prodavati pivo, vino i druga alkoholna pića.

Evidencija iz stava 1 vodi se za svako prodajno mjesto, odnosno poslovnu jedinicu u kojoj se vrše usluge.

Evidencije i isprave se drže u svakom prodajnom mjestu, odnosno poslovnoj jedinici, a isprave o prijevozu u prijevoznom sredstvu.

Evidencija se vodi na osnovu isprave o izradi, odnosno nabavci robe ili isprava o naručenim uslugama (faktura, dostavnica, prijemnica, radni nalog, porudžbenica, revers i dr.).

Lica iz stava 1 ovog člana ne mogu prodavati ni prevoziti robu, odnosno vršiti usluge za koju nemaju isprave, odnosno koje nisu propisno evidentirane.

Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu propisat će oblike, sadržaj i način vođenja evidencije iz ovog člana.

2.4.1. POSREDOVANJE

Član 25

Uslugama posredovanja smatra se dovođenje u vezu komitenta s trećim licima radi zaključivanja ugovora.

2.4.2. ZASTUPANJE

Član 26

Uslugama zastupanja smatra se obavljanje trgovine i usluga u ime i za račun trgovca, kao i obavljanje servisne službe i drugih tehničkih usluga u vezi sa održavanjem i popravkom proizvoda.

2.4.3. KOMISION

Član 27

Uslugama komisiona smatra se prodaja ili kupovina u svoje ime, a za račun komitenta.

2.4.4. USKLADIŠTENJE

Član 28

Uslugama uskladištenja robe smatraju se smještaj i čuvanje robe, kao i drugi poslovi koji se uobičajeno obavljaju uz smještaj i čuvanje robe.

2.4.5. ŠPEDICIJA

Član 29

Uslugama otpreme i dopreme robe (špedicije) smatra se otpremanje i dopremanje u svoje ime, a za račun komitenta, kao i drugi poslovi koji se uobičajeno obavljaju uz otpremu i dopremu robe.

2.4.6. KVALITET I KVANTITET ROBE

Član 30

Uslugama kontrole kvaliteta i kvantiteta smatra se kontrola ugovorenog kvaliteta i kvantiteta u ime i za račun komitenta, pri čemu se izdaje odgovarajući dokument.

2.4.7. OSIGURANJE ROBE

Član 31

Uslugama osiguranja robe smatra se zaključivanje ugovora kojim se osiguranik obavezuje platiti određenu premiju radi osiguranja robe od određenih rizika, a osiguravatelj se obavezuje da će, ako se rizik ostvari, isplatiti osiguraniku ugovoreni iznos.

2.4.8. ROBNA BERZA

Član 32

Robna berza je subjekt čija je djelatnost trajno organizovanje sastanaka između privrednih subjekata radi zaključivanja ugovora o kupovini i prodaji robe.

Pod berzanskim uslugama podrazumijevaju se:

1. organizovanje sastanaka prodavača i kupca u skladu s propisima i pravilima berze;

2. objavljivanje cijena za proizvode koji su bili predmet berzanskih poslova, te objavljivanje podataka o njihovim količinama, rokovima isporuke, kvalitetu i asortimanu;

3. organizovanje prodaje pojedinih proizvoda na javnoj dražbi (aukciji) i

4. davanje obavještenja o stanju na tržištu.

Robna berza može obavljati i druge poslove te pružiti i druge usluge koje su uobičajene u poslovanju robnih berzi i koji su određeni njihovim pravilima.

2.4.9. USLUGE IZ OBLASTI MARKETINGA

Član 33

Uslugama iz oblasti marketinga smatraju se usluge iz oblasti istraživanja tržišta i tržišnog komuniciranja (ekonomska propaganda, reklama, izložba i sl.), kao i druge usluge koje se obavljaju u ime i za račun komitenta.

2.4.10. TRŽNICA NA VELIKO

Član 34

Tržnice na veliko su posebno organizovana mjesta na kojima se prodaju i kupuju na veliko poljoprivredni, prehrambeni i drugi proizvodi radi daljnje prodaje ili prerade.

Član 35

Pijačni red na Kvantaškoj pijaci Brčko distrikta utvrđuje se posebnim pravilnikom koji donosi šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu.

Izuzetno od prethodnog stava trgovac koji vrši usluge tržnice na veliko utvrđuje tržni red kojim se bliže utvrđuju tržna pravila za izlaganje robe, način prodaje, kao i druga pravila za obavljanje trgovine u tržnici na veliko.

Na tržni red saglasnost daju nadležna odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH koja mogu uskratiti davanje saglasnosti, ako ocijene da se tržnim redom trgovina reguliše suprotno interesima korisnika usluga i kupaca, posebno u pogledu higijensko-sanitarnih uslova i zaštite čovjekove okoline.

Trgovac koji vrši usluge tržnice na veliko i korisnici usluga dužni su se pridržavati utvrđenog tržnog reda iz prethodnog stava.

Član 36

Uslugama tržnice na veliko smatraju se:

1. stavljanje na raspolaganje prostora i prostorija za izlaganje i prodaju poljoprivrednih, prehrambenih i drugih proizvoda na veliko;

2. uskladištenje poljoprivrednih, prehrambenih i drugih proizvoda, njihova obrada i dorada, kao i potrebni uslovi za manipulaciju tih proizvoda;

3. obavljanje prijevoza otpreme i dopreme, kao i poslovi kontrole kvaliteta i kvantieta poljoprivrednih proizvoda.

Tržnica na veliko, pored usluga iz prethodnog stava, može se baviti trgovinom na veliko i malo kao i otkupom poljoprivrednih, prehrambenih i drugih proizvoda i prodajom tih proizvoda na veliko i malo.

2.4.11. TRŽNICA NA MALO

Član 37

Tržnica na malo (pijaca) je organizovano i uređeno mjesto na kojem se na uobičajen način obavlja trgovina na malo poljoprivredno prehrambenim proizvodima.

Tržnice na malo organizuju se i uređuju kao zasebne cjeline ili fizički odvojene podcjeline jedne cjeline i to kao:

- zelene tržnice na malo, odnosno pijace,

- robne tržnice na malo, odnosno pijace,

- kvantaške tržnice na malo, odnosno pijace,

- tržnice na malo, odnosno pijace za prodaju korišćene robe i

- tržnice na malo autima, odnosno autopijace.

Pijačni red na Zelonoj i Buvljoj pijaci Brčko distrikta utvrđuje se posebnim pravilnikom koji donosi šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu.

Izuzetno od prethodnog stava trgovac koji vrši usluge tržnice na malo utvrđuje tržnim redom asortiman proizvoda i uslove za obavljanje trgovine.

Na tržni red iz prethodnog stava saglasnost daje šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu.

Trgovac koji vrši usluge tržnice na malo i korisnici usluga, dužni su da se pridržavaju utvrđenog tržnog reda iz stava 4 ovog člana.

2.4.12. TRGOVINSKI CENTAR

Član 38

Trgovinski centar je posebno izgrađena ili u postojećem objektu uređena prostorna cjelina koja se sastoji od više pojedinačno opremljenih poslovnih prostora u kojima se obavlja trgovina na malo i pružaju trgovinske i druge usluge.

Trgovac koji vrši usluge trgovinskog centra donosi kućni red kojim se bliže utvrđuje poslovanje trgovinskog centra.

Na kućni red iz stava 2 ovog člana saglasnost daje šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu.

Trgovac koji pruža usluge trgovinskog centra i korisnici usluga dužni su da se pridržavaju utvrđenog kućnog reda iz stava 3 ovog člana.

2.4.13. STOČNA PIJACA

Član 39

Stočna pijaca je posebno organizovano, uređeno i tehnički opremljeno mjesto na kojem se vrši trgovina stokom.

Član 40

Pijačni red na Stočnoj pijaci Brčko distrikta utvrđuje se pravilnikom koji donosi šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu.

Trgovina na stočnoj pijaci odvija se po pijačnom redu koji donosi trgovac, izuzetno od prethodnog stava.

Na pijačni red iz stava 2 ovog člana saglasnost daje šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu.

Trgovac koji pruža usluge stočne pijace i korisnici usluga dužni su da se pridržavaju utvrđenog pijačnog reda iz stava 3 ovog člana.

2.4.14. VAŠARI

Član 41

Vašar je posebno organizovan oblik usluge na kojem se na uobičajen način vrši trgovina stokom, poljoprivrednim i drugim proizvodima.

Trgovina na vašarima se odvija po vašarskom redu i po uslovima koje propiše šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu.

2.4.15. SAJMOVI

Član 42

Sajam priređuje trgovac koji je registrovan za obavljanje tih poslova.

Trgovac koji se bavi priređivanjem sajmova dužan je pridržavati se rokova predviđenih u kalendaru sajmova, koji se utvrđuje u dogovoru sa komorom.

III. ZAŠTITA POTROŠAČA

Član 43

Prava potrošača na zaštitu i obaveze trgovca pri prodaji robe na malo osiguravaju se pod jednakim uslovima.

Član 44

Trgovac na malo je dužan pri rukovanju sa robom osigurati uslove za očuvanje njenog kvaliteta i obezbijediti higijenske, sanitarne i zdravstvene uslove.

Član 45

Trgovac na malo je dužan da u prodajnom objektu:

1. na uočljiv način istakne cijenu robe utvrđenu u trgovačkoj knjizi za robu koju prodaje i da se pridržava te cijene;

2. uruči račun za prodatu robu, paragon blok, isječak registar kase i slično;

3. na uočljiv način istakne radno vrijeme;

4. robu prodaje svim potrošačima pod istim uslovima;

5. obezbijedi podatke o robi koja se prodaje (obavještenje o svojstvima, kvalitetu i načinu upotrebe);

6. obezbijedi deklaraciju, garantni list, atest i tehničko uputstvo o načinu korištenja, u skladu s propisima;

7. da obezbijedi da rok upotrebe proizvoda bude jasno, vidljivo i čitko označen;

8. robu sa isteklim rokom trajanja stavi van prometa;

9. obezbijedi rezervne dijelove, priključne aparate i slično i nakon prestanka proizvodnje robe, u skladu sa propisima;

10. obezbijedi prodaju količine robe označene na originalnom pakovanju;

11. proda onu količinu robe koju potrošač traži, ako raspolaže tom količinom, izuzev ako drugim propisima nije drugačije regulisano;

12. tačno mjeri robu i omogući potrošaču da provjeri količinu kupljene robe;

13. proda robu koja je izložena prodaji, odnosno koja se nalazi u prodajnom objektu, izuzev unikat robe u aranžiranom izlogu;

14. pri malim pakovanjima robe upotrebljava materijal za pakovanje srazmjerno upakovanoj robi;

15. na zahtjev potrošača posebno upakuje robu i takvo pakovanje naplati prema svom cjenovniku.

Član 46

Potrošač ima pravo na reklamaciju za kupljenu robu u prodajnom objektu u kom je kupovina obavljena, uz račun o kupovini.

Trgovac koji se bavi prometom robe na malo dužan je da utvrdi postupak i način rješavanja reklamacije kupca na nedostatke prodate robe.

Trgovac je dužan da robu sa nedostatkom zamijeni novom ili da potrošaču vrati iznos plaćen za tu robu ili da, uz saglasnost potrošača, otkloni nedostatak na robi.

Potrošač može ostvariti pravo iz stava 2 ovog člana pod uslovima da svoj zahtjev podnese trgovcu čim je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od 60 dana od dana kupovine robe.

Potrošač ne može ostvariti pravo iz stava 2 ovog člana ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom ili ako je u trenutku kupovine znao ili mogao utvrditi nedostatak.

Odgovor na podneseni zahtjev (reklamaciju) trgovac je dužan da dostavi potrošaču najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

U slučaju da kupac nije zadovoljan rješenjem reklamacije, svoja prava ostvaruje putem redovnog suda.

Član 47

Ukoliko se proizvod koji je potrošač dao trgovcu ili ovlaštenom servisu na popravak, održavanje ili doradu izgubi ili uništi, trgovac je dužan potrošaču po njegovom izboru:

1. u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva potrošača isporučiti novi proizvod sa istim osobinama i za istu namjenu ili

2. bez odgađanja namiriti pričinjenu štetu u visini maloprodajne cijene.

Ako trgovac ili ovlašteni servis ošteti ili pokvari proizvod koji je primio na popravak, održavanje ili doradu, dužan je o vlastitom trošku popraviti oštećenje, odnosno ukloniti kvar u roku od tri dana, ako se na taj način ne smanjuje vrijednost i upotrebljivost proizvoda. Ako to nije moguće, potrošaču pripada pravo iz stava 1.

Član 48

Trgovac koji prodaje robu sa nedostatkom, dužan je da tu robu prostorno izdvoji, da na uočljiv način istakne oznaku koja upozorava na vrstu nedostatka i srazmjerno utvrđenu nedostatku izvrši smanjenje maloprodajne cijene.

Član 49

Potrošač ima pravo i obavezu da provjeri cijenu, kvalitet i količinu kupljene robe i da preuzme račun za kupljenu robu.

Član 50

Na zahtjev potrošača tržišna inspekcija je dužna da ga informiše o njegovim pravima i mogućnostima pravne zaštite.

IV. NARUŠAVANJE KONKURENCIJE

Član 51

Narušavanjem konkurencije u smislu ovog zakona smatraju se akti i radnje monopolskog ponašanja, nelojalne konkurencije, špekulacije i ograničavanja jedinstvenog tržišta.

Akti i radnje iz stava 1 ovog člana nisu dopušteni.

1. MONOPOLISTIČKO DJELOVANJE

Član 52

Monopolističko djelovanje obuhvata monopolističko sporazumijevanje i monopolističko ponašanje.

Monopolističko sporazumijevanje je odnos između dva ili više trgovaca o uslovima poslovanja koji je usmjeren na narušavanje i sprečavanje slobodne konkurencije, a kojim se jedan ili više trgovaca dovodi ili može dovesti u povlašteni položaj u odnosu na druge trgovce ili potrošače.

Pod monopolističkim ponašanjem podrazumijevaju se zloupotreba dominantnog položaja na tržištu i radnje usmjerene na stvaranje i korištenje monopolističkog položaja.

Pod dominantnim položajem na tržištu u smislu ovog zakona podrazumijeva se položaj trgovca čiji je udio na tržištu za određenu robu veći od 40%.

Član 53

Monopolističkim sporazumom smatra se:

1. sporazum o podjeli tržišta;

2. sporazum kojim se prodavač obavezuje da određenu robu ne predaje drugom kupcu ili kojim se kupac obavezuje da kupljenu robu prodaje samo na dijelu tržišta ili određenim kupcima;

3. sporazum o cijenama (nivo cijena), istovremena primjena cijena i dr.,

4. sporazum o ograničavanju obima proizvodnje ili korištenja kapaciteta;

5. sporazum o zatvaranju tržišta;

6. sporazum da se roba iste vrste prodaje, odnosno kupuje samo pod uslovima i na način koji se odrede tim sporazumom;

7. sporazum da se trgovina, isključivo ili pretežno, obavlja sa određenim trgovcem ili preko određenog trgovca.

Sporazumi iz stava 1 ovog člana ništavni su.

Član 54

Ne smatraju se monopolističkim sporazumijevanjem sporazumi, dogovori i ugovori trgovaca o razmjeni iskustva i studija o zajedničkim istraživanjima tržišta i marketingu, o pripremanju istraživačkih i razvojnih projekata, o zajedničkom korištenju opreme za proizvodnju, transport i skladištenje, o pravu prodaje ekskluzivne robe, o servisiranju robe i o reklamiranju oznaka ili kvaliteta robe, kao i drugi pravni poslovi koji nemaju za cilj postizanje monopolističkog položaja.

Član 55

Monopolistički položaj ima trgovac koji u trgovini određenom robom na tržištu Brčko distrikta BiH nema konkurenciju.

Član 56

Zloupotrebom monopolskog položaja smatraju se radnje koje omogućavaju materijalne koristi i druge pogodnosti zasnovane na neravnopravnim odnosima u poslovanju korištenjem preimućstva na način protivan dobrim poslovnim običajima i poslovnom moralu.

Radnjama iz stava 1 ovog člana smatraju se naročito:

1. obustava ili smanjenje prodaje radi sticanja protivpravne imovinske koristi;

2. posredno ili neposredno prisiljavanje na prihvatanje nekorektnih uslova u ugovorima koji se zaključuju s drugim trgovcem, a posebno prisiljavanjem na posebne pogodnosti koje bi proistekle iz neravnopravnog položaja saugovarača;

3. nametanje dodatnih uslova u ugovoru koji nisu u vezi sa osnovnim predmetom ugovora;

4. uvećanje marže i troškova trgovine pri uvozu robe radi sticanja protivpravne imovinske koristi, zloupotreba pogodnosti za uvezenu robu koja je oslobođena, odnosno za koju su smanjeni carina, druge uvozne dažbine i porez na promet i zloupotreba poreznih olakšica za robu domaće proizvodnje koja je oslobođena poreza na promet, odnosno za koju je smanjen porez na promet.

Član 57

Zloupotrebom dominantnog položaja smatra se naročito:

1. obustava ili smanjenje prodaje ili prodaja robe radi ostvarivanja protivpravne imovinske koristi ili drugih pogodnosti;

2. odbijanje zaključenja ugovora bez opravdanog razloga;

3. nametanje nepravilne cijene ili drugih trgovinskih uslova;

4. nametanje ograničavanja proizvodnje, prometa ili tehničko-tehnološkog razvoja;

5. nametanje drugim trgovinama nejednakih uslova za promet iste robe ili vršenje istih trgovinskih usluga.

Član 58

Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu prati akte i radnje trgovca koji imaju monopolistički ili dominantan položaj na tržišt u i preduzima mjere zaštite od zloupotrebe takvog položaja.

Trgovac koji ima monopolistički ili dominantan položaj dužan je da obavijesti odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu, na njegov zahtjev, o svim svojim radnjama i aktima kojima se ograničava proizvodnja, trgovina ili tehničko-tehnološki razvoj i drugo i razlozima za donošenje tih akata, odnosno preduzimanje tih radnji.

Svako zainteresovano lice može obavijestiti odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu o svim radnjama i aktima drugih trgovaca koji predstavljaju zloupotrebe monopolskog ili dominantnog položaja.

2. NELOJALNA KONUKRENCIJA

Član 59

Nelojalna konkurencija je radnja trgovca koja je protivna dobrim poslovnim običajima i kojom se nanosi ili može nanijeti šteta drugom trgovcu, drugom pravnom licu i potrošaču.

Član 60

Pod nelojalnom konkurencijom iz člana 59 ovog zakona podrazumijeva se naročito:

1. reklamiranje, oglašavanje ili nuđenje robe navođenjem podataka ili upotrebom izraza kojim se stvara ili može stvoriti zabuna na tržištu, čime se određeni trgovac dovodi ili može dovesti u povoljniji položaj;

2. davanje podataka o drugom trgovcu koji mogu biti štetni po ugled ili poslovanje tog trgovca;

3. prodaja robe sa oznakom ili podacima koji stvaraju ili mogu stvoriti zabunu u pogledu porijekla, načina proizvodnje, količine, kvaliteta i drugih svojstava robe;

4. prikrivanje mana robe ili dovođenje na drugi način kupca u zabludu;

5. preduzimanje radnji usmjerenih na raskidanje poslovnog odnosa između drugih trgovaca ili radi sprečavanja, odnosno otežavanja zasnivanja takvog poslovnog odnosa;

6. neopravdano neizvršavanje ili jednostrano raskidanje ugovora o kupovini i prodaji robe ili drugog trgovinskog ugovora zbog zaključenja istog ili sličnog ugovora s drugim, čime se nanosi ili može nanijeti šteta saugovaraču;

7. oglašavanje prividne rasprodaje ili prividnog sniženja cijena robi ili obavljanje drugih sličnih radnji koje dovode ili mogu dovesti potrošača u zabludu u pogledu cijena;

8. neovlaštena upotreba tuđeg imena, firme, žiga, oznake ili drugog spoljnog obilježja, ako se time stvara ili može stvoriti zabuna na tržištu;

9. davanje ovlaštenja drugom trgovcu da može koristiti njegovo vanjsko obilježje, ako se time stvara ili može stvoriti zabuna na tržištu;

10. neovlašteno korištenje usluga trgovačkog putnika, trgovinskog predstavnika ili zastupnika drugog preduzeća.

3. ŠPEKULACIJA

Član 61

Špekulacija je korištenje stanja na tržištu nastalog poremećajima u snabdijevanju ili nezakonitog povećanja cijena radi sticanja protivpravne imovinske koristi.

Član 62

Špekulacijom se smatra naročito:

1. prikrivanje robe, ograničavanje ili obustavljanje prodaje robe i druge radnje kojima se prouzrokuje poremećaj na tržištu;

2. uslovljavanje kupovine jedne robe kupovinom druge robe ili uslovljavanje kupovine i prodaje robe na drugi način;

3. otežavanje ili onemogućavanje kupovine robe;

4. zaključivanje fiktivnih ugovora o kupovini i prodaji robe i o vršenju trgovinskih usluga i drugih fiktivnih ugovora;

5. nepridržavanje roka isporuke robe ili isporuka robe poslije ugovorenog roka po cijeni višoj od cijene koja je važila na dan isporuke robe utvrđen ugovorom;

6. nepridržavanjem redoslijeda isporuke kada se roba prodaje uplatom unaprijed određenog iznosa novčanih sredstava.

Ugovor iz stava 1 tačke 2 i 4 ovog člana, ništavni su.

4. OGRANIČAVANJE TRŽIŠTA

Član 63

Ograničavanje tržišta smatra se opći ili pojedinačni pravni akt ili radnja nadležnog organa, trgovca, preduzeća i drugog pravnog i fizičkog lica kojima se ograničava razmjena robe i slobodno nastupanje na tržištu ili se na drugi način narušava konkurencija.

Član 64

Aktima i radnjama iz člana 63 ovog zakona smatraju se akti i radnje kojima se trgovac dovodi u neravnopravan položaj tako što mu se onemogućava širenje prodajne mreže i prodaja robe ili se prisiljava na prodaju kao i druge radnje koje dovode ili mogu dovesti do narušavanja konkurencije.

V. PRIVREMENE MJERE RADI SPREČAVANJA I OTKLANJANJA POREMEĆAJA NA TRŽIŠTU

Član 65

Privremene mjere Vlada može propisati samo ako se poremećaji ne mogu otkloniti mjerama tekuće ekonomske politike.

Član 66

Kao privremene mjere iz člana 65 ovog zakona Vlada može propisati:

1. zabranu trgovine određenim proizvodima, uključujući i izvoz, ograničenje trgovine pojedinim proizvodima u pogledu količine, kvaliteta ili drugih svojstava proizvoda ili određivanju posebnih uslova za kupovinu i prodaju pojedinih proizvoda (kupovina po odobrenju ili drugoj ispravi);

2. zabranu preduzećima i drugim pravnim i fizičkim licima određenih djelatnosti da vrši promet određenih proizvoda:

3. zabranu upotrebe određenih proizvoda u proizvodnji drugih određenih proizvoda;

4. obavezu određenih preduzeća i drugih pravnih i fizičkih lica da stave u promet određene vrste i količine proizvoda ili da ih stave na raspolaganje, odnosno da ih isporuče određenim korisnicima po određenom rasporedu;

5. broj posrednika u prometu na veliko određenih proizvoda između preduzeća i drugih pravnih i fizičkih lica, koja se bave proizvodnjom, odnosno uvozom i preduzeća i drugih pravnih i fizičkih lica koja vrše promet na malo;

6. obavezu određenih preduzeća i drugih pravnih i fizičkih lica da obrazuju i drže u rezervi određene vrste i količine proizvoda;

7. obavezu određenih preduzeća i drugih pravnih i fizičkih lica da prevoze robu i ostala dobra;

8. obavezu određenih preduzeća i drugih pravnih i fizičkih lica koja koriste usluge prevoza željeznicom da u određenom roku istovare, odnosno utovare robe;

9. obavezu određenih preduzeća i drugih pravnih i fizičkih lica da u svojim skladištima čuvaju određenu robu i da istovaraju, odnosno utovaraju određenu robu.

Mjere iz stava 1 ovog člana traju do otklanjanja razloga za njihovo propisivanje.

VI. INSPEKCIJSKI NADZOR I UPRAVNE MJERE

Član 67

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši tržišna inspekcija, a u pogledu ispunjenosti uslova iz člana 4 ovog zakona i druge nadležne inspekcije.

Član 68

Ako preduzeće, drugo pravno lice, radnje ili fizičko lice neovlašteno obavljaju promet robe ili vrše usluge, tržišni inspektor će donijeti rješenje kojim se zabranjuje vršenje takve djelatnosti.

Član 69

Ako poslovni prostori, uređaji i oprema namijenjeni za obavljanje trgovine i vršenje usluga ne ispunjavaju propisane minimalne tehničke, kao i uslove tehničke opremljenosti, tržišni inspektor i drugi nadležni inspektori će donijeti rješenje o otklanjanju utvrđenih nedostataka.

Član 70

Ako trgovac neopravdano odbije zahtjev potrošača da mu robu koja ima nedostatke zamijeni novom robom ili da mu vrati iznos za plaćenu robu ili da uz saglasnost potrošača otkloni nedostatak na robi, tržišni inspektor će donijeti rješenje kojim će narediti trgovcu da udovolji osnovanom zahtjevu potrošača.

Član 71

Ako tržišni inspektor u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi postojanje monopolističkog ponašanja, nelojalne konkurencije, špekulacije i ograničenja tržišta utvrđenim ovim zakonom, donijet će rješenje o pravilnoj primjeni propisa i utvrditi rok za otklanjanje tih nedostataka.

VII. PRIMJENA ZAKONA

Član 72

Odredbe ovog zakona koje se odnose na narušavanje konkurencije, privremene mjere sprečavanja i otklanjanja poremećaja na tržištu, inspekcijski nadzor i upravne mjere, imovinsku pravnu zaštitu i kaznene odredbe, primjenjuju se i na pravna lica, proizvođače koji nisu registrovani za obavljanje trgovinske djelatnosti koja neopravdano drže robu na zalihama i ne stavljaju ih u promet.

VIII. KAZNENE ODREDBE

 

1. KRIVIČNA DJELA

Član 73

Ko u preduzeću ili drugom pravnom licu neopravdanim nagomilavanjem robe ili povlačenjem robe iz prometa izazove poremećaj na tržištu, kaznit će se za krivično djelo zatvorom od 3 mjeseca do 2 godine.

Kaznom iz stava 1 ovog člana kaznit će se i fizičko lice koje je registrovano za obavljanje trgovine.

Roba koja je predmet izvršenja krivičnog djela, oduzet će se.

2. PREKRŠAJI

Član 74

Novčanom kaznom od 1.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice:

1. ako podnese neistinitu Izjavu (član 4 stav 2);

2. ako obavlja trgovinsku djelatnost bez prethodne registracije djelatnosti kod registarskog suda (član 4 stav 3 i član 5 stav 1), odnosno ako obavlja trgovinsku djelatnost bez prethodnog podnošenja Izjave (član 4 stav 5);

3. ako ne vodi trgovačku knjigu, odnosno evidenciju o kupovini i prodaji, prodaji robe i vršenju usluga, vodi je netačno i neažurno ili je učini nedostupnom (član 8, član 15 stavovi 2, 3, 4, 5 i 7, član 24 stavovi 1, 2 i 4);

4. ako vrši prodaju robe za koju nema ispravu o njenoj nabavci (otpremnicu, dostavnicu, račun i sl.), odnosno koja nije evidentirana u poslovnim knjigama (član 8, član 15 stav 6, član 24 stav 5);

5. ako vrši otkup poljoprivrednih proizvoda i otkup stoke protivno odredbama ovog zakona (članovi 17, 18, 21 i 36);

6. ako ne utvrdi, odnosno pridržava se tržnog, pijačnog, vašarskog i kućnog reda, odnosno sajamskih rokova (članovi 35, 37, 38, 40 i 41);

7. ako preduzme neku od radnji koja predstavlja zloupotrebu monopolskog položaja (član 56);

8. ako preduzme neku od radnji koja predstavlja zloupotrebu dominantnog položaja (član 57);

9. ako preduzme neku od radnji koja predstavlja djela nelojalne konkurencije (članovi 59 i 60);

10. ako učini djelo špekulacije (članovi 61 i 62);

11. ako vrši prodaju piva, vina i drugih žestokih alkoholnih pića licima mlađim od 18 godina (član 24 stav 2).

Za radnje iz stava 1 ovog člana tačke od 5 do 9 kaznit će se za prekršaj i pravno lice proizvođač.

Za radnje iz stava 1 ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu, odnosno kod proizvođača iz stava 2 ovog člana novčanom kaznom od 100 KM do 1.000 KM

Član 75

Za prekršaj iz člana 74 stava 1 tačke 1 - 4 i 6 - 9 ovog zakona, učiniocu će se izreći uz kaznu i zaštitna mjera:

1. oduzimanje predmeta koji su upotrijebljeni ili bili namijenjeni za izvršenje privrednog prijestupa ili koji su nastali izvršenjem privrednog prijestupa, kao i zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi;

2. zabrana obavljanja određenom djelatnošću trgovcu u trajanju do jedne godine;

3. zabrana vršenja određenih dužnosti odgovornog lica u trajanju do jedne godine.

U ponovljenom slučaju iz stava 1 tačka 3 ovog člana izreći će se zaštitna mjera u trajanju od jedne (1) do tri (3) godine.

Član 76

Novčanom kaznom od 400 KM do 4.000 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako se ne pridržava privremenih mjera koje je propisala Vlada za sprečavanje i otklanjanje poremećaja na tržištu (član 66).

Za radnju iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom od 100 KM do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.

Član 77

Novčanom kaznom od 300 KM do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj trgovac:

1. ako obavlja trgovinsku djelatnost, a ne ispunjava propisane uslove u pogledu poslovnih prostorija, uređaja, opreme i kadrova (član 4);

2. ako ne drži u poslovnim prostorijama, odnosno prodajnom mjestu rješenje o upisu u registar nadležnog organa (član 5 stav 2);

3. ako na prodajnom objektu ne istakne firmu kako je registrovna (član 6);

4. ako obavlja prodaju robe preko pokretne prodavnice ili drugog oblika privremene prodaje suprotno članu 10 ovog zakona;

5. ako u katalogu za prodaju robe ne označi prodajne cijene i druge uslove prodaje i vrijeme važenja cijena i uslova (član 12);

6. ako ne vodi propisanu evidenciju ili kupcu ne vodi potvrdu o redu uplate ili se pri isporuci ne pridržava reda uplate ili kupca bez njegove saglasnosti briše iz evidencije ili promijeni njegovo mjesto u redu uplate (član 13);

7. ako u garantni list prilikom prodaje ne upiše datum prodaje ili upis ne potvrdi pečatom i potpisom odgovornog lica (član 14);

8. ako u prodajnom mjestu ne drži trgovačku knjigu i evi d e nc ij u o trg ovi ns ki m uslugama (član 15 stav 1 i član 24 stav 3);

9. ako pri rukovanju robom ne obezbijedi higijenske, sanitarne ili zdravstvene uslove, odnosno ne obezbijedi uslove za očuvanje kvaliteta robe (član 44);

10. ako na uočljiv način ne istakne cijenu robe ili se ne pridržava te cijene (član 45 tačka 1);

11. ako ne izda račun za prodatu robu (član 45 tačka 2);

12. ako na uočljiv način ne istakne radno vrijeme i ne pridržava se tog vremena (član 45 tačka 3);

13. ako ne prodaje robu svim potrošačima pod istim uslovima (član 45 tačka 4);

14. ako ne obezbijedi podatke o robi (član 45 tačka 5);

15. ako ne obezbijedi deklaraciju, garantni list, atest i tehničko uputstvo o načinu korištenja (član 45 tačka 6);

16. ako prodaje robu na kojoj nije jasno, vidljivo i čitko označen rok trajanja (član 45 tačka 7);

17. ako robu sa isteklim rokom ne stavi van prometa (član 45 tačka 8);

18. ako ne obezbijedi rezervne dijelove, priključne aparate i slično i poslije prestanka proizvodnje robe u skladu sa zakonom (član 45 tačka 9);

19. ako ne obezbijedi prodaju količine robe označene na originalnom pakovanju (član 45 tačka 10);

20. ako ne proda količinu robe koju potrošač traži, a raspolaže tom količinom (član 45 tačka 11);

21. ako robu ne mjeri tačno ili onemogući potrošaču da provjeri količinu kupljene robe (član 45 tačka 12);

22. ako ne proda robu koja je izložena prodaji ili se nalazi u prodajnom objektu (član 45 tačka 13);

23. ako pri manjim pakovanjima ne upotrijebi materijal srazmjerno upakovanoj robi (član 45 tačka 14);

24. ako na zahtjev potrošača posebno ne upakuje robu ili za takvo pakovanje naplati cijenu veću od cijene utvrđene cjenovnikom (član 45 tačka 15);

25. ako na zahtjev potrošača robu koja ima nedostatak ne zamijeni novom robom ili potrošaču ne vrati iznos plaćen za tu robu ili uz saglasnost potrošača ne otkloni nedostatak na robi (član 46 stav 3);

26. ako ne odgovori na reklamaciju u predviđenom roku (član 46 tačka 5);

27. ako uništi, izgubi ili ošteti proizvod, a ne postupi u skladu sa zakonom (član 47);

28. ako robu sa nedostatkom ne izdvoji, ne označi na uočljiv način i ne snizi njenu cijenu (član 48),

29. ako ne postupi u skladu s rješenjem o otklanjanju utvrđenih nedostataka (član 69.).

Za radnje iz stava 1 ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu, odnosno kod proizvođača iz člana 72 ovog zakona novčanom kaznom od 100 KM do 500 KM.

Za prekršaj iz stava 1 tačke 6 i 7, tačke od 9 do 14, tačke od 19 do 24 i tačka 28, tržišni inspektor naplatit će novčanu kaznu na licu mjesta od 200 KM trgovcu kao pravnom licu, odnosno u iznosu od 50 KM odgovornom licu u pravnom licu i fizičkom licu.

Član 78

Novčanom kaznom od 500 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice - preduzetnik za radnje iz člana 74 tačke od 1 do 9.

Uz kaznu za prekršaj iz ovog člana izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta prekršaja za radnje iz člana 74 tačke od 1 do 4 i tačke 8.

Član 79

Uz kaznu za prekršaj iz člana 78 ovog zakona može se izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja trgovine za vrijeme od 3 mjeseca do jedne godine.

Član 80

Novčanom kaznom od 100 KM do 500 KM kaznit će se za prekršaj i individualni poljoprivrednik, odnosno građanin ako kupuje odnosno prodaje stoku suprotno odredbama članova 18, 21 i 22 ovog zakona.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 81

Propise iz članova 8, 15, 18 i 24 ovog zakona donijet će šef nadležnog odjeljenja u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Pravilnik iz člana 4 stava 7 ovog zakona donosi šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 82

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da se primjenjuje na teritoriji Distrikta Zakon o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 16/96, 52/01), Zakon o trgovini ("Sl. novine Federacije BiH", br. 2/95) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini ("Sl. novine Federacije BiH", br. 19/96).

Član 83

Ovaj zakon stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

 

Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o trgovini

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 11/2020)

Član 11

Postupci registracije djelatnosti, mijenjanja djelatnosti i uslova obavljanja djelatnosti, započeti prije početka primjene ovog zakona, završit će se prema odredbama Zakona o trgovini (Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, brojevi: 40/04 i 19/07).

Član 12

Ovaj zakon stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a počinje se primjenjivati od 1.1.2021. godine.