ZAKON O ŠTRAJKU

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 3/2006)

Član 1

(Predmet i pojam)

(1) Ovim zakonom uređuje se postupak u kome uposlenici radi zaštite svojih ekonomskih i socijalnih prava, ostvaruju ustavno pravo na štrajk u Brčko distriktu BiH (u daljnjem tekstu: Distrikt).

(2) Štrajkom, u smislu ovog zakona, smatra se organizirani prekid rada u preduzeću, tijelima Brčko distrikta BiH i kod domaćeg i stranog pravnog i fizičkog lica koje zapošljava radnike (u daljnjem tekstu: preduzeće).

(3) Štrajk se može organizirati u preduzeću kao cjelini ili u njegovom dijelu.

(4) Štrajk se može organizirati i kao generalni štrajk na teritoriji Distrikta.

(5) Štrajk se može organizirati kao štrajk upozorenja, koji može trajati najduže jedan sat.

Član 2

(Sudjelovanje u štrajku)

(1) Uposlenici slobodno odlučuju o svom učešću u štrajku.

(2) Organiziranje i učestvovanje u štrajku organiziranom u skladu sa odredbama zakona, kolektivnog ugovora ne predstavlja povredu ugovora o radu.

Član 3

(Odluka o stupanju u štrajk)

(1) Odluku o stupanju u štrajk u preduzeću ili dijelu preduzeća donosi organ sindikata određen aktom sindikata, ili većina uposlenika preduzeća, odnosno dijela preduzeća.

(2) Odluku o stupanju u generalni štrajk donosi nadležni organ Sindikata Brčko distrikta BiH.

Član 4

(Odluka o stupanju u štrajk)

Odlukom o stupanju u štrajk utvrđuju se:

a) zahtjevi uposlenika i organ kome su zahtjevi upućeni;

b) vrijeme otpočinjanja štrajka;

c) sastav štrajkačkog odbora;

d) mjesto okupljanja uposlenika, ako se štrajk ispoljava okupljanjem, s tim što mjesto okupljanja ne može biti van kruga preduzeća u kome se štrajkuje ili drugog zatvorenog kruga.

Član 5

(Najava štrajka)

(1) Štrajk se najavljuje dostavljanjem odluke o stupanju u štrajk poslodavcu najkasnije pet dana prije dana otpočinjanja štrajka, odnosno u roku od 24 sata ako se radi o štrajku upozorenja.

(2) Prije donošenja odluke o stupanju u generalni štrajk mora se iscrpiti procedura sporazumnog rješavanja spora (pomirenje i posredovanje), s tim da je procedura upozorenja obavezna prije pokretanja štrajka.

(3) Izuzetno, procedura pomirenja i posredovanja nije neophodna ukoliko postoji opravdano vjerovanje, da nije razumno očekivati da će takva procedura dati očekivani efekat ili bi ona, zbog svoje sporosti ili kompliciranosti, postala praktično nemoguća ili bi izgubila svoju efikasnost.

(4) Odluka o stupanju u generalni štrajk dostavlja se gradonačelniku i Privrednoj komori Brčko distrikta BiH.

Član 6

(Obaveze organa)

Organ kome je najavljen štrajk dužan je najkasnije u roku od 24 sata od dana prijema odluke da stupi u kontakt sa štrajkačkim odborom, radi sporazumnog rješavanja spora. Ako se u tome periodu spor ne riješi, strane u sporu dužne su da i za vrijeme štrajka, bez prekidanja, nastave pregovore, sve do konačnog rješenja svih spornih pitanja.

Član 7

(Štrajkački odbor)

(1) Štrajkački odbor dužan je da štrajk organizira i vodi tako da se štrajkom ne ugrožava sigurnost ljudi i imovine i javna sigurnost.

(2) Štrajkački odbor i uposlenici koji učestvuju u štrajku ne mogu sprječavati uposlenike koji ne učestvuju u štrajku da rade, niti mogu sprječavati poslodavca da raspolaže sredstvima kojima obavlja djelatnost.

(3) Štrajkački odbor dužan je da za vrijeme štrajka sarađuje s poslodavcem radi pronalaženja zajedničkog rješenja spora i sprečavanja događaja koji nisu u vezi sa zahtjevima uposlenika sadržanim u odluci o stupanju u štrajk.

(4) Poslodavac je dužan da osigura normalne uslove za rad štrajkačkog odbora, računajući i neophodna sredstva za komunikacije (kancelarija, telefon i drugo).

Član 8

(Odgovornost zaposlenika)

Uposlenik ne može snositi nikakve posljedice za organiziranje i učestvovanje u štrajku koji je sproveden u skladu sa odredbama ovog zakona i kolektivnog ugovora.

Član 9

(Zabrana upošljavanja novih zaposlenika)

Tokom štrajka organiziranog pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom i kolektivnim ugovorom, poslodavac ne može uposliti nove uposlenike koji bi zamijenili učesnike u štrajku.

Član 10

(Smanjenje plaće)

Uposleniku koji je sudjelovao u štrajku plaća se može smanjiti srazmjerno vremenu sudjelovanja u štrajku, u skladu s kolektivnim ugovorom i podzakonskim aktima.

Član 11

(Prestanak štrajka)

(1) Štrajk prestaje na osnovu odluke organizatora štrajka ili na osnovu sporazuma strana u sporu.

(2) Štrajkački odbor dužan je da uposlenike upozna o uslovima pod kojima je spor sporazumno riješen.

(3) Učesnici u sporu dužni su da izvrše svoj dio obaveza koje su preduzeli sporazumom o prestanku štrajka, na način i u rokovima kako je određeno tim sporazumom.

(4) Prestankom štrajka u smislu stava 1 ovog člana prestaje i funkcija štrajkačkog odbora.

Član 12

(Nadzor nad primjenom zakona)

(1) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona vrši inspekcija rada.

(2) U vršenju inspekcijskog nadzora inspekcija rada donosi rješenja kojima se nalaže otklanjanje nedostataka u primjeni odredaba ovog zakona u slučajevima kad štrajk nije organiziran ili se ne sprovodi u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 13

(Primjena odredbi kolektivnog ugovora)

Pitanja koja nisu posebno uređena ovim zakonom, a koja su u vezi sa organiziranjem štrajka, učešćem u štrajku i otklanjanjem uzroka koji dovode do štrajka, regulisat će se odredbama kolektivnog ugovora.

Član 14

(Kaznene odredbe)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice:

a) ako uposlenike sprječava da učestvuju u štrajku suprotno članu 2 ovog zakona;

b) ako uposleniku koji učestvuje u štrajku uskrati pravo koje mu pripada u skladu s članovima 8 i 9 ovog zakona;

c) ako odbije da se odazove na pregovore radi zajedničkog rješavanja spornih pitanja.

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM.

(3) Novčanom kaznom od 200 do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj samostalni preduzetnik ako uposlenicima sprječava ostvarivanje prava na štrajk, ili koji odbije da se odazove na pregovore radi zajedničkog rješavanja spornih pitanja.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM kaznit će se za prekršaj lice koje sprječava uposlenike koji ne učestvuju u štrajku da rade (član 7 stav 2 ovog zakona).

Član 15

(Zakoni koji prestaju da važe)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o štrajku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 10/98) i Zakona o štrajku ("Službene novine Federacije BiH" broj 14/00).

Član 16

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.