ZAKON O PRAZNICIMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 19/2002 i 19/2022)

Član 1

Ovaj zakon reguliše zvanične praznike Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: praznici Distrikta), kao i prava i obaveze koje proizilaze iz ovih praznika.

Član 2

Praznici Distrikta su:

1. Nova godina,

2. Dan uspostavljanja Brčko Distrikta,

3. Praznik rada.

Član 3

Nova godina se slavi 1. i 2. januara, Dan uspostavljanja Distrikta 8. marta, Praznik rada 1. i 2. maja.

Član 4

(1) Sve institucije Brčko distrikta BiH, preduzeća, preduzetnici i druga pravna lica neće raditi tokom praznika Distrikta.

(2) Izuzetno od odredbi stava 1 ovog člana, subjekti koji se bave pružanjem vitalnih usluga ili čija priroda djelatnosti zahtijeva neprekidan rad, kao i subjekti čija djelatnost služi zadovoljenju potreba zajednice, mogu da rade i u dane praznika Distrikta.

(3) Gradonačelnik i predsjednik Pravosudne komisije dužni su izdati uputstvo kojim se određuje vrsta, obim i raspored rada subjekata iz stava 2 ovog člana.

Član 5

Praznici Distrikta su prenosivi, te ukoliko neki od praznika Distrikta pada u nedjelju, prvi radni dan nakon praznika će biti neradni dan.

Član 5a

Nadzor nad primjenom ovog zakona vrši inspektor rada.

Član 5b

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ukoliko postupi suprotno članu 4 ovog zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 4.000 KM kaznit će se za prekršaj preduzetnik ukoliko postupi suprotno članu 4 ovog zakona.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 2.000 KM.

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH".