Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko/ Propisi Kantona Sarajevo / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKON O NAKNADAMA I PLAĆAMA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BIH

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 14/2006, 41/2006, 5/2013 i 52/2017)

 

GLAVA I. OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

(1) Ovim zakonom uređuju se: naknade, plaće, novčane pomoći i otpremnine zastupnika i zaposlenih u Skupštini Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: korisnici).

(2) Korisnici budžetskih sredstava u smislu ovog zakona su:

­ predsjednik i potpredsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH;

­ zastupnici u Skupštini Brčko distrikta BiH;

­ članovi Izborne komisije Brčko distrikta BiH;

­ zaposleni u Kancelariji za reviziju finansijskog poslovanja u institucijama Brčko distrikta BiH;

­ zaposleni u Odjeljenju za stručnu i administrativnu pomoć Skupštini Brčko distrikta BiH (Stručna služba).

Član 1a

(Principi)

Prilikom određivanja iznosa naknada i plata korisnika poštovat će se sljedeći principi:

a) Ista plata za isti ili sličan posao: U skladu s ovim principom, korisnici koji obavljaju iste ili slične poslove primat će istu neto platu.

b) Transparentnost: U skladu s ovim principom, pripadajuća osnovna plata za svako pojedino radno mjesto mora biti objavljena u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH. Prilikom raspisivanja javnog oglasa za popunjavanje radnih mjesta obavezno se objavljuje podatak o pripadajućoj osnovnoj plati za oglašena radna mjesta.

c) Fiskalna odgovornost: U skladu s ovim principom, prilikom utvrđivanja osnovice za obračun plate korisnika, vodit će se računa o fiskalnoj održivosti Distrikta.

GLAVA II. UTVRĐIVANJE I ISPLATA PLAĆA

Član 2

(Naknada i plata)

(1) Naknade predsjednika, odnosno potpredsjednika Skupštine i zastupnika u Skupštini Brčko distrikta BiH utvrđuju se u skladu s odgovarajućim odredbama Zakona o zastupnicima Skupštine Brčko distrikta BiH.

(2) Naknade članovima Izborne komisije Brčko distrikta BiH utvrđuju se u skladu s odgovarajućim odredbama Izbornog zakona BiH i Izbornog zakona Brčko distrikta BiH.

(3) Plate zaposlenih u Uredu za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH i plate zaposlenih u Stručnoj službi utvrđuju se u skladu s platnim razredima iz člana 5 ovog zakona.

(4) Plata se utvrđuje u bruto i neto iznosu.

(5) Plata u bruto iznosu obuhvata neto platu, poreze i doprinose.

(6) Plata u neto iznosu sastoji se od osnovne plate i dodataka na platu i utvrđuje se prije oporezivanja.

(7) Osnovna plata utvrđuje se množenjem osnovice i koeficijenta platnog razreda.

(8) Visina osnovice za obračun plata koja predstavlja i najnižu platu, utvrđuje se budžetom Brčko distrikta BiH na prijedlog Vlade Brčko distrikta BiH.

Član 3

(Sredstva za plaće i naknade i način obračuna)

(1) Sredstva za plaće, naknade, novčane pomoći i otpremnine u skladu sa ovim zakonom obezbjeđuju se u budžetu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

(2) Plaće se obračunavaju i isplaćuju do desetog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 4

(Podaci o plaćama)

(1) Podaci o naknadama i plaćama korisnika su javni, a podaci o pojedinačnoj naknadi ili plaći svakog korisnika su tajna.

(2) Korisnici dobijaju obračunsku listu s podacima o naknadama i plaćama u skladu sa ovim zakonom.

GLAVA III. PLATNI RAZREDI

Član 5

(Platni razredi)

(1) Platni razredi u smislu ovog zakona odnose se isključivo na zaposlene u Kancelariji za reviziju finansijskog poslovanja institucija Brčko distrikta BiH i zaposlene u Stručnoj službi Skupštine.

(2) Platni razred, koji se sastoji od šest podrazreda izraženih koeficijentima, je osnovni klasifikacioni element sistema plaćanja rada zaposlenih, a određuje se na osnovu vrste, složenosti, odgovornosti i obrazovanja za poslove koje radno mjesto zahtijeva.

(3) Platni razredi, podrazredi i koeficijenti utvrđuju se kako slijedi:

Platni razred

Podrazred

Koeficijent

I

1

2

3

4

5

6

 

1,0000

1,0217

1,0434

1,0651

1,0867

1,1084

 

II

1

2

3

4

5

6

1,1253

1,1590

1,1952

1,2289

1,2651

1,2988

III

1

2

3

4

5

6

1,3229

1,3663

1,4096

1,4506

1,4940

1,5349

IV

1

2

3

4

5

6

1,6145

1,6675

1,7205

1,7735

1,8265

1,8795

V

1

2

3

4

5

6

1,9277

1,9759

2,0241

2,0723

2,1205

2,1687

VI

1

2

3

4

5

6

2,2169

2,2795

2,3422

2,4048

2,4675

2,5277

VII

1

2

3

4

5

6

2,6988

2,7880

2,8795

2,9663

3,0578

3,1494

VIII

1

2

3

4

5

6

3,4988

3,7880

4,0771

4,3663

4,6554

4,9422

IX

1

2

3

4

5

6

5,3012

5,7398

6,1783

6,6169

7,0554

7,4916

X

1

2

3

4

5

6

7,8000

7,9398

8,0795

8,2193

8,3590

8,4930

Član 6

(Radna mjesta i posebni uslovi)

Nazivi radnih mjesta i uslovi neophodni za obavljanje poslova na tim radnim mjestima, utvrđuju se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kancelariji za reviziju finansijskog poslovanja i Stručne službe Skupštine BiH, u skladu s članom 5 ovog zakona.

Član 7

(Promjene stepena platnog razreda i podrazreda)

Stepen platnog razreda i podrazreda utvrđuje se odlukom ili ugovorom o radu i mijenja se u skladu sa Zakonom.

Član 8

(Pravo na osnovnu plaću za odsustvo s posla)

Zaposleni imaju pravo na osnovnu plaću za odsustvo s posla u sljedećim slučajevima:

a) godišnjeg odmora u skladu sa Zakonom;

b) plaćenog odsustva u skladu sa Zakonom;

c) praznika i vjerskih praznika u skladu sa Zakonom;

d) prekida rada koji je nastupio zbog okolnosti na koje zaposleni nije mogao da utiče.

Član 9

(Dodatak na plaću)

(1) Osnovna plaća zaposlenih uvećava se za vrijeme provedeno na radu u sljedećim slučajevima:

a) noćni rad .......................................................... za 30%;

b) rad subotom i nedjeljom....................................za 20%;

c) rad tokom praznika .......................................... za 35%.

(2) Dodaci iz stava 1 ovog člana međusobno se ne isključuju.

GLAVA IV. NAKNADE

Član 10

(Naknada za privremeno odsustvo s posla zbog spriječenosti za rad)

(1) Zaposleni imaju pravo naknade plaće zbog spriječenosti za rad u sljedećim slučajevima:

a) privremene spriječenosti za rad zbog bolesti;

b) privremene spriječenosti za rad uzrokovane povredom na radu ili profesionalnim oboljenjem;

c) privremene spriječenosti za rad zbog komplikacija prouzrokovanih trudnoćom ili porođajem i porodiljskog odsustva;

d) privremene spriječenosti za rad zbog transplantacije organa i živog tkiva u korist nekog drugog lica ili kao primalac;

e) privremene spriječenosti za rad zbog suspenzije u skladu sa zakonom.

(2) Pravo na naknadu plaće iz stava 1 tački a, b, c i d ovog člana ostvaruje se u skladu s propisima koji regulišu oblast zdravstvenog osiguranja.

Član 11

(Naknada troškova za službena putovanja)

(1) Zaposleni ima pravo na naknadu troškova u vezi sa službenim putovanjima kao što su dnevnice, troškovi prijevoza i sl.

(2) Vrsta i visina troškova iz stava 1 ovog člana utvrđuje se pod istim uslovima i iznosima propisanim za javne službenike i namještenike u organima uprave Brčko distrikta BiH.

GLAVA V. NOVČANE POMOĆI

Član 12

(Jednokratna novčana pomoć)

Zaposlenom, u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, pripada jednom godišnje jednokratna pomoć u visini od dvije najniže plaće zaposlenih u Kancelariji za reviziju finansijskog poslovanja i Stručnoj službi, ako je odsustvovanje s posla duže od 6 mjeseci neprekidno.

Član 13

(Pomoć u slučaju smrti)

Zaposleni ili njegova porodica ima pravo na pomoć u sljedećim slučajevima:

a) smrti zaposlenog u iznosu od tri najniže plaće zaposlenih u Kancelariji za reviziju finansijskog poslovanja i Stručnoj službi;

b) smrti roditelja, bračnog partnera ili djeteta u visini od dvije najniže plaće zaposlenih u Kancelariji za reviziju finansijskog poslovanja i Stručnoj službi.

GLAVA VI. OTPREMNINE

Član 14

(Otpremnina prilikom odlaska u penziju)

(1) Zaposlenima se isplaćuje otpremnina prilikom odlaska u penziju u trostrukom iznosu posljednje plaće zaposlenog, ili trostrukom iznosu posljednje prosječne plaće zaposlenih u Kancelariji za reviziju finansijskog poslovanja i Stručnoj službi, ukoliko je to za zaposlenog povoljnije.

(2) Pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju u trostrukom iznosu posljednje primljene naknade imaju zastupnici kojima je utvrđen status profesionalnog zastupnika u Skupštini Brčko distrikta BiH.

(3) Postupak utvrđivanja prava iz stava 2 ovog člana provodi Komisija za upravu i finansije Skupštine Brčko distrikta BiH.

Član 15

(Otpremnina za prekobrojnost)

U slučaju prestanka radnog odnosa nastalog usljed prekobrojnosti, zaposleni kojem je prestao radni odnos ima pravo na otpremninu:

a) do navršenih 15 godina radnog staža, šestorostruki iznos posljednje plaće zaposlenog, ili šestorostruki iznos posljednje prosječne plaće zaposlenih u Kancelariji za reviziju finansijskog poslovanja i Stručnoj službi, ukoliko je to za zaposlenog povoljnije;

b) preko navršenih 15 godina radnog staža, dvanaestostruki iznos posljednje plaće zaposlenog, ili dvanaestostruki iznos posljednje prosječne plaće zaposlenih u Kancelariji za reviziju finansijskog poslovanja i Stručnoj službi, ukoliko je to za zaposlenog povoljnije.

Član 16

(brisano)

GLAVA VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17

(Nadzor nad primjenom Zakona)

(1) Nadležna komisija Skupštine Brčko distrikta BiH vrši nadzor i sprovodi odredbe ovog zakona, o čemu najmanje dva puta godišnje dostavlja izvještaj Skupštini Brčko distrikta BiH.

(2) Korisnici iz člana 1 stava 2 tački od 1 do 3 ovog zakona, a u skladu s odgovarajućim odredbama Zakona o zastupnicima u Skupštini Brčko distrikta BiH imaju pravo na nadoknadu svih materijalnih troškova koji su nastali kao rezultat obavljanja zastupničke funkcije, kao i na druge naknade koje se isplaćuju iz fonda materijalnih troškova Skupštine a pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

(3) Korisnici iz stava 2 ovog člana također imaju pravo na naknadu u slučajevima iz članova 10, 11, 12, 13 i člana 14 stav 2 ovog zakona.

Član 18

(Stupanje na snagu i primjena)

(1) Do početka primjene ovog zakona donijet će se novi akti koji se odnose na članove 6 i 9 ovog zakona.

(2) Stupanjem na snagu ovog zakona i usvajanjem akata iz prethodnog stava, stavljaju se van snage utvrđeni mjesečni bruto iznosi u detaljnim zahtjevima za plaće određeni Budžetom Brčko distrikta BiH za 2006. godinu, koji se odnosi na korisnike budžetskih sredstava u Skupštini Brčko distrikta BiH.

(3) Ovaj zakon stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH", a primjenjivat će se od 01. juna 2006. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o naknadama i plaćama korisnika budžetskih sredstava u Skupštini Brčko distrikta BiH

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 41/2006)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine".

 

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o naknadama i plaćama korisnika budžetskih sredstava u Skupštini Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 5/2013)

Član 3

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH, a primjenjivat će se od 1. 4. 2013. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmjeni i dopunama
Zakona o naknadama i platama korisnika budžetskih sredstava u Skupštini Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 52/2017)

Član 3

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772