ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 22/2018 - prečišćen tekst, 5/2020 i 10/2022)

 

DIO PRVI

Član 1

(Predmet zakona)

Ovim zakonom se uređuju upravljanje i poslovanje javnog preduzeća u Brčko distriktu BiH, organi javnog preduzeća, prava, obaveze i odgovornosti osnivača i javnog preduzeća, izvori i način finansiranja, poslovni plan javnog preduzeća, prestanak javnog preduzeća i druga pitanja od značaja za rad javnog preduzeća.

Član 2

(Javno preduzeće)

(1) Javno preduzeće, u smislu ovog zakona, je preduzeće koje obavlja djelatnosti od općeg interesa iz oblasti energetike, komunalnih djelatnosti i drugih djelatnosti, koje Skupština Brčko distrikta BiH odredi kao takve.

(2) Javno preduzeće može obavljati i druge djelatnosti na način i pod uslovima koji se primjenjuju na djelatnosti od općeg interesa.

(3) Javna preduzeća iz stava 1 ovog člana dužna su da informacije o svojoj finansijskoj i organizacionoj strukturi učine dostupnim javnosti, putem internt stranice.

Član 2a

(Principi na kojima se zasniva obavljanje djelatnosti preduzeća)

(1) Obavljanje djelatnosti preduzeće iz člana 2 ovog zakona zasniva na sljedećim principima:

a) jednakom tretmanu i slobodi osnivanja i pružanja usluga,

b) transparentnosti,

c) zabrani sporazuma javnih preduzeća koji imaju za posljedicu sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na tržištu,

d) zabrani zloupotrebe dominantnog položaja,

e) nadziranju pomoći koju dodjeljuju davaoci državne pomoći davanjem povlastica određenim preduzećima ili proizvodnji određene robe, radi izbjegavanja narušavanja konkurencije,

f) preventivnom nadziranju objedinjavanja preduzeća,

g) liberalizaciji određenih djelatnosti od općeg interesa radi sprečavanja razvoja monopolističkih tendencija,

h) osiguranju transparentnosti finansijskih odnosa između Brčko distrikta BiH i javnih preduzeća

i) vođenju zasebnih računa, na način da se jasno razgraniče troškovi i prihodi povezani s različitim djelatnostima.

(2) Vlada Brčko distrikta BiH donosi pravilnik kojim detaljnije uređuje principe iz stava 1 ovog člana, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 3

(Osnivač javnog preduzeća)

(1) Javno preduzeće osniva Brčko distrikt BiH.

(2) Prava osnivača iz stava 1 ovog člana ostvaruje Skupština Brčko distrikta BiH.

Član 4

(Naziv javnog preduzeća)

(1) Naziv i skraćeni naziv javnog preduzeća mora da sadrži oznaku "JP" (javno preduzeće).

(2) Odredbe Zakona o preduzećima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", brojevi: 11/01, 10/02, 14/02, 1/03, 8/03 i 4/04), koje se odnose na naziv preduzeća primjenjuju se i na javno preduzeće.

Član 5

(Oblik organizovanja)

Javno preduzeće se organizuje u obliku društva s ograničenom odgovornošću.

Član 6

(Upis u sudski registar)

Javno preduzeće se upisuje u registar kod nadležnog suda.

Član 7

(Osnivački akt)

(1) Akt o osnivanju javnog preduzeća sadrži:

a) naziv i sjedište osnivača,

b) naziv, sjedište i djelatnost javnog preduzeća,

c) prava, obaveze i odgovornosti osnivača,

d) prava, obaveze i odgovornosti javnog preduzeća,

e) odredbe o osnovnom kapitalu javnog preduzeća,

f) odredbe o izvorima i načinu finansiranja javnog preduzeća,

g) odredbe o načinu raspolaganja dobiti i pokrivanju gubitaka,

h) druge odredbe od značaja za rad javnog preduzeća i obavljanje djelatnosti od općeg interesa.

Član 8

(Odgovornost osnivača i javnog preduzeća)

(1) Javno preduzeće odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

(2) Osnivač ne odgovara za obaveze javnog preduzeća, izuzev do visine svog uloga.

Član 9

(Osnivanje drugih pravnih lica)

Javno preduzeće može osnovati drugo pravno lice, uz saglasnost osnivača.

DIO DRUGI

GLAVA I. ORGANI JAVNOG PREDUZEĆA

Odjeljak A. Upravni odbor

Član 10

(Organ upravljanja)

(1) Upravni odbor je organ upravljanja u javnom preduzeću.

(2) Upravni odbor svoj rad reguliše poslovnikom o radu.

Član 11

(Sastav, uslovi za članstvo i naknada za rad u upravnom odboru)

(1) Upravni odbor sastoji se od pet članova.

(2) Uslovi za članstvo u upravnom odboru utvrđuju se aktom o osnivanju javnog preduzeća.

(3) U upravni odbor mogu biti imenovana najviše tri člana izreda državnih i javnih službenika zaposlenih u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH.

(4) Mjesečna naknada za rad člana upravnog odbora utvrđuje se u najvišem iznosu do iznosa jedne prosječne neto plate isplaćene u Brčko distriktu BiH za prethodnu godinu.

(5) Predsjedniku upravnog odbora naknada iz stava 4 ovog člana uvećava se za 20%.

Član 11a

(Postupak izbora i imenovanja članova upravnog odbora)

(1) Izbor kandidata za članove upravnog odbora javnog preduzeća vrši Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Komisija).

(2) Komisija raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje članova upravnog odbora koji se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Skupštine Brčko distrikta BiH i javnog preduzeća i otvoren je 15 (petnaest) dana od dana objave. U slučaju različitog datuma objave na internet stranici kao rok za podnošenje prijave računa se posljednji datum objave na internet stranici.

(3) Članovi upravnog odbora biraju se na osnovu uslova propisanih članom 12 ovog zakona i profesionalnih sposobnosti, te odražavaju sastav stanovništva Brčko distrikta BiH.

(4) Komisija utvrđuje da li svi kandidati ispunjavaju uslove konkursa, intervjuiše i ocjenjuje kandidate, te utvrđuje rang-listu kandidata koju dostavlja Skupštini Brčko distrikta BiH.

(5) Rok za provođenje postupka izbora članova upravnog odbora i dostavljanje rang-liste Skupštini Brčko distrikta BiH je 30 dana od dana zatvaranja javnog konkursa.

(6) Skupština Brčko distrikta BiH imenuje članove upravnog odbora s rang-liste kandidata koju utvrdi Komisija, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rang-liste.

(7) Odluka o imenovanju članova upravnog odbora javnog preduzeća je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

(8) Odluka o imenovanju članova upravnog odbora javnog preduzeća objavljuje se u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

(9) Postupak izbora članova upravnog odbora mora biti okončan prije isteka mandata dotadašnjim članovima upravnog odbora.

Član 12

(Uslovi za članove upravnog odbora)

(1) Članovi upravnog odbora ne mogu biti:

a) direktori javnih preduzeća,

b) lica koja su u upravnim odborima drugih javnih preduzeća,

c) direktor drugog preduzeća koje je osnovano ili je u vlasništvu javnog preduzeća,

d) lica koja imaju manje kvalifikacije i manje radnog iskustva od poslovodnog organa javnog preduzeća, kojeg biraju,

e) lica koja su u radnom odnosu u tom javnom preduzeću,

f) lica koja su pravosnažnom sudskom presudom osuđivana za vršenje krivičnih djela i lica protiv kojih se vodi krivični postupak, osim krivičnih djela iz oblasti saobraćaja.

Član 13

(Mandat upravnog odbora)

(1) Upravni odbor se imenuje na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja, s tim da isti članovi ne mogu biti imenovani više od dva puta uzastopno.

(2) Članovima upravnog odbora mandat prestaje po sili zakona nakon isteka perioda na koji su imenovani.

(3) U slučaju prestanka članstva u upravnom odboru jednog od članova, mandat novoizabranog člana upravnog odbora traje do isteka msvih ostalih članova upravnog odbora.

Član 14

(1) Pored nadležnosti koje proizilaze iz ostalih odredbi ovog zakona, upravni odbor javnog preduzeća:

a) usvaja statut javnog preduzeća uz saglasnost osnivača;

b) usvaja godišnji poslovni plan javnog preduzeća uz saglasnost osnivača ;

c) usvaja dugoročni plan razvoja javnog preduzeća uz saglasnost osnivača;

d) odlučuje o statusnim promjenama javnog preduzeća (podjela, spajanje i pripajanje), uz saglasnost osnivača;

e) odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala javnog preduzeća, uz saglasnost osnivača;

f) odlučuje o unutrašnjoj organizaciji javnog preduzeća uz saglasnost osnivača ;

g) vrši izbor i odobrava ugovor zaključen sa eksternim revizorom;

h) usvaja završni račun koji priprema direktor i dostavlja Skupštini Distrikta na odobrenje.

(2) Izmjene i dopune akata iz stava 1 ovog člana, donose se uz saglasnost osnivača.

(3) Svi pravilnici, njihove izmjene i dopune koji regulišu: plate, naknade, topli obrok, dnevnice i druga primanja, donose se uz saglasnost osnivača.

(4) Upravni odbor javnog preduzeća odlučuje i o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom javnog preduzeća, te drugim važećim propisima.

Član 15

(Kvorum na sjednicama upravnog odbora)

Odluke upravnog odbora su punovažne ako su donesene u prisustvu više od polovine ukupnog broja članova upravnog odbora.

Član 16

(Donošenje odluka upravnog odbora)

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova upravnog odbora.

Član 17

(Razrješenje upravnog odbora)

Osnivač razrješava članove upravnog odbora, prije isteka perioda na koji su imenovani i to:

a) na zahtjev člana,

b) ukoliko član više ne ispunjava uslove za članstvo,

c) ukoliko član ne izvršava svoje obaveze i dužnosti u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom javnog preduzeća, te drugim važećim propisima,

d) ukoliko godišnji poslovni plan javnog preduzeća nije upućen u proceduru u skladu sa zakonom,

e) ukoliko osnivač ne usvoji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju javnog preduzeća,

f) ukoliko osnivač nije dao saglasnost na godišnji poslovni plan.

Član 18

(1) Upravni odbor odgovara za svoj rad osnivaču javnog preduzeća

(2) Upravni odbor je dužan dva puta godišnje podnijeti izvještaj o svom radu osnivaču.

Odjeljak B. Direktor

Član 19

(Poslovodni organ)

(1) Direktor je organ koji organizuje rad i vodi poslovanje javnog preduzeća.

(2) Direktor ima dva zamjenika direktora.

Član 20

(Imenovanje direktorai zamjenika direktora)

(1) Direktora i zamjenike direktora imenuje upravni odbor, putem javnog konkursa, u skladu sa uslovima propisanim Statutom Brčko distrikta BiH, zakonom, aktom o osnivanju i statutom javnog preduzeća, te drugim aktima javnog preduzeća.

(2) Prilikom sprovođenja postupka za imenovanje direktora i zamjenika direktora upravni odbor:

(a) raspisuje i objavljuje javni konkurs za upražnjenu poziciju direktora i zamjenika direktora;

(b) vrši odabir kandidata

(c) zakazuje usmeni interviju, odnosno pismeno testiranje.

(d) ocjenjuje profesionalne sposobnosti odabranih kandidata kroz:

1) usmeni intervju;

2) pismeno testiranje ili zadavanje praktičnog rada prije samog intervjua, kada ocijeni da je neophodno demonstriranje znanja i vještina odabranih kandidata;

(e) sačinjava rang-listu intervjuisanih kanidata.

(3) Upravni odbor donosi odluku o izboru i imenovanju najuspješnijeg kandidata za direktora i zamjenika direktora.

(4) Postupak izbora direktora i zamjenika direktora mora biti okončan prije isteka mandata dotadašnjeg direktora i zamjenika direktora.

(5) U slučaju da je prije okončanja procedure imenovanja direktora i zamjenika direktora istekao mandat članovima upravnog odbora preduzeća, Skupština imenuje vršioca dužnosti direktora i zamjenika direktora preduzeća.

(6) Vršilac dužnosti direktora i zamjenika direktora preduzeća se imenuje na period do okončanja postupka imenovanja direktora i zamjenika direktora, a najduže šest mjeseci.

Član 21

(Uslovi za direktora i zamjenika direktora)

(1) Za direktora i zamjenika direktora može biti imenovano lice koje ima:

a) državljanstvo Bosne i Hercegovine,

b) najmanje visoku stručnu spremu,

c) najmanje pet godina radnog iskustva.

(2) Za direktora i zamjenika direktora ne može biti imenovano lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđivano za vršenje krivičnih djela i lica protiv kojeg se vodi krivični postupak, osim krivičnih djela iz oblasti saobraćaja.

Član 22

(Mandat direktora i zamjenika direktora)

Direktora i zamjenika direktora imenuje upravni odobor na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja, s tim što isto lice ne može biti imenovano više od dva puta uzastopno.

Član 23

(Nadležnosti i ovlašćenja direktora)

(1) Direktor predstavlja i zastupa javno preduzeće.

(2) Direktor, u odnosu na upravni odbor, priprema akte iz nadležnosti upravnog odbora, sprovodi odluke upravnog odbora i odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom javnog preduzeća, te drugim važećim propisima.

Član 23a

(Nadležnost i ovlaštenja zamjenika direktora)

(1) Zamjenici direktora pomažu direktoru u vršenju njegovih dužnosti i zamjenjuju ga u slučajevima odsutnosti ili spriječenosti.

(2) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti direktora mijenja ga zamjenik kojeg direktor odredi.

(3) Zamjenici direktora imaju sva prava, obaveze i odgovornosti direktora kada ga mijenjaju.

Član 24

(Razrješenje direktora)

Upravni odbor razrješava direktora s dužnosti, prije isteka perioda na koji je imenovan i to:

a) na zahtjev direktora,

b) ukoliko direktor više ne ispunjava uslove za imenovanje,

c) ukoliko osnivač ne usvoji izvještaj o radu i finansiskom poslovanju javnog preduzeća,

d) ukoliko su ispunjeni drugi uslovi propisani zakonom, aktom o osnivanju, statutom i drugim važećim aktima javnog preduzeća,

e) ukoliko direktor ne izvršava obaveze i dužnosti koje su propisane zakonom, aktom o osnivanju ili drugim aktima javnog preduzeća.

Član 25

(Odgovornosti direktora i zamjenika direktora)

(1) Direktor odgovara upravnom odboru za rezultate poslovanja i zakonitost rada javnog preduzeća.

(2) Zamjenici direktora za svoj rad odgovaraju direktoru i upravnom odboru.

Član 25a

(Plata direktora)

Plata direktora javnog preduzeća ne može se utvrditi uiznosu većem od plate šefa odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH.

Član 26

(Vršilac dužnosti direktora)

1) Osnivač imenuje vršioca dužnosti direktora, koji će zastupati javno preduzeće u postupku upisa javnog preduzeća u registar kod nadležnog suda, te obavljati druge poslove i dužnosti direktora u skladu sa aktom o imenovanju vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća.

2) Upravni odbor može imenovati vršioca dužnosti direktora do imenovanja novog direktora, a najduže na period do šest mjeseci, u slučaju ostavke, smrti ili razrješenja direktora s dužnosti prije isteka perioda na koji je direktor imenovan.

3) Direktor zastupa javno preduzeće u postupku registracije javnog preduzeća kod nadležnog suda ukoliko je ta osoba već imenovana ili od momenta imenovanja te osobe.

4) Vršilac dužnosti direktora iz stava 2 ovog člana mora ispunjavati uslove propisane za direktora javnog preduzeća

Član 27

(Sukob interesa)

(1) Direktor, zamjenici direktora i članovi upravnog odbora ne mogu biti vlasnici, zakonski zastupnici ili zaposleni u bilo kom drugom preduzeću iste ili srodne djelatnosti koje bi moglo biti konkurentno s javnim preduzećem.

(2) Direktor, zamjenici direktora i članovi upravnog odbora su dužni dati izjavu o svom materijalnom stanju u skladu s članom 21 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 27a

(Zapošljavanje u javnom preduzeću)

(1) Direktor vrši zapošljavanje u javnom preduzeću na osnovu obavezujuće odluke komisije koju imenuje direktor.

(2) Zaposleni se biraju javnim konkursom.

(3) Komisiju iz člana 1 ovog stava čine

a) presjednik upravnog odbora

b) direktor

c) zaposlenik javnog preduzeća odgovoran za kadrovske poslove

(4) komisija iz stava 1 ovog člana izabere najuspješnijeg kandidata na način propisan u članu 20 stavu 2 ovog zakona.

(5) komisija donosi odluku o izboru najuspješnijeg kandidata.

(6) Zaposlenici koji su u organima javne uprave obavljali poslove koji su preneseni u nadležnost javnogpreduzeća mogu biti preuzeti kao zaposlenici javnog preduzeća, što se reguliše aktom o osnivanju.

GLAVA II. IMOVINA I POSLOVNE AKTIVNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA

Član 28

(Statut i drugi opći pravni akti)

1) Statut javnog preduzeća donosi upravni odbor uz saglasnost osnivača u roku od 90 dana od dana upisa javnog preduzeća u registar kod nadležnog suda.

2) Statut javnog preduzeća stupa na snagu danom davanja saglasnosti osnivača na statut.

3) Izmjene i dopune statuta javnog preduzeća vrše se na način propisan za njegovo donošenje.

4) Javno preduzeće donosi i druge opće pravne akte u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom javnog preduzeća, te drugim važećim propisima.

5) Svi opći pravni akti javnog preduzeća objavljuju se u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 29

(Godišnji plan poslovanja)

(1) Za svaku kalendarsku godinu javno preduzeće donosi plan poslovanja koji predstavlja osnov svih poslovnih aktivnosti javnog preduzeća u periodu za koji se plan donosi.

(2) Poslovni plan, naročito, sadrži planirane iznose prihoda i rashoda javnog preduzeća po namjeni, broj zaposlenih i iznos novčanih sredstava za plaće zaposlenih, iznos sredstava za potrebe javnog preduzeća, kapitalne izdatke i izvore finansiranja, podatke o planiranim zajmovima i kreditima, davanju garancija, u periodu koji plan poslovanja obuhvata.

(3) Godišnji poslovni plan za narednu kalendarsku godinu, mora biti upućen osnivaču, radi dobijanja saglasnosti, do kraja tekuće kalendarske godine.

(4) Do usvajanja plana poslovanja osnivač može da odredi uslove i način obračuna sredstava za plaće zaposlenih u javnom preduzeću.

Član 30

(Kapital javnog preduzeća)

(1) Osnovni kapital javnog preduzeća se može sastojati od uloženih novčanih sredstava i uloga u pravima i stvarima.

(2) Osnovni kapital javnog preduzeća se utvrđuje aktom o osnivanju javnog preduzeća.

(3) Na osnovu uloga koji je osnivač uložio u javno preduzeće, osnivač stiče pravo vlasništva nad 100% udjela u kapitalu javnog preduzeća.

Član 31

(Izvori finansiranja)

(1) Javno preduzeće se finansira iz sljedećih izvora:

a) prihoda od obavljanja djelatnosti javnog preduzeća,

b) budžeta Brčko distrikta BiH i

c) drugih izvora.

(2) Sredstva iz budžeta Brčko distrikta BiH se obezbjeđuju u skladu sa usvojenim planom poslovanja javnog preduzeća.

Član 32

(Cjenovnik roba i usluga)

(1) Cjenovnik roba i usluga javnog preduzeća određuje upravni odbor javnog preduzeća.

(2) Cijenu isporučene električne energije, isporučene vode i izvršenih usluga odvoza smeća određuje upravni odbor preduzeća uz saglasnost osnivača.

Član 33

(Infrastruktura od općeg interesa)

(1) Imovina koja je aktom o osnivanju javnog preduzeća definisana kao infrastruktura od općeg interesa može postati vlasništvo javnog preduzeća, ukoliko je finansirana iz prihoda obavljanja djelatnosti javnog preduzeća.

(2) Prava i obaveze između osnivača i javnog preduzeća u vezi s upravljanjem i korištenjem infrastrukture od općeg interesa uređuju se aktom o osnivanju javnog preduzeća.

(3) Imovina iz stava 1 ovog člana može se opteretiti i otuđiti samo uz prethodnu saglasnost osnivača, a u skladu sa zakonom i drugim važećim propisima.

Član 34

(Raspolaganje pokretnostima i nepokretnostima)

(1) Javno preduzeće može da raspolaže pokretnim stvarima u vlasništvu javnog preduzeća.

(2) Javno preduzeće može opteretiti, otuđiti, ili na drugi način raspolagati nekretninama u vlasništvu javnog preduzeća, samo uz saglasnost osnivača, a u skladu sa zakonom i drugim važećim propisima.

Član 35

(Nedopuštene poslovne aktivnosti)

(1) Javno preduzeće ne smije preduzimati sljedeće poslovne aktivnosti:

a) pozajmljivanje ili davanje kredita zaposlenim u javnom preduzeću ili drugim licima ili pružanje garancija za kredit,

b) isplate plaća protivno propisima o radu ili trošenje kreditnih sredstava za namirenje plaća zaposlenim u javnom preduzeću.

Član 36

(Poremećaj u poslovanju)

(1) U slučaju poremećaja u poslovanju javnog preduzeća (nesolventnost, ugrožavanje života i zadravlja ljudi ili imovine) osnivač može preduzeti mjere kojima će obezbijediti nesmetano funkcionisanja i obavljanje djelatnosti javnog preduzeća, a naročito:

a) razriješiti dužnosti članove upravnog odbora,

b) promijeniti unutrašnju organizaciju javnog preduzeća.

Član 37

(Razlozi za prestanak)

Javno preduzeće prestaje:

a) odlukom osnivača,

b) ako su ispunjeni drugi razlozi za prestanak u skladu sa Zakonom o preduzećima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 38

(Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju)

Javno preduzeće podnosi Skupštini Brčko distrikta BiH i Vladi Brčko distrikta BiH izvještaj o radu i finansijskom poslovanju javnog preduzeća, najmanje dva puta godišnje.

Član 39

(Javna nabavka)

Javno preduzeće sprovodi postupak nabavke roba, usluga i izvođenja radova u skladu sa zakonom koji reguliše tu oblast.

Član 40

(Interna kontrola)

Interna kontrola transakcija prihoda i rashoda javnog preduzeća vrši se u skladu s važećim propisima.

Član 41

(Revizija finansijskog poslovanja)

Revizija finansijskog poslovanja javnog preduzeća vrši se na način i u roku propisanom važećim propisima.

DIO TREĆI

Član 42

(Primjena propisa)

Za sva pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o preduzećima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", brojevi: 11/01, 10/02, 14/02, 1/03, 8/03 i 4/04).

Član 43

(Stupanje na snagu)

Zakon o javnim preduzećima u Brčko distriktu BiH stupio je na snagu 27. maja 2006. godine, a njegove izmjene i dopune 17. jula 2007. godine, 20. novembar 2007. godine, 21. juna 2008. godine, 9. juna 2016. godine i 15. marta 2018. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o o javnim preduzećima u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 5/2020)

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.