ZAKON O IGRAMA NA SREĆU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 6/2022 i 24/2022)

 

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet zakona)

Zakonom o igrama na sreću Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) propisuju se način i uslovi za priređivanje igara na sreću, vrste igara na sreću, dobijanje, produženje i oduzimanje odobrenja za priređivanje igara na sreću, način raspodjele prihoda, naknade, porez na dobitke, nadzor, prekršajne odredbe i druga pitanja u vezi s priređivanjem igara na sreću na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt).

Član 2

(Pojam igre na sreću)

(1) Igrom na sreću smatra se igra u kojoj se igraču uz naplatu pruža mogućnost da ostvari dobitak u novcu, stvarima ili uslugama, pri čemu dobitak ili gubitak ne zavisi od znanja ili vještine igrača, nego od slučaja ili nekog neizvjesnog događaja.

(2) Igrom na sreću ne smatra se nagradna i zabavna igra.

Član 3

(Definicije)

U smislu Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) "priređivač igara na sreću" (u daljnjem tekstu: priređivač) je pravno lice sa sjedištem u Distriktu koje ima pravo priređivanja posebnih i elektronskih igara na sreću, i tombole binga u zatvorenom prostoru u skladu sa Zakonom,

b) "igrač" je lice s navršenih 18 godina koje ispunjava uslove učestvovanja u igrama na sreću što dokazuje pojedinačnim listićem odnosno drugom potvrdom o uplati, zavisno od vrste i pravila igara na sreću u kojoj učestvuje,

c) "posebne igre na sreću" su igre u kojima igrači igraju jedan protiv drugog ili protiv priređivača u namjeri da ostvare dobitak, a što zavisi od visine uloga,

d) "inostrane igre na sreću" su igre koje se priređuju u inostranstvu,

e) "generator slučajnih brojeva" (u daljnjem tekstu: RNG) jeste certificirani uređaj koji na osnovu slučajnih uzoraka generiše slučajne, potpuno nezavisne i nepredvidive nizove brojeva ili simbola koji su jednako raspoređeni unutar definisanih granica,

f) "povezana lica" su lica definisana Zakonom o Poreznoj upravi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o Poreznoj upravi),

g) "naknada za priređivanje igara na sreću" jeste novčani iznos koji uplaćuje priređivač i poslovnica entitetske lutrije na Jedinstveni račun Trezora Distrikta u rokovima propisanim Zakonom,

h) "registar" je baza podataka koju vodi Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Osnovni sud) definisan Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine,

i) "registracija igrača" je preuzimanje i pohrana podatka o igraču, identifikacija igrača kod priređivača, dobijanje identifikacionog broja igrača i otvaranje računa igrača kod priređivača,

j) "računarski sistem" je elektronski sistem putem kojeg se priređuju igre na sreću, koji je u vlasništvu priređivača odnosno poslovnice entitetske lutrije, a koji odgovara specifikacijama sistema koji je odobren od Porezne uprave.

Član 4

(Supsidijarna primjena zakona)

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom supsidijarno se primjenjuju odredbe Zakona o Poreznoj upravi.

DIO DRUGI - IGRE NA SREĆU

 

POGLAVLJE I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Član 5

(Zabrane)

(1) Zabranjeno je priređivanje igara na sreću suprotno odredbama Zakona, kao i:

a) omogućavanje uplate uloga i učestvovanje u inostranim igrama na sreću na teritoriji Distrikta,

b) prodavanje, držanje, ustupanje, izdavanje, oglašavanje i bilo koja promocija ili reklama inostranih igara na sreću na teritoriji Distrikta,

c) priređivanje igara na sreću putem globalne internet mreže priređivaču iz inostranstva,

d) vlasniku, odnosno korisniku prostora držanje uređaja i opreme za priređivanje igara na sreću u tom prostoru ako ne posjeduje dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja tog prostora odnosno vlasništvu ili pravu korištenja tog uređaja i opreme,

e) priređivanje igara s piramidalnim karakterom odnosno novčanim lancem kod kojeg igrač uplaćuje određeni novčani iznos igraču koji se prije njega uključio u igru i koji očekuje plaćanje određenog novčanog iznosa od igrača koji se poslije njega uključuje u takvu igru, kao i primanje drugih uplata i obećanja dobitaka suprotno odredbama Zakona,

f) oglašavanje priređivanja igara na sreću ako priređivač odnosno poslovnica entitetske lutrije na koju se oglašavanje odnosi ne posjeduje odobrenje za priređivanje igara na sreću,

g)omogućavanje primanja uplata za igre na sreću u ime i za račun priređivača odnosno poslovnice entitetske lutrije, osim ako drugačije nije izričito predviđeno zakonom,

h) primanje uplata klađenja na rezultate općih i lokalnih izbora za političkog kandidata, političku stranku i za političke rezultate izbora,

i) klađenje priređivaču koji je vlasnik ili suvlasnik nekog sportskog kluba na događaje u toj vrsti sporta i rangu takmičenja,

j) unošenje tehničkog pomagala u prostoriju za priređivanje igara na sreću prikladnog za pribavljanje prednosti u igri,

k) priređivanje igara na sreću u slobodnoj carinskoj zoni,

l) držanje više od jednog samoposlužnog terminala za igre na sreću (u daljnjem tekstu: samoposlužni terminal) na benzinskoj pumpi i ugostiteljskom objektu u kojem se poslužuju samo pića i napici,

m) priređivanje igara na sreću iz člana 19 Zakona u svakom objektu osim u podružnici entitetske lutrije, kasinu, kladionici, automatklubu i tomboli bingo u zatvorenom prostoru.

(2) Izuzetak od stava 1 tačke m) ovoga člana je samoposlužni terminal koji može biti postavljen na benzinskoj pumpi i ugostiteljskom objektu u kojem se poslužuju samo pića i napici.

Član 6

(Zaštita maloljetnika)

(1) Licu mlađem od 18 godina (u daljnjem tekstu: maloljetnik) zabranjen je ulazak u objekat u kojem se priređuju igre na sreću kao i učestvovanje u igrama na sreću.

(2) Zabranjeno je objavljivanje oglasa i reklama za igre na sreću u radijskom, televizijskom programu i štampanom mediju namijenjenim za djecu i maloljetnike.

(3) Licu mlađem od 18 godina zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću putem samoposlužnog terminala.

Član 7

(Društvena odgovornost)

(1) Priređivanje igara na sreću mora biti društveno odgovorno s ciljem zaštite maloljetnog lica, prevenciji bolesti zavisnosti od igara na sreću i ka zaštiti ličnog podatka igrača.

(2) Pod međunarodnim standardima odgovornog priređivanja igara na sreću podrazumijevaju se pridržavanja pravila grupacija WLA Resposnsible Gaming Framework EL European Responsible Gaming Standards, bez obzira na to da li je priređivač odnosno poslovnica entitetske lutrije član navedenih grupacija ili ne.

(3) Priređivač i poslovnica entitetske lutrije dužni su priređivati igre na sreću u skladu s propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti primjenjujući međunarodne standarde odgovornog priređivanja igara na sreću s ciljem zaštite igrača od štetnih posljedica igranja.

(4) Zaposleni kod priređivača igara na sreću odnosno poslovnice entitetske lutrije koji ima direktan kontakt s igračem, prije stupanja na rad, obučava se za preventivno djelovanje protiv bolesti zavisnosti od igara na sreću.

(5) Priređivač i poslovnica entitetske lutrije dužni su unutar objekta u kome se priređuje igra na sreću, u neposrednoj blizini ulaznih vrata, istaknuti poster veličine 100 x 80 centimetara, na kojem se nalazi odgovarajući tekst o prevenciji bolesti zavisnosti kao i kontakt podaci javne zdravstvene ustanove.

(6) Na svakom mjestu gdje se registruje učestvovanje u igri na sreću mora postojati brošura s podacima iz stava 5 ovog člana.

(7) Prilikom oglašavanja i reklamiranja igara na sreću, ističe se i obavještenje o zabrani učestvovanja maloljetnika u igrama na sreću, upozorenje o prevenciji bolesti zavisnosti od igara na sreću kao i da igranje nije razumna strategija za sticanje finansijske koristi.

(8) Odredba stava 7 ovog člana ne primjenjuje se na isticanje, oglašavanje i reklamiranje logotipa, žiga, odnosno trgovačke marke i znaka priređivača odnosno poslovnice entitetske lutrije.

(9) Izgled plakata sa sadržajem teksta, iz stava 5 ovoga člana propisat će se odlukom koju donosi direktor Direkcije.

Član 8

(Koncept odgovornog priređivanja)

(1) Priređivač i poslovnica entitetske lutrije dužni su uspostaviti koncept odgovornog priređivanja igara na sreću.

(2) Koncept odgovornog priređivanja obuhvata usklađivanje sa standardima za odgovorno priređivanje igara na sreću evropskih i svjetskih grupacija iz člana 7 stava 2 Zakona.

(3) Priređivač i poslovnica entitetske lutrije provode obuku za svoje zaposlene kako bi se unaprijedilo odgovorno priređivanje igara na sreću.

(4) Priređivač igara na sreću iz člana 19 stava 1 tačke b) i tačke c) Zakona, dužan je omogućiti primjenu programa za samoisključenje igraču koji zahtijeva da bude isključen unutar određenog vremenskog perioda kao i da ograniči iznos svog uloga primjenom dnevnog, nedjeljnog i mjesečnog limita.

(5) Priređivač igara na sreću iz člana 19 stava 1 tačke b) i tačke c) Zakona, može određenom igraču zabraniti ili ograničiti učestvovanje u igrama na sreću, a da za to ne mora navesti razloge za takvu odluku, ako postoji osnovana pretpostavka da učestalost i intenzitet učestvovanja u igri dovode u opasnost egzistencijalni minimum igrača, te ako to zatraže članovi uže porodice, zakonski zastupnik, staratelj igrača ili ustanova koja se bavi zaštitom porodice, u slučajevima kad igrač zbog nekontrolisanog igranja nanosi štetu sebi ili porodici koju izdržava.

Član 9

(Kumulativni uslovi)

(1) Priređivač je dužan kumulativno imati upisan osnovni kapital u registru iz članova 37, 54 i 67 Zakona za svaku pojedinačnu igru na sreću koju priređuje.

(2) Priređivač je dužan kumulativno posjedovati bankarsku garanciju odnosno namjenski polog iz članova 38, 55, 68 i 88 Zakona, za svaku pojedinačnu igru na sreću koju priređuje.

(3) Priređivač je dužan kumulativno platiti naknadu iz članova 40, 56 i 69 Zakona, za svaku pojedinačnu igru na sreću koju priređuje.

Član 10

(Podaci o igraču)

(1) Priređivač i poslovnica entitetske lutrije kao i njihovi zaposlenici dužni su čuvati u tajnosti podatke o igraču i njegovom učestvovanju u igri, uključujući i podatke o njegovim dobicima i gubicima.

(2) Podaci iz stava 1 ovog člana mogu se koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni i ne mogu se ustupati drugom licu ili javno objavljivati, osim ako drugačije nije propisano posebnim zakonom.

(3) Kršenjem obaveze čuvanja tajnosti podataka ne smatra se dostavljanje podataka koje se vrši za potrebe sprovođenja Zakona i propisa kojima se uređuje oblast sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma.

(4) Podaci o igraču prikupljaju se i obrađuju u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast zaštite ličnih podataka.

Član 11

(Garantovanje isplate dobitka)

(1) Isplata odnosno preuzimanje dobitka kod lutrijskih igara na sreću koju priređuje poslovnica entitetske lutrije, garantuje se u skladu s propisima o igrama na sreću u kojem je sjedište poslovnice entitetske lutrije, uz obaveznu evidenciju uplate i isplate na teritoriji Distrikta.

(2) Isplatu dobitka kod posebnih i elektronskih igara na sreću garantuje priređivač cjelokupnom svojom imovinom.

(3) Isplata odnosno preuzimanje dobitka u igrama na sreću iz stava 2 ovog člana obavlja se u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana objavljivanja konačnog izvještaja o rezultatu igre.

Član 12

(Način raspodjele prihoda od naknada)

(1) Prihodi ostvareni po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću prihod su Distrikta.

(2) Prihodi ostvareni iz stava 1 ovog člana raspodjeljuju se na:

a) liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih koje se provodi van Bosne i Hercegovine na osnovu propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja,

b) zaštitu prava djece koje su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja,

c) zadovoljavanje potreba lica s invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija,

d) učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv zavisnosti od droge, alkohola i igara na sreću,

e) smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja,

f) promovisanje kulture,

g) promovisanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate,

h) promovisanje tehničke kulture i udruženja koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja,

i) rad javnih kuhinja,

j) organizovanje akcija dobrovoljnog darivanja krvi, odnosno promociju dobrovoljnog darivanja krvi,

k) finansiranje projekata koji se odnose na podsticanje pronatalitetne politike.

(3) Za finansiranje namjena iz stava 2 ovog člana izdvaja se 50% (pedeset posto) novčanog iznosa od:

a) mjesečne naknade za priređivanja lutrijskih igara na sreću,

b) jednokratne naknade za priređivanja igara na sreću u kasinu,

c) jednokratne naknade za priređivanje igara na sreću klađenja,

d) jednokratne naknade za priređivanje igara na sreću na automatima,

e) mjesečne naknada za priređivanje elektronskih igara na sreću,

f) mjesečne naknade za priređivanje igara na sreću putem interneta,

g) jednokratne naknade za priređivanje tombole binga u zatvorenom prostoru,

h) mjesečne naknade za priređivanje tombole binga u zatvorenom prostoru.

(4) Novčani iznos uplaćen od strane priređivača i poslovnice entitetske lutrije u skladu sa stavom 3 ovog člana, Direkcija za finansije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Direkcija) vodi na posebnom transakcionom računu za prikupljanje prihoda od igara na sreću.

(5) Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada) na prijedlog direktora Direkcije utvrđuje način raspodjele prihoda od naknada za svaku fiskalnu godinu.

Član 13

(Evidencija o uplatama)

(1) Evidenciju o uplatama mjesečnih naknada za igre na sreću priređivač i poslovnica entitetske lutrije dužni su voditi na propisanim obrascima.

(2) Sadržaj obrazaca iz stava 1 ovog člana propisuje se Pravilnikom o primjeni Zakona o igrama na sreću Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji donosi direktor Direkcije, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Član 13a

(Tehničke karakteristike sistema)

(2) Tehničke karakteristike, uslovi, način i postupak povezivanja informacionog sistema Porezne uprave s centralnim računarskim sistemom priređivača uređuje se pravilnikom koji donosi direktor Direkcije, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Član 14

(Certificiranje uređaja i opreme)

(1) Računarski sistem za igre na sreću klađenja, igre na sreću na automatima, elektroničke igre i igre na sreću koje se priređuju putem interneta moraju imati certifikat o usklađenosti svih sistema za priređivanje igara na sreću.

(2) Certificiranje obavlja ovlaštena laboratorija koja je akreditovana prema međunarodnim standardima ISO/IEC 17025 čiji obim akreditiranja uključuje postupke i uslove za certificiranje sistema za priređivanje igara na sreću.

(3) Laboratorija iz stava 2 ovog člana obavlja certificiranje uređaja i opreme na osnovu ovlaštenja koje rješenjem donosi direktor Direkcije.

(4) Ovlaštenje iz stava 3 ovog člana donosi se na period trajanja od pet godina.

(5) Uslovi, način i postupak koji se odnosi na certificiranje kao i izbor laboratorije iz stava 2 ovoga člana uređuje se Pravilnikom iz člana 13 Zakona.

Član 15

(Tehnički pregled uređaja i opreme)

(1) Tehnički pregled uređaja i opreme obavlja pravno lice koje posjeduje akreditaciju u skladu s međunarodnim standardom ISO/IEC 17020, kao i dokaz o ispunjenosti uslova za ispitivanje električne sigurnosti instalacija.

(2) Pravno lice iz stava 1 ovog člana obavlja tehnički pregled uređaja i opreme na osnovu ovlaštenja koje rješenjem donosi direktor Direkcije.

(3) Ovlaštenje iz stava 2 ovog člana donosi se na period trajanja od pet godina.

(4) Za dobijanje ovlaštenja iz stava 2 ovog člana plaća se jednokratna naknada u iznosu od 1.000,00 KM za period trajanja ovlaštenja.

(5) U slučaju da se u periodu trajanja ovlaštenja iz stava 3 ovog člana ne obavi niti jedan tehnički pregled uređaja i opreme, naknada iz stava 4 ovog člana se ne vraća.

(6) Na zahtjev priređivača pravno lice iz stava 1 ovog člana izdaje potvrdu o obavljenom tehničkom pregledu uređaja i opreme (u daljnjem tekstu: potvrda).

(7) Troškove obavljanja tehničkog pregleda uređaja i opreme snosi priređivač.

(8) Tehnički pregled uređaja i opreme ne može vršiti pravno lice i s njim povezano lice koje je:

a) proizvođač automata za igre na sreću, RNG uređaja, automata za zabavne igre, terminala i stolova za igre,

b) priređivač ili poslovnica entitetske lutrije,

c) iznajmljivač automata za igre na sreću, RNG uređaja, automata za zabavne igre, terminala i stolova za igre,

d) dostavljač, serviser ili ovlašteni zastupnik.

(9) Pravno lice iz stava 1 ovoga člana je dužno na zahtjev Porezne uprave izvršiti vanredni tehnički pregled uređaja i opreme.

(10) Pravno lice koje obavlja tehnički pregled dužno je dokumentaciju o obavljenom tehničkom pregledu uređaja i opreme u pisanom obliku čuvati pet godina a u elektronskom obliku trajno.

(11) U slučaju prestanka obavljanja tehničkog pregleda pravno lice je dužno dokumentaciju iz stava 10 ovoga člana predati Poreznoj upravi.

(12) Pravno lice iz stava 1 ovog člana dužno je posjedovati bankarsku garancija na iznos od 100.000,00 KM za kvalitetno obavljanje posla.

(13) Uslovi, način i postupak za dobijanje ovlaštenja iz stava 2 ovog člana kao i način obavljanja tehničkog pregleda uređaja i opreme uređuje se Pravilnikom iz člana 13 Zakona.

Član 16

(Oduzimanje ovlaštenja za certificiranje i obavljanje tehničkog pregleda)

Laboratoriji iz člana 14 Zakona, i pravnom licu iz člana 15 Zakona, direktor Direkcije oduzima ovlaštenje ako:

a) je ovlaštenje dobijeno na osnovu neistinitih podatka,

b) je na bilo koji način ovlaštenje zloupotrijebljeno,

c) se utvrdi da je prestao jedan od uslova na osnovu kojih je ovlaštenje dobijeno.

Član 17

(Naknada kod prestanka priređivanja igara na sreću)

(1) Ako priređivač igara na sreću iz bilo kojeg razloga prestane s priređivanjem igara na sreću prije isteka odobrenja iz člana 20 Zakona, naknada iz članova 40, 56 i 69 Zakona se ne vraća.

(2) Ako priređivač igara na sreću iz bilo kojeg razloga prestane s priređivanjem igara na sreću prije isteka odobrenja iz člana 60 Zakona, naknada iz člana 56 Zakona se ne vraća.

(3) Ako priređivač igara na sreću iz bilo kojeg razloga prestane s priređivanjem igara na sreću prije isteka odobrenja iz člana 97 Zakona, naknada iz člana 100 Zakona se ne vraća.

(4) Ako priređivač igara na sreću iz bilo kojeg razloga prestane s priređivanjem igara na sreću prije isteka odobrenja iz člana 20 Zakona, naknada iz člana 41 Zakona se izmiruje u punom godišnjem iznosu, bez obzira kada se prestalo s priređivanjem igara na sreću.

(5) Ako priređivač igara na sreću iz bilo kojeg razloga prestane s priređivanjem igara na sreću prije isteka odobrenja iz člana 20 Zakona, mjesečna naknada iz članova 42, 58 i 70 Zakona se izmiruje s danom prestanka priređivanja igara na sreću.

(6) Ako priređivač igara na sreću iz bilo kojeg razloga prestane s priređivanjem igara na sreću prije isteka odobrenja iz člana 76 Zakona, mjesečna naknada iz člana 82 Zakona se izmiruje s danom prestanka priređivanja igara na sreću.

(7) Ako priređivač igara na sreću iz bilo kojeg razloga prestane s priređivanjem igara na sreću prije isteka odobrenja iz člana 84 Zakona, mjesečna naknada iz člana 89 Zakona se izmiruje s danom prestanka priređivanja igara na sreću.

(8) Ako priređivač igara na sreću iz bilo kojeg razloga prestane s priređivanjem igara na sreću prije isteka odobrenja iz člana 97 Zakona, mjesečna naknada iz člana 101 Zakona se izmiruje s danom prestanka priređivanja igara na sreću.

(9) Ako poslovnica entitetske lutrije iz bilo kojeg razloga prestane s priređivanjem lutrijskih igara na sreću prije isteka odobrenja iz člana 28 Zakona, mjesečna naknada iz člana 32 Zakona se izmiruje s danom prestanka priređivanja lutrijskih igara na sreću.

Član 18

(Sistem nadzora igrača i posjetilaca)

(1) Priređivač je dužan da nadzire igrače i posjetioce.

(2) Videonadzor, način postavljanja i ugradnja uređaja i opreme, priređivač je dužan provoditi u skladu s važećim propisima kojima se uređuje pitanje tehničke zaštite ljudi i imovine.

(3) Priređivač, u skladu s važećim propisima kojima se uređuje pitanje tehničke zaštite ljudi i imovine, osigurava neprekidan videonadzor sa snimanjem kasina, kladionice, samoposlužnog terminala, automat-kluba i prostora u kojem se priređuje tombola bingo u zatvorenom prostoru, uz obavezno čuvanje snimljene dokumentacije na period od 60 dana.

(4) U slučaju vođenja sudskog postupka snimljena dokumentacija iz stava 3 ovog člana čuva se do pravosnažnosti postupka.

(5) Snimljena dokumentacija iz stava 3 ovog člana predstavlja službenu tajnu i može se koristiti u skladu s propisima kojima se uređuje porezna tajna.

POGLAVLJE II. PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Član 19

(Vrste igara na sreću)

(1) Igre na sreću razvrstavaju se na:

a) lutrijske igre na sreću koje obuhvataju:

1) lutriju,

2) ekspres lutriju,

3) instant lutriju,

4) TV tombolu, odnosno TV bingo,

5) loto,

6) keno,

7) sportsku prognozu, odnosno toto,

8) dodatne lutrijske igre na sreću,

9) fonto,

10) druge slične igre na sreću s izvlačenjem,

b) posebne igre na sreću koje obuhvataju:

1) igre na sreću u kasinu,

2) igre na sreću klađenja,

3) igre na sreću na automatima,

4) druge i slične igre,

c) elektronske igre na sreću koje obuhvataju:

1) video lutriju,

2) elektronski bingo i elektronski keno,

3) druge i slične igre,

d) tombolu bingo u zatvorenom prostoru.

(2) Igre na sreću iz stava 1 tačke b) i tačke c) ovoga člana pojedinačno se navode i opisuju u Katalogu igara na sreću, koji je sastavni dio Pravilnika iz člana 13 Zakona.

Član 20

(Odobrenje za priređivanje igara na sreću)

(1) Porezna uprava donosi rješenje kojim se odobrava priređivanje igara na sreću (u daljnjem tekstu: odobrenje za igre na sreću) uz ispunjenje uslova iz člana 21 Zakona.

(2) Rješenje iz stava 1 ovog člana sadrži:

a) naziv i sjedište priređivača,

b) poslovnu jedinicu priređivača,

c) prava i obaveze priređivača,

d) vrstu igara na sreću koje se priređuju,

e) datum počinjanja priređivanja igara na sreću,

f) period trajanja odobrenja,

g) visinu i način plaćanja naknada,

h) naziv i osnovne oznake računarskog sistema.

Član 21

(Postupak za dobijanje odobrenja za igre na sreću)

(1) Postupak za dobijanje odobrenja za igre na sreću iz člana 20 stava 1 Zakona pokreće priređivač podnošenjem zahtjeva Poreznoj upravi.

(2) Priređivač je dužan uz zahtjev priložiti dokaze o ispunjenosti uslova da:

a) je registrovan kod Osnovnog suda,

b) je uplatio jednokratnu naknadu za priređivanje igara na sreću,

c) je osigurao osnovni kapital i dokazao porijeklo sredstva za pokriće osnovnog kapitala,

d) je obezbijedio bankarsku garanciju odnosno namjenski polog,

e) je donio pravila za priređivanje igara na sreću za svaku vrstu posebno,

f) je ispunio prostorne, tehničke i druge uslove,

g) je vlasnik odnosno korisnik prostora,

h) je izmirio porezne obaveze 30 dana prije podnošenja zahtjeva,

i) je vlasnik odnosno korisnik uređaja i opreme,

j) posjeduje certifikat o usklađenosti uređaja i opreme za priređivanje igara na sreću,

k) je obavio tehnički pregled uređaja i opreme za priređivanje igara na sreću,

l) osnivač odnosno menadžer i lica povezana s vlasničkom odnosno menadžerskom strukturom nisu osuđivani za kaznena djela kaznom zatvora dužom od tri mjeseca, osim za kaznena djela iz oblasti saobraćaja.

Član 22

(Produženje odobrenja za igre na sreću)

(1) Porezna uprava donosi rješenje o produženju odobrenja za igre na sreću pod uslovom da je priređivač podnio zahtjev i dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 21 stava 2 Zakona.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana s dokazima podnosi se Poreznoj upravi 30 dana prije isteka odobrenja za igre na sreću.

(3) Ako priređivač ne podnese dokaze u roku iz stava 2 ovog člana, Porezna uprava određuje naknadni rok.

(4) Ako priređivač dostavi dokaze iz stava 1 ovog člana nakon proteka roka iz stava 3 ovog člana, zahtjev za produženje odobrenja za igre na sreću, smatrat će se kao zahtjev za dobijanje odobrenja za igre na sreću.

(5) Rješenje iz stava 1 ovog člana sadrži:

a) naziv i sjedište priređivača,

b) poslovnu jedinicu priređivača,

c) prava i obaveze priređivača,

d) vrstu igara na sreću koje se priređuju,

e) datum počinjanja priređivanja igre na sreću,

f) period trajanja produženja,

g) visinu i način plaćanja naknada,

h) naziv i osnovne oznake računarskog sistema.

(6) Odobrenje za igre na sreću Porezna uprava može produžiti više puta uz ispunjavanje propisanih uslova.

Član 23

(Oduzimanje odobrenja za igre na sreću)

(1) Porezna uprava donosi rješenje o oduzimanju odobrenja za igre na sreću ako utvrdi da:

a) je odobrenje za igre na sreću dobijeno na osnovu neistinitih odnosno netačnih podataka,

b) nije započeto s priređivanjem igre na sreću u roku određenom u odobrenju za igre na sreću,

c) se u toku priređivanja igara na sreću prestane s ispunjavanjem tehničkih, informatičkih i ostalih uslova propisanih članom 21 Zakona,

d) su prekršena pravila igre na sreću,

e) nisu plaćene obaveze po osnovu javnih prihoda propisane ovim ili drugim zakonom, ili se igraču ne isplaćuje dobitak,

f) se ne dopušta ili na drugi način sprečava nadzor, propisan ovim zakonom ili otežava sprovođenje nadzora,

g) se netačno prikazuje ili prikriva ostvareni promet,

h) se pozajmljuje novac igraču,

i) se krši odobrenje za igre na sreću,

j) se ne održava vrijednost osnovnog kapitala propisan ovim zakonom,

k) je bez saglasnosti Porezne uprave izvršen upis promjene vlasničke strukture u registru poslovnih i drugih subjekata,

l) se ne postupa u skladu s propisima o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma,

m) se ne dopunjava smanjeni iznos bankarske garancije odnosno namjenskog pologa u roku iz članova 38, 55, 68 i 88 Zakona.

(2) Rješenje iz stava 1 ovog člana sadrži:

a) naziv i sjedište priređivača,

b) poslovnu jedinicu priređivača,

c) prava i obaveze priređivača,

d) vrstu igara na sreću,

e) datum zabrane priređivanja igara na sreću,

f) razlog za oduzimanje odobrenja za igre na sreću.

Član 24

(Promjena vlasničke strukture)

(1) Priređivač odnosno poslovnica entitetske lutrije koji su stekli pravo na priređivanje igara na sreću, ne mogu to pravo prenositi na druge, bez saglasnosti Porezne uprave.

(2) U slučaju promjene vlasničke strukture priređivača odnosno poslovnice entitetske lutrije, Porezna uprava na zahtjev priređivača odnosno poslovnice entitetske lutrije daje saglasnost za upis promjene podataka u registru.

(3) Uz zahtjev iz stava 2 ovog člana prilaže se:

a) potvrda banke o izvršenoj provjeri porijekla sredstava za kupovinu vlasničkog udjela, koja ne može biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,

b) dokaz o izmirenim poreznim obavezama priređivača odnosno poslovnice entitetske lutrije i novog osnivača odnosno suosnivača, koji ne može biti stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,

c) ovjerena izjava novog osnivača odnosno suosnivača da mu nije ranije oduzeto odobrenje u zemlji ili inostranstvu, koja ne može biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,

d) dokaz o vlasničkoj strukturi novog osnivača odnosno suosnivača koji traži upis promjene podataka u registru,

e) dokaz da novi osnivač odnosno suosnivač nije osuđivan za kaznena djela, na kaznu zatvora dužu od tri mjeseca, osim za kaznena djela iz oblasti saobraćaja, koji ne može biti stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,

f) druga dokumentacija na zahtjev Porezne uprave.

Član 25

(Preseljenje na novu lokaciju)

(1) Zahtjev za preseljenje na novu lokaciju kasina, automat-kluba, kladionice, tombole binga u zatvorenom prostoru kao i automata odnosno terminala, priređivač podnosi Poreznoj upravi.

(2) Zahtjev za preseljenje na novu lokaciju za priređivanje lutrijskih igara na sreću, poslovnica entitetske lutrije podnosi Poreznoj upravi.

(3) Zahtjev iz stavova 1 i 2 ovog člana Porezna uprava odobrava rješenjem.

(4) Priređivač i poslovnica entitetske lutrije dužni su u zahtjevu navesti razloge preseljenja i priložiti dokaze da:

a) je vlasnik ili korisnik prostora u koji preseljava,

b) je donio pravila za priređivanje igara na sreću,

c) ispunjava prostorne, tehničke i druge uslove za priređivanje igara na sreću.

(5) Priređivač i poslovnica entitetske lutrije dužni su na novoj lokaciji početi s radom u roku od 60 dana od dana dobijanja odobrenja za preseljenje.

Član 26

(Povlačenje iz upotrebe)

(1) Priređivač može da podnese zahtjev za povlačenje iz upotrebe automata, terminala kao i uređaja za priređivanje tombole binga u zatvorenom prostoru.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana s obrazloženjem razloga za povlačenje podnosi se Poreznoj upravi sedam dana unaprijed.

(1) Zahtjev iz stava 1 ovog člana Porezna uprava odobrava rješenjem.

(2) U slučaju servisiranja ili tehničkog kvara na automatu, terminalu odnosno uređaju za priređivanje tombole binga u zatvorenom prostoru nije potrebno podnositi zahtjev iz stava 1 ovog člana.

POGLAVLJE III. LUTRIJSKE IGRE NA SREĆU

Član 27

(Priređivanje lutrijskih igara na sreću)

(1) Lutrijske igre na sreću u Distriktu priređuje poslovnica entitetske lutrije primjenjujući entitetska pravila igre za priređivanje lutrijskih igara na sreću iz člana 19 stava 1 tačke a) Zakona.

(2) Osnivanje Lutrije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, način rada i vrste igara na sreću koje priređuje, propisat će se posebnim zakonom.

Član 28

(Odobrenje za priređivanje lutrijskih igara na sreću)

(1) Porezna uprava donosi rješenje kojim se odobrava priređivanje lutrijskih igara na sreću (u daljnjem tekstu: odobrenje za lutrijske igre na sreću) uz ispunjenje uslova iz člana 29 Zakona.

(2) Odobrenje za lutrijske igre na sreću donosi se na period trajanja od dvije godine.

(3) Rješenje iz stava 1 ovog člana sadrži:

a) naziv i sjedište poslovnice entitetske lutrije,

b) prava i obaveze poslovnice entitetske lutrije,

c) lutrijske igre na sreću koje se priređuju,

d) datum počinjanja priređivanja lutrijskih igara na sreću,

e) period trajanja odobrenja,

f) naziv i osnovne oznake računarskog sistema.

Član 29

(Postupak za dobijanje odobrenja za lutrijske igre na sreću)

(1) Postupak za dobijanje odobrenja za lutrijske igre na sreću pokreće poslovnica entitetske lutrije podnošenjem zahtjeva Poreznoj upravi.

(2) Uz zahtjev za odobrenje za lutrijske igre na sreću poslovnica entitetske lutrije dužna je priložiti dokaze o ispunjenosti uslova i to da:

a) je evidentirana kod Osnovnog suda,

b) posjeduje pravila priređivanja lutrijskih igara na sreću,

c) je vlasnik odnosno korisnik prostora,

d) je izmirila porezne obaveze 30 dana prije podnošenja zahtjeva,

e) je vlasnik odnosno korisnik opreme,

f) osnivač odnosno menadžer i lica povezana s vlasni,čkom odnosno menadžerskom strukturom nisu osuđivani za kaznena djela, kaznom zatvora dužom od tri mjeseca, osim za kaznena djela iz oblasti saobraćaja.

Član 30

(Produženje odobrenja za lutrijske igre na sreću)

(1) Porezna uprava donosi rješenje o produženju odobrenja za lutrijske igre na sreću pod uslovom da je poslovnica entitetske lutrije podnijela zahtjev i dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 29 stava 2 Zakona.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana s dokazima podnosi se Poreznoj upravi 30 dana prije isteka odobrenja za lutrijske igre na sreću.

(3) Porezna uprava na osnovu zahtjeva iz stava 1 ovog člana može produžiti odobrenje za lutrijske igre na sreću, na period trajanja od dvije godine.

(4) Rješenje iz stava 1 ovog člana sadrži:

a) naziv i sjedište poslovnice entitetske lutrije,

b) prava i obaveze poslovnice entitetske lutrije,

c) lutrijske igre na sreću koje se priređuju,

d) datum počinjanja priređivanja lutrijskih igara,

e) period trajanja produženja odobrenja,

f) naziv i osnovne oznake računarskog sistema.

(5) Odobrenje za lutrijske igre na sreću Porezna uprava može produžiti više puta uz ispunjenje propisanih uslova.

Član 31

(Oduzimanje odobrenja za lutrijske igre na sreću)

(1) Porezna uprava donosi rješenje o oduzimanju odobrenja za lutrijske igre na sreću ako utvrdi da:

a) je odobrenje za lutrijske igre na sreću dobijeno na osnovu neistinitih odnosno netačnih podataka,

b) nije započeto s priređivanjem lutrijskih igara u roku određenom u odobrenju,

c) se u toku priređivanja lutrijskih igara na sreću prestane s ispunjavanjem tehničkih, informatičkih i ostalih uslova propisanih članom 29 Zakona,

d) su prekršena pravila za priređivanje lutrijskih igara na sreću,

e) nisu plaćene obaveze po osnovu javnih prihoda propisane ovim ili drugim zakonom ili se igraču ne isplaćuje dobitak,

f) se ne dopušta ili na drugi način sprečava nadzor propisan ovim zakonom ili otežava sprovođenje nadzora,

g) se netačno prikazuje ili prikriva ostvareni promet,

h) se pozajmljuje novac igraču,

i) se krši odobrenje za lutrijske igre,

j) je bez saglasnosti Porezne uprave izvršen upis promjene vlasničke strukture u registru poslovnih i drugih subjekata,

k) se ne postupa u skladu s propisima o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

(2) Rješenje iz stava 1 ovog člana sadrži:

a) naziv i sjedište poslovnice entitetske lutrije,

b) prava i obaveze poslovnice entitetske lutrije,

c) lutrijske igre na sreću koje se priređuju,

d) datum zabrane priređivanja lutrijskih igara,

e) razloge za oduzimanje odobrenja za lutrijske igre na sreću.

Član 32

(Mjesečna naknada za priređivanje lutrijskih igara na sreću)

(1) Poslovnica entitetske lutrije plaća mjesečnu naknadu za priređivanje lutrijskih igara na sreću u iznosu od 10% (deset posto) od osnovice iz stava 2 ovog člana do desetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Osnovica za obračun naknade iz stava 1 ovog člana čini ukupna vrijednost uplata za učestvovanje u lutrijskim igrama na sreću odnosno, ukupna vrijednost primljenih uplata za pojedinu igru na teritoriji Distrikta.

POGLAVLJE IV. POSEBNE IGRE NA SREĆU

Odjeljak A. Priređivanje igara na sreću u kasinu

Član 33

(Igre na sreću u kasinu)

(1) Igre na sreću u kasinu (u daljnjem tekstu: igre u kasinu) su posebne igre na sreću koje igrači igraju protiv kasina, ili jedan protiv drugoga na stolovima za igre, i to sa:

a) kuglicama,

b) kockicama,

c) kartama,

d) drugim sličnim rekvizitima.

(2) Kasino je posebno uređen prostor za priređivanje igara u kasinu.

(3) U kasinu se mogu priređivati razne vrste turnira u kojima nije unaprijed određen broj igrača niti je unaprijed poznat iznos uplata, kao i igre na sreću na automatima.

(4) Igre na sreću iz stavova 1 i 3 ovog člana mogu se priređivati i putem interneta.

Član 34

(Turnir u kasinu)

(1) Turnir u kasinu jeste takmičenje u kojem se igrači takmiče u odigravanju određene igre na sreću, pri čemu na osnovu uplaćene naknade za učestvovanje, stiču mogućnost uključenja u takmičenje i jednaku početnu poziciju, a na osnovu ostvarenih rezultata u igri i mogućnost osvajanja dobitaka u unaprijed utvrđenim iznosima.

(2) Dobitak iz stava 1 ovog člana osigurava priređivač turnira iz sredstava prikupljenih uplatom učesnika turnira ili iz vlastitih sredstava.

(3) Za priređivanje raznih vrsta turnira u kasinu, priređivač je dužan pribaviti odobrenje Porezne uprave.

(4) Postupak za dobijanje odobrenja za priređivanje turnira u kasinu pokreće priređivač podnošenjem zahtjeva Poreznoj upravi, uz koji prilaže podatke o iznosima uplata igrača.

(5) Porezna uprava rješenjem odobrava priređivanje turnira u kasinu.

Član 35

(Posebni uslovi za priređivanje igara u kasinu)

(1) Igre u kasinu može priređivati priređivač čija je pretežna registrovana djelatnost kockanje i klađenje.

(2) Pored dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 21 Zakona, za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću u kasinu (u daljnjem tekstu: odobrenje za kasino) priređivač prilaže:

a) dokaz o stručnom obrazovanju i osposobljenosti zaposlenog,

b) pravila za priređivanje turnira,

c) podatke o identifikaciji, vrsti i broju svih stolova za igre i automata za igre koji se postavljaju u kasinu.

(3) Ako se pored igara u kasinu namjeravaju priređivati i igre na sreću na automatima, priređivač je dužan postupiti u skladu s članovima 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 i 74 Zakona.

Član 36

(Odobrenje za kasino)

(1) Odobrenje za kasino donosi se na period trajanja od pet godina.

(2) Odobrenje za kasino produžava se u skladu s članom 22 Zakona.

(3) Odobrenje za kasino oduzima se u skladu s članom 23 Zakona.

Član 37

(Osnovni kapital za kasino)

Priređivač koji priređuje igre u kasinu dužan je imati u registru upisan osnovni kapital u vrijednosti koja ne može biti manja od 1.000.000,00 KM, za cijeli period trajanja odobrenja iz člana 36 Zakona.

Član 38

(Novčana osiguranja kasina)

(1) Priređivač je dužan za svaki kasino posjedovati garanciju banke sa sjedištem ili poslovnom jedinicom u Distriktu, s klauzulom "bez prigovora naplativa na prvi poziv" u visini od 500.000,00 KM, odnosno namjenski polog u istom iznosu, za cijeli period trajanja odobrenja iz člana 36 Zakona.

(2) Bankarska garancija, odnosno namjenski polog iz stava 1 ovog člana koristi se za isplatu dobitka igraču i izmirenju obaveza po osnovu uplate javnih prihoda.

(3) Ako se iznos bankarske garancije ili namjenskog pologa iz stava 1 ovog člana smanji, priređivač je dužan u roku od 30 dana od dana smanjenja, garanciju banke ili namjenski polog dopuniti do punog iznosa sredstava.

(4) Ako priređivač, u roku iz stava 3 ovog člana, iznos bankarske garancije ili namjenskog pologa ne dopuni do punog iznosa, Porezna uprava, u skladu s članom 23 Zakona donosi rješenje o oduzimanju odobrenja za kasino, uz prethodno namirenje obaveza prema Distriktu.

(5) Namirenje obaveza iz stava 4 ovog člana vrši se realizovanjem bankarske garancije kao i pljenidbom sredstava.

(6) Banka koja je izdala garanciju, odnosno kod koje je položen namjenski polog dužna je isti dan obavijestiti Poreznu upravu u slučaju smanjenja iznosa sredstava iz stava 1 ovog člana.

Član 39

(Riziko polog)

(1) Priređivač je dužan imati dnevno, u blagajni kasina, riziko polog u iznosu od 100.000,00 KM za kasino igre.

(2) Novčana sredstva iz stava 1 ovog člana služe za redovno poslovanje kasina.

(3) Porezna uprava vrši kontrolu iznosa sredstava iz stava 1 ovog člana.

Član 40

(Jednokratna naknada za odobrenje za kasino)

(1) Jednokratna naknada za dobijanje odobrenja za kasino na period trajanja od pet godina iznosi 500.000,00 KM i plaća se u skladu s članom 21 Zakona.

(2) Jednokratna naknada za produženje odobrenja za kasino na period trajanja od pet godina iznosi 250.000,00 KM i plaća se u skladu s članom 22 Zakona.

Član 41

(Godišnja naknada za kasino)

(1) Priređivač plaća godišnju naknadu u iznosu od 100.000,00 KM za svaki kasino.

(2) Godišnja naknada iz stava 1 ovog člana plaća se najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

(3) Za svako otvaranje kasina tokom godine plaća se godišnja naknada u punom iznosu.

Član 42

(Mjesečna naknada za kasino)

(1) Priređivač igara u kasinu plaća mjesečnu naknadu u iznosu od 10% (deset posto) od osnovice za obračun mjesečne naknade iz stava 2 ovog člana, do desetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Osnovica za obračun mjesečne naknade za kasino čini zbroj dnevnih obračuna svih stolova za igre i zbir dnevnih obračuna svih automata iz člana 43 Zakona.

(3) Kod igre koje igrači igraju jedan protiv drugoga, chemin de feer, texas holdem poker i slično, mjesečna naknada iznosi 3% (tri posto) od osnovice za obračun koju čini vrijednost primljenih uplata.

(4) Za priređivanje turnira u kasinu mjesečna naknada iznosi 25% (dvadeset pet posto) od osnovice koju čini razlika između vrijednosti primljenih uplata za učešće u igri i isplaćenog dobitka igraču.

(5) Promotivne nagradne igre u kasinu su robne i vrijednost nagradnog fonda ne može biti veća od 5% (pet posto) prihoda kasina za period u kojem se nagradna igra organizuje.

(6) Ukupna vrijednost promotivnih žetona ne može biti veća od 2% (dva posto) od mjesečnog prihoda kasina.

(7) Priređivač dostavlja Poreznoj upravi mjesečni obračun odvojeno za stolove za igre i automate na posebnom obrascu, do desetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Član 43

(Dnevni obračun u kasinu)

(1) Dnevni obračun po pojedinom stolu za igre u kasinu obavlja se na način da se završno stanje vrijednosti žetona na stolu uvećava za svotu novca zamijenjenog za žetone na stolu, koji se spreme u posebne kutije (u daljnjem tekstu: drop) i za iznos visine kredita, te umanji za dopunu u žetonima za vrijeme rada stola i za vrijednost početnog stanja žetona na stolu tako da obračun glasi: završno stanje + drop + kredit - dopuna u žetonima - početno stanje = dnevni obračun stola.

(2) Dnevni obračun pojedinog automata za igre na sreću utvrđuje se na način da se iznos svih uplata umanji za iznos isplaćenog dobitka igraču, a dobijena razlika predstavlja dnevni obračun za pojedini automat za igre na sreću.

(3) Poseban dnevni obračun vodi se i za automat s više sjedećih mjesta koji se smatra jednim automatom.

(4) Priređivač je dužan na propisanim obrascima voditi podatke o dnevnim obračunima po pojedinom stolu za igre na osnovu čega se utvrđuje mjesečna osnovica za obračun i plaćanje naknade.

Član 44

(Prostorni, tehnički i drugi uslovi za kasino)

(1) Prostor kasina mora imati vlastiti ulaz kao i dio za priređivanje igara na sreću, ugostiteljski dio i pomoćni prostor s tim da se prostor kasina ne može nalaziti u sklopu stambenog objekta.

(2) Površina kasina iznosi najmanje 200 m² a čini ga prostor za igre, goste i osoblje kasina.

(3) Ako se kasino nalazi u hotelu, hotel mora imati kategoriju s najmanje tri zvjezdice.

(4) Potvrdu o ispunjavanju tehničkih i funkcionalnih karakteristika stola za priređivanje igara u kasinu odnosno uređaja i opreme priređivaču izdaje pravno lice u skladu s članom 15 Zakona.

(5) Priređivač je odgovoran za tačnost, ažuriranost i zaštitu tehničkih i funkcionalnih karakteristika uređaja i opreme iz stava 4 ovog člana.

(6) Za priređivanje igara u kasinu priređivač je dužan imati Centralni računarski sistem za nadzor sa umrežavanjem svih stolova za igre i svih automata, čime se omogućava kontrola podataka za sve stolove i automate za posljednjih pet godina.

(7) Priređivač je dužan omogućiti povezivanje centralnog računarskog sistema iz stava 6 ovog člana s informacionim sistemom Porezne uprave.

(8) Kasino mora imati odgovarajući softver koji zadovoljava sve tehničke uslove kojim se osigurava najveća moguća sigurnost za sprečavanje promjene podataka u vezi s priređivanjem igara i arhiviranjem podataka u bazi podataka.

(9) Radno vrijeme kasina može biti svaki dan, 24 sata.

(10) Prostorni, tehnički i drugi uslovi za priređivanje igara u kasinu, kao i obrasci iz članova 42 i 43 Zakona uređuju se Pravilnikom iz člana 13 Zakona.

Član 45

(Naljepnica za označavanje stola za igre)

(1) Priređivač je dužan na vidnom mjestu stola za igre na sreću istaknuti naljepnicu za označavanje s podacima o:

a) serijskom broju naljepnice,

b) nazivu priređivača i periodu trajanja odobrenja za kasino,

c) nazivu pravnog lica iz člana 15 Zakona,

d) jedinstvenom serijskom broju stola za igre,

e) adresi kasina u kojem je sto za igre postavljen.

(2) Naljepnicu iz stava 1 ovog člana izdaje i evidentira Porezna uprava na period trajanja od jedne godine, na osnovu potvrde iz člana 15 Zakona.

(3) Troškove pribavljanja naljepnice snosi priređivač uz naknadu u iznosu od 20,00 KM.

(4) Izgled naljepnice uređuje se Pravilnikom iz člana 13 Zakona.

Član 46

(Poslovanje kasina)

(1) Kasino mora imati deviznu blagajnu i odvojen zaštićen prostor za čuvanje novca i drugih vrijednosti.

(2) Uplate i isplate kod igara u kasinu određuju se u konvertibilnim markama ili u inostranoj valuti u skladu s važećim propisima o deviznom poslovanju.

Član 47

(Pravila kasina)

(1) Pravila kasina donosi priređivač.

(2) Pravila kasina sadrže:

a) vrste i opseg igara na sreću koje se priređuju u kasinu,

b) uslove za ulazak u kasino,

c) dokaz o identitetu i kontroli igrača i posjetilaca,

d) upoznavanje igrača s načinom igranja,

e) radno vrijeme kasina.

(3) Priređivač je dužan pravila kasina staviti na uvid igraču odnosno posjetiocu i istaknuti na vidnom mjestu kasina.

(4) Pravila kasina ne mogu se mijenjati u toku trajanja igre koju je igrač započeo, tako da se igra odvija do završetka po istim pravilima.

(5) Pravila iz stava 1 ovog člana prevode se na najmanje dva svjetska jezika i dostupna su igraču.

(6) Pravila iz stava 1 ovog člana, na koja Porezna uprava nije dala saglasnost, ne mogu se primjenjivati.

Član 48

(Uslovi za ulazak u kasino i učestvovanje u igrama u kasinu)

(1) Igrač može započeti učestvovanje u igrama u kasinu nakon uplate iznosa određenog pravilima igre.

(2) Ulazak u kasino i učestvovanje u igrama u kasinu dopušteno je licu starijem od 18 godina koje svoj identitet dokazuje identifikacionom ispravom i koje se registrovalo prilikom ulaska u kasino.

(3) Uslove za ulazak u kasino određuje priređivač.

(4) Priređivač je dužan utvrđivati, provjeravati i evidentirati identitet svih lica koja ulaze u kasino, na način da vodi evidenciju.

(5) Evidencija iz stava 4 sadrži:

a) ime i prezime,

b) prebivalište,

c) datum i mjesto rođenja,

d) broj identifikacione isprave i naziv izdavaoca isprave,

e) lični identifikacioni broj,

f) datum i vrijeme ulaska u kasino.

(6) Podatak iz evidencije iz stava 4 ovog člana je poslovna tajna koju priređivač koristi u skladu s članom 10 Zakona.

(7) Podatak iz evidencije iz stava 4 ovog člana priređivač je dužan čuvati najmanje pet godina.

(8) Lice u službenoj uniformi može ulaziti u kasino samo radi obavljanja službene dužnosti.

(9) Priređivač je dužan obezbijediti fizičku zaštitu svim licima koja se nalaze u prostoru kasina.

(10) Priređivač može trajno ili privremeno zabraniti učestvovanje u igri u kasinu licu koje na bilo koji način narušava red i mir u prostoru kasina.

Član 49

(Zabrane za zaposlene u kasinu)

(1) Zaposlenom u kasinu zabranjeno je da:

a) učestvuje kao igrač u kasinu u kojem je zaposlen,

b) daje podatke igraču do kojih je došao pri obavljanju svoga posla,

c) od igrača uzima proviziju, darove ili usluge bilo koje vrste,

d) novčano pomaže igrače.

(2) Igrač zaposlenom u kasinu može dati napojnicu koja se stavlja u posebnu kutiju predviđenu za tu namjenu.

(3) Napojnicu iz stava 2 ovog člana ne mogu dobiti članovi uprave kasina i lica na rukovodećim mjestima u kasinu.

(4) S napojnicom se postupa u skladu s pravilom kasina.

Odjeljak B. Priređivanje igara na sreću klađenja

Član 50

(Igre na sreću klađenja)

(1) Igre na sreću klađenja (u daljnjem tekstu: klađenje) su posebne igre na sreću u kojima se igrač kladi na ishode sportskih i drugih neizvjesnih događaja predloženih od priređivača, pri čemu okolnost koja odlučuje o dobitku ili gubitku ne smije biti nikome unaprijed poznata i mora biti takva da na nju ne mogu uticati niti priređivač niti igrač, a kvota i visina dobitka utvrđena prilikom uplate, kasnije se ne može mijenjati.

(2) Kladionica je posebno uređen prostor u kojem se priređuje klađenje, s označenim uplatno odnosno isplatnim mjestom.

(3) Klađenje se može priređivati u kladionici, automat-klubu, putem samoposlužnih terminala i putem interneta.

(4) Igre na automatima se mogu priređivati u kladionici pod uslovom da je priređivač dužan postupiti u skladu s članovima 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 i 74 Zakona.

Član 51

(Vrste klađenja)

(1) Vrste klađenja su:

a) klađenje na rezultate pojedinačnih ili grupnih sportskih takmičenja,

b) klađenje na uspjeh plesnih, pjevačkih, muzičkih i sličnih takmičenja,

c) ostale stvarne neizvjesne događaje prema ponudi priređivača.

(2) Vrste klađenja određuju se pravilima kladionice, uz odobrenje Porezne uprave.

Član 52

(Posebni uslovi za priređivanja klađenja)

Klađenje može priređivati priređivač čija je pretežna registrovana djelatnost kockanje i klađenje.

Član 53

(Odobrenje za klađenje)

(1) Odobrenje za klađenje donosi se na period trajanja od dvije godine u skladu s članom 21 Zakona.

(2) Odobrenje za klađenje produžava se u skladu s članom 22 Zakona.

(3) Odobrenje za klađenje oduzima se u skladu s članom 23 Zakona.

Član 54

(Osnovni kapital za klađenje)

Priređivač koji priređuje klađenje dužan je imati u registru upisan osnovni kapital u vrijednosti koja ne može biti manja od 100.000,00 KM za cijeli period trajanja odobrenja iz člana 53 Zakona.

Član 55

(Novčana osiguranja za klađenje)

(1) Priređivač je dužan za svaku kladionicu posjedovati garanciju banke sa sjedištem ili poslovnom jedinicom u Distriktu, s klauzulom "bez prigovora naplativa na prvi poziv" u visini od 3000,00 KM odnosno namjenski polog u istom iznosu, za cijeli period trajanja odobrenja iz člana 53 Zakona.

(2) Bankarska garancija, odnosno namjenski polog iz stava 1 ovog člana koristi se za isplatu dobitka igraču i izmirenju obaveza po osnovu uplate javnih prihoda.

(3) Ako se iznos bankarske garancije ili namjenskog pologa iz stava 1 ovog člana smanji, priređivač je dužan u roku od 30 dana od dana smanjenja, dopuniti bankarsku garanciju ili namjenski polog, do punog iznosa sredstava.

(4) Ako priređivač, u roku iz stava 3 ovog člana, iznos bankarske garancije ili namjenskog pologa ne dopuni do punog iznosa, Porezna uprava, u skladu s članom 23 Zakona donosi rješenje o oduzimanju odobrenje za klađenje uz prethodno namirenje obaveza prema Distriktu.

(5) Namirenje obaveza iz stava 4 ovog člana vrši se realizovanjem bankarske garancije kao i pljenidbom sredstava.

(6) Banka koja je izdala garanciju odnosno kod koje je položen namjenski polog dužna je isti dan obavijestiti Poreznu upravu u slučaju smanjenja iznosa sredstava iz stava 1 ovog člana.

Član 56

(Jednokratna naknada za odobrenje za klađenje)

(1) Jednokratna naknada za dobijanje odobrenja za klađenje na period trajanja od dvije godine iznosi 20.000,00 KM po svakoj kladionici i plaća se u skladu s članom 21 Zakona.

(2) Jednokratna naknada za produženje odobrenja za klađenje na period trajanja od dvije godine iznosi 10.000,00 KM po svakoj kladionici i plaća se u skladu s članom 22 Zakona.

(3) Jednokratna naknada za dobijanje odobrenja za klađenje putem samoposlužnih terminala na period trajanja od dvije godine iznosi 8.000,00 KM po svakom terminalu, s tim da priređivač mora imati najmanje petnaest terminala koje plaća u skladu s članom 60 Zakona.

(4) Jednokratna naknada za produženje odobrenja za klađenje putem samoposlužnih terminala na period od dvije godine iznosi 4.000,00 KM po svakom terminalu, s tim da priređivač mora imati najmanje petnaest terminala koje plaća u skladu s članom 60 Zakona.

Član 57

(Naknada za postavljanje RNG uređaja u kladionici)

(1) Naknada za postavljanje RNG uređaja u kladionici za priređivanje elektronskih igara na sreću iznosi 300,00 KM mjesečno po svakom uređaju, a plaća se do desetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Priređivač je dužan obavijestiti Poreznu upravu o postavljanju svakog novog RNG uređaja u kladionici za priređivanje elektronskih igara na sreću, narednog dana od dana postavljanja.

Član 58

(Mjesečna naknada za klađenje)

(1) Priređivač klađenja plaća mjesečnu naknadu u iznosu od 20% (dvadeset posto) od osnovice za obračun mjesečne naknade iz stava 2 ovog člana, do desetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Osnovica za obračun mjesečne naknade čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata na uređajima iz člana 59 Zakona.

Član 59

(Primanje uplata za klađenje)

Uplate za klađenje primaju se:

a) na uplatno odnosno isplatnim mjestima,

b) putem samoposlužnog terminala,

c) putem interneta.

Član 60

(Samoposlužni terminal)

(1) Samoposlužni terminal predstavlja poseban način priređivanja igre na sreću u prostoru kladionice, benzinske pumpe i ugostiteljskom objektu u kojem se poslužuju samo pića i napici.

(2) Uz zahtjev za dobijanje odobrenja odnosno produženje odobrenja za samoposlužni terminal priređivač je dužan priložiti dokaze o ispunjenosti uslova i to da:

a) priređuje igre na sreću klađenja,

b) je donio pravila priređivanja igara na samoposlužnom terminalu,

c) je ispunio prostorne, tehničke i druge uslove za korištenje samoposlužnog terminala,

d) je izmirio porezne obaveze 30 dana prije podnošenja zahtjeva,

e) je vlasnik odnosno korisnik samoposlužnog terminala,

f) posjeduje certifikat za samoposlužni terminal,

g) je obavio tehnički pregled samoposlužnog terminala.

(3) Porezna uprava donosi rješenje na period trajanja od dvije godine, kojim se odobrava odnosno produžava odobrenja za priređivanje igara na sreću putem samoposlužnog terminala, koje sadrži:

a) naziv i sjedište priređivača,

b) poslovnu jedinicu priređivača,

c) prava i obaveze priređivača,

d) datum počinjanja priređivanja,

e) period trajanja odobrenja odnosno produženja odobrenja,

f) visinu i način plaćanja naknade,

g) naziv i osnovne oznake računarskog sistema,

h) mjesto instaliranja samoposlužnog terminala.

(4) Porezna uprava oduzima odobrenje odnosno produženja odobrenja za priređivanje igara na sreću putem samoposlužnog terminala u skladu s članom 23 Zakona kao i u slučaju kada priređivač nije produžio odobrenje za klađenje.

(5) Samoposlužni terminal je opskrbljen s uređajem za primanje novčanica i štampačem.

(6) Priređivač je dužan Poreznoj upravi dostaviti potvrdu o ispunjavanju tehničkih i funkcionalnih karakteristika i svakog novog samoposlužnog terminala, prije stavljanja u upotrebu.

(7) Potvrdu o ispunjavanju tehničkih i funkcionalnih karakteristika samoposlužnog terminala, izdaje pravno lice iz člana 15 Zakona.

(8) Samoposlužni terminal je povezan s Centralnim računarskim sistemom priređivača iz člana 62 Zakona, gdje se evidentira svaka izvršena uplata i isplata.

(9) Priređivač je odgovoran za tačnost, ažuriranost i zaštitu tehničkih i funkcionalnih karakteristika samoposlužnog terminala.

(10) Evidentiranje i čuvanje podataka o primljenim uplatama za klađenje vrši se na softveru iz člana 62 Zakona.

(11) Priređivač je dužan čuvati sve isplaćene listiće u digitalnom zapisu pet godina od dana izdavanja.

Član 61

(Naljepnica za označavanje samoposlužnog terminala)

(1) Priređivač je dužan na vidnom mjestu samoposlužnog terminala istaknuti naljepnicu za označavanje s podacima o:

a) serijskom broju naljepnice,

b) nazivu priređivača i periodu trajanja odobrenja za klađenje,

c) nazivu pravnog lica iz člana 15 Zakona,

d) jedinstvenom serijskom broju samoposlužnog terminala,

e) adresi kladionice, benzinske pumpe odnosno ugostiteljskog objekta u kojem se poslužuju samo pića i napici gdje je samoposlužni terminal postavljen.

(2) Naljepnicu iz stava 1 ovog člana izdaje i evidentira Porezna uprava na period trajanja od jedne godine, na osnovu potvrde iz člana 15 Zakona.

(3) Troškove pribavljanja naljepnice snosi priređivač uz naknadu u iznosu od 20,00 KM.

(4) Izgled naljepnice uređuje se Pravilnikom iz člana 13 Zakona.

Član 62

(Prostorni, tehnički i drugi uslovi za kladionicu)

(1) Prostor kladionice ne može biti manji od 15 m2.

(2) Samoposlužni terminal i uplatno odnosno isplatno mjesto u kladionici moraju biti povezani s Centralnim računarskim sistemom priređivača gdje se evidentira svaka izvršena uplata odnosno isplata.

(3) Priređivač je odgovoran za tačnost, ažuriranost i zaštitu tehničkih i funkcionalnih karakteristika uređaja iz stava 2 ovog člana.

(4) Priređivač je dužan Poreznoj upravi dostaviti potvrdu o ispunjavanju tehničkih i funkcionalnih karakteristika svakog novog uređaja i opreme, prije stavljanja u upotrebu.

(5) Potvrdu o ispunjavanju tehničkih i funkcionalnih karakteristika uređaja i opreme, priređivaču izdaje pravno lice u skladu s članom 15 Zakona.

(6) Priređivač klađenja dužan je preko Centralnog računarskog sistema obezbijediti direktnu internet vezu svake kladionice s informacionim sistemom Porezne uprave.

(7) Centralni računarski sistem priređivača mora ispunjavati tehničke uslove kojim se osigurava najveća moguća sigurnost za sprečavanje promjene podataka u vezi s priređivanjem igara i arhiviranja podataka u bazi podataka.

(8) Centralni računarski sistem iz stava 7 ovog člana mora omogućiti vjerodostojno praćenje, bilježenje i pohranjivanje podataka o primljenim uplatama i isplatama klađenja, te obezbijediti nepromjenjivost primljenih podataka, za posljednjih pet godina.

(9) Radno vrijeme kladionice može biti svaki dan od 7.00 do 23.00 sata.

(10) Prostorni, tehnički i drugi uslovi za priređivanje klađenja u kladionici i putem samoposlužnog terminala, kao i postupanje s listićima za klađenje propisuju se Pravilnikom iz člana 13 Zakona.

Član 63

(Pravila kladionice)

(1) Pravila kladionice donosi priređivač.

(2) Pravila kladionice sadrže:

a) vrste klađenja,

b) uslove za ulazak u kladionicu,

c) dokaz o identitetu i kontroli igrača i posjetilaca,

d) upoznavanja igrača sa načinom igranja,

e) opis uplatnog listića,

f) radno vrijeme kladionice.

(3) Priređivač je dužan pravila kladionice staviti na uvid igraču odnosno posjetiocu i istaknuti na vidnom mjestu u kladionici.

(4) Pravila kladionice ne mogu se mijenjati u toku trajanja igre koju je igrač započeo, te se igra do završetka odvija po istim pravilima.

(5) Pravila iz stava 1 ovog člana prevode se na najmanje dva svjetska jezika i dostupna su igraču.

(6) Pravila iz stava 1 ovog člana, na koja Porezna uprava nije dala saglasnost, ne mogu se primjenjivati.

Odjeljak C. Priređivanje igara na sreću na automatima

Član 64

(Igre na sreću na automatima)

(1) Igre na sreću na automatima (u daljnjem tekstu: igre na automatima) su posebne igre na sreću u kojoj igrač uplatom određenog iznosa novca na automatu odnosno elektronskom ruletu ima mogućnost sticanja dobitka koji zavisi od slučaja ili nekog drugog neizvjesnog događaja.

(2) Automat je elektromehanički, elektronski i drugi sličan uređaj koji radi na osnovu RNG na kojem se priređuju igre na automatima.

(3) Elektronski rulet smatra se jednim automatom za igre na sreću.

(4) Automat-klub je posebno uređen prostor u kojem se priređuju igre na automatima prema odobrenim pravilima igre s tim da automatklub mora imati vlastiti ulaz, a u slučaju da se igre na automatima priređuju u prostoru u kojem se priređuju i druge igre na sreću, automat-klub mora biti zasebno izdvojena cjelina.

(5) Igre na automatima mogu se priređivati u kasinu, automat-klubu, kladionici i putem interneta.

(6) Klađenje se može priređivati u automat-klubu pod uslovom da je priređivač dužan postupiti u skladu s članovima 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62 i 63 Zakona.

Član 65

(Posebni uslovi za priređivanje igara na automatima)

(1) Igre na automatima može priređivati priređivač čija je pretežna registrovana djelatnost kockanje i klađenje.

(2) Pored dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 21 Zakona za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću na automatima (u daljnjem tekstu: odobrenje za igre na automatima) priređivač je dužan priložiti i potvrdu s podacima o vrsti i serijskom broju automata izdatu od pravnog lica u skladu s članom 15 Zakona.

Član 66

(Odobrenje za igre na automatima)

(1) Odobrenje za igre na automatima donosi se na period trajanja od dvije godine.

(2) Odobrenje za igre na automatima produžava se u skladu s članom 22 Zakona.

(3) Odobrenje za igre na automatima oduzima se u skladu s članom 23 Zakona.

Član 67

(Osnovni kapital za igre na automatima)

Priređivač koji priređuje igre na automatima dužan je imati u registru upisan osnovni kapital u vrijednosti koja ne može biti manja od 100.000,00 KM, za cijeli period trajanja odobrenja iz člana 66 Zakona.

Član 68

(Novčana osiguranja za igre na automatima)

(1) Priređivač je dužan za svaki automat-klub posjedovati garanciju banke sa sjedištem ili poslovnom jedinicom u Distriktu, s klauzulom "bez prigovora naplativa na prvi poziv" u visini od 3000,00 KM, odnosno namjenski polog u istom iznosu, za cijeli period trajanja odobrenja iz člana 66 Zakona.

(2) Bankarska garancija, odnosno namjenski polog u istom iznosu iz stava 1 ovog člana koristi se za isplatu dobitka igraču i izmirenju obaveza po osnovu uplate javnih prihoda.

(3) Ako se iznos bankarske garancije ili namjenskog pologa iz stava 1 ovog člana smanji, priređivač je dužan u roku od 30 dana od dana smanjenja dopuniti bankarsku garanciju ili namjenski polog, do punog iznosa sredstava.

(4) Ako priređivač, u roku iz stava 3 ovog člana, iznos bankarske garancije ili namjenskog pologa ne dopuni do punog iznosa, Porezna uprava, u skladu s članom 23 Zakona donosi rješenje o oduzimanju odobrenja za igre na automatima uz prethodno namirenje obaveza prema Distriktu.

(5) Namirenje obaveza iz stava 4 ovog člana vrši se realizovanjem bankarske garancijekao i pljenidbom sredstava.

(6) Banka koja je izdala garanciju odnosno, kod koje je položen namjenski polog dužna je isti dan obavijestiti Poreznu upravu u slučaju smanjenja iznosa sredstava iz stava 1 ovog člana.

Član 69

(Jednokratna naknada za odobrenje igara na automatima)

(1) Jednokratna naknada za dobijanje odobrenja za igre na automatima na period trajanja od dvije godine iznosi 2.000,00 KM po automatu i plaća se u skladu s članom 21 Zakona.

(2) Jednokratna naknada za produženje odobrenja za igre na automatima na period trajanja od dvije godine iznosi 1.000,00 KM po automatu i plaća se u skladu s članom 22 Zakona.

Član 70

(Mjesečna naknada za igre na automatima)

(1) Priređivač igre na automatima plaća mjesečnu naknadu u iznosu od 20% (dvadeset posto) od osnovice koju čini zbroj dnevnih obračuna svih automata, do desetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Dnevni obračun za pojedini automat utvrđuje se na način da se iznos svih uplata umanji za iznos isplaćenog dobitka igraču, a dobijena razlika predstavlja dnevni obračun za pojedini automat za igre na sreću.

(3) Poseban dnevni obračun vodi se i za automat s više sjedećih mjesta koji se smatra jednim automatom.

Član 71

(Prostorni, tehnički i drugi uslovi za automat-klub)

(1) Automat-klub mora imati najmanje šest automata za igre na sreću, a cjelokupna površina automat-kluba ne može biti manja od 15 m2.

(2) Priređivač je dužan Poreznoj upravi dostaviti potvrdu o ispunjavanju tehničkih i funkcionalnih karakteristika i svakog novog automata, prije stavljanja u upotrebu.

(3) Potvrdu o ispunjavanju tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata izdaje pravno lice iz člana 15 Zakona.

(4) Vrsta i serijski broj automata su istaknuti na vidnom mjestu na automatu.

(5) Centralni računarski sistem automat-kluba mora biti uvezan s informacionim sistemom Porezne uprave čime se osigurava nadzor i centralno umrežavanje svih automata jednog priređivača.

(6) Priređivač igara na automatima dužan je obezbijediti sistem nadzora koji će vjerodostojno pratiti, bilježiti i pohranjivati podatke o primljenim uplatama i isplatama te obezbijediti nepromjenjivost primljenih podataka za posljednjih pet godina.

(7) Automat za priređivanje igara na sreću mora biti konstruisan na način da na ukupan broj programiranih kombinacija isplaćuje igraču najmanje 80% (osamdeset posto) od vrijednosti uplata za učestvovanje u igri na sreću, uz bilježenje uplata odnosno isplata.

(8) Dobitak ili gubitak u igri na automatima određuje se putem RNG.

(9) Radno vrijeme automat-kluba u kojem se isključivo priređuju igre na automatima, može biti 24 sata.

(10) U slučaju da se prostor u kojem se pored igara na automatima priređuju i igre klađenja, radno vrijeme može biti svaki dan od 07.00 do 23.00 sata.

(11) Prostorni, tehnički i drugi uslovi za priređivanje igara na automatima, propisuju se Pravilnikom iz člana 13 Zakona.

Član 72

(Plombiranje)

(1) Automat za priređivanje igara na sreću u automat-klubu mora biti tehnički ispravan i plombiran.

(2) Plombiranje automata iz stava 1 ovog člana obavlja pravno lice iz člana 15 Zakona.

(3) i (4) (brisano)

Član 73

(Naljepnica za označavanje automata)

(1) Priređivač je dužan na vidnom mjestu automata istaknuti naljepnicu za označavanje s podacima o:

a) serijskom broju naljepnice,

b) nazivu priređivača i periodu trajanja odobrenja za igre na automatima,

c) nazivu pravnog lica iz člana 15 Zakona,

d) jedinstvenom serijskom broju automata,

e) adresi kasina odnosno automat-kluba u kojem je automat postavljen.

(2) Naljepnicu iz stava 1 ovog člana izdaje i evidentira Porezna uprava na period trajanja od jedne godine, na osnovu potvrde iz člana 15 Zakona.

(3) Troškove pribavljanja naljepnice snosi priređivač uz naknadu u iznosu od 20,00 KM.

(4) Izgled naljepnice uređuje se Pravilnikom iz člana 13 Zakona.

Član 74

(Pravila automat-kluba)

(1) Pravila automat-kluba donosi priređivač.

(2) Pravila automat-kluba sadrže:

a) uslove za ulazak u automat-klub,

b) dokaz o identitetu i kontroli igrača i posjetilaca,

c) upoznavanja igrača s načinom igranja,

d) radno vrijeme automat-kluba.

(3) Priređivač je dužan pravila automat-kluba staviti na uvid igraču odnosno posjetiocu i istaknuti na vidno mjesto u automat-klubu.

(4) Pravila automat-kluba prevode se na najmanje dva svjetska jezika i dostupna su igraču.

(5) Pravila iz stava 1 ovog člana, na koja Porezna uprava nije dala saglasnost, ne mogu se primjenjivati.

POGLAVLJE V. PRIREĐIVANJE ELEKTRONSKIH IGARA NA SREĆU

Član 75

(Elektronske igre na sreću)

(1) Elektronske igre na sreću (u daljnjem tekstu: elektronske igre) su igre na sreću koje su zasnovane na unaprijed snimljenim virtuelnim događajima kao što su snimke nogometa, klađenje na brojeve, utrke konja, pasa i sličnih utrka odnosno kompjuterski generisanih događaja u kojima se za izbor događaja ili rezultata koristi RNG.

(2) Video lutrija je elektronska igra koja se igra na elektronskim video lutrijskim terminalima koji su povezani u elektronsku kontrolisanu mrežu, pri čemu se rezultat igre odnosno odluka o dobitku i gubitku, generiše pomoću RNG, isključivo na jednom softveru priređivača.

(3) Video lutrijski terminal je poseban uređaj koji je putem virtuelne privatne mreže povezan sa softverom priređivača na kome se pomoću generatora slučajnih brojeva dobija rezultat svake pojedinačne igre koji se prikazuje na monitoru uređaja.

(4) Elektronski bingo i elektronski keno su igre na sreću kod kojih listić za igru, igrač kupuje na terminalu, a izvlačenje obavlja RNG, te se rezultat elektronski prenosi na terminal i prikazuje igraču.

(5) Elektronske igre mogu se priređivati u automat-klubu odnosno kladionici.

(6) Elektronske igre se mogu priređivati i na samoposlužnom terminalu iz člana 60 Zakona.

Član 76

(Odobrenje za priređivanje elektronskih igara)

(1) Porezna uprava donosi rješenje kojim se odobrava priređivanje elektronskih igara na sreću (u daljnjem tekstu: odobrenje za elektronske igre) uz ispunjenje uslova iz člana 77 Zakona.

(2) Rješenje iz stava 1 ovog člana sadrži:

a) naziv i sjedište priređivača,

b) poslovnu jedinicu priređivača,

c) prava i obaveze priređivača,

d) vrstu elektronskih igara koje se priređuju,

e) datum počinjanja priređivanja elektronskih igara,

f) period trajanja odobrenja,

g) naziv i osnovne oznake računarskog sistema.

(3) Odobrenje za elektronske igre donosi se na period trajanja odobrenja za igre na automatima odnosno odobrenja za klađenje.

Član 77

(Postupak za dobijanje odobrenja za elektronske igre)

(1) Postupak za dobijanje odobrenja za elektronske igre iz člana 76 stava 1 Zakona pokreće priređivač podnošenjem zahtjeva Poreznoj upravi.

(2) Priređivač je dužan uz zahtjev priložiti dokaze o ispunjenosti uslova i to da:

a) je pribavio odobrenje za igre na automatima, odnosno odobrenje za klađenje,

b) je donio pravila priređivanja elektronskih igara,

c) je ispunio prostorne, tehničke i druge uslove za priređivanje elektronskih igara,

d) je izmirio porezne obaveze 30 dana prije podnošenja zahtjeva,

e) je vlasnik odnosno korisnik uređaja odnosno opreme za priređivanje elektronskih igara,

f) je obavio certificiranje RNG opreme za priređivanje elektronskih igara,

g) je obavio tehnički pregled uređaja i opreme za priređivanje elektronskih igara.

Član 78

(Produženje odobrenja za elektronske igre)

(1) Porezna uprava donosi rješenje o produženju odobrenja za elektronske igre pod uslovom da je priređivač podnio zahtjev i dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 77 stava 2 tački b), c), d), e), f) i g) Zakona.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana s dokazima podnosi se Poreznoj upravi 30 dana prije isteka odobrenja za elektronske igre.

(3) Produženje odobrenja za elektronske igre donosi se na period trajanja produženja odobrenja za igre na automatima odnosno produženja odobrenja za klađenje.

(4) Rješenje iz stava 1 ovog člana sadrži:

a) naziv i sjedište priređivača,

b) poslovnu jedinicu priređivača,

c) prava i obaveze priređivača,

d) vrstu elektronskih igara koje se priređuju,

e) datum počinjanja priređivanja elektronskih igara,

f) period trajanja produženja,

g) naziv i osnovne oznake računarskog sistema.

(5) Odobrenje za elektronske igre Porezna uprava može produžiti više puta uz ispunjenje propisanih uslova.

Član 79

(Oduzimanje odobrenja za elektronske igre)

(1) Porezna uprava oduzima odobrenje za elektronske igre u skladu s članom 23 Zakona.

(2) Porezna uprava oduzima odobrenje za elektronske igre ukoliko priređivač prestane ispunjavati uslove iz člana 77 stava 2 Zakona.

Član 80

(Tehnički i drugi uslovi za priređivanje elektronskih igara)

(1) Potvrdu o ispunjavanju tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za priređivanje elektronskih igara priređivaču izdaje pravno lice u skladu s članom 15 Zakona.

(2) Priređivač je dužan Poreznoj upravi dostaviti potvrdu o ispunjavanju tehničkih i funkcionalnih karakteristika i svakog novog terminala, prije stavljanja u upotrebu.

(3) Priređivač je odgovoran za tačnost, ažuriranost i zaštitu tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala iz stava 1 ovog člana.

(4) Centralni računarski sistem priređivača elektronskih igara uvezuje se s informacionim sistemom Porezne uprave putem kojih se osigurava nadzor i centralno umrežavanje svih terminala.

(5) Priređivač je dužan omogućiti Poreznoj upravi pristup podacima na softveru za period od posljednjih pet godina.

(6) Tehnički i drugi uslovi za priređivanje elektronskih igara propisuju se Pravilnikom iz člana 13 Zakona.

Član 81

(Naljepnica za označavanje terminala)

(1) Priređivač je dužan na vidnom mjestu terminala istaknuti naljepnicu za označavanje s podacima o:

a) serijskom broju naljepnice,

b) nazivu priređivača i periodu trajanja odobrenja za elektronske igre,

c) nazivu pravnog lica iz člana 15 Zakona,

d) jedinstvenom serijskom broju terminala,

e) adresi prostora u kojem je terminal postavljen.

(2) Naljepnicu iz stava 1 ovog člana izdaje i evidentira Porezna uprava na period trajanja od jedne godine, na osnovu potvrde iz člana 15 Zakona.

(3) Troškove pribavljanja naljepnice snosi priređivač uz naknadu u iznosu od 20,00 KM.

(4) Izgled naljepnice uređuje se Pravilnikom iz člana 13 Zakona.

Član 82

(Mjesečna naknada za elektronske igre)

(1) Priređivač elektronskih igara plaća mjesečnu naknadu u iznosu od 20% (dvadeset posto) od osnovice za obračun mjesečne naknade iz stava 2 ovog člana, do desetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Osnovica za obračun mjesečne naknade čini zbir dnevnih obračuna svih terminala.

(3) Osnovica za dnevni obračun pojedinog terminala utvrđuje se na način da se iznos svih uplata umanji za iznos isplaćenog dobitka igraču, a razlika predstavlja dnevni obračun za pojedini terminal.

POGLAVLJE VI. PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PUTEM INTERNETA

Član 83

(Igre na sreću putem interneta)

(1) Igre na sreću putem interneta (u daljnjem tekstu: internet igre) su igre koje se priređuju na daljinu putem globalne internet mreže preko ličnih računara, mobilnih telefona ili drugih interaktivnih komunikacionih uređaja gdje igrač može odigrati igru samostalno kroz interakciju sa sistemom bez neposrednog predstavnika priređivača i smatra se načinom priređivanja igara na sreću iz člana 19 stava 1 tački b) i c) Zakona.

(2) Virtuelni račun igrača predstavlja jedinstveni račun dodijeljen od strane priređivača na koji igrač polaže novčana sredstva koja mu služe za uplate u internet igri ili prima novčana sredstva od ostvarenog dobitka u internet igri.

Član 84

(Odobrenje za priređivanje internet igara)

(1) Porezna uprava donosi rješenje kojim se odobrava priređivanje igara na sreću putem interneta (u daljnjem tekstu: odobrenje za internet igre) uz ispunjenje uslova iz člana 85 Zakona.

(2) Rješenje iz stava 1 ovog člana sadrži:

a) naziv i sjedište priređivača,

b) poslovnu jedinicu priređivača,

c) prava i obaveze priređivača,

d) vrstu igara na sreću koje se priređuju putem interneta,

e) datum počinjanja priređivanja igara na sreću,

f) period trajanja odobrenja,

g) naziv i osnovne oznake računarskog sistema.

(3) Odobrenje za internet igre donosi se na period trajanja odobrenja za priređivanje igara na sreću iz člana 19 stava 1 tački b) i c) Zakona.

Član 85

(Postupak za dobijanje odobrenja za internet igre)

(1) Postupak za dobijanje odobrenja za internet igre iz člana 84 stava 1 Zakona, pokreće priređivač podnošenjem zahtjeva Poreznoj upravi.

(2) Uz zahtjev za odobrenje za internet igre priređivač je dužan priložiti dokaze o ispunjenosti uslova i to da:

a) priređuje igre na sreću iz člana 19 stava 1 tački b) i c) Zakona,

b) je donio pravila priređivanja internet igara,

c) je ispunio prostorne, tehničke i druge uslove za priređivanje internet igara,

d) je izmirio porezne obaveze 30 dana prije podnošenja zahtjeva,

e) je vlasnik odnosno korisnik uređaja odnosno opreme za priređivanje internet igara,

f) posjeduje dokaz o otvorenom bankovnom računu preko kojeg će se vršiti novčane transakcije prilikom priređivanja internet igara,

g) posjeduje certifikat za priređivanje internet igara,

h) (brisano)

Član 86

(Produženje odobrenja za internet igre)

(1) Porezna uprava donosi rješenje o produženju odobrenja za internet igre pod uslovom da je priređivač podnio zahtjev i dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 85 stava 2 tački b), c), d), e), f), g) i h) Zakona.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana s dokazima podnosi se Poreznoj upravi 30 dana prije isteka odobrenja za internet igre.

(3) Produženje odobrenja za internet igre donosi se na period trajanje produženja odobrenja za priređivanje igara na sreću iz člana 19 stava 1 tački b) i c) Zakona.

(4) Rješenje iz stava 1 ovog člana sadrži:

a) naziv i sjedište priređivača,

b) poslovnu jedinicu priređivača,

c) prava i obaveze priređivača,

d) vrste igara na sreću koje se priređuju putem interneta,

e) datum počinjanja priređivanja internet igara,

f) period trajanja produženja,

g) naziv i osnovne oznake računarskog sistema.

(5) Odobrenje za internet igre Porezna uprava može produžiti više puta uz ispunjenje propisanih uslova.

Član 87

(Oduzimanje odobrenja za priređivanje internet igre)

(1) Porezna uprava oduzima odobrenje za internet igre u skladu s članom 23 Zakona.

(2) Porezna uprava oduzima odobrenje za internet igre ukoliko priređivač prestane ispunjavati uslove iz člana 85 stava 2 Zakona.

Član 88

(Novčana osiguranja za internet igre)

(1) Priređivač internet igara dužan je posjedovati garanciju banke sa sjedištem ili poslovnom jedinicom u Distriktu, s klauzulom "bez prigovora naplativa na prvi poziv" u visini od 200.000,00 KM, odnosno namjenski polog u istom iznosu, za cijeli period trajanja odobrenja iz člana 84 Zakona.

(2) Bankarska garancija, odnosno namjenski polog u iznosu iz stava 1 ovog člana koristi se za isplatu dobitka igraču i izmirenje obaveza po osnovu uplate javnih prihoda.

(3) Ako se iznos bankarske garancije ili namjenskog pologa iz stava 1 ovog člana smanji, priređivač je dužan u roku od 30 dana od dana smanjenja, dopuniti bankarsku garanciju ili namjenskog pologa, do punog iznosa sredstava.

(4) Ako priređivač, u roku iz stava 3 ovog člana, iznos bankarske garancije ili namjenskog pologa ne dopuni do punog iznosa, Porezna uprava, u skladu s članom 23 Zakona donosi rješenje o oduzimanju odobrenja za internet igre uz prethodno namirenje obaveza prema Distriktu.

(5) Namirenje obaveza iz stava 4 ovog člana vrši se realizovanjem bankarske garancije kao i pljenidbom sredstava.

(6) Banka koja je izdala garanciju odnosno kod koje je položen namjenski polog, dužna je isti dan obavijestiti Poreznu upravu u slučaju smanjenja sredstava iz stava 1 ovog člana.

Član 89

(Mjesečna naknada za priređivanje internet igara)

(1) Priređivač internet igara plaća mjesečnu naknadu u iznosu od 20% (dvadeset posto) od osnovice iz stava 2 ovog člana, do desetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Osnovica za obračun mjesečne naknade čini vrijednost ukupnih uplata umanjena za vrijednost ukupnih isplata u internet igrama.

Član 90

(Tehnički i drugi uslovi za priređivanje internet igara)

(1) Priređivač internet igara dužan je imati računarski sistem na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno hardver i softver preko kojih igrač učestvuje u internet igri putem globalne internet mreže.

(2) Priređivač je odgovoran za tačnost, ažuriranost i zaštitu tehničkih i funkcionalnih karakteristika opreme iz stava 1 ovog člana.

(3) Softver iz stava 1 ovog člana izrađuje pravno lice koje je registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast izrade i stavljanje u promet softvera i koji je certificiran od ovlaštenog pravnog lica za certificiranje.

(4) Softver iz stava 1 ovog člana može biti u vlasništvu priređivača ili priređivač posjeduje pravo korištenja softvera u svrhu priređivanja internet igara.

(5) Hardver iz stava 1 ovog člana u vlasništvu je priređivača internet igara.

(6) Softver i hardver moraju biti neprekidno povezani s informacionim sistemom Porezne uprave radi nadzora i kontrole finansijskog poslovanja.

(7) Zaposleni kod priređivača moraju imati dokaz o stručnom obrazovanju i osposobljenosti za priređivanje internet igara.

(8) Tehnički i drugi uslovi za priređivanje internet igara propisuju se Pravilnikom iz člana 13 Zakona.

Član 91

(Igrač internet igara)

(1) Igrač učestvuje u internet igrama s bilo kojeg uređaja koji ima mogućnost ulaska na internet mrežu.

(2) Igrač internet igara dužan je da se registruje za igre putem internet stranice priređivača popunjavanjem aplikacije za registraciju.

(3) Prilikom registracije, priređivač dodjeljuje igraču jedinstveni broj računa koji je nepromjenjiv i preko kojeg se vrše sve transakcije unutar sistema internet igara, kao i evidencija transakcija svakog igrača lično.

(4) Aplikacija za registraciju sadrži sljedeće podatke:

a) ime, prezime, adresu prebivališta i datum rođenja igrača,

b) korisničko ime igrača,

c) adresu elektronske pošte igrača,

d) lozinku,

e) izbor tajnog ličnog pitanja s unosom odgovora radi potvrde autentičnosti igrača prilikom isplate,

f) potvrdu da je igrač upoznat s pravilima internet igara prije slanja zahtjeva za registraciju.

(5) Igrač se može registrovati samo s jednim nalogom kod priređivača internet igara, odnosno adrese elektronske pošte koja može biti validna samo jednom.

(6) Priređivač internet igara dužan je zabraniti učestvovanje u igri pojedinom igraču ako nije registrovan za učestvovanje u igri.

(7) Priređivač internet igara dužan je obezbijediti sigurnu, odnosno anonimnu internet listu svih učesnika u igri.

(8) Priređivač je dužan sve lične podatke dobijene o igraču čuvati kao poslovnu tajnu i omogućiti pristup podacima u zakonom propisanim slučajevima.

(9) Priređivač je dužan u svakom trenutku omogućiti igraču kompletan uvid u stanje računa.

(10) Priređivač je dužan obezbijediti internet domene putem koje se pristupa internet igrama.

Član 92

(Informatička oprema priređivača)

(1) Priređivač internet igara dužan je obezbijediti informatičku opremu koja omogućava Poreznoj upravi nadzor i kontrolu finansijskih transakcija.

(2) Priređivač internet igara dužan je Poreznoj upravi dostaviti pet različitih šifri.

(3) Svi podaci koji se odnose na internet igre smješteni su na teritoriji Bosne i Hercegovine, i internet vezom su dostupni Poreznoj upravi.

(4) Priređivač internet igara dužan je obezbijediti pohranu podataka iz stava 3 ovog člana.

(5) Priređivač internet igara dužan je omogućiti Poreznoj upravi pristup podacima iz stava 3 ovog člana, za period od posljednjih pet godina.

(6) U slučaju vođenja sudskog postupka podaci iz stava 5 ovog člana čuvaju se do pravosnažnosti postupka.

Član 93

(Internet stranica priređivača)

(1) Priređivač internet igara ima svoju internet stranicu, na kojoj su istaknuti sljedeći podaci:

a) naziv priređivača internet igara,

b) sjedište priređivača internet igara,

c) broj i datum odobrenja za internet igre,

d) upozorenje da igre na sreću izazivaju zavisnost, stres, utiču na zdravlje, kao i mogućnost gubitka značajnih novčanih sredstava,

e) linkove do internet stranica organizacija koje su specijalizovane za pomoć igraču kod kojih je nastao problem zavisnosti od kockanja,

f) linkove do zakonskih tekstova i procedura za internet igre,

g) linkove do bilansa stanja, bilansa uspjeha i poslovanja priređivača za posljednju poslovnu godinu,

h) pravila priređivanja internet igara.

(2) Priređivač internet igara dužan je redovno ažurirati sadržaj internet stranice.

Član 94

(Transakcije u internet igrama)

(1) Uplate, isplate i finansijsko poslovanje u internet igrama vrši se preko bankovnog računa priređivača otvorenog u Bosni i Hercegovini.

(2) Visina sredstava na računu iz stava 1 ovog člana, kontinuirano u periodu trajanja odobrenja iz člana 84 Zakona, odgovara najmanje ukupnom iznosu sredstava na virtuelnom računu igrača.

(3) Priređivač internet igara dužan je na zahtjev Porezne uprave omogućiti pristup bankovnom računu iz stava 1 ovog člana.

(4) Način korištenja virtuelnog računa propisuje se Pravilnikom iz člana 13 Zakona.

Član 95

(Uplate za učestvovanje u internet igrama)

(1) Registrovani igrač vrši uplatu za učestvovanje u internet igrama:

a) putem bezgotovinskog poslovanja,

b) preko igračevog bankovnog računa ili kartice putem internet transfera,

c) posebnog računa otvorenog u banci,

d) i na drugi zakonom propisan način koji omogućava internet poslovanje.

(2) Uplata odnosno isplata s računa igrača može se vršiti ako je igrač registrovan i posjeduje virtuelni račun kod priređivača internet igara.

(3) Priređivač internet igara pri svakoj uplati odnosno isplati dužan je da provjeri i potvrdi registraciju igrača, potvrdi igru igrača i osigura da se pravila koja se odnose na internet igre primjenjuju u skladu sa Zakonom.

POGLAVLJE VII. PRIREĐIVANJE TOMBOLE BINGO U ZATVORENOM PROSTORU

Član 96

(Tombola bingo u zatvorenom prostoru)

(1) Tombola bingo u zatvorenom prostoru (u daljnjem tekstu: tombola bingo) je igra na sreću koju priređuje sportsko društvo i sportski savez isključivo u zatvorenom prostoru.

(2) Tombola bingo je igra na sreću koja se ne prenosi putem sredstava javnog informisanja.

(3) Igrač tombole binga ima tombolsku karticu na kojoj su unaprijed upisani brojevi u skladu s pravilima igre.

(4) Igrač tombole binga je ostvario dobitak ako su brojevi upisani na tombolskoj kartici izvučeni.

Član 97

(Odobrenje i produženje odobrenja za priređivanje tombole binga)

(1) Porezna uprava donosi rješenje kojim se odobrava priređivanje tombole binga u zatvorenom prostoru (u daljnjem tekstu: odobrenje za tombolu bingo) uz ispunjenje uslova iz člana 98 Zakona.

(2) Rješenje iz stava 1 ovog člana sadrži:

a) naziv i sjedište priređivača,

b) poslovnu jedinicu priređivača,

c) prava i obaveze priređivača,

d) datum počinjanja priređivanja tombole binga,

e) period trajanja odobrenja,

f) visinu i način plaćanja naknada.

(3) Odobrenje za tombolu bingo izdaje se na period trajanja od jedne godine.

(4) Porezna uprava donosi rješenje o produženju odobrenja za tombolu bingo pod uslovom da je priređivač podnio zahtjev i dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 98 Zakona.

(5) Zahtjev iz stava 4 ovog člana s dokazima podnosi se Poreznoj upravi 30 dana prije isteka odobrenja za igre na sreću.

(6) Ako priređivač ne podnese dokaze u roku iz stava 5 ovog člana, Porezna uprava određuje naknadni rok.

(7) Ako priređivač dostavi dokaze iz stava 4 ovog člana nakon proteka roka iz stava 5 ovog člana, zahtjev za produženje odobrenja za tombolu bingo, smatrat će se kao zahtjev za dobijanje odobrenja za tombolu bingo.

(8) Rješenje iz stava 4 ovog člana sadrži:

a) naziv i sjedište priređivača,

b) poslovnu jedinicu priređivača,

c) prava i obaveze priređivača,

d) datum počinjanja priređivanja tombole binga,

e) period trajanja produženja,

f) visinu i način plaćanja naknada.

(9) Odobrenje za priređivanje tombole binga Porezna uprava rješenjem može produžiti više puta uz ispunjavanje propisanih uslova.

Član 98

(Postupak za dobijanje odobrenja za tombolu bingo)

(1) Postupak za dobijanje odobrenja za tombolu bingo iz člana 97 Zakona, pokreće priređivač podnošenjem zahtjeva Poreznoj upravi.

(2) Priređivač je dužan uz zahtjev priložiti dokaze o ispunjenosti uslova i to da:

a) je registrovan kod Osnovnog suda,

b) je uplatio jednokratnu naknadu za priređivanje tombole binga,

c) je donio pravila za priređivanje tombole binga,

d) je ispunio prostorne, tehničke i druge uslove,

e) je vlasnik odnosno korisnik prostora,

f) je izmirio porezne obaveze 30 dana prije podnošenja zahtjeva,

g) je vlasnik odnosno korisnik uređaja i opreme za priređivanje tombole binga,

h) je obavio tehnički pregled uređaja i opreme za priređivanje tombole binga,

i) osnivač odnosno menadžer i lica povezana s vlasničkom odnosno menadžerskom strukturom nisu osuđivana za kaznena djela kaznom zatvora dužom od tri mjeseca, osim za kaznena djela iz oblasti saobraćaja.

(3) Na postupak za dobijanje odobrenja za tombolu bingo ne primjenjuje se član 21 Zakona.

Član 99

(Oduzimanje odobrenja za tombolu bingo)

(1) Porezna uprava donosi rješenje o oduzimanju odobrenja za priređivanje tombole binga ako utvrdi da:

a) je odobrenje za tombolu bingo doneseno na osnovu neistinitih odnosno netačnih podataka,

b) nije započeto s priređivanjem tombole binga u roku određenom u odobrenju,

c) da se u toku priređivanja tombole binga prestane s ispunjavanjem prostornih, tehničkih i drugih uslova iz člana 98 Zakona,

d) su prekršena pravila za priređivanje tombole binga,

e) nisu plaćene obaveze po osnovu javnih prihoda propisane ovim ili drugim zakonom ili se igraču ne isplaćuje dobitak,

f) se ne dopušta ili na drugi način sprečava nadzor, propisan ovim zakonom ili otežava sprovođenje nadzora,

g) se netačno prikazuje ili prikriva ostvareni promet,

h) se pozajmljuje novac igraču,

i) se krši odobrenje za tombolu bingo,

j) je bez saglasnosti Porezne uprave izvršen upis promjene vlasničke strukture u registru poslovnih i drugih subjekata,

k) se ne postupa u skladu s propisima o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

(2) Rješenje iz stava 1 ovog člana sadrži:

a) naziv i sjedište priređivača,

b) poslovnu jedinicu priređivača,

c) prava i obaveze priređivača,

d) datum zabrane priređivanja tombole binga,

e) razlog za oduzimanje odobrenja za tombolu bingo.

Član 100

(Jednokratna naknada za odobrenje za tombolu bingo)

(1) Jednokratna naknada za dobijanje odobrenja za priređivanje tombole bingo na period trajanja od jedne godine iznosi 5.000,00 KM.

(2) Jednokratna naknada za produženje odobrenja iz stava 1 ovog člana na period trajanja od jedne godine iznosi 1.000,00 KM.

Član 101

(Mjesečna naknada za tombolu bingo)

(1) Priređivač tombole binga plaća mjesečnu naknadu u iznosu od 20% (dvadeset posto) od osnovice iz stava 2 ovog člana, do desetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Osnovica za obračun mjesečne naknade iz stava 1 ovog člana je ukupna vrijednost prodatih tombolskih kartica.

Član 102

(Prostorni, tehnički i drugi uslovi za priređivanje tombole binga)

(1) Prostor u kojem se priređuje tombola bingo ne može biti manji od 80 m2.

(2) Tombola bingo se može priređivati jednom ili više puta sedmično u skladu s pravilima igre.

(3) Priređivač je dužan Poreznoj upravi dostaviti potvrdu o ispunjavanju tehničkih i funkcionalnih karakteristika svakog novog uređaja i opreme za priređivanje tombole binga, prije stavljanja u upotrebu.

(4) Potvrdu iz stava 3 ovog člana o ispunjavanju tehničkih i funkcionalnih karakteristika uređaja i opreme izdaje pravno lice u skladu s članom 15 Zakona.

(5) Priređivač je dužan obezbijediti sistem nadzora koji će vjerodostojno pratiti, bilježiti i pohranjivati tombolske kartice i podatke o primljenim uplatama i isplatama za posljednih pet godina.

(6) Radno vrijeme tombole binga može biti svaki dan od 7.00 do 23.00 sata.

(7) Prostorni, tehnički i drugi uslovi za priređivanje tombole binga, kao i obrasci primljenih, prodatih i neprodatih tombolskih kartica uređuju se Pravilnikom iz člana 13 Zakona.

Član 103

(Tombolske kartice)

(1) Priređivač može stavljati u promet tombolske kartice koje ovjerava Porezna uprava.

(2) Porezna uprava za svakog priređivača vodi evidenciju o količinama i serijama ovjerenih tombolskih kartica.

(3) Tombolske kartice mogu se isključivo prodavati u prostoru u kojem se igra priređuje.

(4) Cijenu tombolske kartice priređivač utvrđuje cjenovnikom koji ovjerava Porezna uprava.

POGLAVLJE VIII. IGRE BEZ OSTVARIVANJA DOBITAKA U NOVCU

Odjeljak A. Nagradna igra

Član 104

(Priređivanje nagradne igre)

(1) Nagradnom igrom smatra se igra za koju se radi promocije vlastitih proizvoda i usluga ne traži posebna uplata za učestvovanje u igri, pri čemu se priređivač nagradne igre obavezuje izvučenom dobitniku da dodijeli nagradu u robi ili usluzi.

(2) Nagradne igre može priređivati pravno lice ili preduzetnik koji je upisan u registarski sud odnosno registar nadležne institucije u Bosni i Hercegovini i ima odobrenje Porezne uprave.

(3) Priređivač nagradne igre na teritoriji Distrikta ne može biti inostrani priređivač.

(4) Prijavljivanje učesnika u nagradnoj igri putem poziva u svim oblicima elektronskih komunikacionih mreža te putem SMS usluga ne smatra se posebnom uplatom za učestvovanje pod uslovom da cijena po pozivu odnosno SMS usluzi, ne prelazi iznos utvrđen posebnim propisom koji donosi nadležno regulatorno tijelo za elektronske komunikacije.

(5) Nagradnom igrom ne smatra se društvena igra znanja odnosno kviz.

(6) Pravila nagradne igre utvrđuje priređivač nagradne igre, a primjenjuju se nakon dobijenog odobrenja Porezne uprave i njihove objave u elektronskim ili drugim javnim medijima.

(7) Nagradna igra ne može biti priređena po pravilima igara na sreću, a priređivač nagradne igre ne može formirati fond dobitaka uplatama učesnika nagradne igre.

(8) Nagradni fond može se sastojati isključivo od dobara i usluga koje dobitnik ne može zamijeniti za novac, a čija ukupna vrijednost po tržišnim cijenama ne može preći 200.000,00 KM po nagradnoj igri.

(9) Ako nagradni fond nakon završetka igre nije podijeljen, priređivač nagradne igre dužan ga je prodati na javnom konkursu, a sredstva ostvarena prodajom uplaćuju se u budžet Distrikta u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

(10) Od utvrđene vrijednosti fonda nagradne igre priređivač plaća naknadu u iznosu od 6% (šest posto) i to ravnomjerno po 1,5% (jedan zarez pet posto) za:

a) Crveni krst/križ Brčko distrikta Bosne i Hercegovine,

b) Caritas Brčko distrikta Bosne i Hercegovine,

c) Merhamet Brčko distrikta Bosne i Hercegovine,

d) Kolo srpskih sestara "Majka Jevrosima" Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

(11) Uslovi, način priređivanja, pravila priređivanja nagradne igre uređuju se Pravilnikom iz člana 13 Zakona.

Odjeljak B. Zabavna igra

Član 105

(Priređivanje zabavne igre)

(1) Zabavnom igrom smatra se igra na računaru, simulatoru, video automatu, fliperu i drugim sličnim uređajima koji se stavljaju u pogon pomoću novca ili žetona, kao i pikado, bilijar i druge slične igre u kojima se učestvuje uz naplatu, a u kojima učesnik ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima ili pravima, već pravo na jednu ili više besplatne igre iste vrste.

(2) Priređivač zabavne igre može biti pravno lice ili preduzetnik koji je upisan u registar i ima odobrenje Porezne uprave.

(3) Zabavna igra se priređuje u objektu koji mora biti površine najmanje 3m2 za svaki uređaj iz stava 1 ovog člana.

(4) Uređaji iz stava 1 ovog člana imaju posebnu naljepnicu za označavanje koju izdaje i evidentira Porezna uprava na period trajanja od jedne godine.

(5) Troškove pribavljanja naljepnice snosi priređivač uz naknadu u iznosu od 20,00 KM.

(6) Uslovi, način priređivanja zabavne igre, dobijanje odobrenja kao i tehnička ispravnost uređaja za zabavu uređuju se Pravilnikom iz člana 13 Zakona.

POGLAVLJE IX. POREZ NA DOBITAK OD IGARA NA SREĆU

Član 106

(Osnovica za oporezivanje)

(1) Obveznik poreza na dobitak od igara na sreću jeste svaki igrač koji ostvari dobitak od lutrijskih igara na sreću i igara u kasinu.

(2) Dobitak od igara u kasinu je svaki prihod koji igrač može ostvariti u novcu, robi, uslugama ili pravima bez obzira na visinu uložene vrijednosti.

(3) Osnovica poreza na dobitak od igara na sreću jeste svaki pojedinačni dobitak iz stava 1 ovog člana.

(4) Priređivač igara u kasinu uplaćuje porez na dobitak od igara u kasinu koji ostvari fizičko lice, prema sjedištu priređivača.

(5) Poslovnica entitetske lutrije uplaćuje porez na dobitak od lutrijskih igara prema mjestu prebivališta igrača koji je ostvario dobitak.

(6) Za dobitak koji se sastoji od stvari odnosno prava, osnovica poreza je tržišna vrijednost stvari odnosno prava u momentu ostvarivanja dobitka.

Član 107

(Iznos poreza na dobitke)

(1) Porez na dobitak kod lutrijskih igara na sreću je proporcionalan i iznosi 10% (deset posto) od osnovice koju čini svaki pojedinačni dio dobitka koji prelazi iznos od 100,00 KM.

(2) Porez na dobitak kod lutrijskih igara na sreću obračunava priređivač i odbija od svakog dobitka prije isplate ostatka dobitka igraču.

(3) Porez na dobitak kod igara u kasinu, po stopi od 25% (dvadeset pet posto) obračunava priređivač i odbija ga od svakog dobitka prije isplate ostatka dobitka igraču.

Član 108

(Evidentiranje i plaćanje poreza)

(1) Priređivač igara u kasinu dužan je porez na dobitak evidentirati u svojim poslovnim knjigama i prijaviti Poreznoj upravi najkasnije do desetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Priređivač igara u kasinu porez na dobitak plaća do desetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec na Jedinstveni račun Trezora Distrikta.

(3) Poslovnica entitetske lutrije, za dobitak koji prelazi iznos od 100,00 KM, dužna je evidentirati porez u svojim poslovnim knjigama.

(4) Poslovnica entitetske lutrije porez iz stava 3 ovog člana prijavljuje Poreznoj upravi najkasnije do desetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(5) Porez na dobitak iz stava 1 i stava 4 ovog člana prijavljuje se na obrascu, koji se uređuje Pravilnikom iz člana 13 Zakona.

POGLAVLJE X. NADZOR NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA

Član 109

(Nadzor)

(1) Nadzor nad sprovođenjem odredaba Zakona i podzakonskih akata donesenih na osnovu Zakona vrši Porezna uprava.

(2) Porezna uprava je dužna izvještavati Vladu dva puta godišnje o primjeni Zakona.

Član 110

(Službenik eksterne kontrole)

(1) Službenik eksterne kontrole Porezne uprave vrši kontrolu igara na sreću iz člana 19 Zakona u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi.

(2) Službeniku eksterne kontrole iz stava 1 ovog člana zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću iz poglavlja IV, V, VI i VII Zakona.

POGLAVLJE XI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Član 111

(Novčane kazne)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 30.000,00 KM kaznit će se za prekršaj priređivač ako:

a) postupa suprotno zabranama (član 5 Zakona),

b) se u objektu u kojem se priređuju igre na sreću nalazi lice mlađe od 18 godina, licu mlađem od 18 godina omogući učestvovanje u igrama na sreću putem samoposlužnog terminala i ako bilo koji medij u Distriktu objavi oglas ili reklamu u vezi s igrom na sreću u radijskim ili televizijskim programima ili u štampanim medijima namijenjenim za djecu i maloljetnike (član 6 Zakona,

c) dobitke ne isplaćuje u propisanim rokovima (član 11 Zakona),

d) ne izvrši certificiranje (član 14 Zakona),

e) ne posjeduje potvrdu o obavljenom tehničkom pregledu uređaja i opreme (član 15 Zakona),

f) ne obezbijedi neprekidni videonadzor i čuvanje podataka (član 18 Zakona),

g) bez saglasnosti Porezne uprave izvrši promjenu vlasničke strukture (član 24 Zakona),

h) izvrši preseljenje na novu lokaciju bez odobrenja Porezne uprave (član 25 Zakona),

i) priređuje igre na sreću koje ne obuhvataju igre u kasinu, igre na automatima i turnir u kasinu (član 33 i član 34 Zakona),

j) priređuje igre u kasinu bez odobrenja Porezne uprave (član 36 Zakona),

k) ne obezbijedi i ne dopuni novčano osiguranje za igre na sreću u kasinu (član 38 Zakona),

l) ne obezbijedi riziko polog za kasino (član 39 Zakona),

m) ne plaća godišnju naknadu za kasino (član 41 Zakona),

n) ne plaća mjesečnu naknadu za kasino (član 42 Zakona),

o) ne vodi podatke o dnevnom obračunu u kasinu (član 43 Zakona),

p) ne obezbijedi prostorne, tehničke i druge uslove za priređivanje igre na sreću u kasinu (član 44 Zakona),

r) ošteti ili skine naljepnicu Porezne uprave (član 45 Zakona),

s) ne obezbijedi deviznu blagajnu, zaštićen prostor za čuvanje novca i drugih vrijednosti (član 46 Zakona),

t) postupa suprotno pravilima kasina (član 47 Zakona),

u) ne utvrđuje, ne provjerava i ne evidentira identitet svih lica koja ulaze u kasino, ne istakne obavijest o odgovornom igranju, te ne obezbijedi fizičku zaštitu svim licima koja se nalaze u prostoru kasina (član 48 Zakona),

v) zaposleni u kasinu postupaju suprotno zabranama (član 49 Zakona),

z) priređuje igre na sreću koje ne obuhvataju klađenje (član 51 Zakona),

aa) priređuje klađenje bez odobrenja Porezne uprave (član 53 Zakona),

bb) ne obezbijedi i ne dopuni novčano osiguranje za klađenje (član 55 Zakona),

cc) ne obavijesti Poreznu upravu o postavljanju RNG uređaja i ne plaća naknadu za postavljanje RNG uređaja po svakoj kladionici (član 57 Zakona),

dd) ne plaća mjesečnu naknadu za klađenje (član 58 Zakona),

ee) prima uplate za klađenje suprotno odredbama Zakona (član 59 Zakona),

ff) koristi samoposlužni terminal izvan prostora kladionice, benzinske pumpe, ugostiteljskog objekta u kojem se poslužuju samo pića i napici, ne čuva i ne evidentira podatke o primljenim uplatama i isplatama (član 60 Zakona),

gg) ošteti ili skine naljepnicu Porezne uprave (član 61 Zakona),

hh) ne obezbijedi prostorne, tehničke i druge uslove za kladionicu (član 62 Zakona),

ii) postupa suprotno pravilima kladionice (član 63 Zakona),

jj) priređuje igre na automatima bez odobrenja Porezne uprave (član 66 Zakona),

kk) ne obezbijedi i ne dopuni novčano osiguranje za igre na automatima (član 68 Zakona),

ll) ne plaća mjesečnu naknadu za igre na automatima (član 70 Zakona),

mm) ne obezbijedi prostorne, tehničke i druge uslove za priređivanje igre na automatima (član 71 Zakona),

nn) ošteti ili skine plombu (član 72 Zakona),

oo) ošteti ili skine naljepnicu Porezne uprave (član 73 Zakona), pp) postupa suprotno pravilima automat-kluba (član 74 Zakona),

rr) priređuje elektronske igre bez odobrenja Porezne uprave (član 76 Zakona),

ss) ne obezbijedi tehničke i druge uslove za priređivanje elektronskih igara (član 80 Zakona),

tt) ošteti ili skine naljepnicu Porezne uprave (član 81 Zakona),

uu) ne plaća mjesečnu naknadu za priređivanje elektronske igre (član 82 Zakona),

vv) priređuje internet igre bez odobrenja (član 84 Zakona),

zz) ne obezbijedi i ne dopuni novčano osiguranje za internet igre (član 88 Zakona),

aaa) ne plaća mjesečnu naknadu za priređivanje internet igara (član 89 Zakona),

bbb) ne obezbijedi tehničke i druge uslove za priređivanje internet igre (član 90 Zakona),

ccc) ne registruje igrača internet igara, ne omogući igraču kompletan uvid u stanje računa, ne čuva lične podatke o igraču kao poslovnu tajnu i onemogući pristup podacima u zakonom propisanim slučajevima (član 91 Zakona),

ddd) ne obezbijedi informatičku opremu (član 92 Zakona), eee) nema ažuriranu internet stranicu (član 93 Zakona),

fff) stanje bankovnih računa ne odgovara iznosu sredstava na virtualnim računima igrača i ako se transakcije u internet igri ne obavljaju preko bankovnih računa priređivača otvorenih u Bosni i Hercegovini (član 94 Zakona),

ggg) se uplate u internet igrama obavljaju suprotno ovom zakonu (član 95 Zakona),

hhh) priređuje tombolu bingo bez odobrenja Porezne uprave (član 97 Zakona),

iii) ne plaća mjesečnu naknadu za priređivanje tombole binga (član 101 Zakona),

jjj) ne obezbijedi prostorne, tehničke i druge uslove za priređivanje tombole binga (član 102 Zakona),

kkk) priredi tombolu bingo putem tombolskih kartica koje nije ovjerila i evidentirala Porezna uprava, prodaje tombolske kartice van prostora u kojem se igra priređuje i prodaje tombolske kartice po cjenovniku koji nije ovjerila Porezna uprava (član 103 Zakona).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 30.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslovnica entitetske lutrije ako:

a) postupa suprotno zabranama (član 5 Zakona),

b) se u objektu u kojem se priređuju lutrijske igre na sreću nalazi lice mlađe od 18 godina i ako bilo koji medij u Distriktu objavi oglas ili reklamu u vezi s lutrijskom igrom na sreću u radijskim ili televizijskim programima ili u štampanim medijima namijenjenim za djecu i maloljetnike (član 6 Zakona),

c) ne evidentira uplate i isplate i isplaćuje dobitke suprotno Zakonu (član 11 Zakona),

d) bez saglasnosti Porezne uprave izvrši promjenu vlasničke strukture (član 24 Zakona),

e) priređuje igre na sreću bez odobrenja Porezne uprave (član 28 Zakona).

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 30.000,00 KM kaznit će se za prekršaj banka ako ne postupi u skladu s članom 38 stavom 6, članom 55 stavom 6, članom 68 stavom 6 i članom 88 stavom 6 Zakona.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice priređivača za prekršaje iz stava 1 ovog člana.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 30.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

a) priredi nagradnu igru suprotno Zakonu (član 104 Zakona),

b) priredi zabavnu igru suprotno Zakonu (član 105 Zakona),

c) postupa suprotno zabranama (član 5 Zakona).

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 20.000,00 KM kaznit će se za prekršaj preduzetnik ako:

a) priredi nagradnu igru suprotno Zakonu (član 104 Zakona),

b) priredi zabavnu igru suprotno Zakonu (član 105 Zakona),

c) postupa suprotno zabranama (član 5 Zakona).

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 30.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako obavlja tehnički pregled uređaja i opreme bez odobrenja Porezne uprave iz člana 15 Zakona.

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj priređivač i podružnica entitetske lutrije ako ne postupe u skladu s članom 7 stavom 5 Zakona.

Član 111a

(Novčana kazna za neplaćanje mjesečne naknade)

Ako priređivač ne uplati mjesečnu naknadu u roku iz člana 114a stava 2 ovog zakona, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5.000, 00 KM do 30.000,00 KM.

Član 112

(Zaštitne mjere)

(1) Za prekršaj iz člana 111 stava 1 tački a), d), e), h), i), k), l), m), n), z), bb), cc), dd), kk), ll), uu), zz), aaa) i iii) Zakona, uz izricanje novčane kazne, može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti od 30 dana.

(2) Za prekršaj iz člana 111 stava 1 tački j), aa), jj), rr),vv), hhh) Zakona, uz izricanje zaštitne mjere zabrane obavljanja djelatnosti od šest mjeseci može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta.

(3) Porezna uprava oduzima uređaje i opremu iz stava 2 ovog člana, u slučaju da priređivač igara na sreću ne otkloni razloge koji su doveli do zabrane obavljanja djelatnosti iz stava 2 ovog člana.

(4) Uz novčanu kaznu, priređivaču internet igara može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta, odnosno opreme za priređivanje internet igara ako:

a) se utvrdi da ne posjeduje certifikat za priređivanje internet igara (član 85 stav 2 tačka g) Zakona),

b) se utvrdi da softver nije izradilo registrovano pravo lice (član 90 stav 3 Zakona),

c) se utvrdi da priređivač prima uplate u igri ili vrši isplate suprotno Zakonu (član 95 Zakona).

(5) Za prekršaj iz člana 111 stava 1 tačke b) Zakona, u slučaju da se licu mlađem od 18 godina omogući učestvovanje u igrama na sreću putem samoposlužnog terminala, priređivaču se uz izricanje novčane kazne oduzima važeće odobrenje odnosno produženje odobrenja za priređivanje igara na sreću do perioda na koje je dato, s tim da priređivač ne može podnijeti zahtjev za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću u naredne dvije godine, od dana isteka važećeg odobrenja.

Član 113

(Novčane kazne za fizičko lice)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 6.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako:

a) postupi suprotno zabranama iz člana 5 Zakona,

b) priredi igre na sreću iz člana 19 Zakona.

(2) Za učinjeni prekršaj iz stava 1 ovog člana može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji je služio za izvršenje prekršaja.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako priredi nagradnu igru.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako priredi zabavnu igru.

(5) Novčanom kaznom iz stava 4 ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice, korisnik, odnosno vlasnik prostora u kojem se priređuje zabavna igra.

DIO TREĆI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 114

(Prelazne odredbe)

(1) Priređivač igara na sreću koji do dana početka primjene Zakona priređuje igre na sreću u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i zabavnim igrama (Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, brojevi: 37/04 i 19/07) i Odlukom o sprovođenju Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama (Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj 4/08) igre na sreću priređuje do isteka trajanja odobrenja.

(2) Priređivač igara na sreću iz stava 1 ovog člana, može produžiti odobrenje za priređivanje igara na sreću ako 30 dana prije isteka odobrenja podnese zahtjev Poreznoj upravi u skladu sa Zakonom.

(3) Podružnica entitetske lutrije koja na dan početka primjene Zakona priređuje lutrijske igre na sreću na teritoriji Distrikta, dužna je u roku od 30 dana od dana početka primjene Zakona pokrenuti postupak za dobivanje odobrenja za priređivanje lutrijskih igara na sreću u skladu s članom 29 Zakona.

(3) Priređivač i poslovnica entitetske lutrije dužni su od dana stupanja na snagu Zakona, a do dana početka primjene Zakona uskladiti svoje poslovanje s odredbama Zakona.

(5) Priređivač igara na sreću dužan je pribaviti certifikat o usklađenosti od ovlaštene laboratorije iz člana 14 Zakona i potvrdu o obavljenom tehničkom pregledu od pravnog lica iz člana 15 Zakona u roku od šest mjeseci od dana sticanja uslova za obavljanje certificiranja odnosno tehničkog pregleda uređaja i opreme.

(6) Izuzetno, priređivač igara na sreću koji ima izdat certifikat od ovlaštene laboratorije koji se primjenjuje u Bosni i Hercegovini, takav certifikat se priznaje do isteka trajanja odobrenja ili produženja odobrenja za priređivanje igara na sreću, odnosno do sticanja uslova za obavljanje certificiranja uređaja i opreme iz stava 5 ovog člana.

(7) Priređivač iz stava 6 ovog člana, dužan je pribaviti potvrdu o obavljenom tehničkom pregledu od pravnog lica iz člana 15 Zakona, u roku od šest mjeseci od dana sticanja uslova za obavljanje tehničkog pregleda uređaja i opreme.

(8) Uplaćenu naknadu za dobijanje odobrenja odnosno produženje odobrenja za priređivanje igara na sreću iz članova 40, 41, 56, 69 i 100 Zakona, Porezna uprava neće vratiti ako uređaj i oprema za priređivanje igara na sreću ne ispune uslove za dobijanje certifikata o usklađenosti odnosno potvrdu o obavljenom tehničkom pregledu uređaja i opreme.

Član 114a

(Plaćanje naknade do uspostave informacionog sistema)

(1) Do uspostave informacionog sistema Porezne uprave, a najduže na period do dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, priređivač plaća naknadu u sljedećim mjesečnim iznosima:

a) za igre na sreću u kasinu plaća se naknada u iznosu od 5.000,00 KM za svaki kasino,

b) za igre na sreću klađenja plaća se naknada u iznosu od 400,00 KM za svaku kladionicu,

c) za igre na sreću na samoposlužnom terminalu plaća se naknada u iznosu od 200,00 KM po svakom samoposlužnom terminalu,

d) za igre na sreću na automatu plaća se naknada u iznosu od 100,00 KM za svaki automat,

e) za igre na sreću na terminalu za elektronske igre plaća se naknada u iznosu od 100,00 KM po svakom terminalu za elektronske igre,

f) za igre na sreću putem interneta plaća se naknada u iznosu od 1.500,00 KM za svako sjedište priređivača.

(2) Mjesečna naknada iz stava 1 ovog člana plaća se do desetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Član 114b

(Postupci koji nisu pravosnažno okončani)

(1) Svi slučajevi, odnosno postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu pravosnažno okončani završit će se po odredbama ovog zakona.

(2) Odredbe članova 30, 31 i 32 ovog zakona primjenjuju se od 1. 7. 2022. godine.

Član 115

(Započeti postupci)

Svi slučajevi, odnosno postupci koji do dana početka primjene Zakona nisu pravosnažno okončani završit će se po odredbama propisa koji je bio na snazi u vrijeme kada je slučaj nastao, odnosno u vrijeme pokretanja postupka.

Član 116

(Provedbeni propisi)

Direktor Direkcije dužan je do početka primjene Zakona donijeti Pravilnik iz člana 13 Zakona i Odluku iz člana 7 Zakona.

Član 116a

(Rok za donošenje podzakonskog akta)

Direktor Direkcije dužan je do uspostave informacionog sistema Porezne uprave, a najduže u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti Pravilnik iz člana 5 ovog zakona.

Član 116b

(Ograničavajuće odredbe u odnosu na vrijeme primjene propisa)

Odlaže se primjena člana 42, člana 43, člana 44 stava 7, člana 58, člana 62 stava 6, člana 70, člana 71 stava 5, člana 80 stava 4, člana 82, člana 89, člana 90 stava 6 i člana 111 stava 1 tački n), o), dd), ll), uu) i aaa) Zakona, do uspostave informacionog sistema Porezne uprave, a najduže na period do dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 117

(Stavljanje van snage)

Danom početka primjene Zakona stavlja se van snage Zakon o igrama na sreću i zabavnim igrama (Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, brojevi: 37/04 i 19/07) i Odluka o sprovođenju Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama (Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj 4/08).

Član 118

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine a primjenjuje se od 1. 7. 2022. godine.

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o igrama na sreću Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 24/2022)

Član 39

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.