BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U ORGANIMA JAVNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 9/2014, 4/2015 - odluka AS, 17/2015 - odluka AS, 37/2015, 48/2016, 9/2017, 50/2018, 8/2019 - dr. zakon, 14/2019, 15/2019 - ispr., 24/2020, 41/2020 i 2/2021)

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

(Predmet Zakona)

Član 1

Ovim zakonom propisuje se radno-pravni status državnih službenika, javnih službenika i namještenika (u daljnjem tekstu: službenici i namještenici) zapošljavanje, stručno usavršavanje i obrazovanje, ocjenjivanje službenika, odgovornost za povrede radnih dužnosti i za štete, zaštita na radu kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obaveza po osnovu rada službenika i namještenika.

(Definicije)

Član 2

a) "državni službenik" je lice koje obavlja poslove osnovnih djelatnosti iz nadležnosti javne uprave i drugih institucija Brčko distrikta BiH, kao što su: normativno-pravni poslovi, izvršavanje zakona i drugih propisa, odlučivanje u upravnom postupku, inspekcijski nadzor i ostali stručni i administrativni poslovi organa javne uprave;

b) "javni službenik" je lice koje obavlja stručne poslove u javnoj upravi koji po svojoj prirodi nisu upravnog karaktera;

c) "namještenik" je lice koje u javnoj upravi obavlja pomoćno-tehničke i druge poslove koji neposredno doprinosi da se poslovi iz nadležnosti organa javne uprave mogu obavljati potpuno i kvalitetno kao što su: vozač, kurir, portir, čistačica i slično;

d) "rukovodilac organa javne uprave" je lice koje rukovodi jednim od sljedećih organa javne uprave: odjeljenjem Vlade, Direkcijom za finansije, Uredom za upravljanje javnom imovinom i Uredom Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH;

e) "rukovodeći državni službenik, odnosno rukovodeći javni službenik" je lice posebnog rukovodnog nivoa u organu javne uprave, koje rukovodi organizacionom jedinicom i koji je odgovoran za rad državnih, odnosno javnih službenika i namještenika.

f) "neposredno pretpostavljeni" je rukovodilac organa javne uprave, rukovodeći državni i javni službenik, kao i državni službenik, koji rukovodi organizacionom jedinicom unutar organa javne uprave i koji je, osim odgovornosti za svoj rad, odgovoran i za rad službenika, odnosno namještenika čijim radom koordinira i čiji rad neposredno nadzire;

g) "pripravnik" je lice koje nakon završene srednje, više ili visoke škole prvi put zasniva radni odnos u struci za koju je steklo obrazovanje;

h) "volonter" je lice koje nakon završene srednje škole, više ili visoke škole radi u tom zanimanju radi sticanja radnog iskustva u struci za koju je steklo obrazovanje;

i) "organizacioni plan" je opći akt koji donosi gradonačelnik na prijedlog šefova odjeljenja Vlade, po proceduri koju propisuje Vlada, a kojim se uređuje unutrašnja organizacija Ureda gradonačelnika i odjeljenja Vlade (u daljnjem tekstu: organizacioni plan), utvrđuje unutrašnja organizacija organa javne uprave; organizacione jedinice; rukovođenje; naziv i raspored radnih mjesta po organizacionim jedinicama s opisom poslova rukovodećih službenika, službenika i namještenika; uslovi u pogledu stručne spreme i ostali uslovi za obavljanje poslova; broj službenika i namještenika; platni razred radnog mjesta i ostala pitanja vezana za rad u organima javne uprave Distrikta;

j) "član uže porodice" je bračni i vanbračni partner, njihova bračna, vanbračna i usvojena djeca, pastorčad, djeca uzeta pod starateljstvo i druga djeca bez roditelja uzeta na izdržavanje, majka, otac, očuh, maćeha, usvojilac, djed i nena po majci i po ocu, braća i sestre;

k) "bliski srodnik" je:

- bračni ili vanbračni partner,

- srodnik po krvi u pravoj liniji,

- usvojitelj ili usvojenik,

- srodnik u pobočnoj liniji do trećeg stepena srodstva,

- srodnik po tazbini do drugog stepena srodstva;

l) "poklon" je svaka isplata, djelovanje, usluga ili predmet od vrijednosti učinjen. neposredno primaocu, bez naknade ili očekivanja naknade, što naročito podrazumijeva: novac, stvari, prava, papiri od vrijednosti, usluge bez naknade, drugu datu ili obećanu korist, ugostiteljsku uslugu ili uslugu noćenja, oprost duga ili obaveze, putni trošak ili slična usluga, ulaznica, umjetnički predmet, suvenir, osiguranje ili slična usluga, medicinska ili slična usluga koja nije plaćena po tržišnoj cijeni;

m) "institucije Distrikta" su sve institucije definisane Statutom i zakonima Distrikta koje se finansiraju iz budžeta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: budžet);

n) "radna mjesta vezana za mandat gradonačelnika" su radna mjesta koja su vezana za mandat gradonačelnika, a koja se popunjavaju putem javnog konkursa u skladu s ovim zakonom.

o) "mandatna radna mjesta rukovodećih državnih službenika" su radna mjesta posebnog rukovodnog nivoa koja se popunjavaju putem javnog konkursa na mandatni period u skladu s ovim ili posebnim zakonom;

p) "radna mjesta članova Odbora za zapošljavanje" su radna mjesta koja se popunjavaju putem javnog konkursa na mandatni period, u skladu s ovim zakonom, na kojim imenovana lica imaju status državnog službenika.

r) disciplinski tužilac je lice koje postupa po disciplinskoj prijavi, a koje imenuje gradonačelnik iz reda državnih službenika diplomiranih pravnika;

s) "radno iskustvo" je iskustvo stečeno nakon sticanja odgovarajućeg stepena stručne spreme;

t) "slični poslovi" su poslovi za koje su utvrđeni isti stepen i vrsta stručne spreme;

u) sukob interesa je slučaj u kojem službenici i namještenici u organima javne uprave imaju privatni interes koji utiče ili može uticati na zakonitost, otvorenost, objektivnost i nepristrasnost u obavljanju službenih dužnosti.

DIO DRUGI - GLAVNI DIO

 

POGLAVLJE I. OSNOVNI PRINCIPI

(Primjena Zakona)

Član 3**

(1) Odredbe ovog zakona primjenjuju se na službenike i namještenike u organima javne uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt), Uredu za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH, i drugim organima i institucijama koje se finansiraju iz budžeta Distrikta, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Odredbe ovog zakona koje se odnose na platu, godišnji odmor, plaćeno i neplaćeno odsustvo i druge materijalne naknade u skladu s posebnim propisima primjenjuju se i na lica čije imenovanje potvrđuje Skupština kao i druga lica određena posebnim zakonom, savjetnike gradonačelnika, kao i lica zaposlena na radnim mjestima vezanim za mandat gradonačelnika i stalne članove Odbora za zapošljavanje.

(3) Odredbe ovog zakona koje se odnose na radnopravni status, stručno usavršavanje, ocjenjivanje, prava, dužnosti i odgovornosti i zaštitu na radu, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obaveza po osnovu rada, analogno se primjenjuju i na službenike i namještenike zaposlene u Stručnoj službi Skupštine Brčko distrikta BiH.

(4) Postupak zapošljavanja i imenovanja lica na radna mjesta u Stručnoj službi Skupštine Brčko distrikta BiH provodi posebna komisija, po proceduri propisanoj aktom koji donosi predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH.

(5) Provedbene akte koji se odnose na primjenu ovog zakona u smislu stava 3 ovog člana, za službenike i namještenike Stručne službe Skupštine, donosi predsjednik Skupštine.

(Opća načela u radu)

Član 4

(1) Službenik, odnosno namještenik zaposlen u organima javne uprave i institucijama Distrikta dužan je da poštuje sljedeća načela:

a) načelo zakonitosti;

b) načelo materijalne istine;

c) načelo zabrane diskriminacije i povlaštenja;

d) načelo odgovornosti, efikasnosti i ekonomičnosti u radu;

e) načelo čestitosti;

f) načelo političke nezavisnosti u radu;

g) načelo hijerarhijske podređenosti;

h) načelo transparentnosti i javnosti rada.

(2) Načelo zakonitosti znači da je službenik, odnosno namještenik dužan, u obavljanju svojih poslova, da postupa u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustav), Statutom Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Statut), zakonima i drugim propisima.

(3) Načelo materijalne istine znači, da je službenik, odnosno namještenik u obavljanju svojih poslova, dužan da potpuno i istinito utvrdi sve činjenice i okolnosti u poslovima iz njihove nadležnosti.

(4) Načelo zabrane diskriminacije i povlaštenja znači da službeniku, odnosno namješteniku nije dozvoljeno da pravi diskriminaciju i povlašćuje građane po osnovu starosti, spola, nacionalne, rasne, etničke i teritorijalne pripadnosti, entitetskog državljanstva, jezičkog, političkog ili vjerskog opredjeljenja; socijalnog, bračnog ili vanbračnog statusa ili po bilo kom drugom osnovu vrši diskriminaciju.

(5) Načelo odgovornosti, efikasnosti i ekonomičnosti u radu znači da je službenik, odnosno namještenik dužan voditi računa da obavlja poslove u što kraćem roku uz minimalne troškove i odgovara za svoje postupke i rezultate rada.

(6) Načelo čestitosti znači da je službenik, odnosno namještenik dužan svoj posao obavljati profesionalno.

(7) Načelo javnosti rada znači da je rad službenika, odnosno namještenika javan i dostupan javnosti, osim u slučajevima kada njegov rad predstavlja službenu, odnosno profesionalnu tajnu.

(8) Načelo hijerarhijske podređenosti znači da je službenik, odnosno namještenik dužan da izvršava naloge rukovodioca organa javne uprave i neposredno pretpostavljenog, tako da svakom hijerarhijskom nivou pripada određeni stepen ovlaštenja i odgovornosti, osim ako to zakonom nije drugačije propisano.

(9) Načelo političke nezavisnosti u radu znači da službenicima, odnosno namještenicima u radu nije dozvoljeno da potpadaju političkom uticaju, niti da u toku radnog vremena promovišu ideje političkih stranaka.

(Pravila ponašanja)

Član 5

(1) Službenik, odnosno namještenik, svojim ponašanjem ne smije umanjiti svoj ugled i ugled službe.

(2) Pravila ponašanja službenika, odnosno namještenika propisuju se ovim zakonom, Pravilnikom o radu službenika i namještenika (u daljnjem tekstu: Pravilnik o radu) i Etičkim kodeksom državnih i javnih službenika i namještenika u institucijama i organima uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (daljnjem tekstu: Etički kodeks).

POGLAVLJE II. PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

(Prava službenika i namještenika)

Član 6

(1) Službenik, odnosno namještenik zaposlen u organima javne uprave ima pravo na:

a) rad u odgovarajućim uslovima koji podrazumijeva osiguranje potrebnih organizacionih i tehničkih uslova u kojima može obavljati svoje poslove i zadatke u skladu s načelima i standardima rada u upravi, a u skladu s posebnim propisima;

b) platu i druga materijalna prava u skladu s posebnim zakonom;

c) jednako postupanje i jednake mogućnosti napredovanja i nagrađivanje u skladu s rezultatima svog rada, kao i na pravnu zaštitu i usavršavanje;

d) zaštitu od neopravdanog premještaja ili udaljenja s radnog mjesta;

e) žalbu u skladu sa zakonom, u slučaju da smatra da su mu povrijeđena neka prava iz rada ili u vezi s radom, kao i odgovor na žalbu u roku propisanim zakonom;

f) sindikalno udruživanje u skladu sa zakonom;

g) stalni radni odnos do sticanja uslova za penziju, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano;

h) radno vrijeme, odmore i odsustva u skladu s ovim zakonom;

(i) otpremninu u slučaju prekobrojnosti i prilikom penzionisanja.

j) bolovanje u skladu sa zakonom, u kom periodu ostvaruje pravo na naknadu plate koja se propisuje Zakonom o platama;

k) zaštitu fizičkog i moralnog integriteta prilikom obavljanja dužnosti;

l) štrajk u skladu sa zakonom;

m) slobodu mišljenja.

(2) Prava iz radnog odnosa bliže se uređuju Pravilnikom o radu, koji donosi Vlada Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Vlada) na prijedlog šefa Odjeljenja za stručne i administrativne poslove.

(Dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika)

Član 7

(1) Službenik, odnosno namještenik dužan je:

a) provoditi odluke i akte Vlade, gradonačelnika i rukovodioca organa javne uprave;

b) izvršavati zadatke predviđene opisom poslova radnog mjesta;

c) savjesno, blagovremeno i odgovorno izvršavati službene obaveze;

d) štititi javni interes i ponašati se na način da ne zloupotrebljava službena ovlaštenja s ciljem postizanja sopstvenog interesa ili interesa drugog fizičkog ili pravnog lica;

e) ne tražiti i ne primati poklon za sebe, svoje srodnike ili druga lica, izuzev poklona koji nemaju komercijalnu vrijednost, a čiji se primitak odmah prijavljuje nadređenom službeniku;

f) ponašati se na način da ne smiju nuditi ili davati poklone, niti bilo kakvu drugu korist drugom službeniku, odnosno namješteniku, njegovom srodniku, bračnom ili vanbračnom partneru radi postizanja sopstvene koristi;

g) pružiti javnosti sve potrebne informacije o obavljenim poslovima u skladu s propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama;

h) efikasno i ekonomično izvršavati poslove, a vodeći pri tome računa o očuvanju interesa stranke i interesa Distrikta;

i) čuvati tajnost podataka i poštovati privatnost u skladu s propisima o zaštiti ličnih podataka;

j) postupati stručno, uz visok stepen profesionalnosti, unapređujući stručne sposobnosti s ciljem povećanja efikasnosti rada javne uprave;

k) poštovati propisano radno vrijeme i biti prisutan na radnom mjestu;

l) izvršavati povjerene mu poslove i zadatke u skladu sa zakonom i drugim propisima i izvršavati naloge pretpostavljenog koji se odnose na poslove radnog mjesta na koje je raspoređen;

m) u izuzetnim i hitnim slučajevima obavljati poslove koji nisu u opisu njegovog radnog mjesta, u periodu koji je propisan zakonom, u skladu sa svojim stručnim sposobnostima;

n) zamijeniti privremeno odsutnog službenika po nalogu gradonačelnika ili rukovodioca organa javne uprave;

o) racionalno i s dužnom pažnjom upotrebljavati imovinu koja mu je povjerena s ciljem obavljanja poslova i ne koristeći je u sopstvene svrhe i druge nezakonite aktivnosti;

p) učestvovati u stručnom usavršavanju u skladu s ovim zakonom.

(2) Službenik i namještenik odgovorni su u svom radu ukoliko:

a) svojim radnjama direktno proizvedu štetu organu javne uprave u kojem rade;

b) dostave na potpis neposredno pretpostavljenom akt koji nakon potpisivanja proizvede štetu organu javne uprave;

c) propuštanjem činjenja radnji za koje su ovlašteni proizvedu štetu organu javne uprave u kojem rade.

(3) Odgovornost iz stava 2 ovog člana utvrđuje se i sankcioniše kao teža povreda službene dužnosti u skladu s procedurom propisanom odredbama o disciplinskoj odgovornosti.

(Rukovođenje)

Član 8

(1) Rukovodni nivoi u organima javne uprave su:

a) visoki nivo rukovođenja - rukovodioci organa javne uprave,

b) srednji nivo rukovođenja - rukovodeći državni službenik, odnosno rukovodeći javni službenik,

c) operativni nivo rukovođenja - šefovi nižih unutrašnjih organizacionih jedinica (odsjek, služba i jedinica).

(2) Rukovodilac organa javne uprave rukovodi radom svih službenika i namještenika zaposlenih u organu javne uprave i za svoj rad odgovara gradonačelniku.

(3) Srednji nivo rukovođenja odgovoran je rukovodiocu organa javne uprave, a operativni nivo rukovođenja odgovoran je srednjem nivou rukovođenja i rukovodiocu organa javne uprave.

Član 9

(1) Službenik, odnosno namještenik, obavezan je da izvršava poslove koje mu naloži neposredno pretpostavljeni ili rukovodilac organa javne uprave.

(2) Ukoliko službenik, odnosno namještenik, primi nalog za koji pretpostavlja da nije zakonit zatražit će, uz pisano obrazloženje, od izdavaoca naloga da mu i pismeno potvrdi izvršenje naloga.

(3) Ukoliko se nalog i pismeno potvrdi službenik, odnosno namještenik obavezan je da izvrši nalog izuzev ukoliko izvršenje predstavlja krivično ili prekršajno djelo.

(4) U slučaju iz stava 3 ovog člana, službenik odnosno namještenik dužan je pismeno odbiti izvršenje naloga i obrazložiti koji se pravni propis krši izvršenjem naloga, a o čemu odlučuje Apelaciona komisija.

(5) Pismeno odbijanje naloga iz stava 4 ovog člana kojim se upućuje na krivično djelo dostavlja se po službenoj dužnosti organima gonjenja Distrikta.

(6) Službenik, odnosno namještenik, odgovarat će za težu povredu službene dužnosti ukoliko se utvrdi da je bez osnova odbijao ili odugovlačio s izvršenjem naloga duže od jednog radnog dana.

(7) Službeniku, odnosno namješteniku kome se u disciplinskom postupku utvrdi da je više od tri puta neopravdano odbijao izvršenje naloga, na način predviđen stavom 4 ovog člana, prestaje radni odnos.

POGLAVLJE III. SUKOB INTERESA

(Sukob interesa)

Član 10

(1) Sukob interesa je slučaj u kojima službenici, odnosno namještenici, u organima javne uprave imaju privatni interes koji utiče ili može uticati na zakonitost, otvorenost, objektivnost i nepristrasnost u obavljanju službenih dužnosti;

(2) Službenik, odnosno namještenik je u sukobu interesa u slučaju:

a) rada pod rukovodstvom bliskog srodnika;

b) obavljanja samostalne djelatnosti;

c) članstva u organima političkih stranaka;

d) obavljanja poslova izvan radnog vremena bez odobrenja rukovodioca organa javne uprave;

e) obavljanja dodatnih aktivnosti uz naknadu bez odobrenja rukovodioca organa javne uprave;

f) kandidovanja i imenovanja na javne funkcije suprotno proceduri propisanoj ovim zakonom;

g) angažovanja na poslovima vezanim za predlaganje politike, donošenja odluka i ugovora u kojima postoje imovinski, finansijski ili drugi interesi službenika, odnosno namještenika.

(3) Ukoliko u toku rada u organu javne uprave nastupi neki od slučajeva iz stava 2 ovog člana, službenik, odnosno namještenik je u sukobu interesa u toku rada.

(4) U slučaju sukoba interesa iz stava 2 ovog člana postupa se u skladu sa ovim zakonom.

(5) Način izvještavanja o utvrđenim slučajevima sukoba interesa, zaštita podnosilaca prijava, kao i postupanje s anonimnim prijavama propisuje se Pravilnikom o radu.

(Rad pod rukovodstvom bliskog srodnika)

Član 11

(1) Službenik, odnosno namještenik ne može biti primljen u službu pod neposrednim rukovodstvom bliskog srodnika.

(2) Ako je službenik, odnosno namještenik zatečen da radi pod neposrednim rukovodstvom bliskog srodnika u momentu stupanja na snagu ovog zakona ili na mjesto neposredno rukovodećeg bude raspoređen njegov bliski srodnik, službenik ili namještenik raspoređuje se na isto ili slično radno mjesto u drugoj organizacionoj jedinici ili drugom organu javne uprave za koje su potrebni isti uslovi za obavljanje poslova i ista plata.

(3) U slučaju da ne postoji mogućnost raspoređivanja iz stava 2 ovog člana službenik, odnosno namještenik nastavlja da radi na svom radnom mjestu do sticanja uslova za premještaj o čemu je dužan voditi računa rukovodilac organa jave uprave.

(Obavljanje djelatnosti)

Član 12

(1) Lice koje je osnivač ili suosnivač, odgovorno lice u pravnom licu, preduzetnik, ne može biti u radnom odnosu u organima javne uprave Distrikta.

(2) Lice koje zasniva radni odnos u organima javne uprave Distrikta dužno je prilikom zasnivanja radnog odnosa dati pismenu izjavu da će u roku od 30 dana od dana zasnivanja radnog odnosa otkloniti sukob interesa, u suprotnom mu prestaje radni odnos u skladu s članom 19 ovog zakona.

(Članstvo u upravnim i nadzornim odborima)

Član 13

(1) Službenik, odnosno namještenik ne može obavljati funkciju direktora, zamjenika direktora ili člana upravnog ili nadzornog odbora javnog preduzeća, javne ustanove, fonda ili drugog pravnog lica koje se finansira iz budžeta Distrikta, osim sindikata i u slučajevima kada je to predviđeno aktima o osnivanju javnog preduzeća, javne ustanove, fonda ili drugog pravnog lica ili kada je to posebnim zakonom propisano.

(2) Službenik, odnosno namještenik koji je u skladu s posebnim zakonom član upravnog ili nadzornog odbora iz stava 1 ovog člana, ne može primati naknadu za rad u upravnom, odnosno nadzornom odboru kada se taj rad obavlja u radnom vremenu.

(Članstvo u upravnim i nadzornim odborima u udruženjima)

Član 14

(1) Službenik, odnosno namještenik može biti član upravnog ili nadzornog odbora udruženja osnovanog u skladu sa zakonom, ukoliko se isto ne finansira iz budžeta Distrikta.

(2) Izuzetak od stava 1 ovog člana, osim članstva u organima mjesne zajednice, odnosi se na službenike, odnosno namještenike koji rade u organima javne uprave koji obavlja nadzor nad radom udruženja iz stava 1 ovog člana ili ako je djelatnost njegove službe na bilo koji način povezana s finansiranjem udruženja iz budžeta Distrikta.

(Obavljanje poslova izvan radnog vremena)

Član 15

(1) Službenik, odnosno namještenik ne može obavljati poslove ili pružati usluge pravnom licu, preduzetniku ili fizičkom licu.

(2) Službenik, odnosno namještenik ima pravo da, izvan radnog vremena, uz prethodno odobrenje rukovodioca organa javne uprave:

a) obavlja poslove povremenog predavača na stručnim seminarima i savjetovanjima,

b) obavlja poslove na dobrovoljnoj bazi u humanitarnim i drugim udruženjima građana,

c) objavljuje stručne članke i druge autorske publikacije,

d) obavlja poslove umjetničke i naučne prirode,

e) obavlja poslove poljoprivredne djelatnosti malog obima,

f) obavlja aktivnosti u sindikatu.

(3) Službenik i namještenik mogu biti angažovani kao vještaci ili sudski tumači osim u sudskim predmetima u kojima je jedna od strana Distrikt.

(4) Službeniku, odnosno namješteniku u slučaju obavljanja poslova iz stava 3 ovog člana u radno vrijeme se ne uračunava vrijeme provedeno na tim poslovima.

Član 15a

(Poslovi koji se mogu obavljati van radnog vremena)

(1) Izuzetno od člana 15 ovog zakona, matičar može van radnog vremena obavljati poslove zaključenja braka.

(2) Za obavljanje poslova iz stava 1 ovog člana matičar ima pravo na naknadu čiji iznos utvrđuje gradonačelnik odlukom.

(Političko udruživanje i djelovanje)

Član 16

(1) Službenik, odnosno namještenik može biti član političke stranke, odnosno neke druge političke organizacije, a političko mišljenje ne smije uticati na njegov rad.

(2) Službenik, odnosno namještenik ne može biti član organa političkih stranaka, odnosno druge političke organizacije.

(3) Službenik, odnosno namještenik u svom radu ne smije slijediti instrukcije političkih organizacija i za vrijeme radnog vremena na bilo koji način ne smije podsticati ostale službenike, odnosno namještenike da se uključe u rad političke stranke ili organizacije.

(4) U skladu s Etičkim kodeksom, službenik za etiku nadležan je za praćenje primjene ovog člana.

(Političko udruživanje i djelovanje rukovodećih službenika)

Član 17

Rukovodeći državni službenik, odnosno rukovodeći javni službenik ne može:

a) biti na funkciji na bilo kojem nivou unutar političke organizacije;

b) držati govore u ime neke političke organizacije;

c) prikupljati finansijska sredstva za bilo koju političku organizaciju ili kandidata za javnu funkciju;

d) davati novčani doprinos za političku organizaciju ili za kandidata za javnu funkciju.

(Kandidovanje i imenovanje na javne funkcije)

Član 18

(1) Rukovodeći službenik, službenik i namještenik dužan je podnijeti zahtjev za neplaćeno odsustvo s posla s danom potvrđivanja njegove kandidature za javnu funkciju na koju se bira direktno ili indirektno, ili početka obavljanja funkcije u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se u roku od osam dana od dana potvrđivanja njegove kandidature.

(Sukob interesa u toku rada)

Član 19

(1) Službenik, odnosno namještenik, u roku od 15 dana od nastanka sukoba interesa u toku rada, dužan je da se pismeno izjasni:

a) da će otkloniti okolnosti koje su dovele do sukoba interesa, u roku od 30 dana od dana nastupanja tih okolnosti ili

b) da će u roku od 30 dana prekinuti radni odnos.

(2) Prilikom zasnivanja radnog odnosa lice je dužno dati izjavu da ne postoje okolnosti koje bi dovele do sukoba interesa.

(3) Službenik za etiku je dužan, odmah po saznanju, da gradonačelniku dostavi prijedlog odluke o prestanku radnog odnosa bez prava na otkazni rok i otpremninu u slučaju da:

a) je prećutao činjenicu iz stava 1 ovog člana;

b) nije otklonio smetnju u propisanom roku.

(4) U ostavljenom roku iz stava 1 ovog člana službeniku, odnosno namješteniku zabranjuju se sve aktivnosti u toku rada na koje utiče utvrđeni sukob interesa.

(Zabrane)

Član 20

(1) Službenicima, odnosno namještenicima zabranjeno je:

a) koristiti u privatne svrhe javnu imovinu, informacije i materijal do kojih su došli prilikom obavljanja službene dužnosti;

b) primati dodatne naknade suprotno zakonu za poslove obavljanja službe;

c) obećavati zaposlenje ili neko drugo pravo u zamjenu za poklon ili obećanje poklona;

d) privilegovati lice radi stranačkog ili drugog opredjeljenja, radi porijekla, ličnih ili porodičnih veza;

e) uticati na dobijanje poslova ili narudžbi za potrebe Distrikta radi sticanja protivpravne koristi za sebe ili drugoga;

f) koristiti povlaštene informacije o radu institucija Distrikta radi lične koristi ili koristi interesno povezanih lica.

(2) Kršenje zabrana iz stava 1 ovog člana se smatra težom povredom službene dužnosti.

POGLAVLJE IV. ETIČKI KODEKS

(Donošenje etičkog kodeksa)

Član 21

Radi etičkog postupanja službenika, odnosno namještenika u obavljanju svojih dužnosti, koji doprinose ugledu organa javne uprave, Vlada na prijedlog šefa Odjeljenja za stručne i administrativne poslove donosi Etički kodeks.

(Primjena etičkog kodeksa)

Član 22

Za praćenje primjene Etičkog kodeksa nadležan je službenik za etiku koji je ovlašten da podnese prijavu rukovodiocu organa javne uprave protiv svakog službenika, odnosno namještenika za koga utvrdi kršenje Etičkog kodeksa.

POGLAVLJE V. RADNA MJESTA I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

(Radna mjesta i klasifikacija)

Član 23

(1) Radna mjesta u organima javne uprave i drugim institucijama Distrikta (u daljnjem tekstu: radna mjesta) utvrđuju se Organizacionim planom ili Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daljnjem tekstu: organizacioni plan).

(2) Organi javne uprave planiraju popunjavanje upražnjenih radnih mjesta na godišnjem nivou i o tome blagovremeno obavještavaju organ nadležan za ljudske resurse.

(3) Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa u organima javne uprave i drugim institucijama Distrikta koje kandidat mora ispunjavati su da:

a) je državljanin BiH;

b) je punoljetan;

c) je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta;

d) se protiv njega ne vodi krivični postupak za sva krivična djela, osim za krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja;

e) se na to lice ne odnosi član IX stava 1 Ustava;

f) u posljednje tri godine počevši od dana objavljivanja javnog konkursa nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, usljed pravosnažno izrečene disciplinske mjere.

(4) Kvalifikacije za radno mjesto utvrđuju se organizacionim planom, a odnose se na: stručnu spremu, radno iskustvo u struci i druge uslove kada priroda i uslovi posla to zahtijevaju.

(5) Organizacionim planom organa javne uprave utvrđuju se radna mjesta vezana za mandat gradonačelnika, mandatna radna mjesta rukovodećih državnih službenika i radna mjesta članova Odbora za zapošljavanje, koja se popunjavaju javnim konkursom u skladu s Pravilnikom o zapošljavanju.

(6) Lica zaposlena u skladu sa stavom 5 ovog člana nemaju status državnih službenika.

(Radna mjesta u organima javne uprave)

Član 24

 

(1) Radna mjesta u organima javne uprave dijele se na:

a) radna mjesta vezana za mandat gradonačelnika;

b) mandatna radna mjesta rukovodećih državnih službenika;

c) radna mjesta članova Odbora za zapošljavanje;

d) rukovodeća radna mjesta;

e) posebna radna mjesta;

f) službenička radna mjesta;

g) namještenička radna mjesta.

(2) Radna mjesta vezana za mandat gradonačelnika, mandatna radna mjesta rukovodećih državnih službenika, rukovodeća radna mjesta državnih i javnih službenika, radna mjesta članova Odbora za zapošljavanje i posebna radna mjesta se ne razvrstavaju, a službenička i namještenička radna mjesta se razvrstavaju u kategorije.

(3) Radna mjesta vezana za mandat gradonačelnika su sekretar Vlade, šef Kabineta gradonačelnika, sekretar Kabineta gradonačelnika, portparol Vlade i vozač gradonačelnika.

(4) Mandatna radna mjesta rukovodećih državnih službenika su koordinator u Uredu koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, direktor Direkcije za finansije, šef Inspektorata, direktor Porezne uprave i direktor Trezora.

(5) Radna mjesta članova Odbora za zapošljavanje su mjesta stalnih članova Odbora za zapošljavanje.

(6) Rukovodeća radna mjesta su radna mjesta rukovodećih državnih službenika (direktor Ureda za upravljanje javnom imovinom, šef Stručne službe Skupštine, zamjenik šefa Stručne službe Skupštine, šef pododjeljenja, pomoćnik šefa Policije, direktor Pedagoške institucije, šef sektora, šef Ureda i glavni inspektor - pomoćnik šefa Inspektorata) i radna mjesta rukovodećih javnih službenika (šef pododjeljenja).

(7) Posebna radna mjesta su radna mjesta državnih službenika s posebnim ovlaštenjima i visokim stepenom odgovornosti u odlučivanju, kao što su: upravni inspektor, predsjednik Apelacione komisije i član Apelacione komisije.

(8) Službenička radna mjesta su radna mjesta državnih službenika i radna mjesta javnih službenika.

(9) Radna mjesta državnih službenika razvrstavaju se u sljedeće kategorije:

a) šef niže unutrašnje organizacione jedinice, kao što je: šef odsjeka, šef službe, predsjednik Vijeća za izlaganje podataka o nekretninama i utvrđivanje prava na zemljištu, predsjednik Komisije za komasaciju;

b) inspektor, pomoćnik koordinatora u Uredu koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH;

c) stručni savjetnik;

d) viši stručni saradnik;

e) stručni saradnik;

f) stručni referent.

(10) Radna mjesta javnih službenika razvrstavaju se u sljedeće kategorije:

a) javni službenik I. kategorije

b) javni službenik II. kategorije

c) javni službenik III. kategorije

d) javni službenik IV. kategorije

e) javni službenik V. kategorije

f) javni službenik VI. kategorije

g) javni službenik VII. kategorije.

(11) Namještenička radna mjesta su radna mjesta namještenika koja su razvrstana u sljedeće kategorije:

a) namještenik I. kategorije

b) namještenik II. kategorije

c) namještenik III. kategorije.

(12) Kategorije službeničkih i namješteničkih radnih mjesta mogu obuhvatati jedan ili više stepena.

(13) Službenička i namještenička radna mjesta razvrstavaju se u određene kategorije i stepene po sljedećim kriterijima:

a) vrsta posla;

b) stepen složenosti poslova;

c) odgovornost radnog mjesta;

d) samostalnost u radu;

e) kompetencije potrebne za dato radno mjesto;

f) kvalifikacije za radno mjesto.

(14) Odluku o razvrstavanju radnih mjesta i kriterijima za opis poslova radnih mjesta državnih službenika i namještenika u organima javne uprave i kompetencija potrebnih za dato radno mjesto i Odluku o razvrstavanju radnih mjesta i kriterijima za opis poslova radnih mjesta javnih službenika u organima javne uprave i kompetencija potrebnih za dato radno mjesto, u skladu s odredbama ovog člana donosi Vlada na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove.

(15) Odluku o razvrstavanju radnih mjesta i kriterijima za opis poslova radnih mjesta javnih službenika u Odjeljenju za obrazovanje i kompetencija potrebnih za dato radno mjesto donosi Vlada na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje.

Član 25

(1) Opća načela kadrovske politike utvrđuju osnovne elemente za zapošljavanje najstručnijih kadrova, njihovo stručno osposobljavanje i druge smjernice za vođenje politike i upravljanje ljudskim resursima, koje osigurava efikasan rad organa javne uprave.

(2) Opća načela iz stava 1 ovog člana donosi Vlada, na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove.

(Planiranje zapošljavanja)

Član 26

Zapošljavanje u organima javne uprave se vrši na osnovu organizacionog plana, odobrenih budžetskih sredstava i Pravilnika o zapošljavanju, a na inicijativu rukovodilaca organa javne uprave.

POGLAVLJE VI. ODBOR I KOMISIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE

(Odbor za zapošljavanje)

Član 27

Odbor za zapošljavanje je organ koji učestvuje u postupku zapošljavanja službenika i namještenika u službi.

(Nadležnosti Odbora za zapošljavanje)

Član 28

Odbor za zapošljavanje nadležan je za:

a) primanje i razmatranje prijava;

b) predlaganje odluke o raspisivanju internog oglasa ili javnog konkursa;

c) praćenje rokova propisanih ovim zakonom;

d) praćenje i osiguravanje istovjetnih standarda i postupaka prilikom zapošljavanja;

e) donošenje odluke o izboru kandidata.

(Sastav Odbora za zapošljavanje)

Član 29

Odbor za zapošljavanje sastoji se od tri stalna člana s visokom stručnom spremom koji odražavaju sastav stanovništva a čiji se status, prava, obaveze i odgovornosti utvrđuju ugovorom.

(Imenovanje članova Odbora za zapošljavanje)

Član 30

(1) Gradonačelnik imenuje stalne članove Odbora za zapošljavanje na mandatni period od četiri godine.

(2) Stalni članovi Odbora za zapošljavanje mogu biti ponovo izabrani na još jedan mandat.

(3) Stalni članovi se biraju na osnovu javnog konkursa koji raspisuje Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, u skladu s uslovima koji se utvrđuju organizacionim planom.

(4) Gradonačelnik formira posebnu komisiju za izbor stalnih članova Odbora za zapošljavanje od pet članova, iz reda rukovodećih državnih službenika, a za člana komisije obavezno se imenuje šef Pododjeljenja za ljudske resurse koji predsjedava Komisijom.

(5) Komisija iz stava 4 ovog člana provodi usmeni intervju s kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i sačinjava listu uspješnih kandidata.

(6) Pod uspješnim kandidatom smatra se kandidat koji u proceduri intervjuisanja ima najmanje 70% bodova od maksimalno mogućeg broja bodova.

(7) Na osnovu liste uspješnih kandidata, gradonačelnik imenuje članove Odbora za zapošljavanje uvažavajući sastav stanovništva.

(8) Predsjedavanje Odborom zasniva se na principu rotacije svakih 12 mjeseci, s tim da je prvi predsjedavajući kandidat koji je dobio najviše bodova na rang-listi.

(Komisija za zapošljavanje u organima javne uprave)

Član 31

(1) Komisija za zapošljavanje je organ koji vrši odabir kandidata za prijem u organe javne uprave.

(2) Komisiju imenuje gradonačelnik i sastoji se od tri člana, i to:

a) jednog člana Odbora za zapošljavanje koji po principu rotacije dolazi na red i

b) dva člana koja predlaže nadležni rukovodilac organa javne uprave od kojih je jedan rukovodeći državni službenik, odnosno rukovodeći javni službenik iz tog organa javne uprave.

(3) Sastav komisije mora odražavati sastav stanovništva.

(4) Članovi komisije moraju imati najmanje istu stručnu spremu propisanu za poslove radnog mjesta za koju se vrši izbor kandidata.

(5) Najmanje jedan član komisije treba da bude iste struke za koju se vrši izbor kandidata.

(6) Ukoliko rukovodilac organa javne uprave nema mogućnosti da u komisiju imenuje člana iz prethodnih stavova, rukovodilac će izvršiti izbor tih članova komisije sa liste stručnjaka.

(7) Lista stručnjaka za zapošljavanje je lista stručnjaka koji su zaposleni u organima javne uprave, a koje na početku godine imenuje gradonačelnik na prijedlog rukovodilaca organa javne uprave.

(Nadležnosti Komisije za zapošljavanje)

Član 32

Nadležnosti Komisije za zapošljavanje su:

a) selekcija kandidata;

b) zakazivanje i provođenje pismenog testiranja, odnosno usmenog intervjua;

c) ocjenjivanje profesionalnih sposobnosti kandidata na osnovu usmenog intervjua, pismenog testa, demonstriranja znanja i vještina zadavanjem praktičnog rada u skladu s Pravilnikom o zapošljavanju;

d) sačinjavanje rang-liste intervjuisanih kandidata;

e) davanje preporuke o izboru službenika, odnosno namještenika, gradonačelniku.

POGLAVLJE VII. POSTUPAK POPUNJAVANJA UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

(Način popunjavanja upražnjenog radnog mjesta)

Član 33

Upražnjeno radno mjesto službenika, odnosno namještenika popunjava se na osnovu profesionalnih sposobnosti putem otvorene konkurencije i odražava sastav stanovništva.

(Uslovi za raspisivanje konkursa)

Član 34

(1) Raspisivanje konkursa vrši se na osnovu plana zapošljavanja koji za svaki organ javne uprave donosi rukovodilac organa javne uprave ukoliko se u toku godine pojavi upražnjeno radno mjesto.

(2) U skladu s planom zapošljavanja iz stava 1 ovog člana Odjeljenje za stručne i administrativne poslove vrši raspisivanje internog oglasa ili javnog konkursa pod uslovom:

a) da je radno mjesto utvrđeno organizacionim planom;

b) da je to radno mjesto upražnjeno;

c) da su u budžetu odobrena sredstava za plate i doprinose službenika, odnosno namještenika.

(3) Javni konkurs, odnosno interni oglas, može se raspisati bez ispunjavanja uslova iz stava 2 tačke b) ovog člana, s tim da se radni odnos ne može zasnovati prije nego radno mjesto bude upražnjeno.

(4) Plan zapošljavanja može se mijenjati najkasnije do raspisivanja konkursa.

(Sadržaj i objavljivanje internog oglasa i javnog konkursa)

Član 35

(1) Sadržaj internog oglasa i javnog konkursa utvrđuje se Pravilnikom o zapošljavanju.

(2) Javni konkurs i interni oglas istovremeno se objavljuje na internet stranici Distrikta i na oglasnim pločama organa javne uprave, najmanje osam dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

(3) Pravilnik iz stava 1 ovog člana donosi Vlada, na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove.

(Bodovanje)

Član 36

(1) Organi javne uprave obavezni su da Komisiji za zapošljavanje dostave pitanja iz oblasti svoje nadležnosti.

(2) Komisija za zapošljavanje je dužna da sva pitanja objavi na zvaničnoj web-stranici Vlade.

(3) Bodovanje kandidata vrši se na osnovu:

a) pisanog testa i nosi 75% bodova;

b) usmenog intervjua i nosi 25% bodova.

(Podnošenje prijave)

Član 37

(1) Kandidati zainteresovani za prijem u radni odnos po raspisanom internom oglasu ili javnom konkursu dužni su da podnesu prijavu u propisanom roku, a materijalno i krivično su odgovorni za tačnost podataka navedenih u prijavi.

(2) Sadržaj prijave iz stava 1 ovog člana utvrđuje se Pravilnikom o zapošljavanju.

(Interni oglas)

Član 38

(1) Prije raspisivanja javnog konkursa, upražnjeno radno mjesto popunjava se raspisivanjem internog oglasa samo u slučaju prekobrojnosti.

(2) Na interni oglas iz stava 1 ovog člana mogu se prijaviti samo lica koja su proglašena prekobrojnim.

(Kandidati koji nemaju položen ispit za rad u organima uprave)

Član 39

(1) Odbor za zapošljavanje dužan je razmotriti prijavu kandidata koji nema položen ispit za rad u organima uprave.

(2) Kandidati za radna mjesta koji nemaju položen ispit za rad u organima uprave mogu ravnopravno konkurisati i biti izabrani kao i kandidati koji imaju položen ispit, uz obavezu da u roku od šest mjeseci od dana sticanja uslova za polaganje ispita polože ispit za rad u organima uprave.

(3) Ukoliko ispit ne polože u roku predviđenom u stavu 2 ovog člana, prestaje im radni odnos.

(Kandidati bez radnog iskustva)

Član 39a

(1) Rukovodioci organa javne uprave mogu u organizacionom planu utvrditi radno mjesto za koje se kao poseban uslov ne zahtijeva potrebno radno iskustvo.

(2) Stav 1 ovog člana odnosi se na radna mjesta najviše do prvog stepena kategorije državnih službenika izvršilaca.

(3) Popunjavanje radnih mjesta iz stava 1 ovog člana vrši se putem javnog konkursa, po proceduri propisanoj Pravilnikom o zapošljavanju.

(4) Kandidati koji nemaju radno iskustvo mogu konkurisati i biti izabrani na radno mjesto iz stava 1 ovog člana.

(Posebna komisija)

Član 40

(1) Posebna komisija, imenovana odlukom gradonačelnika, nakon raspisivanja javnog konkursa, u skladu s Pravilnikom o zapošljavanju vrši izbor kandidata koji se biraju na radna mjesta vezana za mandat gradonačelnika.

(2) Komisija iz stava 1 ovog člana se sastoji od najmanje tri člana koja iz reda državnih službenika imenuje gradonačelnik, s tim da najmanje jedan član bude predstavnik organa nadležnog za ljudske resurse.

POGLAVLJE VIII. IZBOR I IMENOVANJE NAJUSPJEŠNIJEG KANDIDATA

(Izbor i imenovanje najuspješnijeg kandidata)

Član 41

(1) Komisija za zapošljavanje provodi postupak izbora službenika, odnosno namještenika u skladu sa svojim nadležnostima propisanim ovim zakonom.

(2) U toku provođenja postupka iz stava 1 ovog člana, Komisija za zapošljavanje:

a) ocjenjuje kandidate na osnovu posebnih kriterija;

b) na osnovu ocjenjivanja kandidata sačinjava rang-listu do pet najuspješnijih kandidata.

(3) Komisija za zapošljavanje dostavlja rang-listu s preporukom za izbor kandidata gradonačelniku u roku od 24 sata od obavljenih intervjua.

(4) Gradonačelnik, s dostavljene rang-liste, pismeno potvrđuje izbor kandidata koji je ostvario najveći broj bodova, osim u slučaju kada je, vodeći računa o sastavu stanovništva u smislu člana 20 Statuta, potrebno imenovati drugog kandidata s rang-liste, a uz saglasnost zamjenika gradonačelnika i glavnog koordinatora Vlade.

(Obavještavanje i provjera kandidata)

Član 42

(1) Odbor za zapošljavanje dužan je izabranog kandidata obavijestiti o izboru prvi naredni radni dan nakon provedenog izbora kandidata, telefonom, e-mailom, putem internet stranice Vlade ili putem oglasne ploče.

(2) Izabrani kandidat dužan je u roku od pet radnih dana, od dana obavještenja o izboru, dostaviti dokaze kojim se potvrđuje ispunjavanje opštih uslova i kvalifikacija za radno mjesto.

(3) Na osnovu dostavljene dokumentacije, u roku od tri radna dana od dana dostavljanja dokumentacije, Odbor za zapošljavanje provjerava ispunjavanje opštih uslova i potrebne kvalifikacije za radno mjesto, kao i podatke na osnovu kojih je vršeno bodovanje.

(4) U slučaju da se u postupku provjere iz stava 3 ovog člana utvrdi da dokazi ne odgovaraju podacima u podnesenoj prijavi, kandidat se briše s rang-liste i provodi se procedura za sljedećeg kandidata s rang-liste u skladu s članom 41 stavom 4 ovog zakona i stavovima 1, 2 i 3 ovog člana.

(5) Odbor za zapošljavanje dužan je, najkasnije u roku od 24 sata nakon obavljene provjere kandidata, donijeti odluku o izboru kandidata.

(6) O rezultatima izbora kandidata, Odbor za zapošljavanje dužan je obavijestiti kandidate, putem internet stranice Vlade, u roku od pet dana od dana donošenja odluke o izboru.

(7) Obavještenje o rezultatima izbora kandidata ističe se 15 dana na internet stranici Vlade.

(8) Nakon isteka roka iz stava 7 ovog člana, smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima postupka izbora kandidata.

(9) Kandidat koji nije zadovoljan rezultatima postupka može izjaviti žalbu Apelacionoj komisiji u roku od osam dana, računajući od prvog narednog dana od isteka objave na internet stranici Vlade.

(10) Apelaciona komisija dužna je u roku od 15 dana odlučiti po žalbi.

(11) Odluka Apelacione komisije je konačna.

(12) U slučaju odustajanja izabranog kandidata, Komisija za zapošljavanje postupa u skladu sa stavom 4 ovog člana ili poništava javni konkurs, odnosno interni oglas u slučaju da nema drugog kandidata koji ispunjava tražene uslove.

(13) Postupak izbora kandidata, od zatvaranja javnog konkursa, odnosno internog oglasa, do donošenja odluke o izboru, ne može trajati duže od 90 radnih dana, ne računajući vrijeme trajanja žalbenog postupka.

(14) Proceduralna pitanja, način ocjenjivanja kandidata, rad komisije za zapošljavanje i druga administrativno-tehnička pitanja utvrđuju se Pravilnikom o zapošljavanju.

Član 43

(1) Odbor za zapošljavanje donosi odluku kojom u potpunosti ili djelimično poništava javni konkurs, odnosno interni oglas u slučaju:

a) da nema prijavljenih kandidata;

b) da niko od kandidata ne ispunjava uslove utvrđene javnim konkursom, odnosno internim oglasom;

c) da niko od intervjuisanih kandidata ne dobije minimalan broj bodova utvrđenih Pravilnikom o zapošljavanju;

d) isteka roka iz člana 42 stava 13 ovog zakona;

e) na osnovu odluke nadležnih organa.

(2) U skladu s odlukom iz stava 1 ovog člana, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove dužno je objaviti odluku o poništenju internog oglasa, odnosno javnog konkursa.

(3) Protiv odluke iz stava 1 ovog člana žalba nije dopuštena.

POGLAVLJE IX. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA I RAD NA ODREĐENO VRIJEME

(Zasnivanje radnog odnosa)

Član 44

(1) Radni odnos službenika i namještenika zasniva se donošenjem rješenja o zasnivanju radnog odnosa.

(2) Službenik, odnosno namještenik dužan je početi s radom najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja iz stava 1 ovog člana, osim u slučaju iz člana 34 stava 3 ovog zakona.

(3) Službenik ili namještenik će prije početka rada, iz stava 2 ovog člana, u pismenoj formi predočiti podatke o kompletnoj imovini kojom raspolaže on kao i članovi njegove porodice.

(4) Svi podaci navedeni u stavu 3 ovog člana čuvaju se u personalnoj evidenciji.

(Rok za donošenje akta o zasnivanju radnog odnosa i zaključenje ugovora)

Član 45

(1) Gradonačelnik je dužan da, u roku od osam dana od konačnosti odluke o izboru kandidata, donese rješenje o zasnivanju radnog odnosa službenika, odnosno namještenika.

(2) U slučaju da gradonačelnik u roku iz stava 1 ovog člana ne donese rješenje o zasnivanju radnog odnosa, odluka o izboru kandidata postaje obavezujuća i zamjenjuje rješenje o zasnivanju radnog odnosa.

(3) (brisano)

(Rad na određeno vrijeme)

Član 46

(1) Rad službenika, odnosno namještenika na određeno vrijeme može se vršiti u slučaju:

a) obavljanja poslova radnog mjesta čiji se obim privremeno i nepredviđeno povećao, a nisu trajnog karaktera;

b) zamjene odsutnog službenika, odnosno namještenika;

c) popunjavanja mandatnih pozicija;

d) sezonskih poslova.

(2) Radni odnos na određeno vrijeme traje:

a) dok traju potrebe za obavljanjem poslova iz stava 1 tački a) i b) ovog člana, a najduže do dvije godine;

b) za mandatne pozicije, dok traje mandat;

c) najduže šest mjeseci, u slučaju sezonskih poslova u toku kalendarske godine.

(3) Radni odnos na određeno vrijeme, bez obzira na dužinu trajanja, ne može prerasti u radni odnos na neodređeno vrijeme.

(4) (brisano)

(Posebni poslovi)

Član 46a

(1) U organima javne uprave, uz saglasnost Vlade, mogu se angažovati lica radi obavljanja posebnih poslova.

(2) Posebni poslovi iz stava 1 ovog člana su poslovi koji se obavljaju radi ispunjavanja obaveza iz nadležnosti organa javne uprave za koje nisu predviđena radna mjesta.

(3) Angažovanje lica iz stava 1 ovog člana traje dok postoji potreba za obavljanjem tih poslova, ali ne duže od jedne godine.

(4) Način angažovanja lica iz stava 1 ovog člana, naknada za obavljanje posebnih poslova, kao i forma i sadržaj ugovora o obavljanju posebnih poslova propisuju se Pravilnikom o radu.

--------------

NAPOMENA: Ovaj dokument nije objavljen u cijelosti.

Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex