Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

* Redakcija je priredila prečišćen tekst na osnovu Zaključka kojim se obavezuju strani državljani sa stalnim ili privremenim boravkom i bosanskohercegovački državljani sa stalnim boravkom u BiH koji se vraćaju sa područja zahvaćenih novim korona virusom, na javljanje Pododjeljenju za javno zdravstvo i Zaključka o dopuni Zaključka kojim se obavezuju strani državljani sa stalnim ili privremenim boravkom i bosanskohercegovački državljani sa stalnim boravkom u BiH koji se vraćaju sa područja zahvaćenih novim korona virusom, na javljanje Pododjeljenju za javno zdravstvo, koji su objavljeni u "Sl. glasniku Brčko distrikta BiH", br. 12/2020.

ZAKLJUČAK O KOJIM SE OBAVEZUJU STRANI DRŽAVLjANI SA STALNIM ILI PRIVREMENIM BORAVKOM I BOSANSKOHERCEGOVAČKI DRŽAVLjANI SA STALNIM BORAVKOM U BIH KOJI SE VRAĆAJU SA PODRUČJA ZAHVAĆENIH NOVIM KORONA VIRUSOM, NA JAVLjANjE PODODJELjENjU ZA JAVNO ZDRAVSTVO

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 12/2020*)

Član 1

(1) Strani državljani s privremenim ili stalnim boravkom na području Brčko distrikta BiH i bosanskohercegovački državljani sa stalnim boravkom na području Brčko distrikta BiH koji se vraćaju s područja koja su zahvaćena novim korona virusom (Kina, Italija, Iran, Južna Koreja i druge države koje su zahvaćene virusom) dužni su se javiti Pododjeljenju za javno zdravstvo na broj telefona 049 / 215-556 radi zdravstvenog nadzora. Pododjeljenje za javno zdravstvo će izvještavati Sanitarnu inspekciju o osobama koje se ne pridržavaju naloženih mjera. Odjeljenje za javni registar će u saradnji s Ministarstvom sigurnosti BiH, Služba za poslove sa strancima, Terenski centar Brčko, osigurati evidencije u vezi s boravkom lica izvan Bosne i Hercegovine.

(2) Prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prijelazima na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, putnici koji dolaze s područja država ugroženih korona virusom obavezni su popuniti sanitarni upitnik za pojedinca ili sanitarni upitnik za grupu. Sanitarni upitnik za pojedinca je na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku i čini prilog 1a i prilog 1b ovog zaključka. Sanitarni upitnik za grupu je na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini i čini prilog 2 ovog zaključka.

(3) Zadužuje se Sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta BiH da u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, inspekcijski nadzor vrši od 0 do 24 sata, uključujući i saradnju s Graničnom policijom. Sanitarni inspektori će redovno izvještavati Pododjeljenje za javno zdravstvo o preduzetim mjerama.

(4) Zadužuju se Javna zdravstvena ustanova "Zdravstveni centar Brčko" Brčko distrikt BiH i Pododjeljenje za javno zdravstvo da odmah osiguraju minimum zaštitne opreme (rukavice, mantile, maske i drugo).

(5) U slučaju pojave simptoma respiratornih infekcija kod osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom (porast temperature, kašalj, otežano disanje i slično) iste su dužne javiti se Javnoj zdravstvenoj ustanovi "Zdravstveni centar Brčko" na broj telefona 049 / 232-151. Zadužuje se Higijensko-epidemiološka služba Javne zdravstvene ustanove "Zdravstveni centar Brčko" za provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, i drugih preventivnih mjera na terenu.

(6) Zadužuje se menadžment JZU "Zdravstveni centar Brčko" da osigura, preraspodjelom prostora u okviru JZU-a, potreban broj posebnih prostorija za izolaciju potencijalnih pacijenata.

(7) Zadužuje se Pododjeljenje za javno zdravstvo da osigura potrebna testiranja u laboratorijama u kojima je moguće utvrditi prisustvo korona virusa. Također se Pododjeljenje zadužuje da nabavi testove za testiranje na prisustvo korona virusa.

(8) Preporučuje se otkazivanje bilo kakvih ekskurzija i organizovanih posjeta Kini, Italiji, Iranu, Južnoj Koreji i drugim državama koje su zahvaćene virusom.

Član 2

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine".

 

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772