Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

UPUTSTVO O PROVOĐENjU ZAKONA O UBLAŽAVANjU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLjEDICA IZAZVANIH STANjEM PRIRODNE NESREĆE ZBOG COVID-19 U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 30/2020)

Član 1

(Predmet)

Uputstvom o provođenju Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog COVID-19 u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon COVID-19) bliže se utvrđuju obaveze Direkcije za finansije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Porezne uprave (u daljnjem tekstu: Porezna uprava) i poreznih obveznika prilikom provođenja Zakona COVID-19, kao i postupak oslobađanja obaveze plaćanja zakupnine poslovnog prostora i javne površine, u vlasništvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, osim PDV-a.

Član 2

(Ostvarivanje prava na subvenciju)

(1) S ciljem ostvarivanja prava na subvenciju iz člana 4. Zakona COVID-19, Porezna uprava daje podatke Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu o izmirenim obavezama za poreze i doprinose uz sve isplaćene plate zaključno s februarom 2020. godine, na osnovu spiska poslovnih subjekata koje dostavi Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu s ciljem provođenja člana 4. stav (7) tačka a) Zakona COVID-19.

(2) Spisak iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži:

a) naziv poreznog obveznika i

b) jedinstveni identifikacioni broj, odnosno JIB.

(3) Pod porezom iz stava (1) ovog člana smatra se plaćeni porez na platu.

Član 3

(Kontrola)

(1) Porezna uprava vrši kontrolu namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava poreznim obveznicima na osnovu spiska koji joj je dužno dostaviti Odjeljenje za privredni razvoj sport i kulturu, a koji obavezno sadrži:

a) naziv poreznog obveznika,

b) jedinstveni identifikacioni broj poreznog obveznika, odnosno JIB,

c) broj zaposlenih radnika,

d) ukupan iznos isplaćen po osnovu subvencije za svakog poreznog obveznika pojedinačno po mjesecima i

e) broj žiroračuna na koji je izvršena isplata subvencije.

(2) Porezni obveznik koji je ostvario pravo na subvenciju dužan je nakon izvršenih uplata u skladu s članom 5. stav (1) Zakona COVID-19, Poreznoj upravi dostaviti izvod iz poslovne banke na kojem se vidi svaki pojedinačni transfer, odnosno namjensko trošenje sredstava.

(3) Izvod iz stava (2) ovog člana porezni obveznik je dužan dostaviti Poreznoj upravi u roku od deset dana od dana izvršenog plaćanja i to: poštom, na protokol Porezne uprave ili na e-mail: poreskauprava.brcko@df.bdcentral.net.

(4) Porezna uprava na osnovu prikupljenih podataka iz stavova (1) i (2) pokreće postupak kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava.

Član 4

(Obračun zakonske zatezne kamate)

(1) Zakonska zatezna kamata na javne prihode koje naplaćuje Porezna uprava se obračunava zaključno sa 6. 5. 2020. godine.

(2) Zakonska zatezna kamata se ne obračunava na javne prihode koje naplaćuje Porezna uprava počevši od 7. 5. 2020. godine pa sve dok traje stanje prirodne nesreće i 90 dana od dana prestanka stanja prirodne nesreće.

Član 5

(Oslobađanje plaćanja)

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva za porezno uvjerenje svaki porezni obveznik kojem je bio zabranjen rad popunjava i potpisuje izjavu u kojoj navodi do kada mu je bio zabranjen rad te na osnovu te izjave Porezna uprava neće vršiti naplatu akontacija poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak od samostalne djelatnosti do dana prestanka zabrane rada usljed stanja prirodne nesreće i 60 dana nakon prestanka zabrane rada usljed stanja prirodne nesreće.

(2) Izjava iz stava (1) ovog člana je sastavni dio ovog uputstva (Aneks I).

(3) Svi poslovni subjekti koji podnesu zahtjev za umanjenje ili ukidanje akontacije poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak od samostalne djelatnosti dužni su uz navedeni zahtjev podnijeti izmijenjenu poreznu prijavu za 2020. godinu na propisanom obrascu.

(4) Porezna uprava će ukupno zaduženje po rješenju o utvrđivanju poreza na dohodak u paušalnom iznosu za 2020. godinu umanjiti za iznos poreza na dohodak srazmjerno vremenu u kojem porezni obveznik nije radio, počevši od aprila 2020. godine pa sve dok traje stanje prirodne nesreće i 60 dana nakon prestanka stanja prirodne nesreće.

(5) Porezni obveznici koji plaćaju porez od privređivanja igara na sreću putem automata u paušalnom iznosu prilikom podnošenja porezne prijave za 2020. godinu ne vrše obračun paušalnog poreza na automate počevši od aprila 2020. godine pa sve dok traje stanje prirodne nesreće i 60 dana nakon prestanka stanja prirodne nesreće.

Član 5a

(Oslobađanje plaćanja zakupnine)

S ciljem provođenja člana 8a. Zakona COVID-19, Ured za upravljanje javnom imovinom (u daljnjem tekstu: Ured) dostavlja Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Direkcija) podatke o svim poslovnim subjektima kojima je bio zabranjen rad usljed stanja prirodne nesreće zbog COVID-19.

Član 5b

(Obaveze Ureda)

(1) S ciljem utvrđivanja podatka iz člana 5a. ovog uputstva, Ured objavljuje javni poziv za podnošenje prijava od strane poslovnih subjekata kojima je zabranjen rad usljed stanja prirodne nesreće zbog COVID-19 radi oslobađanja plaćanja zakupnine poslovnog prostora i javne površine u vlasništvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: javni poziv).

(2) Javni poziv iz stava (1) ovog člana objavljuje se na službenoj internet stranici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i na oglasnoj ploči u zgradi Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i traje osam dana od dana objave.

(3) Direktor Ureda odlukom imenuje komisiju za provođenje postupka po objavljenom javnom pozivu.

(4) Odluku o ostvarivanju prava iz člana 8a. Zakona COVID-19, a u vezi s članom 78. Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH donosi direktor Ureda, na prijedlog komisije iz stava (3) ovog člana.

(5) Odluka o ostvarivanju prava iz stava (4) ovog člana ističe se pet dana na službenoj internet stranici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i na oglasnoj ploči u zgradi Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

(6) Nakon isteka roka iz stava (5) ovog člana smatra se da su svi poslovni subjekti obaviješteni o odluci iz stava (4).

(7) Na odluku iz stava (4) ovog člana može se izjaviti žalba u roku od pet dana računajući od prvog narednog dana od dana isteka roka iz stava (5) ovog člana Apelacionoj komisiji Brčko distrikta BiH, putem prvostepenog organa.

Član 5c

(Dokumentacija za javni poziv)

(1) Uz popunjenu prijavu na javni poziv, poslovni subjekt dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca (kopija ili original)

b) identifikacioni broj poreznog obveznika (kopija)

c) obavještenje o razvrstavanju preduzetnika prema djelatnosti (kopija)

d) rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti - MTU (kopija).

(2) Uz dokumentaciju iz stava (1) ovog člana, poslovni subjekt popunjava, ovjerava i dostavlja izjavu u kojoj navodi vrstu djelatnosti koju obavlja u prostoru ili na javnoj površini kao i tačan period u kojem nije obavljao rad usljed zabrane, a na osnovu koje izjave nadležni organ vrši oslobađanje obaveze plaćanja zakupnine.

(3) Prijava iz stava (1) i izjava iz stava (2) ovog člana prilog su javnog poziva.

Član 5d

(Dostava odluke o ostvarivanju prava Direkciji)

(1) Odluku iz člana 5b. stav (4) za poslovne subjekte koji nisu izjavili žalbu i koji ispunjavaju uslove Ured dostavlja Direkciji na daljnje postupanje.

(2) Odluka iz člana 5b. stav (4) obavezno sadrži:

a) tačan period od početka zabrane do dana prestanka zabrane za rad za svakog poslovnog subjekta pojedinačno,

b) ukupan iznos oslobađanja plaćanja,

c) za koji mjesec pojedinačno se svaki poslovni subjekt oslobađa obaveze plaćanja zakupnine poslovnog prostora i javne površine u vlasništvu Brčko distrikta BiH, osim PDV-a,

d) iznos oslobađanja plaćanja po mjesecima.

(3) Za poslovne subjekte čija žalba bude usvojena, Ured dostavlja obavijest Direkciji nakon njenog usvajanja.

Član 5e

(Obaveze Direkcije za finansije - Trezora)

Direkcija za finansije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine - Trezor će nakon dostavljenih odluka iz člana 5b. stav (4) izdati knjižno odobrenje za svakog pojedinačnog zakupca u skladu s podacima iz člana 5d. stav (2) ovog uputstva.

Član 6

(Odgoda plaćanja poreza na nekretnine)

Prilikom zaduživanja poreza na nekretnine za 2020. godinu na analitičku karticu poreznog obveznika Porezna uprava je dužna kao datum valute knjižiti 31. 12. 2020. godine za kalendarsku 2020. godinu.

Član 7

(Moratorij na prinudnu naplatu)

(1) S ciljem provođenja člana 10. Zakona COVID-19 Porezna uprava ne provodi mjere prinudne naplate, ali donosi rješenje o pokretanju postupka prinudne naplate i vrši provjere imovnog stanja poreznog obveznika.

(2) Nakon pokretanja postupka prinudne naplate i prikupljenih podataka o imovnom stanju poreznog obveznika Porezna uprava vrši upise založnih prava, ali ne pokreće izvršne postupke sve do prestanka stanja prirodne nesreće, odnosno do isteka 30 dana od dana prestanka stanja prirodne nesreće.

Član 8

(Stupanje na snagu)

Ovo uputstvo stupa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Brčko distrika Bosne i Hercegovine".

 

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772