PRAVILNIK ZA REALIZACIJU ZAKONA O UBLAŽAVANjU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLjEDICA IZAZVANIH STANjEM PRIRODNE NESREĆE ZBOG COVID-19 U BRČKO DISTRIKTU BIH

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 31/2020)

Član 1

(Predmet)

Ovim pravilnikom se uređuje postupak za ostvarivanje prava na olakšice iz člana 4. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog COVID-19 u Brčko distriktu BiH (u daljnjem tekstu: Zakon), subjekti prava na olakšice, uslovi za ostvarivanje prava na subvencioniranje, kategorije korisnika programa, način pokretanja postupka, potrebna dokumentacija, kontrola namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava i stupanje na snagu.

Član 2

(Subjekti prava na olakšice)

Pravo na subvencije propisane Zakonom imaju poslovni subjekti iz člana 4. stav (2) i (4) Zakona.

Član 3

(Uslov za ostvarivanje prava na subvencioniranje)

(1) Pravo na subvencije imaju poslovni subjekti iz člana 4. stavova (2) i (4) Zakona uz uslov:

a) da imaju sjedište u Brčko distriktu BiH;

b) da su registrovana u skladu sa zakonima Brčko distrikta BiH;

c) da registrovanu djelatnost obavljaju na području Brčko distrikta BiH;

d) da su izmirene obaveze za poreze i doprinose uz sve isplaćene plate zaključno s februarom 2020. godine,

e) da nije došlo do smanjenja broja zaposlenih počevši od 1. marta 2020. godine pa sve dok traje pravo na subvencioniranje u skladu sa Zakonom,

f) da je ostvareni prihod u mjesecu aprilu 2020. godine najmanje za 20% manji u odnosu na isti mjesec prošle godine,

g) da se tačka e) ovog člana ne odnosi na sljedeće slučajeve:

1) redovnog isteka angažmana radnika na određeno vrijeme,

2) sporazumnog raskida ugovora o radu,

3) otkaza ugovora o radu na određeno, odnosno neodređeno vrijeme zbog teže povrede službene dužnosti,

4) smrti radnika i

5) odlaska radnika u penziju.

(2) Maksimalan broj zaposlenih u poslovnim subjektima iz člana 4. stavova (2) i (4) Zakona, koji imaju pravo na subvencioniranje, ne može biti veći od broja zaposlenih na dan 1. 3. 2020. godine, dok ukupno smanjenje broja zaposlenih iz stava (1) tačke b) ovog člana ne može biti veće od 10% za poslovne subjekte čiji je ukupan broj zaposlenih radnika veći od 10.

Član 4

(Kategorije korisnika programa)

(1) Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu (u daljnjem tekstu: Odjeljenje) će ocijeniti, na osnovu pristiglih prijava po javnom pozivu, koji privredni subjekti ispunjavaju uslove i razvrstati ih u jednu od kategorija iz člana 4. stav (2) i (4) Zakona.

(2) Pravo na korištenje subvencije za nadoknadu plate u iznosu koji ne može biti veći od 860,00 KM (po radniku) za mjesec april 2020. godine i svaki naredni mjesec do dana prestanka uslova koji ograničavaju rad usljed stanja prirodne nesreće, imaju preduzeća, preduzetnici i poslovne jedinice s područja Brčko distrikta BiH kojima je:

a) usljed stanja prirodne nesreće izazvane pandemijom korona virusa zabranjen rad;

b) zbog prirode svog posla i povezanosti s firmama kojima je rad zabranjen bili spriječeni u obavljanju svog rada, kao i oni pravni subjekti koji su na osnovu drugih odluka nadležnih institucija bili spriječeni u obavljanju svojih djelatnosti, poslovne subjekte koji se primarno bave proizvodnjom radi izvoza, čiji ukupan promet najmanje 50% čini izvoz, a koji su usljed stanja prirodne nesreće prisiljeni obustaviti rad zbog stanja u poslovno povezanim firmama u inostranstvu usljed nemogućnosti snabdijevanja repromaterijalom i nemogućnosti izvoza gotovih proizvoda, i poslovne subjekte koji su na osnovu drugih odluka nadležnih institucija bili spriječeni u obavljanju svojih djelatnosti.

(3) Pravo na korištenje subvencije za plaćene poreze i doprinose na plate, na obračunate i isplaćene plate za mjesec za koji se prijava podnosi u iznosu od 30% imaju sva ostala preduzeća, preduzetnici i poslovne jedinice, s područja Brčko distrikta BiH, koji su navedeni u članu 2. ovog pravilnika.

(4) Poslovnim subjektima iz stava (2) tačka b) ovog člana, u skladu s vrstom djelatnosti koju obavljaju i dostavljenom dokumentacijom, može se za određeni broj radnika priznati refundacija cjelokupnog iznosa do 860 KM, a za ostale radnike koji su bili angažovani 30% isplaćenih poreza i doprinosa na plate.

(5) Preduzeća, preduzetnici i poslovne jedinice s područja Brčko distrikta BiH kod kojih odgovorno lice nije u mogućnosti da preda prijavu i učestvuje u javnom pozivu zbog toga što se nalazi u izolaciji, ostavit će mu se mogućnost da prijavu podnese elektronski u predviđenom roku, s tim da pripadajuću dokumentaciju dostavi nakon izlaska iz izolacije. Uz prijavu elektronskim putem, odgovorno lice je dužno dostaviti dokaz o izolaciji. O takvim zahtjevima Odjeljenje će odlučivati nakon što dobije kompletnu dokumentaciju i dokaze.

Član 5

(Način pokretanja postupka)

Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu će objaviti javni poziv, kreirati prijavu na javni poziv i izjavu, kao i odrediti vrijeme trajanja javnog poziva.

Član 6

(Potrebna dokumentacija)

(1) Uz prijavu na javni poziv poslodavci iz člana 2. ovog pravilnika dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju i to za:

a) poslovne subjekte kojima je zabranjen rad usljed stanja prirodne nesreće:

1) kopiju rješenja o registraciji pravnog lica;

2) kopiju identifikacionog broja poreznog obveznika;

3) kopiju obavještenja o razvrstavanju pravnog lica;

4) Obrazac MIP (Mjesečni izvještaj o platama) za mjesec koji prethodi mjesecu za koji se vrši refundacija ovjeren od strane Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, kopija;

5) Obrazac 2002 (Specifikacija uz uplatu doprinosa preduzetnika) ovjeren od strane Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, kopija ili 1002 (Mjesečna prijava poreza po odbitku) za mjesec koji prethodi mjesecu za koji se vrši refundacija;

6) ovjerena i potpisana izjava lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica kojom pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću garantuju za istinitost datih podataka u prijavi i da nije došlo do smanjenja broja zaposlenih počevši od 1. marta 2020. godine pa sve dok traje pravo na subvencioniranje u skladu sa Zakonom;

7) dokaz da su izmirene obaveze za poreze i doprinose uz sve isplaćene plate zaključno s februarom 2020. godine;

8) druga dokumentacija za koju Odjeljenje ocijeni da može biti od značaja prilikom rješavanja zahtjeva po prijavi;

b) poslovne subjekte koji su zbog prirode svog posla i povezanosti s pravnim licima kojima je rad zabranjen bili spriječeni u obavljanju svog rada, poslovne subjekte koji se primarno bave proizvodnjom radi izvoza, čiji ukupan promet najmanje 50% čini izvoz, a koji su usljed stanja prirodne nesreće prisiljeni obustaviti rad zbog stanja u poslovno povezanim firmama u inostranstvu usljed nemogućnosti snabdijevanja repromaterijalom i nemogućnosti izvoza gotovih proizvoda, i poslovne subjekte koji su na osnovu drugih odluka nadležnih institucija bili spriječeni u obavljanju svojih djelatnosti:

1) kopiju rješenja o registraciji pravnog lica;

2) kopiju identifikacionog broja poreznog obveznika;

3) kopiju obavještenja o razvrstavanju pravnog lica;

4) Obrazac MIP (Mjesečni izvještaj o platama) za mjesec za koji se vrši refundacija ovjeren od strane Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, kopija;

5) Obrazac 2002 (Specifikacija uz uplatu doprinosa preduzetnika) ovjeren od strane Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, kopija ili 1002 (Mjesečna prijava poreza po odbitku) za mjesec za koji se vrši refundacija;

6) ovjerena i potpisana izjava lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica kojom pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću garantuju za istinitost datih podataka u prijavi i da nije došlo do smanjenja broja zaposlenih počevši od 1. marta 2020. godine pa sve dok traje pravo na subvencioniranje u skladu sa Zakonom;

7) dokaz da su izmirene obaveze za poreze i doprinose uz sve isplaćene plate zaključno sa februarom 2020. godine;

8) dokaz da je ostvareni prihod u mjesecu aprilu 2020. godine najmanje za 20% manji u odnosu na isti mjesec prošle godine;

9) obrazloženje o razlozima za svrstavanje u ovu kategoriju poslovnih subjekata;

10) dokaz o učešću ostvarenih prihoda proizvodnih firmi po osnovu izvoza u ukupno ostvarenom prihodu;

11) druga dokumentacija za koju Odjeljenje ocijeni da može biti od značaja prilikom rješavanja zahtjeva po prijavi;

c) ostale poslovne subjekte koji nisu izuzeti u članu 2a. Zakona:

1) kopiju rješenja o registraciji pravnog lica;

2) kopiju identifikacionog broja poreznog obveznika;

3) kopiju obavještenja o razvrstavanju pravnog lica;

4) Obrazac MIP (Mjesečni izvještaj o platama) za mjesec za koji se vrši refundacija ovjeren od strane Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, kopija;

5) Obrazac 2002 (Specifikacija uz uplatu doprinosa preduzetnika) ovjeren od strane Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, kopija ili 1002 (Mjesečna prijava poreza po odbitku) za mjesec za koji se vrši refundacija;

6) ovjerena i potpisana izjava lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica kojom pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću garantuju za istinitost datih podataka u prijavi i da nije došlo do smanjenja broja zaposlenih počevši od 1. marta 2020. godine pa sve dok traje pravo na subvencioniranje u skladu sa Zakonom;

7) dokaz da su izmirene obaveze za poreze i doprinose uz sve isplaćene plate zaključno s februarom 2020. godine;

8) dokaz da je ostvareni prihod u mjesecu aprilu 2020. godine najmanje za 20% manji u odnosu na isti mjesec prošle godine;

9) druga dokumentacija za koju Odjeljenje ocijeni da može biti od značaja prilikom rješavanja zahtjeva po prijavi.

(2) Prijava po javnom pozivu za svaki mjesec se posebno kreira i definiše potrebnu dokumentaciju koju je neophodno priložiti uz istu.

(3) Svi poslovni subjekti koji su aplicirali na Javni poziv za raspodjelu novčanih sredstava u skladu s Programom mjera za sanaciju šteta u privrednim subjektima Brčko distrikta BiH nastalih ograničenjem rada zbog pandemije izazvane korona virusom, broj: 48-000250/20 od 6. 4. 2020. godine, kao i na sve sljedeće javne pozive koji se obavljuju po Zakonu ne moraju ponovo priložiti sljedeće dokumente:

- kopiju rješenja o registraciji pravnog lica;

- kopiju identifikacionog broja poreznog obveznika; - kopiju obavještenja o razvrstavanju pravnog lica.

Član 7

(Kontrola namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava)

Kontrola namjenskih trošenja dodijeljenih sredstava propisana je članom 6. stav (2) Zakona.

Član 8

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine".