Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODLUKA O OGRANIČENjU RADNOG VREMENA U ODREĐENIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 12/2020)

Član 1

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (1) određuje ograničenje radnog vremena na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na sljedeći način:

a) u ugostiteljskim objektima (osim u sastavu pekara), kladionicama, kockarnicama i drugim objektima sličnog sadržaja do 18.00 sati,

b) u pekarama do 22.00 sata,

c) u objektima u kojima se obavlja trgovinska djelatnost, osim benzinskih stanica i apoteka do 19.00 sati,

d) u dječjim igraonicama, dnevnim boravcima i drugim objektima sličnog sadržaja, kao i sva javna okupljanja uključujući svadbe i slično, zabranjuju se rad u potpunosti do daljnjeg, bez ikakvih izuzetaka.

(2) Zadužuju se privredni subjekti iz stava (1) ovog člana da na vidna mjesta objekata istaknu novo radno vrijeme.

Član 2

Zadužuje se Sekretarijat Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Sektor za informisanje, da putem sredstava javnog informisanja na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine izvjesti javnost i privredne subjekte o radnom vremenu iz člana 1. ove odluke, kao i da istu objavi na web stranici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 3

Za kontrolu provođenja ove odluke zadužuju se Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Ured gradonačelnika-Inspektorat.

Član 4

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, pekara i tržnih centara, broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.11-0566LO008/20 od 13.3.2020. godine i Odluka o dopuni odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, pekara i tržnih centara, broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.11-0566LO-008/20 od 13.3.2020. godine", broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.11-0566LO-013/20 od 13.3.2020. godine.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine".

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772