Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NAREDBA ZAVODU ZA ZAPOŠLjAVANjE BRČKO DISTRIKTA BIH U VEZI LICA KOJA IMAJU OBAVEZU REDOVNOG JAVLjANjA ZAVODU U VEZI SA SITUACIJOM IZAZVANOM EPIDEMIJOM KORONA VIRUSA (COVID 19)

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 15/2020)

Član 1

Nalaže se Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH da obavijesti sva lica koja imaju obavezu redovnog javljanja Zavodu da će im se automatski produžavati rok za javljanje na evidenciju, sve dok Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a u vezi sa stanjem epidemije korona virusom (COVID-19), ne donese drugačiju odluku.

Član 2

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH dužan je da licima iz člana 1. ove naredbe prizna pravo na zdravstveno osiguranje po osnovu statusa nezaposlenog lica.

Član 3

(1) Ova naredba objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Vlade Brčko distrikta BiH, Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH.

(2) Za provođenje ove naredbe zadužuju se Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH.

Član 4

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 29. 3. 2020. godine i bit će objavljena u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".