Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NAREDBA O JAVNOJ OBJAVI IMENA LICA KOJA NE POSTUPAJU U SKLADU SA RJEŠENjEM O SAMOIZOLACIJI I IZOLACIJI

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 15/2020)

Član 1

Nalaže se Inspektoratu da javno objavi imena osoba za koje je od strane policijskih službenika utvrđeno da se ne pridržavaju rješenja o izolaciji, a sve s ciljem suzbijanja širenja korona virusa COVID-19.

Član 2

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.