NAREDBA O EPIDEMIOLOŠKIM PREPORUKAMA ZA TRENINGE I SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI U SPORTSKIM OBJEKTIMA TOKOM EPIDEMIJE COVID-19, BROJ: 02-000049/20 OD 22.05.2020. GODINE

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 27/2020)

Član 1

Ovom naredbom donose se epidemiološke preporuke za treninge i sportsko-rekreativne aktivnosti u sportskim objektima tokom epidemije COVID-19.

Član 2

Prostorije sportskog objekta, sa svom pratećom opremom, prije početka rada/otvaranja treba temeljno očistiti i dezinfikovati.

Član 3

Prije početka rada/otvaranja prostorija upoznati sve zaposlene o svim mjerama koje moraju da se provode.

Član 4

Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, neophodno je postaviti informaciju o higijenskim mjerama ili postaviti informaciju sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.

Član 5

(1) Potrebno je osigurati nadzor nad zdravstvenim stanjem zaposlenih.

(2) Zaposleni treba svakodnevno prije dolaska na posao da mjere temperaturu.

(3) U slučaju povišene temperature ili pojave drugih simptoma zarazne bolesti (kao kašalj, bol u grlu, otežano disanje, malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćanje...), bilo s povišenom temperaturom bilo bez nje, nije dozvoljeno da dolaze na posao.

(4) Savjetuje se da se telefonom kontaktira doktor porodične medicine kako bi se preduzele adekvatne mjere.

Član 6

(1) Preporučuje se da se temperatura mjeri prilikom ulaska u sportski objekat beskontaktnim toplomjerom.

(2) Osobe koje imaju povišenu temperaturu vraćaju se kući.

(3) Za korisnike sportskih objekata (osobe koje dolaze na trening) također nije dozvoljen dolazak u slučaju da imaju bilo kakve simptome zarazne bolesti (povišena temperatura, kašalj, bol u grlu, otežano disanje, kihanje, malaksalost, proliv ili povraćanje...).

Član 7

Ograničiti broj osoba koje istovremeno borave na treningu tako da na 10 m2 može da bude jedna osoba.

Član 8

Prostorno-organizacione uslove u objektu, organizaciju treninga, te sportsko-rekreativne aktivnosti u sportskim objektima, kao i to da li su osigurani svi higijenski i sigurnosni uslovi, propisani važećim preporukama namijenjenih tokom trajanja protuepidemijskih mjera, kontrolišu nadležna i odgovorna pravna lica koja upravljaju pojedinim sportskim objektom.

Član 9

(1) Dezinfekciona sredstva (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70%) neophodno je postaviti u sportskim objektima u svim ulaznim prostorijama, na pultu za obavljanje plaćanja usluga, izlazu iz toaleta, radnom prostoru zaposlenih, te u prostoru za provođenje sportskih i sportsko-rekreativnih aktivnosti.

(2) U sportskim dvoranama, u prostorima gdje se realizuju sportske i sportsko-rekreativne aktivnosti preporučuje se osigurati najmanje tri mjesta za dezinfekciju ruku, a na otvorenim sportskim terenima najmanje šest mjesta za dezinfekciju ruku.

(3) Obavezna je dezinfekcija ruku na ulazu za sve osobe koje ulaze u objekat, također na ulazu/izlazu u toalet.

(4) Preporučuje se da se stave vidljive oznake za obavezu dezinfekcije ruku, držanja fizičke distance i nošenja maski.

Član 10

Fizičku udaljenost na recepciji treba organizovati tako da se osigura dovoljna distanca između osoblja na recepciji i korisnika, te između zaposlenih ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji osigurava potrebnu distancu). Organizuje se rad pri čemu se ograničava maksimalan broj osoba u prostoru recepcije, u skladu s mjerama fizičke udaljenosti od 2 metra.

Član 11

(1) Evidencija o prisutnim osobama mora da se vodi za svaki trening i organizovanu sportsko-rekreativnu aktivnost (podaci o treneru, instruktoru, vođi, sportisti, korisniku, asistentu i eventualno ostalim uključenim osobama potrebnim za odvijanje aktivnosti te o lokaciji provođenja aktivnosti) radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom COVID-19.

(2) Evidencija se mora voditi i za pojedinačne treninge s trenerom, za sve vrste sportova.

(3) Evidencija mora da sadrži ime i prezime, telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska na trening.

Član 12

(1) Sve unutrašnje prostorije potrebno je učestalo prozračivati.

(2) Korištenje klima-uređaja i grijanje u zatvorenim prostorijama se ne preporučuje.

Član 13

(1) Preporuke za čišćenje i dezinfekciju odnose se na sve prostore objekta (ulazni prostor, recepcija, sanitarni čvorovi...).

(2) Radne površine koje se često dodiruju, potrebno je učestalo čistiti i dezinfikovati.

(3) Zatvorene prostorije sportskih objekata potrebno je za vrijeme obavezne pauze od sat vremena, u sredini radnog vremena, te na kraju radnog vremena temeljno dezinfikovati i što je moguće češće provjetravati.

Član 14

(1) Preporučuje se doći u opremi za trening, osim patika koje se obuvaju na za to predviđenom mjestu, a obuća stavlja u kesu.

(2) Ne koristiti svlačionice i tuševe.

Član 15

Tokom treninga/sportsko-rekreativnih aktivnosti preporučuje se držati odstojanje od 2 m, kao neophodne udaljenosti za fizičku distancu, a u kontaktnim i drugim sportovima gdje nije moguće održavati fizičku distancu između trenera/instruktora/vođe i sportiste/korisnika usluga, preporučuje se da trening/aktivnost odrade uvijek iste osobe.

Član 16

Lopte, drugi rekviziti i ostala oprema za treninge/sportsko- rekreativne aktivnosti se dezinfikuju između treninga.

Član 17

Sportisti/korisnici su obavezni da nose masku kad god je to moguće, a da im ne otežava disanje prilikom vježbanja.

Član 18

(1) Svakom sportisti/korisniku se preporučuje da ima ličnu, označenu flašu s tečnošću, kao i ostale potrebne rekvizite koji moraju biti označeni imenom korisnika.

(2) Ambalaža od pića i ostali otpad nastao tokom treninga/pripremnih utakmica odlaže se u zato predviđenu kantu za otpad s dvostrukom vrećicom i odgovarajućim poklopcem.

(3) Za odlaganje otpada preporučuje se postavljanje kante za otpatke s odgovarajućim poklopcem u svim zatvorenim i otvorenim dijelovima objekta.

Član 19

Nakon treninga/sportsko-rekreativnih aktivnosti korisnici/ sportisti se ne zadržavaju u prostorijama duže nego što je potrebno.

Član 20

Ako je moguće, organizovati rad u dvije smjene, na način da između prve i druge smjene bude minimum sat vremena razmaka, koji će se koristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tokom redovnog čišćenja.

Član 21

(1) Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira, dostavljača) treba organizovati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave.

(2) Tada se provjerava ima li osoba simptome COVID-19 (povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje/kratak dah, grlobolja, poremećaj čula mirisa i okusa) i da li je imala kontakt s oboljelim osobama.

Član 22

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".