BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O OSLOBAĐANjU OD OBRAČUNA I PLAĆANjA INDIREKTNIH POREZA I POVRATU VEĆ PLAĆENIH INDIREKTNIH POREZA NA OPREMU I SREDSTVA DONIRANA OD STRANE DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH SUBJEKATA ZA POTREBE PREVENCIJE, SUZBIJANjA I OTKLANjANjA EPIDEMIJE PROUZROKOVANE KORONA VIRUSOM (KOVID-19)

("Sl. glasnik BiH", br. 20/2020 i 24/2020)

Član 1

(Predmet i svrha Odluke)

(1) Ovom odlukom utvrđuje se oslobađanje od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povrat već plaćenih indirektnih poreza na opremu, lijekove, sanitetska vozila i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodpih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (KOVID-19) (maske za lice, rukavice, sredstva za dezinfekciju, zaštitna odijela, mehanički medicinski ventilatori - respiratori i sl.) za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(2) Postupanje po Odluci obavezuje sve subjekte na koje se Odluka odnosi samo dok traje stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine i primjenjuje se isključivo na opremu, lijekove, sanitetska vozila i sredstva donirana za potrebe prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona (KOVID 19).

(3) Svi subjekti i organi uprave obuhvaćeni ovom Odlukom dužni su po istoj postupati.

Član 2

(Obaveza Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine)

(1) Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine dužna je obezbijediti svim subjektima koji za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine doniraju opremu, lijekove, sanitetska vozila i sredstva namijenjena isključivo za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona (KOVID 19), mogućnost da takve isporuke dobara budu oslobođene od obračuna i plaćanja indirektnih poreza, odnosno pravo na povrat plaćenih indirektnih poreza na te isporuke (carine, PDV-a i drugih indirektnih poreza).

(2) Oslobađanje od obračuna indirektnih poreza iz stava (1) ovog člana, odnosno povrat plaćenih indirektnih poreza moguće je ostvariti samo ako je donacija upućena javnim tijelima u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti nadležnim za zaštitu života i zdravlja ljudi.

(3) Pravna lica i drugi subjekti iz Bosne i Hercegovine na isporuke dobara (donaciju) izvršene na način i pod uslovima iz st. (1) i (2) ovog člana nisu dužna obračunati porez na dodatnu vrijednost, ali su na dokumentu koji prati isporuku (otpremnica, darovnica, faktura i sl.) dužni, kao osnov oslobađanja, navesti broj ove Odluke.

(4) Subjekti iz stava (3) ovog člana dužni su Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine prijaviti isporuke izvršene u toku jednog mjeseca i to najkasnije sa posljednjim danom mjeseca u kojem su isporuke izvršene.

(5) Isporuke dobara iz uvoza (donacija) izvršene na način i pod uslovima iz st. (1) i (2) ovog člana oslobađaju se od plaćanja uvoznih dažbina i drugih indirektnih poreza, odnosno eventualno plaćene uvozne dažbina (carina, PDV i drugi indirektni porezi) na ova dobra podliježu pravu na povrat.

Član 3

(Interne procedure i evidencije)

(1) Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine može da, po ukazanoj potrebi, propiše interne procedure neophodne za realizaciju ove Odluke.

(2) Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je u obavezi uspostaviti potrebnu evidenciju o izvršenim oslobađanjima/povratima po osnovu donirane opreme i sredstava.

Član 4

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se dok traje stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine izazvane korona virusom (KOVID 19).