BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O OBAVEZNOJ PRIMJENI PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG

("Sl. glasnik BiH", br. 34/2020)

Član 1

(Primjena preferencijalnog tretmana domaćeg)

(1) U cilju ublažavanja posljedica izazvanih pandemijom Korona virusa (COVID-19) i zaštite privrede Bosne i Hercegovine, samo u periodu koji je naveden u tački b) ovog stava ugovorni organ je obavezan, u skladu sa članom 67. Zakona o javnim nabavkama:

a) primijeniti cjenovni preferencijalni tretman isključivo u svrhu poređenja ponuda,

b) prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor domaćeg od 30% u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u periodu od 01.06.2020. do 01.06.2021. godine,

c) U svrhu ovog stava, domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koja su registrirana u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

(2) Preferencijalni tretman iz stava (1) za ponuđače iz država potpisnica Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (SEFTA 2006) primjenjivaće se skladu sa odredbama tog sporazuma.

(3) U svrhu stava (2), primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama SEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama SEFTE i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz država potpisnica SEFTE, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz država potpisnica SEFTE.

(4) U svrhu stava (1), domaćom ponudom se smatra i ponuda koju podnosi grupa ponuđača koju čine pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama SEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama SEFTE i najmanje jedno pravno ili fizičko lice sa sjedištem u Bosni i Hercegovini koje je registrovano u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini, i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

(5) Svako korištenje preferencijalnog tretmana domaćeg mora biti navedeno u tenderskoj dokumentaciji, kao i dokazi kojima ponuđači dokazuju da podliježu primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

Član 2

(Ograničavajuće odredbe)

Ova Odluka prestaje važiti 01.06.2021. godine.

Član 3

(Prelazne odredbe)

U postupcima javne nabavke kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandi- datima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u 2019. i do 01.06.2020. godini i u kojima nije zaključen ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum do početka primjene ove odluke primjenjuje se preferencijal- ni faktor domaćeg od 5%.

Član 4

(Završne odredbe)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".