Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Nacrti i prijedlozi propisa


21.10.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FEDERACIJE BIH


12.10.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FBIH

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA U FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


05.10.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


01.10.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA U POSTUPKU PRED SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA U SUDSKIM I TUŽILAČKIM INSTITUCIJAMA NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE


30.09.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O SUDSKOJ POLICIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O PROVOĐENJU ODLUKA SUDOVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


24.09.2020.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA REPUBLIKE SRPSKE


23.09.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GASU REPUBLIKE SRPSKE


22.09.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI


07.09.2020.

NACRT ZAKONA O FAKTORINGU REPUBLIKE SRPSKE


31.07.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BIH


22.07.2020.

NACRT ZAKONA O PROTIVGRADNOJ ZAŠTITI REPUBLIKE SRPSKE


13.07.2020.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRPSKE


07.07.2020.

NACRT ZAKONA O PODRŠCI PORODICAMA S DJECOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


06.07.2020.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE


08.04.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA FEDERACIJE BIH


20.03.2020.

NACRT ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA FEDERACIJE BIH


02.03.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O LIJEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE


24.02.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ADVOKATURI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


20.02.2020.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIZINGU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


13.02.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNOJ AGENCIJI BOSNE I HERCEGOVINE


22.01.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZMIRENJU OBAVEZA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O SPECIJALNOJ EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ, LOGOPEDSKO-AUDIOLOŠKOJ I SOCIJALNO-PEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA UGLJOVODONIKE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM REGISTRU LICA PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH ZA KRIVIČNA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE I MORALA PREMA DJECI I MALOLJETNICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUMSKOM PREVOZU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O REPRODUKCIONOM MATERIJALU ŠUMSKOG I UKRASNOG DRVEĆA I GRMLJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


20.01.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENEMA ZAKONA O SUDSKOJ POLICIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENEMA ZAKONA O FINANSIRANJU INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


18.12.2019

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVILACA KORUPCIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


06.12.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENI PORODIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

NACRT ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


19.11.2019

NACRT ZAKONA O UGOSTITELJSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


30.10.2019

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPRINOSIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NOTARIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


24.10.2019

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA REPUBLIKE SRPSKE


01.10.2019

NACRT ZAKONA O INSPEKCIJAMA REPUBLIKE SRPSKE


05.07.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA


18.02.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU


25.01.2019

NACRT ZAKONA O PRIJAVLJIVANJU, UTVRĐIVANJU PORIJEKLA I KONTROLI IMOVINE IZABRANIH I IMENOVANIH FUNKCIONERA, NOSILACA IZVRŠNIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA KANTONA SARAJEVO


23.01.2019

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETIČKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA


13.09.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE


30.07.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA


16.07.2018

PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TEHNIČKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE


11.07.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


06.06.2018

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA


01.06.2018

ZAKON O KONTROLI I OGRANIČENOJ UPOTREBI DUHANA, DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE


29.05.2018

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU


10.05.2018

NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKOM POTPISU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


30.04.2018

NACRT ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA I POREZU NA NASLJEĐE I POKLONE


23.03.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


22.02.2018

PRIJEDLOG ZAKONA O OMBUDSMENU ZA LjUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE


06.03.2017

NACRT ZAKONA O KONTROLI I OGRANIČENOJ UPOTREBI DUVANA, DUVANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENjE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


06.03.2017

NACRT ZAKONA O PRIJEVOZU OPASNIH MATERIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


20.02.2017

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENIM KOMORAMA U REPUBLICI SRPSKOJ


16.12.2016

NACRT ZAKONA O TURIZMU FBIH

NACRT ZAKONA O SIGURNOSTI I ZAŠTITI NA RADU FBIH


14.12.2016

NACRT ZAKONA O STEČAJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE