Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena


Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex


Pravilnik o zaštiti na radu

(Federacija Bosne i Hercegovine)


I Osnovne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom, u skladu sa Zakonom, uređuje se sprovođenje zaštite na radu zaposlenih u _______________ (naziv poslodavca) (dalje: Poslodavac) u cilju stvaranja bezbjednih uslova rada radi zaštite života i zdravlja i radne sposobnosti zaposlenih.

Pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu ima:

a) radnik,

b) lice koje je kod poslodavca na stručnom osposobljavanju,

c) lice koje se nalazi na prekvalifikaciji, dokvalifikaciji ili stručnom usavršavanju,

d) učenici i studenti na praktičnoj nastavi,

e) lice koje učestvuje u javnim radovima,

f) lice koje obavlja volonterski rad,

g) lice koje za vrijeme izdržavanja kazne zatvora radi u zatvorskoj radionici, na gradilištu ili na drugim radnim mjestima,

h) drugo lice koje se zatekne u radnoj okolini radi obavljanja određenih poslova, ako je o njegovom prisustvu poslodavac upoznat.

Član 2

Poslodavac je dužan da u okviru plana razvoja ili posebnog programa mjera zaštite na radu obezbijedi potrebna sredstva za provođenje i unapređivanje zaštite na radu sa rokovima za njihovu realizaciju.

Član 3

Poslovodni organ organizacije odnosno radnik koji organizuje ili rukovodi procesom rada, u skladu sa opštim aktom odnosno kolektivnim ugovorom, svaki u svom djelokrugu, odgovoran je za sprovođenje zaštite na radu.

II Mjere zaštite radnika na radu

Član 4

Zaštita na radu obuhvata sistem pravila i mjera, a posebno:

a) pravila i mjere pri projektovanju i izradi sredstava rada,

b) pravila i mjere pri upotrebi, održavanju, pregledu i ispitivanju sredstava rada,

c) pravila i mjere koje se odnose na radnike, te prilagođavanje procesa rada njihovom polu, dobi, fizičkim i psihičkim sposobnostima,

d) načine i postupke osposobljavanja i obavještavanja radnika i poslodavaca sa svrhom postizanja odgovarajućeg nivoa zaštite na radu,

e) načine i postupke saradnje poslodavca, radnika i njihovih predstavnika i udruženja, te državnih organa nadležnih za zaštitu na radu,

f) zabranu stavljanja radnika u nepovoljniji položaj zbog aktivnosti preduzetih radi zaštite na radu,

g) ostale mjere za sprječavanje rizika na radu, sa svrhom uklanjanja faktora rizika i njihovih štetnih posljedica.

Član 5

Mjere kojima se neposredno obezbjeđuje sigurnost na radu obuhvataju opšte i posebne mjere

Član 6

Opšte mjere zaštite radnika na radu obuhvataju naročito: zaštitu od mehaničkih opasnosti, zaštitu od udara električne struje, sprječavanje nastanka požara i eksplozije, osiguranje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora, osiguranje potrebnih puteva za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika i drugih lica, osiguranje čistoće, osiguranje propisane temperature i vlažnosti zraka i ograničenja brzine strujanja zraka, osiguranje propisane rasvjete, zaštitu od buke i vibracija, zaštitu od štetnih atmosferskih i klimatskih uticaja, zaštitu od fizikalnih, hemijskih i bioloških štetnih uticaja, zaštitu od prekomjernih napora, zaštitu od elektromagnetskog i ostalog zračenja, te osiguranje prostorija i uređaja za ličnu higijenu.

Član 7

Pri izradi tehničke dokumentacije za objekte namijenjene za radne prostorije i projektovanje tehničko-tehnološkog procesa, poslodavac je obavezan pri projektovanju primijeniti propisane mjere zaštite na radu sa naznakom svih opasnosti sa predviđenim mjerama za njihovo otklanjanje i navesti propise koji su korišteni kod projektovanja odnosno izrade tehničke dokumentacije.

Poslodavac izdaje ispravu kojom se dokazuje da je projektovanje objekata, odnosno tehničko-tehnološkog procesa izvršeno u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona.

Ako u izradi tehničke dokumentacije učestvuje više subjekata, investitor je obavezan da na osnovu posebnih projekata odnosno isprave iz prethodnog stava, obezbijedi od poslodavca koji vrši projektovanje jedinstvenu ispravu.

Član 8

Poslodavac koji izvodi radove na izgradnji objekata i tehničko-tehnoloških procesa dužan je da izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji u kojoj su projektovane mjere zaštite na radu.

Obaveza iz stava (1) ovog člana odnosi se i na radove na montaži, zamjeni opreme, remontu i rekonstrukciji objekata.

Novi, obnovljeni ili rekonstruisani objekti i tehničko-tehnološki procesi ne mogu početi sa radom bez upotrebne dozvole, u skladu sa Zakonom.

-------

NAPOMENA: Ovaj dokument nije objavljen u cijelosti.

Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex