Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu

31.12.2021.


Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19. Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske, a prestaje da važi 31. marta 2022. godine.

Ovom uredbom uređuje se način izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19, koje izaziva teški akutni respiratorni sindrom korona virus, za vrijeme trajanja vanredne situacije u skladu sa zakonom.

Uredbom, se ograničava radno vrijeme svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira na to da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.) u periodu od 6.00 do 2.00 časa narednog dana.

Izuzetno, ako je aktom jedinice lokalne samouprave propisano kraće radno vrijeme, primjenjivaće se radno vrijeme propisano aktom jedinice lokalne samouprave.

Uredbom se u Republici Srpskoj uređuje način izvršavanja mjere izolacije prema licima koja su zaražena virusom, odnosno mjera karantina za bliske kontakte zaraženih osoba, kao i testiranje na prisustvo virusa korona.

Osim toga, uređuju se i način izvršavanja mjera za kontrolu infekcije virusom korona u zdravstvenim ustanovama za sva lica koja se nalaze u zdravstvenim ustanovama, kao i način izvršavanja mjera za organizaciju zdravstvene službe u vrijeme širenja kovida 19.

"Takođe, uređuje se i pitanje vakcinacije protiv kovida 19 na način da je vakcinacija protiv kovida 19 dobrovoljna i besplatna za sve građane Republike Srpske, te se definiše način sprovođenja vakcinacije protiv kovida 19", saopšteno je iz Vlade RS.

Uredbom se uređuje i način izvršavanja mjera u zajednici u cilju sprečavanja i kontrole širenja virusa korona u smislu korišćenja lične zaštitne opreme i pridržavanja zaštitnih mjera fizičke distance; u vezi sa izvođenjem nastave u vaspitno-obrazovnim ustanovama i ustanovama studentskog i đačkog smještaja; mjera koje su obavezni da sprovode pravna lica i preduzetnici; mjera u ugostiteljskim objektima u smislu ograničavanja radnog vremena, održavanja fizičke distance, određivanja maksimalnog broj gostiju na osnovu korisne površine.

Uredbom je defiisano da u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije na teritoriji jedinice lokalne samouprave, jedinica lokalne samouprave može odrediti kraće radno vrijeme.

Ovom Uredbom se u Republici Srpskoj uređuje i način sprovođenja takmičarskih aktivnosti sportskih organizacija i sportista, organizacije kulturnih i tradicionalnih manifestacija i festivala na otvorenom, organizacije kulturnih i tradicionalnih manifestacija i festivala u zatvorenom.

Uredbom se uređuju i nadzor nad sprovođenjem mjera, kao i kaznene odredbe.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu i ona je utvrđena u neto iznosu od 590 КM.

Trenutno je najniža plata 540 KM.

Vlada Republike Srpske shodno članu 109. Ustava Republike Srpske utvrđuje da je od opšteg interesa da se Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu objavi u “Službenom glasniku Republike Srpske” i da stupi na snagu 1. januara 2022. godine.

Zakonom o radu propisano je da ukoliko Ekonomsko-socijalni savjet ne utvrdi prijedlog, odluku o najnižoj plati donosi Vlada Republike Srpske, “imajući u vidu kretanje plata, rast proizvodnje i životnog standarda u Republici Srpskoj.”

Ekonomsko socijalni savjet Republike Srpske je, podsjećaju u Vladi, razmatrao pitanje utvrđivanja prijedloga iznosa najniže plate u Republici Srpskoj za 2022. godinu i tom prilikom nije postignut konsenzus po tom pitanju.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o mreži visokoškolskih ustanova i studijskih programa Republike Srpske za period 2022-2023. godine.

“Obrazovni sistem treba da preuzme vodeću ulogu u razvoju društva” Vlada RS DONIJELA ODLUKU o mreži visokoškolskih ustanova i studijskih programa

Novim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske propisano je da Vlada Srpske, na prijedlog Savjeta za visoko obrazovanje, donosi odluku o mreži visokoškolskih ustanova i studijskih programa Republike koja sadrži podatke o postojećem stanju, potrebi za osnivanjem novih visokoškolskih ustanova i novih studijskih programa.

Donošenje Mreže predviđeno je kao jedna od komponenti strateških ciljeva, definisanih u važećim strateškim dokumentima Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Mreža je dokument koji na ilustrativan način prikazuje sistem visokog obrazovanja u Republici Srpskoj i kao takav predstavlja važnu komponentu strateškog razvoja visokog obrazovanja u Srpskoj.

Njen praktični značaj je izuzetan jer, kako se navodi, upravo na osnovu ovog dokumenta Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo donosi najvažnije odluke u vezi sa daljim pravcima razvoja visokog obrazovanja, kao što su prijedlog broja studenata koji se može upisati u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama, opravdanost osnivanja novih visokoškolskih ustanova i novih studijskih programa, studijske programe na kojima se obrazuju kadrovi za obavljanje deficitarnih zanimanja, a koje treba posebno podsticati i stipendirati i slično.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog strategije razvoja predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja za period 2022-2030. godine, koji je novi sveobuhvatni dokument obrazovnih politika za period od osam godina.

Nova strategija je odgovor na izražene potrebe za promjenama u obrazovnom sistemu, sa namjerom da se kroz nju postave jasne smjernice za djelovanje za sve aktere, bez obzira da li je riječ o djeci, vaspitačima, nastavnicima, roditeljima, istraživačima, donosiocima odluka i ostalim članovima zajednice.

Strateški ciljevi definisani ovim dokumentom su povećanje obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, inovirani programi za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, te inovirani udžbenici, pomjeranje fokusa sistema vaspitanja i obrazovanja sa poučavanja na učenje učenja, obezbijeđeni programi stručnog usavršavanja vaspitno–obrazovnih radnika i jačanje povezanosti obrazovanja sa tržištem rada.

Ovaj dokument oslanja se na postignute rezultate u prethodnom periodu, na savremene procese u društvu i promjene koje su uslovile različita dešavanja u svim sferama života, posebno u oblasti nauke, tehnike, tehnologije i ekonomije, te digitalizacije.

Realizacijom ove strategije unaprijediće se kvalitet vaspitanja i obrazovanja, čime će se stvoriti uslovi za bolji i uspješniji razvoj svakog pojedinca i društva uopšte.

Takođe, obrazovni sistema treba da preuzme vodeću uloge u razvoju društva, jer je kvalitetno obrazovanje resurs za razvoj privrede i društva zasnovanog na učenju i znanju – dodaje se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji aktivnosti za provođenje reforme u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u Srpskoj za period od 1. oktobra do 31. decembra 2021. godine.

Neke od značajnijih aktivnosti u navedenom periodu su to da je pokrenuta procedura donošenja novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju – imenovana je radna grupa.

Izrađena su didaktičko-metodička uputstva/preporuke za nastavnike, za efikasniju organizaciju nastave i realizaciju pojedinačnih nastavnih programa, koja će obezbijediti veću fleksibilnost u primjeni metoda i oblika rada i učenja.

Takođe, donesen je Plan školskog udžbenika za školsku 2022/2023. godinu, a na osnovu kojeg je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva raspisao konkurs za pribavljanje rukopisa. U proceduri je donošenje nastavnih planova i programa za učenike sa smetnjama u razvoju.

U toku je realizacija Programa za djecu u godini pred polazak u školu u jedinicama lokalne samouprave u kojima nisu osnovane predškolske ustanove.

Na osnovu poziva svim predškolskim ustanovama za dostavljanje najboljeg didaktičkog materijala i igračaka za rano učenje, a s ciljem unapređenja kompetencija vaspitno-obrazovnih radnika, nagrađeno je sedam vaspitača predškolskih ustanova.

Promovisano je čitanje u školama kroz projekat “Čitajmo zajedno”, u okviru Dana čitanja, a ova aktivnost ima za cilj popularizaciju čitanja i književnosti, te jačanje čitalačkih kompetencija kod učenika.

U okviru programa “Škola za 21. vijek” u 38 osnovnih škola u Republici Srpskoj u toku su onlajn obuke za 300 nastavnika, a cilj je jačanje digitalnih kompetencija kako nastavnika tako i učenika.

Ministarstvo prosvjete i kulture zaduženo je da, u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom, Zavodom za obrazovanje odraslih i stručnim tijelima formiranim u okviru procesa reforme obrazovanja, nastavi ostvarivanje mjera i aktivnosti utvrđenih Akcionim planom za sprovođenje reformskih procesa u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja uz poštovanje postavljenih rokova za realizaciju, nosilaca aktivnosti i očekivanih rezultata.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, kojim su unapređena prava radnika, a zaključuje se na period od tri godine.

Vlada Republike Srpske ovlastila je ministra zdravlja i socijalne zaštite Alena Šeranića da, u predloženom tekstu, u ime Vlade potpiše Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Posebni kolektivni ugovor biće zaključen između Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, Samostalnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Republike Srpske, Saveza strukovnih sindikata Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Ovaj kolektivni ugovor rezultat je rada Radne grupe za izradu Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva koju su činili predstavnici reprezentativnih sindikata u oblasti zdravstva i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Tekst Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva usvojen je jednoglasno, istaknuto je u saopštenju.

Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o sprovođenju postupka dodjele podsticaja za povećanje plate radnika sa efektima dodijeljenih podsticaja za obračunski period januar-jun.

Sredstva podsticaja za četvrti obračunski period, januar-jun, isplaćena su u iznosu od 8,9 miliona KM za 498 privrednih subjekata koji su povećali platu za oko 21.000 radnika.

Najznačajni efekat podsticaja u četvrtom obračunskom periodu je povećanje plata radnika za 26 odsto u odnosu na period početne plate kod privrednih subjekata koji su ostvarili pravo na podsticaj.

U četvrtom obračunskom periodu, januar-jun, podsticaj za povećanje plata radnika je isplaćen privrednim subjektima koji posluju na području 36 jedinica lokalne uprave Republike Srpske.

Najveći iznos sredstava isplaćen je za 188 privrednih subjekata sa teritorije grada Banjaluka, zatim za osam privrednih subjekata sa teritorije opštine Zvornik, te za 16 privrednih subjekata sa teritorije grada Prijedora.

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo finansija sa obezbijedi potrebna sredstva za realizaciju podsticaja za povećanje plata radnika za obračunski period januar-jun 2022. godine u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Srpske.

Na sjednici Vlade prihvaćena je Strategija upravljanja dugom Republike Srpske za period 2021-2024. godina, čijim sprovođenjem će biti obezbijeđena željena struktura portfolija duga, imajući u vidu preferencije troškova i rizika Vlade.

Glavni cilj upravljanja dugom Republike Srpske je obezbjeđenje finansijskih sredstava za finansiranje odobrenih investicionih projekata, refinansiranje posmatranog duga i izvršenje budžeta Republike Srpske, uz minimalne troškove i rizike.

Srednjoročna strategija upravljanja dugom Republike Srpske utvrđuje srednjoročni cilj i plan aktivnosti u oblasti upravljanja dugom koje Vlada Republike Srpske namjerava da sprovede u toku posmatranog srednjoročnog perioda.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na prijedlog godišnjeg plana rada Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske za narednu godinu, kojim su obuhvaćene aktivnosti koje podrazumijevaju ispunjavanje strateških ciljeva postizanja finansijske održivosti, unapređenja dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga i efikasnije organizacije i procesa rada u Fondu

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT i Srskainfo, 30.12.2021.

Naslov: Redakcija