Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza za period januar - mart 2022. godine

31.12.2021.


Vijeće ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat unapređenja otpornosti i konkurentnosti sektora poljoprivrede.

Cilj Projekta je povećanje otpornosti poljoprivrednog sektora na ekonomske, klimatske i druge promjene i unapređenje konkurentnosti pristupanju tržištu EU-a, uz bolji kvalitet i sigurnost hrane.

Provođenje ovog projekta ranije su podržale vlade Republike Srpske i Federacije BiH, a vrijednost zajma okvirno iznosi oko 73 miliona američkih dolara.

Ministarstvo finansija i trezora nakon završenih pregovora dostavit će Vijeću ministara nacrt sporazuma o zajmu na razmatranje u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je Prijedlog osnova i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK), čime se pitanja slobodne trgovine uređuju novim bilateralnim ugovorom nakon izlaska UK iz Evropske unije (EU).

Novi sporazum u najvećem dijelu preuzima odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske zajednice.

Na ovaj način dvije države žele ojačati saradnju u pitanjima slobodne trgovine i preferencijalnog tretmana, kako to predviđa Sporazum EU – BiH, ali i stvoriti platformu za daljnju liberalizaciju trgovine BiH i UK.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odobravanja, a za potpisnika je predložena ministrica vanjskih poslova.

Na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH utvrđen je Prijedlog sporazuma o saradnji između Bosne i Hercegovine i Sudske administracije Norveške koji se odnosi na finansiranje projekta u korist pravosuđa u BiH, koji će biti upućen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se privremeno primjenjuje nakon obostranog potpisivanja.

Sporazumom je definirana finansijska podrška Sudske administracije Norveške, vrijedna oko 1.491.000 eura, za Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH za finansiranje projekta “Jačanje kapaciteta pravosuđa”.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2022. godine.

Za finansiranje institucija BiH u ovom periodu odobrena su sredstva u iznosu 249.000.000 KM, što predstavlja 1/4 sredstava odobrenih za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

Nastavak finansiranja višegodišnjih projekata koji su usvojeni u budžetima prethodnih godina, kao i programa posebnih namjena, vršit će se iz sredstava koja su prenesena u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, odnosno osigurana namjenskim donacijama i drugim namjenskim sredstvima.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, kojom se pomjera rok njene primjene sa 1. januara na 1. april 2022. godine, kada počinje i primjena novog Zakona o carinskoj politici u BiH.

Očekuje se da bi do tada trebao biti usvojen novi zakon o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini BiH, što je preduslov da u potpunosti zaživi nova carinska regulativa i osigura se istovremena primjena ovog i Zakona o carinskoj politici u BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine polovinom juna prošle godine i uputilo ga Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj zakonodavnoj proceduri.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je odluke o odobravanju privremenog korištenja dijela sredstava od dozvola za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema.

Sredstva u iznosu 3.949.316,06 KM koristit će se za izmirenje obaveza Uprave za indirektno oporezivanje BiH za projekat izgradnje graničnog prelaza Svilaj.

Nakon usvajanja budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2021. godinu Uprava za indirektno oporezivanje izvršit će povrat ovih sredstava Ministarstvu komunikacija i prometa.

Odluka je donesena kako bi se omogućio nastavak realizacije projekta izgradnje graničnog prelaza Svilaj i izbjegle negativne posljedice njegovog zaustavljanja, imajući u vidu značaj ovog projekta, kako za BiH i Hrvatsku tako i za cijeli region.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 30.12.2021.

Naslov: Redakcija