Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBAVEZNIM OSIGURANJIMA U SAOBRAĆAJU U RS: Predloženo je da se djelimična liberalizacija cijena u oblasti osiguranja od autoodgovornosti prolongira do kraja 2026. godine, uz mogućnost reagovanja Agencije za osiguranje Republike Srpske po ovom pitanju ukoliko to tržišne okolnosti budu zahtijevale

31.07.2023.


Vlada Republike Srpske je usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju.

Razlozi za donošenje izmjena i dopuna Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju sadržani su u potrebi prolongiranja utvrđenih rokova slobodnog određivanja cijena (premija) osiguranja od autoodgovornosti, tzv. liberalizacije u oblasti autoosiguranja, kao i proširivanja nadležnosti Zaštitnog fonda Republike Srpske sa poslovima koji predstavljaju sastavni dio organizovane tranzicije sa administrativnog na samostalno utvrđivanje cijena.

Ovim zakonom je predloženo da se djelimična liberalizacija cijena u oblasti osiguranja od autoodgovornosti prolongira do kraja 2026. godine, uz mogućnost reagovanja Agencije za osiguranje Republike Srpske po ovom pitanju ukoliko to tržišne okolnosti budu zahtijevale.

U Nacrtu se predlaže da Zaštitni fond Republike Srpske uspostavi i vodi centralnu elektronsku evidenciju podataka neophodnih za zaključivanje ugovora o osiguranju i rješavanje odštetnih zahtjeva. Centralna elektronska evidencija, sa sveobuhvatnim višegodišnjim serijama podataka o karakteristikama osiguranika/vozača, vrstama i tipovima vozila, registarskim područjima i nastalim štetama za višegodišnji period, trebala bi da omogući preciznije i kvalitetnije utvrđivanje sopstvenih cjenovnika za osiguranje od autoodgovornosti, ali i da doprinese pravičnoj naknadi štete nastale u ovoj vrsti osiguranja.

Ministarstvo finansija je pripremilo Nacrt zakona uzevši u obziru stavove Agencije za osiguranje Republike Srpske, kao regulatornog i nadzornog organa, i inicijative zaprimljene od Udruženja društava za osiguranje Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 27.07.2023.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija