Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom prekidu izdavanja viza u DKP-ima BiH

31.07.2020.


Vijeće ministara BiH usvojilo je Program rada za 2020. godinu koji će Generalni sekretarijat Vijeća ministara dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH radi upoznavanja.

Zadatak Vijeća ministara BiH u skladu sa Programom za 2020. godinu je da, u koordinaciji sa drugim nivoima vlasti u BiH, iznađe pravovremene i adekvatne mjere, koje će u prvom redu sačuvati živote i zdravlje građana, a ujedno i realni sektor i zaposlenost.

Ključne reformske oblasti su: ekonomija, reforma javne uprave, eurointegracije, odnosi unutar BiH, saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama i međunarodnom zajednicom, vladavina prava, migrantska kriza, izbjeglice, raseljene osobe i povratnici te mladi, žene i ostale osjetljive kategorije.

Rukovodioci institucija Vijeća ministara BiH zaduženi su da pravovremeno započnu aktivnosti na pripremi programa rada za 2021. godinu i dostave ga Generalnom sekretarijatu, najkasnije do 30. 10. 2020. godine, kako bi Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, kao centralno koordinirajuće tijelo postupka utjecaja procjene propisa, do 30.11. ove godine programe mogao usaglasiti sa institucijama Vijeća ministara BiH, radi njihovog pojedinačnog usvajanja i uvrštavanja njihovih izvoda u Program rada Vijeća ministara BiH za 2021. godinu.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) – Projekt razvoja poljoprivrede i ruralnih preduzeća (READP).

Projekt će se provoditi na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i to u 90 općina podijeljenih u 10 klastera. Iznos predloženog zajma je 11.787,000,00 eura, od čega će 40% sredstava biti alocirano na Republku Srpsku (4.724.800,00 eura), a 60% na Federaciju BiH (7.062.200,00 eura). Rok otplate zajma je 18 godina, uz grejs period tri godine.

Cilj projekta je bolja organizacija manjih proizvođača i njihovo udruživanje koje će doprinijeti lakšem osvajanju tržišta i novim radnim mjestima, a očekuje se povećanje proizvodnje i angažovanje mladih u agrobiznisu. Direktnu korist od projekta imalo bi 8.650 korisnika iz ciljnih domaćinstava i oko 5.000 indirektnih korisnika koji će imati koristi od povoljnih ulaganja u infrastrukturu.

Ministarstvo finansija i trezora, nakon završenih pregovora, dostavit će Vijeću ministara BiH Prijedlog sporazuma, sa osnovama za njegovo zaključivanje.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Nacrt programa javnih investicija/razvojno-investicionog programa institucija BiH za period 2021 – 2023. godine.

Nakon što institucije BiH ažuriraju podatke o projektima u skladu sa nastalim promjenama, kao i promjenama nastalim u procesu pripreme Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu, Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Vijeću ministara BiH na usvajanje Prijedlog programa javnih investicija/razvojno-investicionog programa institucija BiH.

Nacrt programa sadrži podatke o 247 projekata, ukupno vrijednih 3 milijarde i 881,82 miliona KM, od čega se oko 3 milijarde 566,52 miliona KM odnose na ulaganja u kapitalne projekte, a 315,31 milion KM na ulaganja u institucionalne projekte.

Vrijednost projekata koji direktno doprinose socioekonomskom razvoju iznosi više od 2,78 milijardi KM.

Trenutno se provode projekti vrijedni milijardu i 158,134 miliona KM koji se finansiraju iz domaćih sredstava, putem budžeta, granta i vlastitih sredstava, te iz inostranstva (zajmova i grantova).

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za maj 2020. godine, kada je prijavljeno 514 nezakonitih migranata, što je u odnosu na april ove godine četiri puta više.

Najveći broj nezakonitih migranata prijavljenih Službi za poslove sa strancima u maju ove godine su bili državljani Pakistana (173), Afganistana (143), Maroka (58), Bangladeša (49) i Alžira (25).

Istovremeno je u maju smanjen broj migranata koji borave u u specijaliziranim ustanovama institucija BiH te privremenim prihvatnim centrima za smještaj migranata.

U centrima za smještaj migranata 31. maja boravile su ukupno 4.384 osobe, dok je 30. aprila ove godine taj broj iznosio 5.604 osobe.

U prvih pet mjeseci 2020. godine, od ukupno 5.086 nezakonitih migranata prijavljenih Službi za poslove sa strancima, namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazalo je 4.726 osoba, a samo njih 78 podnijelo je zahtjev za azil.

Od početka januara do kraja maja ove godine iz budžeta IPA projekta "Posebne mjere za podršku odgovoru na izbjegličku i migrantsku situaciju u BiH" realizirana su sredstva u iznosu 12.484.304,00 eura, od čega u maju 3.763.813,00 eura.

Prema informaciji IOM-a, u maju ove godine nije bilo uplata donatorskih sredstava na Jedinstveni račun trezora iz agencija UN.

Vijeće ministara BiH dostavit će Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za maj 2020. godine Predsjedništvu BiH na daljnje razmatranje.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom prekidu izdavanja viza u DKP-ima BiH, čime Bosna i Hercegovina slijedi viznu politika Evropske unije.

Izmjenama i dopunama definirano je da se zbog vanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom virusa Covid-19 u BiH privremeno obustavlja zaprimanje zahtjeva za izdavanje viza tipa C u svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u svijetu, uz izuzetke koji uključuju određene kategorije stranih osoba.

Istovremeno se nastavlja zaprimanje zahtjeva za izdavanje viza tipa D u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima Bosne i Hercegovine.

Na sjednici je usvojena Informacija o povećanju stepena transparentnosti rada Vijeća ministara BiH i boljem informiranju bosanskohercegovačke javnosti o njegovom radu.

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH zadužen je da do kraja 2020. godine objavi materijale uz dnevni red sjednica Vijeća ministara BiH nakon usvajanja zapisnika i izvrši reorganizaciju podataka na web-stranici u vezi sa sjednicama Vijeća ministara BiH. Također će obezbijediti uvid javnosti u tok sjednice Vijeća ministara BiH, a bit će objavljeni i videosnimci sa konferencija za novinare, nakon sjednica Vijeća ministara BiH.

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH će u budžetski zahtjev za 2021. godinu uvrstiti potrebna sredstva u visini oko 50 hiljada KM za realizaciju mjere otvaranja Vijeća ministara.

Ova mjera će, uz odgovarajuću rekonstrukciju sale i nabavku opreme, uključivati i pokrivenost kamerama sale u kojoj se održavaju sjednice, što će omogućiti video-streaming sjednica, odnosno objavu snimljenog sadržaja u realnom vremenu ili nakon završetka sjednica.

Na ovaj način počinje realizacija zaključaka koje je inicirao predsjedavajući Zoran Tegeltija, a prihvatilo Vijeće ministara BiH na svojoj 1. sjednici, kada je izražena opredijeljenost da se sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine otvore za javnost i omogući bolje informiranje javnosti, te podigne stupanj transparentnosti rada.

Vijeće ministara BiH imenovalo je Džemila Hajrića za direktora i Slobodana Dojčinovića za zamjenika direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao prvorangirane kandidate nakon okončane procedure javnog konkursa koji je provela Agencija za državnu službu.

Vijeće ministara BiH razriješilo je Dženana Salčina dužnosti direktora Agencije za javne nabavke BiH i za v. d. direktora imenovalo Muamera Bandića, a na period od tri mjeseca.

Prethodno je Vijeće ministara BiH upoznato sa Mišljenjem Agencije za državnu službu BiH, koja je provela javni konkurs za direktora Agencije za javne nabavke BiH te jednoglasno odbacilo prijedlog da se za direktora ove agencije imenuje Kenan Vehabović.

Vijeće ministara BiH naložilo je Agenciji za državnu službu BiH da raspiše novi konkurs za direktora Agencije za javne nabavke BiH.

Vijeće ministara BiH razriješilo je Muamera Bandića dosadašnje dužnosti direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara, 29.07.2020.

Naslov: Redakcija