Zastava Srbije

VLADA FBIH: Za programe u oblasti zdravstva više od 122,3 miliona KM

31.03.2023.


Vlada Federacije BiH je na sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela odluke o usvajanju osam programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava u okviru tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u ukupnom iznosu od 122.385.000 KM.

 Od toga su dva nova transfera, i to za biomedicinski potpomognutu oplodnju, te prevenciju širenja i rano otkrivanje HIV virusa.

33,5 miliona KM iz Budžeta FBiH za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Vlada FBiH je usvojila program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2023. godinu, u iznosu od 33,5 miliona KM. Ova sredstva se raspoređuju na dva programa koji se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti, i to za obezbjeđenje prava na zdravstvene usluge u iznosu od 13,5 miliona KM, te za obezbjeđivanje prava na lijekova i medicinska sredstva u iznosu od 20 miliona KM. To je za pet miliona KM više nego u prošloj godini.

U odluci je navedeno da su za obezbjeđenje prava na zdravstvene usluge, te lijekove i medicinska sredstva koji se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2023. godini, uz sredstva iz Budžeta Federacije u iznosu od 33,5 miliona KM, u ovoj godini planirana i sredstva iz doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora u iznosu od 177.058.300 KM. Tako da su ukupna sredstva Zavodu za ove namjene u 2023. godini iznose 210.558.300 KM.

Osiguranim licima na teritoriji Federacije BiH će se u 2023. godini iz sredstava fonda solidarnosti FBiH obezbijediti ostvarivanje prava na zdravstvene usluge, saglasno Odluci o utvrđivanju Osnovnog paketa zdravstvenih prava, Odluci o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za FBiH i najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti, a u skladu sa obimom zdravstvenih usluga koji je utvrđen za 2023. godinu. Pružanje zdravstvenih usluga će se pružati u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH koje ispunjavaju potrebne uslove za uspješno liječenje i koje su verificirane od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Sa ovim zdravstvenim ustanovama će se zaključiti ugovori o pružanju zdravstvenih usluga u 2023. godini.

Za obezbjeđenje prava na zdravstvene usluge koje se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2023. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 82.135.000 KM, a finansiraće se iz Budžeta Federacije BiH u iznosu od 13.500.000 KM, te doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora u iznosu od 68.635.000 KM. U okrivu planiranog obima zdravstvenih usluga federalnog fonda solidarnosti, sredstvima Budžeta Federacije BiH u 2023. godini će se finansirati usluge iz programa kardiologije i kardiohirurgije.

Također, osiguranim licima na teritoriji FBiH će se u 2023. godini iz sredstava fonda solidarnosti Federacije BiH obezbijediti ostvarivanje prava na korištenje medicinskih sredstava i lijekova sa liste lijekova fonda solidarnosti koja se finansira iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti saglasno utvrđenim medicinskim indikacijama. Za obezbjeđenje prava na lijekove i medicinska sredstva koji se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2023. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 128.423.300 KM, a finansirat će se iz Budžeta FBiH u iznosu od 20.000.000 KM, te doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora, u iznosu od 108.423.300 KM.

U okviru planiranih rashoda za lijekove i potrošni medicinski materijal federalnog fonda solidarnosti, sredstvima Budžeta FBiH u 2023. godini će se sufinansirati lijekovi za liječenje malignih oboljenja (citostatici) i lijekovi za liječenje multiple skleroze.

Transfer za biomedicinski potpomognutu oplodnju 10 miliona KM

Program utroška namijenjen za biomedicinski potpomognutu oplodnju (BMPO) planiran je u iznosu od 10.000.000 KM. Odobrena sredstva raspoređuju se za finansiranje zdravstvenih usluga vezanih za ostvarivanje prava na liječenje neplodnosti BMPO na teritoriji Federacije BiH. Svrha programa je liječenje neplodnosti BMPO u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH sa kojima je zaključen ugovor.

Cilj ovog programa je omogućiti prava pacijenata, nakon utvrđivanja da se trudnoća ne može postići drugim načinima liječenja, na obavljanje postupaka BMPO na teritoriji Federacije BiH, kao i na provođenje drugih pitanja od značaja za primjenu ovog postupka.

U obrazloženju je navedeno da je Zakonom o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom utvrđena obaveza finansiranja ovog postupka iz budžeta Federacije BiH. U skladu sa navedenim, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH je Programom zdravstvene zaštite za 2023. godinu i Finansijskim planom Zavoda za 2023. godinu, predvidio provedbu ovog programa.

Inače, Vlada Federacije BiH je prošle godine predložila izmjene i dopune ovog zakona s ciljem smanjenja nejednakost u dostupnosti usluge biomedicinski potpomognute oplodnje po kantonima, odnosno ujednačavanje prava za sve parove kojima je ova usluga indicirana na području Federacije BiH. Također, uveden je novi model finansiranja prava i usluge BMPO tako da se one u potpunosti finansiraju iz Budžeta FBiH, te su tako na jednak način dostupne za sve parove koji boluju od steriliteta u Federaciji BiH.

Pravo na ovo liječenje iz sredstava budžeta Federacije BiH, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno vanbračnoj zajednici. Ovo pravo se odnosi na tri pokušaja intrauterine inseminacije, u skladu s medicinskim indikacijama i smjernicama, te na pet pokušaja vantjelesne oplodnje.

75 miliona KM za nastavak finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranje javnih zdravstvenih ustanova u FBiH

Usvojen je Program utroška za raspodjelu sredstava transfera za sanaciju 19 zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH u iznosu od 75.000.000 KM. Odlukom se odobrava raspodjela sredstava zdravstvenim ustanovama u FBiH čiji je osnivač Federacija BiH, tipa univerzitetsko-kliničkih bolnica, kao i općim i kantonalnim bolnicama u FBiH, a s ciljem implementacije Zakona o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH.

Raspodjela sredstava odobrena je za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (10.000.000 KM), Univerzitetsko-klinički centar Tuzla (9.666.667 KM), Sveučilišnu-kliničku bolnicu Mostar (20.000.000 KM), JU Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić Mostar (5.000.000 KM), JU Kantonalna bolnica Zenica (7.666.667 KM), JU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić Bihać (6.000.000 KM), Kantonalnu bolnicu JZU Goražde (500.000 KM), Kantonalnu bolnicu Orašje (666.667 KM), Kantonalnu bolnicu “Dr. Fra Mihovil Sučić” Livno (2.000.000 KM), JU Opća bolnica Konjic (1.666.666 KM), Opću bolnicu “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica (1.333.333 KM), JZU Opća bolnica Sanski Most (1.166.666 KM), JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo (666.667 KM), JU Bolnica Travnik (4.333.333 KM), Hrvatsku bolnicu “Dr.fra Mato Nikolić” (1.666.666 KM), JU Opća bolnica Bugojno (666.667 KM), JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik (333.333 KM), Opću bolnicu Jajce (666.667 KM), te Opću bolnicu Tešanj (1.000.000 KM).

Svrha programa je provođenje Zakona koji ima za cilj postizanje stanja likvidnosti i solventnosti javnih zdravstvenih ustanova, jačanje odgovornosti u upravljanju rizikom u poslovanju javnih zdravstvenih ustanova, u skladu sa ovim zakonom, te Zakonom o finansijskom poslovanju, propisima donesenim na osnovu tih zakona, uvođenje novih zdravstvenih tehnologija, modernizacije, proširenja kapaciteta, kao i povećanja kvaliteta i efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga.

U okviru ovog programa sredstva će se koristiti za rješavanje dugovanja zdravstvenih ustanova kod kojih je evidentirana nelikvidnost u smislu odredbi Zakona o finansijskom poslovanju i/ili u kojima postoji akumulirani gubitak.

Kako je navedeno u obrazloženju, Zakonom o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH reguliran je način i postupak finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH. Također, predviđeno je da se za ove namjene u tri fiskalne godine izdvoje sredstva u iznosu od 225 miliona KM iz Budžeta Federacije BiH za kliničke centre, kao i za opće i kantonalne bolnice.

Sredstva predviođena za ove namjene u iznosu od 75 miliona KM bila su planirana u Budžetu FBiH za 2022. godinu za prvu fiskalnu godinu, te su, kako je obrazloženo, nakon ispunjavanja neophodnih uslova tokom prošle godine i doznačena svim zdravstveniim ustanovama.

Transferi za zdravstvenu zaštitu povratnika i Roma, te Zavod za transfuzijsku medicinu i Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu, kao i prevenciju HIV-a

Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH namijenjen za sufinansiranje troškova raseljenih lica planiran je u iznosu od 2.000.000 KM. Svrha ovog programa je obezbjeđivanje prava na bolničko liječenje povratnicima iz Federacije BiH u općine u Republiku Srpsku, a saglasno Odluci o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije BiH u RS u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH.

Za sufinansiranje troškova Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH u 2023. godini planiran je transfer u iznosu od 1.400.000 KM. Svrha ovog programa je obavljanje djelatnosti Zavoda, primjena jedinstvenih standarda u prikupljanju, testiranju, preradi, čuvanju, izdavanju i upotrebi krvi i krvnih sastojaka, koordinacija aktivnosti u procesu transfuzijske medicine u FBiH, unapređenje rada dijagnostičkih službi, te promocija i povećanje broja dobrovoljnih davalaca krvi.

Sredstva u iznosu od 300.000 KM raspoređuju se za sufinansiranje troškova Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH u 2023. godini, a koji nastaju obavljanjem djelatnosti propisanih Zakonom o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu. Svrha ovog programa je obavljanje stručnih i s njima povezanih upravnih poslova s ciljem poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, te provođenje akreditacije u zdravstvu.

U okviru transfera namijenjenog za prevenciju širenja i rano otkrivanje HIV virusa planiran je iznos od 150.000 KM. Ovaj projekt će se realizovati kroz nabavku lijekova (PREP i PEP). U obrazloženju je navedeno da je najučinkovitije sredstvo u borbi protiv HIV-a i AIDS-a ostaje prevencija. Jedna od tih mjera je predekspozicijska profilaksa (PrEP). Riječ je o peroralnom uzimanju antiretrovirusnih lijekova radi sprječavanja zaraze HIV-om. PEP postekspozicijska profilaksa predstavlja uzimanje terapije vrlo brzo nakon moguće izloženosti virusu s ciljem sprečavanja infekcije HIV-om, a koristi se u hitnim slučajevima i nije namijenjen za redovno korištenje niti za osobe koje su često izložene riziku.

Transfer u iznosu od 35.000 KM namijenjen je za zdravstvenu zaštitu Roma u Federaciji BiH. Svrha ovog programa je pružanje zdravstvene zaštite osobama romske nacionalnosti, koji nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u FBiH, pod jednakim uslovima, kao i za ostale grupacije stanovništva koje su izložene povećanom riziku obolijevanja.

Velikim preduzećima i izvoznicima 5,2 miliona KM za regresiranje kamata

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Regresiranje kamata - Garantni fond” u iznosu od 5.200.000 KM. Sredstva su namijenjena za regresiranje kamata velikim preduzećima i izvoznicima po kreditima iz Garantnog fonda Federacije BiH. Ovaj program je rezultat nastojanja Vlade za nastavak iznalaženja mjera pomoći privredi Federacije, usljed poteškoća u poslovanju privrednih društava.

Pravo na dodjelu grant sredstava po ovom programu ostvaruju privredna društva koja su kreditno zadužena po postojećim programima za velika preduzeća i izvoznike, ili će biti zadužena u 2023. godini po Kreditno garantnom programu za velika preduzeća i Kreditno garantnom programu za izvoznike. Korisnici sredstava garancijskog fonda po automatizmu će dobiti mogućnost korištenja sredstva za regresiranje kamata, a stiču pravo na regresiranje kamata za I, II, III i IV kvartal 2023. godine, ukoliko su uredno izmirili dosadašnje obaveze po kreditu.

Osnovni cilj Programa je omogućiti korisnicima da dobiju grant sredstva na ime subvencionisanja dijela troškova kamate. Subvencionisat će se dio kamata na ove kredite, na tromjesečnom nivou i u visini do 2,5 posto. Subvencije će se odobravati korisnicima kreditnih sredstava do kraja fiskalne godine, odnosno do 31.12.2023. godine.

Postupak subvencionisanja kamate će se provoditi refundiranjem dijela kamate na kredite odobrene za ove kreditne programe, namijenjene za održavanje tekuće likvidnosti i postojećeg stepena zaposlenosti, nabavku obrtnih sredstava, dovršenja već započetih investicija, kao i pokretanje novih poslovnih aktivnosti, te rast i razvoj postojećih. Također, odnose se i na povećanje konkurentnosti, razvoj i uvođenje inovacija, novog zapošljavanja, kao i kupovinu zemljišta, poslovnih prostora i poslovnih udjela, te refinansiranje postojećih kreditnih i obaveza po osnovu finansijskog lizinga.

Programom utroška sredstva su definisani zakonodavni okvir, cilj, namjena sredstava, korisnici, raspoloživa sredstva, trajanje programa, visina subvencionirane kamatne stope, uslove koje treba ispuniti korisnik, kao i postupak odobravanja sredstava.

Za realizaciju donesene odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija i Razvojna banka FBiH, svako u okviru svoje nadležnosti.

Odlukom je također utvrđeno da će Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljati izvještaje Federalnom ministarstvu finansija i Vladi FBiH u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2023. godinu i Programom.

Programom je utvrđeno da će Razvojna banka FBiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije definirati međusobne odnose ugovorom o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata-Garantni fond, kojim će se regulirati detaljna procedura subvencioniranja kamata. Stoga je data prethodna saglasnost za zaključivanje ovog ugovora, a za njegovo potpisivanje je ovlašten federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

Program i odluku Ministarstvo će objaviti u Službenim novinama Federacije BiH i na web stranici Ministarstva.

Za izgradnju cesta 7.000.000 KM

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, usvojila Program utroška sredstava “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima

- Transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta” u iznosu od 7.000.000 KM, koji je utvrđen Budžetom FBiH za 2023. godinu. U okviru ovog programa bit će finansirano ukupno sedam projekata na području FBiH.

Za rekonstrukciju pristupne saobraćajnice na magistralnu cestu Stolac - Neum, planirano je 550.000 KM. Sredstva u iznosu od 600.000 KM predviđena su za sanaciju ulica Branilaca grada, ulice 1. Bataljona i dijela ulice Rasima Terzića u općini Gradačac. U istu svrhu planirano je 350.000 KM za pristupne ceste na magistralnom putu Neum - Stolac, te 500.000 KM za lokalne ceste Bukovica - Roško Polje na području općine Tomislavgrad.

Za izgradnju spojne ceste u zoni Bara na području Općine Čitluk, bit će izdvojeno 500.000 KM. Tri miliona KM planirano je za sanaciju lokalnih cesta Dobrič - Bile i Trn Belušine na području općine Široki Brijeg, te 1.500.000 KM za sanaciju regionalnih cesta u Posavskom kantonu. Navedeni iznosi namijenjeni su za izvođenje radova i nadzor.

Dio odobrenih sredstava za ove projekte nalazi se na posebnom računu za finansiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata u okviru Jedinstvenog računa Trezora, dok će se ostatak osiguravati sukcesivno u skladu sa potrebama. Sredstva će se prenositi u tranšama na račun implementatora odobrenih projeketa, nakon što Federalnom ministarstvo prometa i komunikacija dostave dokaze o izvedenim radovima ili uslugama, odnosno potpisan ugovor i ovjeren račun za izvedene radove ili usluge.

O načinu utroška odobrenih sredstava bit će potpisani ugovori kojim će biti utvrđena međusobna prava i obaveze.

Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija, općine Stolac, Gradačac, Neum, Tomislavgrad, Čitluk i Široki Brijeg, te Vlada Posavskog kantona, svako u okviru svoje nadležnosti.

Pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa za februar i prva dva mjeseca ove godine

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija Vlada FBiH je prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije BiH za februar i period od 1.1. do 28.2.2023. godine.

U februaru ove godine ukupno ostvarenje prihoda po osnovu indirektnih i direktnih poreza, te socijalnih doprinosa u Federaciji BiH iznosilo je 761,7 miliona KM, što je za 9,3 posto više u odnosu na februar prošle godine. Na nivou kumulativa u prva dva mjeseca ove godine ukupni prihodi iznosili su 1.471,5 miliona KM i za 8,9 posto su veći u odnosu na isti period 2022. godine.

Raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za budžete svih korisnika u Federaciji BiH, u februaru 2023. godine ostvaren je u ukupnom iznosu od 241 milion KM, što je uslijed nešto veće otplate vanjskog duga, za 2,8 posto manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Prihodi od indirektnih poreza korisnicima u Federaciji BiH raspodjeljeni su prema metodologiji propisanoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, na osnovu koeficijenata utvrđenih godišnjom uputom o određivanju udjela kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda. Na nivou kumulativa, ukupno raspoloživi prihodi od indirektnih poreza iznosili su 466,6 miliona KM i manji su za 6,2 posto u odnosu na isti period 2022. godine.

Kada je riječ o direktnim porezima, ukupno naplaćeni prihodi od poreza na dobit na teritoriji Federacije BiH u februaru su iznosili 34,8 miliona KM i veći su za 10,5 posto u odnosu na isti mjesec 2022. godine. Na nivou kumulativa, ukupno naplaćeni prihodi po osnovu poreza na dobit iznosili su 65,8 miliona KM i veći su za 30 posto u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi kumulativne naplate prema pripadnosti budžetima, porez na dobit naplaćen u budžetu Federacije BiH iznosio je 11,4 miliona KM i veći je za 13,4 posto, dok je u korist kantonalnih budžeta iznosio 54,4 miliona KM i veći je za 44,4 posto.

Prihodi od poreza na dohodak u februaru ove godine naplaćeni su u ukupnom iznosu od 52 miliona KM i veći su za 21,7 posto u odnosu na isti mjesec 2022. godine. Na nivou kumulativa naplata iznosi 103 miliona KM i veća je za 26,6 posto u usporedbi sa istim periodom prethodne godine

Ukupna naplata prihoda po osnovu obaveznih socijalnih doprinosa (za penziono i invalidsko, zdravstveno, te osiguranje od nezaposlenosti) u februaru 2023. godine iznosila je 402,6 miliona KM i veća je za 16,8 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na nivou kumulativa ovi prihodi bilježe naplatu od 773,2 miliona KM, što je za 17 posto više od prva dva mjeseca 2022. godine.

Odluke i rješenja

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donijela odluke o kratkoročnom zaduženju Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa Federacije u ukupnom iznosu od 360 miliona KM s rokom dospijeća od tri, šest, devet i 12 mjeseci. Također, na prijedlog ovog ministarstva donesene su i odluke o zaduženju Federacije BiH putem emisije dugoročnih obveznica u ukupnom iznosu od 330.000.000 miliona KM s rokom dospijeća od dvije, tri, pet, šest, sedam i 10 godina. Budžetom FBiH planirani su primici po osnovu ovih zaduženja.

Donesena je i Odluka kojom se usvaja Bilans energetskih potreba Federacije BiH za 2023. godinu, kojeg je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela Odluku o usvajanju programa utroška sredstava Subvencije javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža radnicima JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo utvrđenog Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu za neuplaćene doprinose i naknade za četiri uposlenika koji su stekli uslove za penziju.

Također, donesena je Odluka kojom se daje saglasnost Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za potpisivanje Aneksa IV Ugovora o koncesiji za korištenje vode izvorišta “Plava voda” u Travniku za javno snabdjevanje vodom općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donesena je Odluka kojom se odobrava krajnjim korisnicima prenos izvršenih građevinskih radova na javnim objektima u ukupnom iznosu od 3.649.465,79 KM sa PDV-om, nabavljenih u okviru implementacije Projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini - Dodatno finansiranje”.

Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine izmjenjena je Odluka o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju BiH, te donesena Odluka o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet.

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija dala saglasnost na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rada za djelatnike JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, a za njegovo potpisivanje ovlastila direktora ovog javnog preduzeća.

Na prijedlog ovog ministarstva je donesena i Odluka o davanju saglasnosti za korištenje zemljištnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Medakovo - Ozimice, te dopunjena Odluka o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Nemila - Poprikuše.

Informacije i izvještaji

Vlada Federacije BiH je usvojila izvještaj o ostvarenju programa rada i finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2022. godinu, te data saglasnost na Program rada ovog fonda za 2023. godinu.

Usvojen je i izvještaj o radu Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika FBiH s Finansijskim izvještajem za 2022. godinu u tekstu koji je usvojio Upravni odbor ove fondacije, te je donesena Odluka o prestanku njenog rada.

Prihvaćen je i izvještaj o radu Finansijsko-informatičke agencije za 2022. godinu.

Također, usvojen je i izvještaj o radu Federalne komisije za procjenu štete za 2022. godinu, te zadužena ova komisija, Federalna uprava civilne zaštite i Federalno ministarstvo finansija da svako u okviru svoje nadležnosti prati korištenje i utrošak sredstava dodijeljenih na ime jednokratne novčane pomoći općinama za saniranje dijela šteta nastalih u prethodnom periodu, te o tome pravovremeno izvijeste Federalni štab civilne zaštite i Vladu FBiH.

Vlada FBiH potvrđuje da je JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo dostavilo izvještaje o radu Nadzornog odbora za period od 1.10. do 31.12.2022 godine i 1.1.-31.12.2022. godine.

Vlada se upoznala sa informacijom o provođenju Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Usvojena je informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju realizacije Programa tehničko - tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture NTF d.o.o. Ploče za 2022. godinu u skladu s Planom investicija za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture NTF d.o.o. Ploče za 2022. godinu.

Također, usvojena je i informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2022. godini.

Kadrovska rješenja

Vlada Federacije BiH je na sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, imenovala Koordinaciono tijelo za provođenje pripremnih aktivnosti za stručnu procjenu “peer-review” OECD-ovog Globalnog foruma o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe. Koordinaciono tijelo čine Ivana Brkić (Federalno ministarstvo finansija), Irma Burzić (Porezna uprava FBiH), Amela Kazazić (Porezna uprava FBiH), Marija Lovrić Muhić (Federalno ministarstvo pravde), Jasmina Pašić (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije), Amra Dedić (Agencija za bankarstvo FBiH), Edin Taso (Agencija za nadzor osiguranja FBiH) i Romeo Zelenika (Komisija za vrijednosne papire FBiH).

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava su opunomoćeni Zerina Konjhodžić (BH Telecom d.d. Sarajevo), Halko Balavac (Operator Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo) i Dragana Batinić Plakalović (Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 30.03.2023.

Naslov: Redakcija